Nemzetközi Művészeti Szemle, 1895 (4. évfolyam, 1. szám)

1895-01-12 / 1. szám

ÍWr-f\ •% |í' m NEMZETKÖZI S2AKLAF A SZÍNMŰVÉSZET, Z£Nl, LOVARDA, SZÍNPAD! MUTATVÁNYOK ÖSSZES ÁGAI KÖRÉBŐL. Eg<W évre Ft-1 évre Ne«vedévr" Előfizetési év SZERKESZTŐSE í ÉS iíUOÓHI .-Ai'AL: I fr( Bl'DAPEST, VII.,. Ei i sí V> e t - k ö r ti 1 15. Főszerkesztő’ VALENTIN LAJOS. 2:’ frf 1 írt MEGJELENIK HAVGNKIYT KÉTSZER. %,:Í Wf A kcvona'Szinliáz. ;ki sem1 aaradbatjit, hogy kis la­punk fennáll áss. óta folyton a színészet ügyet szentnek tartja és amennyiben mű­ködési körünk Megengedi, lendítünk rajta egyet-mást. Az egyéneket is mindenkor respektáljuk. Azt tártjai . bogy a mi népűnknél szép szóval el ibore lehet, menni, mint dörgedelmes frí zisokkal is helyetesithetjük Az olcsó színházak fel- vezetőnek, ha a színház térfoglalatja mi­­állitásá* a népszínház jő napjai bizonyít- nél tágasabb le. z, bogy 2—-3 ezer ember j ják leginkább, link a. naip. a miko • a pénz- férjen az uj színházba. tár ajtajáról ez örvendetes hirdetés hiány­zik Minden jegy elfogyott A nemzeti1 színház ép opera pénztárán s gyakran ki függesztik e szélt hangzása jelentést, de a nagy közönséggel sz mben a népszínház a mérvadó. Mert rmodén - igazgató és szi- Jiész tapasztalta^ fogy konyább faj táj A legüdvüsebb a dologban az, hogy jé» vidéki erőket éves szer-És úgy Iái szik 1 "jg gjj feltevésük igaziak bizonyait, mert lapunk-; Azonban V közönséget* nak sok banltja var. Ezek ,jo ■ ‘A®8* I B4 ieiví szoktatni árva nek tartják irá yunkat. E néhány sort a lapunk érdekében jónak láttuk előre bo­csátani, nehogy lizonyos körök azt higyjélc, hogy toliunka-v, rokonszenv, vagy mi gon­dolatnak isi gon >sz; érdek vezérli. Távot van tőlünk az, logy valakinek pr- pagan­­dát akarjunk; csinálni, mikor a. "ona-1 Hívőre úgy tudjuk, a sol iroda-igazga o . gondolat. A sajtó'és if ti na a n. „oeg foly ct azt hajtogatja, 1 tégy Budapesten még egy. La két-három olcsó színház sem felesleges. Sőt talán a felesleges szót szükségessel ■----------------- - »H.JMM . nil-------------->-l-~SE!!!S drámákat, is nezz« met zöme bizonyai' ellátogat hol népdráinákat adnak, árak tűzi mai publikum a múzsa barátja, perelni ;s lehet, hogy á látványos . És a közönség elvan színházba, ha olcsók a hely­ebben a színházban tanak . zerzödtetni. kiknek rüdes biztositassék. A folyamodványt, bő és helyes b lássál, a mint a „iSzinesze.ic Lapja“ indo­egyik A ivU'íMm-tizinbáz. jj-íls * j 3. S,u:ílÍAiZ 1 i boán ezt M vé t főczéljául. ptyau ; sz iífci a s'-.ík«,<fjei.it, n;h za. chaJ’ okos gcp..i . h’j,;látva,n;ő)s 6 számában írjál már he is nyújtották székesfőváros tanácséhoz E folyam'’' ban 90 éves használatra ingyen kérnek. A helyet a régi Miklósi ház helyére az István-tér'.’-'’ ' mindenfelől a leghozzáférW» tanácsa oda egy parkot óh «emelné e tartjuk. 