Nemzeti Sport, 1938. július (30. évfolyam, 127-148. szám)

1938-07-04 / 129. szám

Hétfő, 1938 július 4. — Csehszlovákia Pozsony. Városi Művek—Tö­rekvés (Rimaszombat) 2:0 (1:0). Div. selejtező. Vezette: Mohler. Góllövő: Melnik, Juris. — Vasas —Admira 5:3 (1:0). Kupa. Ve­zette: Janicsek. Góllövő: Fürst, Balogh (2), Andelmayer, Janott, illetve Gregor (3). ———■■ wi Ikret az intéző® bizottság előtt — Saját tudósítónktól — Óvás-ügyet tárgyalt az intéző­bizottság. Az óvó fél azt állította, hogy Mittel Gyula néven a kitil­tás alatt álló Mittel Károly ját­szott. Bonyolult az ügy. Mittel Gyula és Mittel Károly ikertestvé­rek, s olyan egyformák, hogy sa­ját édesanyjukkal is megtörtént: reggel 6 órakor Károlyt keltette fel, akinek csak kilenc órára kel­lett munkába mennie, Gyula vi­szont tovább aludt, holott neki hét óraikor már munkahelyén kellett volna lennie. A bizottság el is utasította az óvást, mert az óvó fél nem tudott meggyőző bizonyítékokat hozni. HYPER01L Síá­ L­~éS ÍACokfjtrUiíJ&uUő' Hiába állították, hogy Károly az, akinek aranykoronás foga van, hiszen az aranykorona nem szere­pel sem a keresztlevélben, sem az iskolai- és egyéb bizonyítványok­ban, de legfőképpen nem szerepel abban a játékvezetői jelentésben, amelyben a játékvezető Mittel Károly kiállítását írásba foglalta. Az óvó intéző nem nyugodott bele a bizottság döntésébe. Erő­sen állította az igazát és ezt a bi­zottság előtt álló állítólagos Mit­tel Gyulának a szemébe is mond­ta: — Károly vagy te fiacskám és nem Gyula! Tudom én nagyon jól. Egy osztályba jártunk az is­kolában. Előttem ültél. Addig nem is nyugszom, míg ezt be nem bi­zonyítom. Az ellenfél intézője idegesen közbeszól: — Ne hallgass rá! Gyere K­ár­­­oly! Mire észbekapott, már késő volt. Elszólta magát. Az intéző­­bizottság már nem másíthatta meg határozatát, de az elszólást a fellebbezésnél mindenesetre tekin­tetbe veszik. K. L. Ha ön három órát repült városk­éli mérkőzést játszhat^ Colombiában ♦ ♦ ♦ Néhány pillanatfelvétel egy nagyon messzi ország sportjáról *— Saját tudósítónktól. —­ ­Colombia Délamerika északnyugati csücskén van. Az alját keresztülszeli az egyenlítő. A sok kis délamerikai köztársaság egyike. Ennek a 10 milliós lakosú, de Magyaro­rszágnál sokszorosan nagyobb területű országnak a sport­járól szól alábbi tudósításunk.) Bogotá, június. Bogotában, Colombia fővárosá­ban, 1938 augusztusában rendezik — a város fennállásának 400-ik évfordulója alkalmából — a „Bo­livár játékokat" (Jugeos Boliva­­rianos.) Ebből az alkalomból Bo­lívia, Ecuador, Peru, Venezuela, Panama és Colombia legjobb sportolói atlétikában, vívásban, ökölvívásban, birkózásban, céllö­vésben, továbbá úszás-, vízipóló-, kézilabda-, labdarúgás-, tenisz-, golf-, lovaglás-, lovaspóló-, kerék­pár- és súlyemelésben mérik ösz­­sze erejüket. Ezek az erők nem túlságosam nagyok. Talán emiatt is olyan lel­kiismeretesek az előkészületek. Az atlétikai szövetség például ha­tárértékeket jelölt ki s csak azok, akik ezeket elérik, kerülhetnek szóba a válogatásnál. (Ezek a ha­tárértékek némileg elmaradnak a magyar ifjúsági rekordoktól...) Az atlétika, különösen itt Bo­gotában, felettébb gyenge lábon áll. De ez érthető, hiszen Bogotá 2650 m magasan fekszik s ez a nagy magasság bizony nem va­lami nagyon kedvez az atlétikai sportoknak. Kézzelfogható bizo­nyítékot szolgáltatnak erre két — egyidőben rendezett — verseny­nek az eredményei. A két ver­seny között az volt a különbség, hogy az egyiket Bogotá­ban ren­­dezték (tehát 2650 m magasan), a másikat CaU-ban, amely jóval alacsonyabban fekszik. Az utóbbi helyen elért eredmények átlagban mintegy 20%-kal jobbak, mint a Bogota-beliek. Néhány eredmény mutatóba (és elrettentetésül): 100 m: Zam­­brano 11.6, 200 m: 1. Gomez 27.9!!!, 1500 m: 1. Torres 4:47.8. 110 gát: 1. Castillo 21.5!, rúdug­rás: 1. Del Vecchio és Martinez 310, orsz. rek.! (a magasugrás rekordja 165 cm...), diszkosz: 1. Neira 30.02, a cali versenyen 32.80, orsz. rek.!... És így tovább. No de mit akarunk 2650 m. magasságban?!... (Hát még ha felmennénk a Sierra Nevada kö­zel 6000 méter magas csúcsára...) Odahaza biztosan érdeklődnek, hogy várjon milyen itt a futball? Hát... az is gyenge. A játé­kosok gyorsak, de az európai ér­telemben vett technikáról fogal­muk sincs. (Egy közepes magyar amatőr óriási tekintélyre tenne itt szert!) Országos bajnokság nincs. Olyan nagyok a távolsá­gok, hogy ilyesmit nem lehetne lebonyolítani. Minden megye kü­lön bajnokságért játszik. A leg­jobb csapatok itt Bogotában s a tenger melett fekvő Barranquil­­lában vannak. A két város közel 800 km-re van egymástól — lég­vonalban. S köztük az Andok 4— 5000 m. magas csúcsai. Ha tehát a két város két csapata egymás­sal mérkőzni akar, akkor ezt a távolságot kell legyőzniük. Vagy repülőgépen, vagy — ha a Mag­daléna folyóban éppen van Víz — akkor hajón és vonaton. Az utóbbi esetben 7 nap alatt már ott is van az ember. Szárazság idején ugyanez az út 74 napig tart. Repülőgépen két és három­negyed óra alatt lehet megtenni az utat, viszont ez 14—15 em­ber esetén kb. 11OOO pengőbe ke­rül. Honnan vegyenek erre fede­zetet, amikor az itteni néző­rekord például nem egészen 3000 ember és belépődíj — nincs! Ilyenformán senki sem csodálko­zik azon, hogy Colombiában orszá­gos bajnokságot nem rendeznek. Válogatott mérkőzést nagynéha azért játszik Colombia csapata. (Mexikó legutóbb 2:1-re győzött ellene.) Ilyenkor olyan játékosok kerülnek egymás mellé, akik egy­mást soha életükben nem látták. Most, a Bolivár játékok tisztele­tére a bogotaiak argentin edzőt szerződtettek s tőle sokat várnak. A sport mégis egyre népszerűbb. Legutóbb is az egyik atlétikai ver­seny 5000 m-es számában 53-an (!) indultak. Viszont a győztes 18:03.6 mp-et futott. Érdekes ország, gyermekcipős, de éppen ezért korlát­lan kilátások­kal, lehetőségekkel kecsegtető sporttal. Rákos György. Kisegyleti gavalléria.. . — Saját tudósítónktól — A ki­segyesül­eteknél általános szo­kás, hogy ellenfeleiknek 15 közre­működői jegyet adnak. Tizenegy jegy a játékosok részére szól, a többi négyet a tartalékok és a kísérők kapják. Nagyobb egyletek a tizenöt jegyet esetleg még megtoldják öttel. Húsz darab közreműködő jegy már egészen ritka természeti tünemény. Az ismert VI. kerületi kisegyesü­­let intézője — mondhatnánk — világrekordot javított ezen a téren, így: Az egyik I. osztályú nagy­csapat tartalékegyüttesével kerültek össze. A kis intéző megkapta a 15 "jegyét. Keveselte. Kapott 20-at. Még többet kért. — Mennyit akar? — kérdezte a nagy csapat intézőj­e. — Ötvenet — mondta merészen a kis intéző. — Ezzel szemben én önök­nek kétszer ennyit, tehát száz jegyet adok, amikor mi rendezzük a mérkőzést. A kis csapat megkapta az 50 darab jegyet. Mostanában került sor a reváns­­ra. A VI. kerületi kis csapat be­tartotta a szavát. A játék előtti héten elküldte a 100 darab jegyet. A nagy­csapat 100 szurkolója meg is jelent a mérkőzésen jegyet lobogtatva. Csak ott értették meg a kisegyleti intéző szokatlan „gavallériáját”. A kisegyleti pályának nem volt kerítése... K. L. Férfi fü­rdőtrikó­ Férfi fürdőnadrág ▼ príma minőségek, alacsony árak , harisnyaház a jó minőségek szaküzlete Budapest, VII., Rákóczi­ út 26. szám RANKOVSZKY: Új rend, új szabá­lyok, új döntések, új pontozás a XIII. nagygyűlésen Lipcse és München között, június 27. (Megpróbálom München felé utaztamban a FIBA-ülésen tör­ténteket leírni. Sajnos, a vonat olyan bolondul szalad, hogy alig tudom eltalálni az írógép betűit. Remélem, valahogyan azért menni fog a dolog.) Június 20. és 25. között három különböző i­lést tartott Berlin­ben a nemzetközi amatőr ökölvívó szövetség, a FIBA. 20-án a vég­rehajtóbizottság ülésezett. Csupa folyó ügyet tárgyalt. Szerepelt a tárgysorozatban egy bennünket érdeklő ügy is: a temesvári le­­pontoztatás esete. A végrehajtó­bizottság megállapította, hogy Nagy és Bondi győzött Temesvá­ron, Aureliu vezetőbíró szabályoz­talanul járt el. Egyúttal felfüg­gesztette Aureliu működési jogát is addig, am­i szabályellenes dön­téseiről elfogadható jelentést nem ad. 21. és 22-én folyt le a XIII. rendkívüli kongresszus. A néme­­etek csodálatos pompával rendez­ték ezt meg. A kongresszus tárgy­­sorozatán roppant fontos kérdé­sek szerepeltek, tehát nem csoda, ha nagy volt az érdeklődés is. 18 tagállam küldte el megbízottját, még Amerikából és Japánból is jött egy-egy kiküldött. Mit tehet és mit nem az amatőr ökölvívó ? Az ügy egyik legfontosabb tár­gya az amatőrség kérdése volt. Már hosszú idő óta mindenki tisztában van azzal, hogy­ az ama­­tőrség fogalma a háború óta „né­minemű” változáson ment keresz­tül. Erről azonban nyíltan nem­igen mertek beszélni, még kevésbé mertek ennek megfelelő újabb szabályokat életbe léptetni. A FIBA az első, amely a mai időknek meg­­felelően szabályozza ezt a kényes kérdést. A FIBA elhatározásának következménye lesz majd, hogy a többi nemzetközi szövetség is vál­toztatások hozására kényszerül. Külön örömünk, hogy ezt a sza­­bályvál­toztatást mi magyarok, a MÖSz javasoltuk a FIBÁ-nak. Tehát lehetséges, hogy a MÖSz javaslata alapján változtatják meg szerte a világon az amatőr­ szabá­lyokat. A határozat szerint egy-egy amatőr ökölvívó 21 napnál nem tölthet többet külföldön évente. Az utazás persze ebbe nincs bele­számítva. Kivétel az olimpiai ver­seny, az EB és minden hivatalos nemzetek közötti meccs. Egy he­lyen legfeljebb hét napot tölthet a versenyző. A tiszteletdíjak értéke nem le­het 5 angol fontnál nagyobb. A versenyző nem válogathat és nem írhatja elő a tiszteletdíj minősé­gét és értékét. Újabb pontozás! A pontozás is újabb változáson megy keresztül. Hatalmas viharok után — ezek már-már a kongresz­­szus sima befejezését is fenyeget­ték! — végre megállapodtak az A bajnokság állása II. osztály Kárpáti csoport 1. Hungária 26 20 2 4 85:29 42 2. Féltén 26 19 2 5 79:42 40 3. ETC 26 15 4 7 70:44 34 4. M. Posztó 26 14 5 7 72:47 33 5. KTC 26 13 5 8 65:60 31 6. WMTK 26 13 3 10 65:54 29 7. KTK 26 12 1 13 47:61 25 8.33FC 26 9 5 12 34:41 23 9. Köl. FC 26 8 5 13 51:61 21 10.KSSE 26 8 5 13 51:62 21 11.SAC 26 9 3 14 50:66 21 12. BEAC 26 6 5 15 34:69 17 13. Köb. AC 26 5 4 17 34:70 14 14. KFC 26 4 5 17 40:71 18 III. osztály Oprée-csoport 1. Elektromos II. 26 26 3 3 103:33 43 2. PSC 26 16 5 5 69:42 37 3. UTE II. 26 14 7 5 55:39 35 4. MFTR 26 14 4 8 73:53 32 5. RAFC 26 12 8 6 75:57 32 6. UMTE 26 15 2 9 55:56 32 7. TSC 26 13 2 12 71:70 26 8. Pannónia 26 11 1 14 64:69 24 9. T. Elfire 26 8 6 12 54:72 22 10. BTK 26 9 3 14 57:61 21 11 PMTK 26 8 2 16 28:63 16 12. ZAC 26 7 1 17 39:63 15 13. UTSE 26 5 5 16 40:67 15 14. Compaktor 36 3 7 16 36:71 13 z értékelésben. Ezt hármas bizottság — Murphy Jr, Hieronimus német, Smeds finn — állítja össze. Töké­letesen hasonló ahhoz, amelyet mi már régen használunk. Találatok értékelése, földön töltött idő poi­­­tozása, mind-mind hasonló a mi értékelésünkhöz. Másik határozat értelmében ne­kem elő kell készítenem az 1940. évi világbajnokságot. Tekintet nél­kül arra, hogy meglesz-e az olim­pia, vagy nem. Ha meglesz, legfel­jebb hiába dolgoztam... Egyebek... Egyéb szabályok röviden: 1. a kesztyű súlya 228 gram (8 uncia), ebből a bőr legfeljebb 4 uncia le­het, a párnázás pedig legalább 4 uncia kell, hogy legyen; 2. nemzet­közi mérkőzések alkalmával a mér­legelés ideje 30 perc; 3. olimpián és EB-n Jury D’Appel (Fellebbe­zési Bíróság) is működik és meg­felelő esetben megváltoztathatja az igazságtalan, vagy téves ítéletet; 4. sérülés esetén, feltéve, hogy nem szabályszerű ütés okozta, ha­nem véletlen — a sérülésig elért pontok döntenek; 5. döntetlen csak barátságos nemzetközi mérkőzése­ken lehetséges; 6. időmérő nem számolhat hangosan leütés esetén, csak kézzel mutathatja az időt a mérkőzés vezetőjének.­­ A nemzetközi bíróülést 24. és 25-re tervezte a FIBA. Meg is jöttek a világ minden részéből a meghívottak. (A magyar Kiss Elemér is.) De az új szabályok ismertetését csak egész röviden kellett elintézni, mert a sok ün­nepléstől­­ elfáradt a gárda! Még a legedzettebbek is kidőltek ekkora. Kitörő örömmel fogadta mindenki, mikor bejelentettem, hogy az utolsó napot fordítsuk pi­henésre. Szép volt, de éppen elég! Majd jövőre folytatjuk, Dublin­­ban, az EB alkalmával. Most aztán egy hónapig hallani sem akarok ökölvívásról! Mindenkit üdvözlök! Rankovszky Arthur. O­n is mbú lesz lepve A Hedtc&Ate. -JKanid CSODÁS HÁJASÁTÓL,HE­RT A 4teÁoUU -VZciftk­I NEM CSAK EGY TÖKÉLETES OYORI- BOROTVAKRÉM, HANEM EGY ELISMERT ARCÁPOLÓ IS. sVMtct­­&st' mm pofftHá fti, HJL4U- £ct at akbate. Próbadoboz 24 fillér és ezt is visszatérítem azután eredeti doboz, vagy tubus vásárlásánál. Kapható minden szaküzletben és a készítő: Dr. Holczer vegyész illatszertárában, Teréz-krt. 8.

Next