Néprajzi értesítő 27. évfolyam, 1935

Tanulmányok - Az ősmagyarok halászata / Cs. Sebestyén Károly = 27. évf. 1–4. f. 106–108.

Az ősmagyarok halászata: 107 ( túl nagy fontossághoz, mert tévesen magyarázták a téli víz mellé való tele­pülést. A magyarok tudniillik az én nézetem szerint nem a halászat ked­véért húzódtak a Csaihun-folyam partjához, hanem egészen más okból. A lovas nomád népek tavasszal a füves legelőkre terelgetik nyájaikat és a lelegelni való famennyiség fogytával, bizonyos terv szerint, pontosan előreismert utakon és régtől fogva gyakorolt mód szerint, mind tovább és tovább vándorolnak-nomadizálnak. Nyár vége felé azonban — saját ősi legeltetési naptáruk szerint pontosan meghatározott napokon is visszafor­dulnak s többnyire ugyanazon az útvonalon jönnek visszafelé a kiindulási pontjukhoz: a téli szálláshoz, amely állandó helyen és mindig nagyobb víz mellett van. Lehet ez a hely a Volga magas partja alatt, a Káspi-tenger, vagy a Meotis náddúl partján, de mindig védett, szélmentes helyen van. Azért húzódnak ilyen vízmenti helyekre, mert itt a partok mentében jobban védekezhetnek a steppe hírhedt téli viharai ellen, mint a nyílt mezőn s ezen­kívül azért is, mert ilyen partmenti területeken mindig van még télidőben is némi eledel az állataik számára. Csakis ezért, nem pedig a halászat ked­véért húzódnak a lovas nomád pásztornépek, amilyenek a magyarok is voltak, télen a nagyobb vizek mellé. Hogy azután ezen hónapokig tartó kényszerű téli pihenés közben halász­nak is, az egészen bizonyos. Ha másért nem, szórakozásból, mint ahogy nyári időben is mindig nagy vadászatokat rendeznek, szintén csak szóra­kozásból. De azért is halásznak, hogy a téli táplálkozást változatosabbá tegyék. Ugyanezt lehet mondani a nomadizáló magyarság nagy zöméről is. Ellenben szolgáik, az idegen törzsekből rabolt vagy vásárolt rabszolgák s ezeken kívül a nyájuk vesztette, elszegényedett saját törzsbeliek, akik noma­dizáló népeknél ma is egész éven át a téli szálláson maradnak s ott mívelik a közben elvándorolt törzs szántóföldjeit, ezek bizony rá lehettek kény­szerítve arra, hogy egész télen át főleg a halászatból éljenek, de ezek való­színűleg nyáron át is halásztak, ha már ott laktak a víz mellett. Ez a halá­szat azonban, mint mondottuk, a nomád magyaroknak csak elenyészően kisebb részére, a rabszolgákra és a teljesen elszegényedettekre vonatkoz­hatik, de nem a nép zömére s ezért nem nevezhető létfenntartó foglal­kozásuknak. Ezt már Jankó János is felismerte, mikor nagyon helyesen azt mondja, hogy az orosz volt az igazi halászó nép s hogy az orosz rabszolgák hozták a magyar halászat orosz elemeit a magyarságba, mert sem a magyar, sem a török nem volt igazi halászó nép, „kereken tagadom, hogy a magyar­nak ... a halászat olyan foglalkozása lett volna, melynél fogva őt »par excellence« halászó népnek lehet tekinteni". (Jankó János, A magyar halá­szat eredete, 599.). Zichy István is tudja ezt, mert szerinte az a körülmény, hogy a magyarok télen a folyók mentén halásztak, legkevésbbé sem jelenti azt, hogy őket halászó népnek lehetne nevezni, mert az olyan népek, melyek­nek élelemszerzése halászatra van alapítva, nyáron költöznek a nagy folyók mellé, nem télen. (A magyarság őstörténete, 49.). A halászat és a hallal való táplálkozás szerintem azért kapott olyan meg nem érdemelt fontosságot a magyar őstörténelemben, mert a magyar tárgyi néprajznak ez talán a legjobban és legeredményesebben kikutatott terü­lete, s olyan kiváló tudósaink, mint Herman Ottó és Jankó János tették népszerűvé. Az ő nagy tekintélyük nyomta rá a nagy fontosság bélyegét erre a népi foglalkozásra. Mégis, még Herman Ottó ellen is, merjük állítani, hogy a magyar nép sem ma, sem a múltban nem volt halevő nép. Csak körül kell nézni az országban, ahol halásznak, s megfigyelni, hogy kik fogyasztják a halat. Rávilágít erre az a körülmény is, hogy a nagy vizek halászati joga mindig a partbirtokos földesuraké volt már az Árpádházi királyaink korában is. Ezek pedig főleg püspökök, káptalanok, szerzetesrendek, tehát leginkább

Next