Nemzeti Ujság, 1842. január-június (37. évfolyam, 2-52. szám)

1842-01-05 / 2. szám

F fi Iso felér. Minden szerdán és szórni) a to n egy egy ív nemzeti megtisztelteté­sek, kinevezések, hazai h külföldi politikai tudó­sítások gyorsan közül­tetnek lapjainkban. Félévi ára postán borítékkal 4 pengő forint. PEST NEMZETI ITJSAG HAZAI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOKBÓL. Alapit» Kultsár István táblaimé, kiadja özvegye. Szerkeszti Dr. Nagy P ál, t á 1) 1 a b i r ó. / c/fa? ‘//tété- z/tefcc/iÁ eeJ Bol dogasszony hava őkén l. szám. ,llasznos Mulat ságokban felvétetnek inindennémü tu­dós értekezések , a népne­velési, alapítványi, művé­szeti, mesterség!, literatú­rai, és más mulatva okta­tói körből. A nemhivatalos leveleknek b ér mentes küldetése kéretik, IS'Í2. TARTALOM. Kinevezések, megtiszteltetések és halálo­­zat, hajóhidkiszedetése, színházi figyelmeztetés, ta­­karékpénztár-egyesület gyűlései, a vakok pesti in­tézetére újabb adományok, meggyilkolt Packh János özvegyének ártatlansága , eszéki tanodákról! igazí­tás, nyilványos óhajtás a deák-magyar szókönyv mi­­nélelőbbi kinyoraatása iránt, zemplcnymegyci főis­pán ünnepélyes beiktatása, barsmegyei rendek példás kibékülése, biharmegyei zavarok, erdéljországgyü­­lési adatok, az augsburgi köz. újság alaptalan állí­tása a megpereltetett püspökről, cs. kir. hadseregnél változások, spanyol kormányi változások, Cuba szi­geti vérengzés, OConnel házasodása, Corbin ur köz­ügyvéd jeles beszéde. tmr.------—------------ ■ ------------------- ---- -------- ■ — Magyarország cs Erdély. O cs. s apóst, felsége Bázel József gyu­lai plébánost thoubi czimzetes préposttá méltóztatottlegkegyelinesebben kinevezni. Ő cs. s apóst. kir. felsége Beliczay Mik­sa biharmegyei volt helyettes alispánt „kir. tanácsos“ czimmel méltóztatott legkegyel­mesebben feldisziteni. 0 cs. apóst. kir. felsége Mattyus Já­nos budai kerületi első helyettes tarto­­mánybiztost kir. udvarnokká méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. ö cs. apóst. kir. felsége Kaysersheymb Ferencz temesi postaigazgatósági ellenőrt eszéki postaigazgatóvá méltóztatott legkc­­gyelmesebben kinevezni. 6 cs, s apóst. kir. felsége Löwenkamp­­fi Burdina Rudolf nyugalmazott kapitány s a prágai invalidház teremparancsnokát magyar indigenatussággal méltóztatott Jeg­­kegyeJmesebben megajándékozni. 0 cs. s ap. kir. felsége Albisi Bakcsy Ferencz ügyvédet erdélyi kir.udv. ágenssé méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. ö cs. s apóst. kir. felsége Prick Já­nos szilágy-somlyói kir. sóbeszedőt legke­gyelmesebben nyugalmazni méltóztatott. A szardíniái király ő felsége nemes­kéri Kiis Pál urat a magyar tenger-mellék kormányzóját, lSáOik évben sept. Idén nyilványitott sikerteljes fáradozásiért — a midőn egy genuai bajó „Duc fratclli“ az itteni révparton a dühöngő szélvész miatt végső veszedelemmel küzdött — Sz. Mó­ricz s Lázár jeles rendjével megjutalmazni méltóztatott. A nm.magyar kir.udv. kamara Balá­­sy Imre ó-becsei kam ügyvéd-segédet s ti­szai kér. helyettes fiskálist kulai kam. fis­kálissá nevezte ki; az oraviczai igazgató kamarai kerületi megürült erdész hivatal­ra Möller János lugossi erdész , a bécskai kain. igazgató hivatalnál megürült ellenő­ri helyre Tolnay Antal ugyanottani kam. ispánt, végre a beszterczei kir. bányatör­vényszék helyettességi megürült irnok-hi­­vatalra Gaibl Edvárd selmeczi kir. főka­­maragrófhivatalinapdijnokotalkalmazá; — A szigeti kam. provisoratus-hivatalnál a tisztirnoki hely megürült. Eger, dec. 31kén 1841. Főtiszte­­lendő felső-eöri Pálífy József egri egyhá­zi megye nestora, e főegyház őrkanonok­­ja, s egervári prépost, élte S9ik s szent hivatási köre 63ik évében, jelenhó 30ik estéjén , mint élt, úgy csöndes nyugalom­mal, s példásan hunyt el; —-a dücsöiilt ősznek fél századot haladott papi pályáján kitűnő szilárd buzgalmu jelességei, édesen szerető rokonaihozi tántorithatlan szives Vonzalma, s mindenkihez ritka nyájasságu leereszkedése közszeretettel páros kellő méltánylást vívott ki. — Béke! örök bé­ke! le dicső hamvaknak!! Az óhajtott ujesztendő-napi hideg csonttá fagyialván ulczáink sarát, a ha­jóhíd bérlője nem ok nélkül indulva, más­nap esti 7 óratájban ahidkiszedését meg­kezdette annyira, hogy jan. 3kán reggel csak hült helyén bánakoztak az ikervárosi sétálók. Jan. lén a Duna tükrét már reg­gel merő zaj borítván , a két városi köz­lekedés igen megnehezült, és ha a kemény­­szárazhideg fokonkinti növekedése állha­tatos maradand, 4 nap múlva a jégen járhatás elkezdődhetik. Különben az illy ritkán éldelt hajóhíd jótékonyságát említ­vén, érintetlen nem hagyhatjuk némelly előbbi évekbeli összevetését;ugyanis 1S25. évben a híd kiszedetett jan. 7én.—1826ban jan. 7én.— 1827ben jan. Gán. — 1834ben jan.Gán—1837ben jan. Íjén, melly évek­ben legtovább használtatott a fenálló hajó­­hid.—Ellenben leghamarább berakatott a hid lS24ben febr.2Gán. — 1828banfebr. 29én. — 1832ben febr. 26án.— 1834ben febr. 26án.—1835ben febr. 23án. Ez idén mi történik, ha élünk meglátjuk. Külön­ben jan. 4dik estéjén csonttá fagyott föl­dünket hó borította. Jövő szombaton jan. Sáli Iíubenayné assz. jutalomjátékaul bérletszünéssel ada­tik először: „Ki mer, nyer.^Vigjáték 2 fel­vonásban. Francziából németre fordította Forst és Leutner, magyarra N. és Remel­­lay.— Ezt követi Mercadante „Eskü“ czi­­mii operájának lső felvonása. — Jövő hétfőn jan.lOén Láng Paulina k.a. jutalom­­játékául : „Marino Faliero.“ Nagy opera 3 felvonásban. Irta Bidera, fordította Jakab István. Zenéjét szerzetté Donizetti. A hazai első takarékpénztár-egyesület választmányi tagok választására, száma­dások vizsgálására, s mennyiben szüksé­ges szabályok módosítására f. 1842dik évi jan. 9én délelőtti lOed fél órakor a párt­fogó tettes Pestmegye nagy teremében köz­gyűlést tartand , mellyre ezennel minden t. ez. részvényes urak és asszonyságok tisz­telettel meghivatnak. Kelt Pesten jan.2án 1842. Szalay József m. k. titoknok. Az 1841-diki decemberben a vakok pesti intézete javára következendő adomá­nyok folytak be és pediglen pgő pénzben: T. Kossuth Lajos táblabiró által, egy nevét tudatni nem akaró nevében 10 fr., Gott­­vald Anna pesti lakos asszony legatuma 2 fr , t. Dobrotkay Mátyás zsámbéki plébá­nos ur hagyományából G fr., t. Beke Fe­­rencz hidegkúti plébános ur hagyománya 4 fr., a tiszántúli helvetiai superintenden­­tiából 39 fr. 2 kr., főt. serviai püspök néhai Miskolczy András ur hagyományából 100 fr., I. Vincze Károly iiliei plébános ur ha­gyományából 6 fr., főtiszt, nyitrai püspök Palugyay Imre ur rendelménye által 7 fr. 3I2/io kr., t. Balázs János néhai kanonok és király falusi plébános legatuma 10 for., egy a nevét tudatni nem akaró Redlik Jó­zsef pesti vasárus által 5 for., Guderman Lajos pesti házbirtokos legatuma 2 fr. — Az intézet házauj felépítésére. Tekintetes Eckstein Rudolf főszbiró ur újra beszedett a pilisi járásban 47 fr. 12 kr., a nm. m. k. h. tan ács t. t iszti kara 190 fr. 5 kr., t. Csauz­­né asszonyság 10 fr., t. Csykiné asszony­ság 5 fr., t, Sztaro^ Ignácz ur 5 fr., Lukács Teréz kisasszony 5fr„ Csomok Maria 2ír., tek/Jakabfy Gergely ur 5fr., tekJlaader w\ György ur 10 Ír., báró de Klengen kapi­tány ur 2 fr., Doman János ur l fr., t. Gaal Mihály ur I fr., Potrubay Lukács ur 1 fr., tiszt, llury Ferencz vadkerti plébános ur 1 fr., Kelemen Imre ur 1 ír, Fekete Ka­talin asszonysági fr., BereczkyKároly ur 1 fr., (. Horváth György ur I fr., n. borsai Tóth Imre ur 1 fr., Berkes János ur 1 fr., t. Lul (ács Antal ur beszedett apróbb sum­mákban 4 fr 10 kr., ugyan ő maga adott 21 fr. 20 kr., a főt. Csanádi káptalan 50 fr., Péteri helység lakosai G fr., Leeb Ferencz Bilién haszonbérlő t Szilasy István ur ál­tal 5 fr., Dapsy Sámuel 12 fr., egy foga­dásból bejött summa G for., Gyuri hely­ségtől 2 fr., t.Simoncsich ur ettyeki plébá­nos G fr., ugyan ő a helységtől 48 kr. Kelt Pesten dec. 31éa 1841. Gömöry Ká­roly pénztárnok m. k. Látta I)ubraviczky első alispán. Nemcsak a t. ez. közönség előtt, mull évi 52dik számban tett Ígéretünknél, de leginkább ártatlanul szenvedő embertár­sunk iránti szives vonzódásunknál fogva kötelességünknek tartjuk közhírül tenni: Miképen néhai Packh János esztergomi építésznek IS39ikoct 9én történt borzasz­tó meggyilkoltatása után, ennek elmara­dott özvegye születettKrothkiMaria, csu­pán s egyedül, a hevenyében kézre került gyilkosnak merő reáfogásából merített gya­­nunái fog\a szinte az illető meg\ eiiiatóság által börtönbe vettetvén, itt az általa több Ízben szorgalmaztatok gyilkossali szembe állításának elmulasztásával II hónapig sin­­lődvén, későbben ugyan a gyilkosnak a törvény előtt többszöri azon vallásánál fogva, hogy egyedül ő maga régen eltö­kélek szándékkal vitte véghez a borzasztó tettet, szabadon bocsátatván, de mind a mellett a tiszti ügyész által büntetőper­be idéztetvén, ártatlansága ájul. ISkán hozatott esztergommegyei törvényszék Íté­lete következtében annyira kitűnt: hogy a kérdéses özvegy, ki annyi üldöztetések után , a pártolást igazolt ügyében meg­érdemli, s minden kitelhető legszigorúbb nyomozások és faggatások mellett is az el­lene szórt puszta gyanúsításokon kívül a gyilkossali egyetértésről helytelenül vá­moltatván, mint ártatlan, a zár alak lévő elrablóit pénzek, arany szelenczék,órák, úgy a mint a 107ik lapján apernek felje­gyezve szemléltetnek, tüsténti visszajárul­­tatásával ezen vád terhe alól felmentetik. —Ezen megyei törvényszéki ítélet, a most közelebb lefolyt dec. 20kán a t. kir. tábla ítélete által egészen helybenhagyatott, ki­hirdetetett, a tisztelt özvegy tökéletesen ártatlannak nyilvánitatott, és a per foga­nat szerzés végett Esztergommegyéhez visszaküldetett.------A szánszándékos gyil­kos Ribi István, közelebbi dec. lOén bör­­töni halálos betegségében töredelmes szá­­násbánása mellett, sürgetve óhajtotta a fennevezett özvegynek avégreeszközlendő előtti megjelenését, hogy őt megkövetvén, tőle bocsánatot nyerjen, meghalálozott; melly ebeli végső kívánat,aPesten pere be­végzését váró ártatlan asszonynak értésére esvén, bár távolban , nagylelkiileg meg­bocsátott a szerencsétlennek, ki már iste­nével megbékülve, jobb létre költözött.— A 11 hónapig börtönnel ártatlanul kinzott özvegynek mindenek fölött az epeszté leg-

Next

/
Thumbnails
Contents