Népszabadság - Budapest melléklet, 1999. július

1999-07-31

NÉPSZABADSÁG BUDAP­PEST 1999. JÚLIUS 31. Szedd magad a hét végén A következő hetekben Szobon, Kosdon, Sóskúton és Pomázon érik a gyümölcs A nagyobb gyümölcsültetvények gazdái idén is meghirdetik a „Szedd magad!” rackhoz, szilvához vagy almához. A hét végén Szobot, Pomázt, augusztus köze­­akciót, amelyet kihasználva némi szüretelőmunka fejében a piaci árnál olcsóbb pétől pedig Kosdot és Sóskutat érdemes felkeresniük azoknak, akik maguk szó­­ban juthatunk hozzá a frissen fogyasztható és befőzendő kajszihoz, ősziba­­retnek szüretelni. Részletek a 35. oldalon. KOSD PRÉSKERT Pomáz Sóskút Kálvária-f Ék 175 Szamár-hegyi őszibarack % kajszibarack SÓSKÚT POMÁZ NÉPSZABADSÁG-grafika Természetjáróktól védik a természetet Belépés csak engedéllyel! - táblák vé­dik pár napja a Nagykovácsi közelé­ben lévő Szénás-dombokat. Az Euró­pa Diplomával kitüntetett természet­­védelmi területen kiirtják a fenyvese­ket, akadnak, akik felháborítónak ta­lálják azt is, hogy úgymond elzárják a kirándulók elől a térséget. A park ille­tékese állítja, a terület régóta csak en­gedéllyel látogatható, a fenyvesek he­lyére pedig őshonos fajok kerülnek. _____________MUNKATÁRSUNKTÓL____________ A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató­sághoz tartozó Szénás-dombok környé­két Fokozottan védett terület! Belépés csak engedéllyel! táblákkal bástyázzák körbe - tájékoztatta lapunkat Kertész István turistaszakíró. Szerinte ez a lépés arra irányul, hogy a több mint ezerhektá­ros védett övezetet elzárják a nyilvános­ság elől, annak ellenére is, hogy a pilisi len ennél jóval kisebb területen él. A nö­vény élőhelyét ráadásul külön kerítéssel védik. Mivel a belépési engedélyekért il­letéket kell fizetni, díjat szednek a turis­táktól - mondja Kertész. Mint fogalma­zott: tervbe vették az ötven éve ültetett fenyvesek kiirtását is. A kivágott példá­nyok helyén új ültetések esetén is évti­zedekig csak a kopár felszín látható majd. A körzet szépsége és a fővároshoz va­ló közelsége miatt nagy népszerűségnek örvendhetne, így is sokan keresik fel a környéket - Nagykovácsi 17 km-re van Budapesttől. A terület 1995-ben úgyne­vezett Európa Diplomát kapott, a kitün­tető címet adományozó bizottság hét pontban „megszívlelendő” ajánlásokat is megfogalmazott. Ezek között szere­pel, hogy „folytatni kell a dolomitos gyepek helyreállítását, és fel kell gyorsí­tani a fenyők kiirtását”. Ezenkívül erőfe­szítéseket kell tenni az akác kiirtására is az egész kiemelten védett területen. A nemzeti park igazgatóságának ve­zetője, Laubál László kérdésünkre el­mondta, hogy a térséget valóban kitáb­lázták, az tévedés, hogy korábban enge­dély nélkül is látogathatók lettek volna a Szénások. Sőt már húsz évvel ezelőtt is táblák figyelmeztették erre a kiránduló­kat. A fából vagy fémből készült dara­boknak viszont gyorsan lába kélt. Kitiltott... folytatás a 35. oldalon Újpesten üdvözlik az MO-ás döntést Naponta sokmilliós kárt okoz az Álla­mi Autópálya Kht.-nak az, hogy a bí­róság döntése miatt le kellett állítania az MO-ás káposztásmegyeri szakaszá­nak építését. A keresetet benyújtó környezetvédők viszont örömmel fo­gadták a hírt. Az autóút kifogásolt szakaszát októberben adták volna át. MUNKATÁRSAINKTÓL Mint arról tegnapi számunkban beszá­moltunk, a Fővárosi Bíróság azonnali hatállyal felfüggesztette az M0-ás autó­út káposztásmegyeri szakaszának építé­sét. A végzés annak a pernek az első ál­lomása, melyet a Levegő Munkacsoport indított a lehajtóút megépítése ellen. Lukács András titkár elmondta: a­z út forgalma tönkretenné a környezetet. A legnagyobb csapást a lakótelep szen­vedné, amely mostanáig csendjéről és jó levegőjéről volt ismert: sokan éppen légúti megbetegedéseik miatt költöztek oda. Az út a természetvédelmi területet is tönkretenné, hiszen egy tőzegláp mel­lett halad el. A Levegő Munkacsoport a tömeg­­közlekedés javítását szorgalmazza: a HÉV és a hozzá kapcsolódó járatok sű­rítésével, az utak felújításával és az elő­városi vasúti hálózat fejlesztésével megoldhatók volnának azok a problé­mák, amelyekre hivatkozva az M0-ás északi szakaszának megépítését elkezd­ték. Az Állami Autópálya Kht. felleb­bez az építést átmenetileg leállító bíró­sági döntés ellen — mondta korábban la­punknak Szakos Pál igazgató. Bonyolít­ja a helyzetet, hogy a szóban forgó út­szakaszt októberben át kellene adni. Új­pest polgármestere precedensértékűnek nevezte a Fővárosi Bíróság minapi hatá­rozatát. Derce Tamás hangsúlyozta: a mostani döntés kihatással lesz az álta­luk indított perre is, amellyel azt szeret­nék elérni, hogy a közlekedési tárcát kötelezzék az MO-ás híd megépítésére. Hozzátette: támogatja a környezetvé­dők igényeit. Véleménye szerint ki kel­lene szélesíteni a külső Váci utat, a te­herautó-forgalmat pedig semmi esetre sem szabadna ráterelni a MO-ás káposztásmegyeri lehajtójára. A nyom­vonalhoz kapcsolódóan pedig meg kel­lene építeni az északi Duna-hidat. Ezek a beruházások jelentősen csökkentenék a térség zaj- és levegőterhelését még ak­kor is, ha az autóút kifogásolt szakasza megépülne. Szombat Fogás Tegnap órákra megbénult a közlekedés Budán. Az egyik benzinkútnál két órán keresztül Forma-1-es külsőségek között, ingyen mérték a benzint, mosták a szél­védőt, ellenőrizték a keréknyomást. A PR-osok bizonyára elégedettek: annyian álltak sorba, hogy járhatatlanná váltak a környező utak. Állítólag mintegy száz autót tankoltak ingyen tele. Ők biztos imáikba foglalják az olajcég nevét. Mint ahogy azok az ezrek is, akik fél­­egy órát álltak a dugóban. Ez aztán a jó reklámfogás. K.L. • Ma a világbékefutás miatt három út­vonalon kell számítani részleges korlá­tozásra. 16.00-19.00 óráig: a Péceli út-Pesti út—Örs vezér tere—Kerepesi út-Rákóczi út-Astoria-Ferenciek tere- Vörösmarty tér útvonalon. 17.00-19.00 óráig: a Csepel, II. Rákóczi Ferenc út- Helsinki út-Soroksári út-Boráros tér- Belgrád rakpart-Petőfi tér-Vörösmarty tér útvonalon. 18.00-19.00 óráig: Bécsi út-Vörösvári út-Flórián tér-Árpád híd-Margitsziget-Margit híd—Kossuth Lajos tér- pesti felső rakpart-Roosevelt tér-Vörösmarty tér. • A budai Nagykörúton a Vérmező felő­li oldalt lezárták a Déli pályaudvartól az Attila útig. A másik oldalon irányonként csak egy-egy sávban lehet közlekedni. Ide tartozó változás, hogy a Krisztina körút az Erzsébet híd felől zsákutca lett a Mikó utcától, tehát a körútról sem a Maros utcába, sem az Attila útra nem le­het bekanyarodni. • A Nagytétényi úton a Háros utca és a Növény utca között szakaszosan csak a fél útpálya szabad. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. • A Ferihegyi repülőtérre vezető út fe­lüljáróját az Üllői útnál felújítás miatt zárták le. A táblákkal jelzett terelőút a Kőér utcán és a felüljáró alatt lévő par­kolón keresztül vezet. • Kőbányán a Harmat utca-Kada utca csomópontjában lévő gázvezeték-építés miatt a 85-ös gyors buszok terelőúton közlekednek a Kada közön át. • Csepelen a Kossuth Lajos utcában az Áruház tér és a Karácsony Sándor utca között gázvezetéket építenek, ezért út­szűkület lassítja a haladást. • Az M1-es autópálya Budapest felé ve­zető oldalán a 22-20-as km között ben­­zinkútépítés miatt a belső sávban csak a személyautók közlekedhetnek. • A dunai kompok 6.00-tól 20.00-ig, Vácnál pedig 21.00 óráig, óránként jár­nak. Visegrádról 6.35-20.35 között, Nagymarosról 6.45 és 20.45 óra között indul a komp, óránként. Forrás: Fővinform, Utinform Közlekedési káosz ingyenbenzin miatt Forma-1-es bokszutcává alakult tegnap­­ a II. kerületi Fő utca. A világbajnok csa­patot támogató dohánygyár szerelőruhá­ba öltöztetett munkatársai ugyanis dél­előtt tizenegytől két órán keresztül a Total-benzinkútnál minden tankoló autó­nak lemosták a szélvédőjét, ellenőrizték a kerekekben a levegőnyomást, és a tan­kolásáért sem kellett fizetni. Mint azt Semjén Andrea marketingvezető el­mondta, mintegy száz autó tankját töltöt­ték fel. Mivel akciójukat előre bejelen­tették, a rendőrség biztosította a hely­színt. Bár tartottak attól, hogy a tizenhá­rom óra után sorra kerülő, így hoppon maradt autósok botrányt okoznak, a kút­­nál hamar helyreállt a megszokott rend. Az ingyenbenzinről lecsúszott autó­sokénál is nagyobb volt azonban az au­tóbuszokra várakozók elkeseredettsége. Buda déli és északi része között ugyanis a legrövidebb útnak a kerülő út bizo­nyult. Az akció kezdetén megbénult a forgalom a Szabadság híd és a Margit híd között. A 86-os autóbusz csak a Bat­thyány térig közlekedett, ahonnan visz­­szafordították, a 60-ast pedig egy ideig el sem indították. Az akció befejezése után is még jó ideig fél órával hosszabb volt az erre járó buszok menetideje. P. G. R. Forma-1-érzés a Fő utcában GÁRDI BALÁZS FELVÉTELE

Next