Nemzeti Ujság, 1920. április (2. évfolyam, 79-104. szám)

1920-04-20 / 95. szám

s * Mozgókép-Otthon. A „Rávengár“ III. része: „Küz­delmek a levegőben“ közfeltűnést keltett. Címe nem meríti ki dúsgazdag tartalmát. Igaz, hogy egyik nagy jelenete a levegőben folyik le, de éppúgy volna ne­vezhető még: „A mélységbe zuhant autó“ vagy „Két gonosztevő élet-halálharca a felhőkarcoló tetején“ vagy „A bányarobbanás“ vagy a „Páncélterem“ és így foly­tathatnék a végletekig­., mert ily jelenetek sokasága gazdagítja a tartalmát. A műsor érdekességét emeli Horthy kormányzó úr debreceni és nyíregyházai be­vonulásának filmje. Előadások : 4, háromnegyed 6, fél 9 és 9 órakor kezdődnek. * A Kamara Színház szenzációs opera műsorában fél 9 órai kezdettel beiktatta Strindberg Julia kisasz­­szonyát és megnyerte a szerda és csütörtöki előadá­sokra a kitűnő koncert zongoraművésznőt Szegfy Ellát, aki a két estén Chopin G-moll balladáját, E-dur etűdjét, Es-dur potenaisa-ját fogja eljátszani. Szom­bat d. u. 3 órakor Solness építőmester előadása előtt dr. Lázár Béla, ki hosszú időn át élt Ibsen környeze­tében. Epizódok Ibsen életéből címen fog előadást tartani, úgy a szombati délutáni, mint a vasárnap d. u. Solness építőmester előadását mérsékelt hely­árakkal tartja a színház. * Általános az érdeklődés az Intim-kabaré mai pre­mierje iránt, színre kerül: Lencsi, Kaland, Az őrült, Blöff, Vizsga előtt pompás darabok. Szenzáció lesz Arányi Dezső, a m. kir. Operaház volt tagja fellépése. Jegyek egész hétre előre válthatók a pénztárnál, Teréz­­i körút 46. és a jegyirodákban. * A Városi Színházban holnap, kedden. Mignont ad­ják Adler Adelinával a címszerepben. Az operát Már­kus Dezső vezényli. Szerdán az Ezüst sirály kerül színre Kosáry Emmy, Király Ernő, Sziklai József és Palásthy Irén felléptével. * A Vígszínházban minden este zsúfolt nézőtér előtt­­ játszanak. A legújabb sikerek, a Cifra nyomorúság és a Taifun mellett megtartotta teljes népszerűségét és vonzóerejét a Szerelem vására is, amelyet szerdán ad­nak ötvenedszer. Ezúttal is Varsányi Irén játsza Laví­­niát, akinek parádés szerepét minden eddigi előadás­ban párját ritkító hatással alakította. A színházak keddi műsora: Nemzeti Színház — Othello (6). — M. Kir. Operaház: Bohémélet (7). — Vígszínház : Cifra nyomorúság (6). — Magyar Színház: Sylvio kapitány. (7). — Király Szín­ház: Cigánygrófné (7). — Városi Színház: Ezüst si­rály (yd­). — Belvárosi Színház; Gyermektragédia (Y16). — Andrássy­ úti Színház: Adóbevallás, stb. — Kamara Színház: Solness építő mester (S). — Operaest (9).— Revü Színház: A kislány (7). — PÁRTSZERVEZKEDÉS A XVIII. választókerületi pártszervezet folyó hó 18-án d. u. az Erdélyi­ utcai iskolában nagyszámmal egybegyűtt tagokkal gyűlést rendezett, melyen lelkes ovációk között tartott beszédet Hallen István kultusz­miniszter az ország felépüléséről és a községi válasz­tások sikeres győzelmének kilátásairól Lelkes beszédet mondottak még Müller Antal pártelnök, Urbanaolis és Bányász.­­ Vasárnap, 25-én a pártszervezet ismét gyűlést tart, melyen beszélni fognak dr. Benárd Ágost népjóléti miniszter, Liskay István és még más szó­nokok. A XIX- választókerület a f. hó 21-én szerdán tartandó választmányi ülését a közbejött központi pártgyűlés miatt f. hó 23-án, pénteken d. u. 6 órakor Práter-utca 24. sz. alatt fogja megtartani. A XX. választókerület Ker. Szoc. Pártja csütörtökön d. u.­­6 órakor a IX., Mester-utca 19. sz. alatti iskola tornatermében, a politikai helyzet és a községi válasz­tások tárgyában nagygyűlést tart. Beszélni fognak: Haller István miniszter, dr. Rassay Károly, dr. Vass József és Usetty Ferenc nemzetgyűlési képviselők. A XIII. választókerületi pártszervezet szerdára hir­detett nagygyűlése elmarad és helyette csütörtökön d. u. 6 órakor VII., Kertész­ utca 30. polg. isk. torna­termében lesz megtartva. Tárgy: A politikai helyzet. Kérjük választóink teljes számban való megjelenését. SZAKSZERVEZETI HÍREK Vezérlőbizottság tagjai kedden délután fél 6 órakor IV-, Kossuth Lajos­ utca 1-, L lépcső, I. em. alatt a belső nagyteremben tartandó ülésen jelenjenek meg. Köz­ponti titkárság. A Ker. Szoc. Szakszervezetek Kultúrbizottsága szer­dán este 7 órakor a központban ülést tart. Az Ipari és Kereskedelmi Segédmunkások fővárosi csoportja szerdán d. u. 6 órakor Kossuth Lajos­ u. 1. III. lépcső II. em. 9. alatt taggyűlést tart. A Ker. Szoc. Villamosalkalmazottak Szakszerveze­tének Damjanich­ utcai csoportja szerda este 1 9-kor gyűlést tart. A fehérneműtisztító munkások csütörtök d. u. 6 óra­kor Kossuth Lajos­ utca 1. III. lépcső, II. em. 9. alatt értekezletet tartanak. Az óbudai gázgyár munkásai szerdán d. u. 4 órakor a munkástelep kantinjában értekezletet tartanak. Központi kiküldött Kelemen Géza. Az Egyetemi Alkalmazottak Ker. Szoc. Szervezetének kedd este 7 órára hirdetett gyűlése a szakszervezeti vezérlőbizottság ülése miatt, péntek este 7 órára halasz­tódott el Kossuth Lajos­ u. 1. III. lépcső, II. em. 9. sz. alatt. A Ker. Szoc. Keretied. Alkalmazottak 0. Sz. vasmű­­szaki és fegyverszakcsoportja kedden d. u. 6 órakor fon­tos ügyben ülést tart. Tárgy : Fizetésrendezés. Kérjük az összes tagokat, valamint az üzleti megbízottakat, saját érdekükben okvetlen jelenjenek meg.­­ A vá­lasztmányi ülés nem vasárnap, hanem csütörtökön délután 6 órakor Isis. NEMZETI ÚJSÁG Kedd, 1920. áprlis 20. Munkaközvetítés. A Keresztényszocialista­ Szakszerve­zetek Központi Irodája azonnal munkába helyez: asztalosokat, bognárokat, cipészeket, vasmunkásokat, kertészeket, fodrásznőket és fodrászmunkásokat, segéd­munkásokat és munkásnőket, szabómunkásokat és munkásnőket. Jelentkezni hihet reggel 9—1-ig IV., Kossuth Lajos-u. 1., III. lépcső, II. áp. 9. szám alatt. — A Kér. Szoc. Egészségügyi alkalmazottak Szakszer­vezete (Dohány-u. 74. I. em. 16.) azonnal állásba he­lyez perfekt úszómestereket, minlóférf­ikat, kórházi ve­gyes munkára munkásokat és munkásnőket. Jelent­kezni lehet d. e. 9—d. u. 6-ig. IPAROSOK MOZGALMA A Keresztény Iparosok Országos Szövetségében bur­gonyára előfizetést még felvesz a szövetség irodája: IX., Egyetem­ u. 6. sz. Ára : 4 korona kg.-kint korlát­lan mennyiségben. A kiosztás előreláthatólag szerdán, csütörtökön lesz. Az összes keresztény építőiparosok (bádogosok, kő­­művesek, cserépfedők, kályhások, asztalosok, másolók, szobafestők, ászok, tapétázók és rokonszakmák) kedden d. u. 6 órakor munkavállalások ügyében gyűlést tar­tanak IV., Egyetem­ u. 6. sz. alatt. A szücsszakosztály kedden d. u. 7 órakor gyűlést tart. Kiviteli illetékek, Budapest, április 19. A pénzügyminiszter törvényjavaslatot nyújtott be, amely felhatalmazást ad neki, hogy egyes áruk kivitele alkalmával illetéket szedhessen. Hogy mely árak kivitele esik illeték alá, úgyszin­tén az illeték nagyságát az érdekelt miniszterek­kel egyetértve időnként fogja a pénzügyminiszter megállapítani. A rossz valutájú országok, így Né­metország, Franciaország már hosszabb idő óta vé­dekeznek a „kiárusítás“ ellen kiviteli illetékekkel, illetve oly módon, hogy a kivitelre kerülő áruk ára a belföldi ártól lényegesen magasabban állapítta­­tik meg. Egyes cikkeknek belföldi ára a kedvezőt­len valutáris helyzet miatt a világpiaci árak szín­vonalától lényegesen eltér, ezért szükséges ezeket a fontos cikkeket, különösen a nyersanyagokat, amelyekre a belföldi termelésnek is szüksége van­ a túlzott külföldi kereslettel szemben védeni. A kiviteli illetékek másrészt az exportőröknek a va­lutái­g helyzet miatt előálló s így indokolatlan nye­reséget akarja részben az állam részére biztosí­tani a közszükségletek fedezésére. A törvényja­vaslat az indokolásban példákat említ fel. pld. a sózott marhabőr belföldi ára kg.-ként 90 korona, cseh-szlovák területen 150 korona, Hollandiában 180 koron. A száraz marhabőr ára belföldön ISO korona, cseh-szlovák területen 300 korona, Hol­landiában 360 korona. Egy métermázsa elsőrendű széna belföldi ára 230 korona, külföldi ára néhol 1000 korona. A kiviteli illetéket csak előre meghatározott és közzétett tételek szerint szabad szedni, hogy a ki­viteli kereskedelem számításait előre megcsinál­hassa és kötéseket létesíthessen. Nyitva kell hagy­ni a lehetőséget, hogy a konjunktúra alakulásához képest gyorsan foganatosítható intézkedéssel egyes árucikkeket kiviteli illetéknek lehessen alávetni, másrészt ha egyes cikkek már nem bírnák el az illeték szedését, ott azt ismét törölni lehessen. Szükséges, hogy az illeték nagysága a belföldi és világpiaci árak, valamint a valutaárfolyamok ala­kulásait legalább nagy vonásokban követhesse. A­ törvényjavaslat szerint az illetéket lehetőleg spe­cifikus, vagyis az áru mennyiségeihez mért és nem az érték százalékaiban kifejezett tételek szerint kell beszedni. Megalakul a bőrbank. Már hetekkel ezelőtt felmerült egy bőrbank alapításának terve, melynek feladata volna a bőrszakma körébe tartozó mindennemű finanszírozás. Az alapí­tásban résztvennének a Hitelbank, Kereske­delmi Bank, Leszámítoló Bank és valószínű­leg a Magyar Bank is. Az alapítást eddig a pénzpiac feszültsége nehezítette, de mint ér­tesülünk, most már az összes akadályok el vannak hárítva, és rövidesen kibocsájtják az alapítási tervezetet. A bank alaptőkéje erede­tileg 30 millióra volt tervezve, de mivel 10 nagyon bérnek a finanszírozása az egész alaptőkét felemésztené, csekélynek bizonyult, s valószínűleg jóval magasabb összegben lesz az alaptőke megállapítva. A közgazdasági társaság földbirtokreformban­­kén­e. A Magyar Közgazdasági Társaság a földbir­­tokreformot szélesebb körű­ tanácskozásban fogja megvitatni, amelyen földművelésügyi miniszté­riumban készülő törvényjavaslat elveit beszélik meg. Előadók: dr. Sebes Dénes, Budán Barna és Baross Gábor. Az ankét április 21-én délután 14 órakor kezdődik a Kereskedelmi és Iparkamara Tanácskozó termében. Megemlítjük, hogy az or­szág állami, pénz- és hitelügyét s a vele kapcsola­tos kérdéseket ugyancsak meg fogja vitatni a köz­­gazdasági társaság. Előadók lesznek: Teleszky Já­nos, Éber Antal és gróf Hadik János. Magyar-Olasz Bank. Ma tartotta a Magyar-Olasz Bank R.­T. alakuló közgyűlését Castiglioni Ca­millo elnöklete alatt és ugyancsak ma tartotta meg a Magyar Fakereskedők Hitelintézete R.-T. (Fa­bank) és a Magyar Országos Bank R.-T. is köz­gyűlését, amelyen a nevezett intézeteknek a Ma­gyar-Olasz Bank Részvénytársaságba való beolva­dása elhatároztatott. A Magyar-Olasz Bank R.­T. alaptőkéje 300.000.000 korona, amely 1.500.000 darab 200 koronás részvényből áll. A részvények­ből 720.000 darab — 1 régi részvényre 2 új rész­vény — a Fabank részvényeseinek, 210.000 darab pedig — 25 régi részvényre 42 új részvény — az Országos Bank részvényeseinek engedtetik át, míg a fenmaradó 570.000 darab részvényt 100 száza­lékos felárral az olasz csoport vette át. Ilyképpen a Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság tevékeny­ségét 300.000.000 K alaptőkével és 193.000.000 K nyílt tartalékkal fogja megkezdeni. A Magyar- Olasz Bank R.­T. igazgatóságának tagjai lettek: Castiglioni Camillo (elnök), Grande Officiate Diu­­seppe Töplitz, a Banca Commerciale Italiana ad­­ministrateur delegyése és vezérigazgatója, Fónagy Aladár és báró Madarassy-Beck Gyula (alelnökök), továbbá Adler Robert, Mariano Petronio, a Societa Italiana di Credito Commerciale igazgatói, Grosz Béla, dr. Goldfinger Oszkár, a „Foresta“ igazgató­­sági tagjai, Riccado Guazipo nagyiparos, gróf San Martino senator, a Banca Commerciale Italiana igazgatósági tagja, Commendatory Mino Gian­zana, a Banca Commerciale Italiana ügyvezető igazgatója, Deutsch Frigyes, dr. Hilb Jenő, a Fa­bank igazgatósági tagjai, Goldstein Pál, az Allge­meine Depositenbank igazgatósági tagja és ügy­vezető igazgatója, Neumann Gábor, az Allgemeine Depositenbank igazgatója, Eg­yed­i Lajos, Stein Ármin, az Országos Bank igazgatósági tagjai, báró­ Kürthy Lajos v. b. t. t, Matlekovits Sándor v. b. t. t, dr. Nagy Ferenc v. b.­­ t., báró Szterényi Jó­zsef v. b. t. t. és dr. Éber Antal (vezérigazgató). A­ felügyelő-bizottság tagjai lettek: Barta Ödön, Eör­­dögh Virgil, dr. Feleki Béla, Pándi Horváth Zsig­­mond, lovag Jacobovits Rudolf, a Banca Commer­­ciale Italiana volt igazgatója. Lord Adolf, Mészá­ros István, gróf Parrach­ini Carlo, a Banca Com­merciale Italiana igazgatója. Szántó Frigyes és An­­tonio De Torna mérnök. Hagymaigények bejelentése. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Mivel Makón és környékén a hagyma­­átvétel rövid időhöz van kötve, a közélelmezési mi­nisztérium felhívja a törvényhatóságok, városok, köz­ségek élelmezési szerveit, valamint a közvetlen ellá­tást élvező beszerzési csoportokat, hogy a hátralévő idényre való vöröshagyma szükségletüket öt nap alatt a közélelmezési minisztérium hetedik főosztályához (TV., Gerlóczy­ utca 11.) jelentsék be. A bejelentett, mennyiséget a minisztérium Budapesten 3 korona 30 filléres áron vagyontételben további tíz nap alatt rendelkezésre bocsátja. —o— L NYILTTÉR E rovat alatt közléttekért nem vállal felelősséget a szerk. szappant *a­­mpon­t "Á I § RE­SS JtT (Láp használ az igazi dáma!­­ I Kapható minden Ott! 1 ^ Készíti: Hunuia-Gyógytár, Budapest, Erzsébet-kamt 66. J I Hansa cigarettahüvely vattával | Hansa cigarettapapír a Gyártja: NOVEMBER JENŐ V tji Budapest, ll„ Lövőház-utca 22/a. az. Ok m Telefon: 175—42. 781 w --------------- ifr ' ' -------­H i M0 5°Jc°.,wa5*«ai EL U U lm, KJ szappanfőző, kilója 68.- korona, RÉZGÁLIC m-ns -OS kilója 52.— korona, vasúton és postán szállít: KODNÁR, filszerkereskedés Budapest, l„ Attila-utca 23, száraz főzelék nagy választékban megérkezett. 807 Egyke, száraz főzelék megfelel 10 kg. friss főzeléknak. Összes fióküzleteinkben kapható. ^ MEINL GYULA

Next