'Z *Hi h"ek, a tfrfjfii ’» muv.iv ;v.,„ J{l ^ Áyx me j ekbe:: .sírni és nevet lovábbá az a terv. árak legyenek, még p«}' magasabb belépő díj éti tűiéi. Ez olcsó árakat ■óé czélra-TAECZA. L li hangulatok. I ta : KÜRY KLÁRA. I. Te édes holló Első szerelem ! Ke Ülő végtelenből ísszeszőtt álom — te! Bekötve van szemed. Semmit se látsz, csak a mit álmodok Mit néked ész, rang, vagyon, dicsőség : Írsz ha nincs is, meg­teszed Őt nagynak, fönségesnek! Bánod is te, ha kinevetnek, hogy: „Akit imádok egy tüzér, csak egy kit imádok.14 ./ eszme a központi tanácsból indult, így a színész-egyeteme azt hiszi, a a nyugdíj vagyonából óhaj ják ezt .mázat felépíteni. Ez merénylet volna mert az a pénz, mely oda 15—20 év alatt befolyt: közvagyon, a melyhez nyúlni semmi körülmények, közt nem szabad és­­|— . _ _ — ! nem lohet. A tanács ezt nem is akarja. Fenyegeti'az asszofyty ai férjet, ha A korona-szinház építésére egy vál- 1 ez az álom oda Níp hozz/ élő;valóságában, jalkozó-consortium áll a központnak ren- Hiábn mondj,í; delkezésére, mely az egyesület reg-se-alatt „Kaczagnomj k ti szinte rajta, — ez igazgatná az uj intézetet. Legalább mi igy az .első foglaló“ lat a'másán követeli jogát, hallottuk. De csak hallottuk és mi a köz­­— , viszont szeleimet, mely-öl az élet érdekből'tényeket is szeretnénk tudni, megosztotta. a szinészegyesület tanácsának, niely­. , A ‘ . nek kebelében az eszme tál nyaltatott, a De hé* mnidei; inu,1'tiídó! Az klso ] kész tervet, annak-módozatait és élőnyeit szerelem «ángulata isf! világos formában az egyesület lapjában Kei11 igaz! nem gazM íjam, —' mennyi küzdelem s a maFia“ nem tud feledni! Piou, piou! f - • jközhirré kell tenni Hadd tudja és lássa jl 1 mindenki. Avogy tiszta bev can a pohárban. a (tsz lesz a hajszál, száz ránéz vonbdik | , ^ hajdan rózsás arcára és ,-— im jő az micsodák kérdés most az, hogy kik és azok a vállalkozók, mert csak Első' szerelem: kigyulladt a szem ifjúság , megbiztató és kiváló szakemberének lehet ’ ' hang a hajdaniig az intézet vezeteset kezebe tfcimi- Etto1 tiizében; reszket Aj függ a siker és ennek ny : Hamisságra ‘ ; hozatala megnyugtatására szolgálna a szí­nészeknek. Kizárólagosan egy embernek, 9 ez üdvi.s és ezélravezető eszmét, nem sza­­sak' 'tKirt kezébe játszani. «, f : Ezek után őszinte szívből üdvözöljük tüzér az, Szivedhes öleled trombitáját s azt I mámorában; j-mosolyog az" ajk hiszed, a mer nyország van karjaid között. j az y mosoly, mint régen!“ Te édes, ostoba Első szerelem! Kéklő j • i ’* végtelenből ö,szesz« ál... - te! I iLfc >rf> akit előzz». sze,*l-f II. i ha Van igaz boldogság, csak ez,. f' Csakbogj az élet, ez igaztalan, rideg egyeld csak jez! J . élet nagyon; de nagyon kevésszer fordítja : Pennyi tisztaság, mennyi mélység' ez j az eszme megfepditojet es kívánjuk, hogy ám az álmot valóra ‘ igazságban! ' / ez életrevaló eszme a vidéki színészét Egyiket < rre. másikat men arra dobja i ' É* ez az igazság, szól igaz kicsit [ emelése szempontjából mielőbb létesüljön es De az a kéklő hangulat ott kísért, yisszíjá) ál —az édes >zép Lili" kaczagó, a korona-szmliáz virágozzék, ám folyton a szívben. Örömben, bánatban, í bohó, s biz Isten szomorú históriájából!! ’ — főleg a bálatban! | — i * * WR■Máfaiii

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents