Nemzetközi Művészeti Szemle, 1893 (2. évfolyam, 1-23. szám)

1893-01-01 / 1. szám

II. évfolyam,________ Budapest, 1893. január hó 1-én. 1. szám. • • s ágai köréből. Előfizetési ár egy évre : 2 frt. Suscription for abroad 6 sehil. a year. Abonnement für Ausland ein Jahr 3 11. 6 mark. Abonnement pour l’étranger 8 fr. par an. Szerkesztőség. Kiadóhivatal. Budapest: VII. Erzsébet-körut 15. Rédaktion. 3*- Expédition. Megjelen minden hó 5. 15 és 25-én. Published the 5*, 15* and the 25* of every month. Erscheint am 5,15,25. eines jeden Monats. Publié le 5, 15 et le 25 de chaque mois. FELELŐS SZERKESZTŐ : REDACTEUR EN CHEF : SZIKLAI JÁNOS és VA Lli NT IN LAJOS. FÜR DIE REDACTION VERANTWORTLICH. CHIEF EDITOR. Színházak. Az operaliázban hó 19-én ven­dégszereplés volt ; Nöthling Ferencz basszista lépett fel Sarastro szerepében a „Varázsfuvolá“-ban, a nézőtér félig is alig telt meg s a vendég-énekes sem aratott valami nagy sikert. Énektanul­­mányait, mint magyar születésű ember, az országos zeneakadémiában kezdte, de itt csak egy évet töltött Pauli ve­zetése alatt, azután Bécsbe ment. Hangja nem emelkedik fölül a közönségesebb nívón. Terjedelme korlátolt s tisztább érczessége csak egy pár középhangjá­nak van. Mélysége, a mire pedig épp e szerepben van leginkább szükség, tompa és színtelen, mig a magasabb fekvésben bágyadt és erőitetetett. Küz­denie kellett a lámpalázzal is, mit első föllépésének szívesen betudunk. Játéka, mozgása is még meglehetősen primitív. A közönség jóakaróbb része intenziveb­ben is tapsolt volna, ha lett volna mi­nek. Szépan és szabatosan koloraturá­­zott Maleczkyné (éjkirályné), érzelme­sen énekelt Rotter Gizella. Kedvesen pajzánkodott A. Wein Margit. Sziro­­vatka ma sem volt jobb mint máskor. A zenekart Rebicsek dirigálta, sokszoi vontatva és színtelenül. A budapesti népszínházban „A p j a lány a“ Vidor Pál nagy hatást, ai atott népszínműve folyton zsúfolt há­zak előtt nagy tetszés között adatik. Blalia Luiza ismét egy oly szerephez jutott, hol bő alkalma van művészeti tehetségét ragyogtatni. Stesser József belügyi minisz­teri tanácsos a napokban lenn járt Ko­lozsváron és az ottaui nemzeti színház ügyeit vizsgálta át, arra a meggyőződésre jutva, bogy a mostani, Ditrói Mór igaz­gatása alatti kezelés sokkal czélszerübb mint volt a házi regime alatt, úgy hogy teljes megelégedését fejezte ki az igaz­gató előtt. A miniszteri tanácsos véleménye hogy a színházat állami,kezelés alá keli venni. Szathiuáry Árpádnak, a kolozs­vári nemzeti színház tagja, és a színészet „Szatyi ur“-ának decz. hó 15-én volt 30 éves színész-jubileuma Kolozsváron. Harmincz év! Szép idő ez egy nyu­godt s anyagi gondoktól ment pályán, liât még a színi pályán ? ezen az anyagi küzdelemteljes, tövises pályán. Mennyi nélkülözés, mennyi gond, mennyi lemondást rejt magában e har­mincz év ! E harmincz év minden sanyaruságait és nélkülözéseit óhajtotta a kolozsvári lelkes közönség feledtetni a jubilánssal, a midőn öt elhalmozta szeretetének minden jeleivel. Theaters. Budapest. Theater of the People. Apja lánya. <The Daughter of her Fa­ther) Mr. Vidor had much success with his theaterpiece and it was chiefly the renowned hungarian songstress Mrs. Blaha to whom he ought to be indebted Theatres. Budapest. Théâtre du Peuple. Apja lánya (La Fille de son Pére) Pièce en 3 actes par Paul Vidor. Cette pièce de Mr. Paul Vidor fut assez bien accueillie par lepublic(et) no­nobstant que le sujet en est puisé de Anie Debriëge. for having so well interpreted her roll, the Daughter of her Father, she was intrusted with. The opulent fanner, the Father, a still young man, who is fond of Panili, the young wife of his servant Antal Pista is representated by the eminent actor Mr. Szirmai, while his Daughter Zsuzsi (Mrs. Blaha) takes a fancy to the liberated hussar Miklós (Mr. Vidor). The whole piece is a charming one and we must own, that the actors who were co-operating deserve to be praised in every regard and especially we have to mention Mr. Kiss Mihály, la vie rustique de Hongrie déjà un peu vieillie pour l’exigeance de nos théâtres modernes, nous pouvons prétendre, qu’elle n’a pas manqué de contenter les spec­tateurs en tout égard. 11 va sans dire, que le rôle principal La fille de son péred fut déféré à la cantatrice populaiie Mme Louise Blaha, qui par l'interprétation ingénueuse et parfaite sous tous les raj ports, a déjà réussi de pousser en avant plusieurs pièces ciéées par Mr. Vidor. Nous reproduisons le resumé principal des personnages principaux de cette pièce._____________________ Rédaction. Budapest: VII. Erzsébet-körut 15. Expedition. Theater, Budapest. Volkstheater. „Apja lánya.“ (Die Tochter ihres Vaters). Volksstiick in 3 Akten. Ver­fasser Paul Vidor. Paul Vidor hat mit obgenanntem Volksstück ziemlichen Erfolg erzielt und wenn auch die Motive nodi von dem alten Schlage entnommen zu sein scheint, so können wir dennocli be­haupten, dass sich das Stück in jeder Hinsicht bewährt hat. Selbstverständlich wurde die Hauptrolle „Die Tochter ihres Vaters“ der so sehr beliebten Volkssängerin Luise Blaha zugetheilt, welche wohl nicht zum ersten Male die Volksstücke Vidors in glänzender Weise verdolmetscht und in Renommé gebracht liât. Besonders zu rühmen ist Herr Szir­­may der die Rolle des Nehéz János des Vaters spielt und einen noch jungen, gutsituirten Landwirth, welcher auf Panni, die junge Frau seines Knechtes Pista ein Auge geworfen, darstellt, während seine Tochter Zsuzsi sich in den Bruder Pista’s in den schmucken ausgedienten Huszárén Miklós ver­schallt liât. Das Stück ist reich an heiteren Epi­soden, Avelclie das Publikum in die hei­terste Laune versetzt und ihm oft ein stürmisches Lachen erzwingt. Besonders Anerkennung verdienen die Herren K i s s als echter gemüthlicher Magyare, den Knecht darstellend, V i­­dor welcher sich besonders gut der Rolle des verliebten Huszárén entledigte, Kassai in seiner komisch, lachenerregen­­den-Weise hat den streitsüchtigen Land­wirt dargestellt, ferner Németh und Új­vári welche ebenfalls zur Hebung des Stückes das ihrige beitrugen. Unter den Damen gebührt nach Blaha, welche sozusagen die Seele des Stückes ist, der Lukács Juliska der erste Rang und auch Frau Partényi verdient die vollste Anerkennung. A. Fr. Im Hof-Operntheater zu Wien wird im März 1893 Fri. Mary Weiner gas­­tiren. — Die Schwester des Wiener Hofopern-Regisseurs Herrn Stoll, Fri. Eugenie Stoll vom Stadttheater in Regensburg, ist an das kaiserliche Theater in Strassburg engagirt worden. Die Direktion des Deutschen Volks­theaters liât das dreiaktige Volksstück „Aus der Vorstadt“ von C. Karlweis und Hermann Bahr zur Aufführung an­genommen. Die weibliche Hauptrolle ist Fräulein Josefine Glöckner zugedacht. Mailand. Die einaktige Oper „Rü­de i 1 o“ von Maestro Ferroni ist im Carcano-Theater unter grossen Beifall aufgeführt worden.________________________

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents