Szabad Nép, 1945. augusztus (3. évfolyam, 105-129. szám)

1945-08-09 / 112. szám

VIÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 7 % ■250 millió hitelt szavazott meg a miniszter­tanács a népruházat! akcióra — A magyar­román együttműködést ünnepelték a Nem­zeti Segély bukaresti útján — Villamosmoz­­donyok járnak néhány nap múlva Budapest és Felsőgalla között III. ÉVFOLYAM, 112. SZÁM ÁRA 3 PENGŐ CSÜTÖRTÖK, 1945 AUGUSZTUS 9 ­ Szovjetunió italai szem Japánnal hogy meggyorsítsa a háború befejezését csökkentse az áldozatok számát Hirosima k­áros 60 százalékét elpusztította az atombomba Augusztus 8-án Molotov fogadta Szatót, Japán moszkvai nagykövetét és a szovjet kormány nevében a következő nyilatkozatot­ tette előtte a japán kormányhoz való továbbítás céljából. A hitleri Németország szétzúzása és behódolása után Japán volt az egyetlen nagyhatalom, amely még mindig a háború folytatása mellett döntött. A három nagyhatalomnak, az Egyesült Államoknak, Nagybritanniának és Kínának folyó évi június 26-án a japán fegyveres erők fegyver­­letétele ügyében Japánhoz eljuttatott követelését a japán kormány elutasította. Ennek következtében a japán kormánynak a Szovjetunióhoz intézett az a javaslata, hogy vállaljon közvetítő szerepet a távolkeleti háborúban, teljesen elvesztette értelmét. Figyelembe véve Japán elutasító magatartását, a szövetségesek azzal a javaslattal fordultak a szovjet kormányhoz, csatlakozzék a japán támadó ellen folyó háborúhoz, hogy ezáltal hozzájáruljon a háború befejezésének meggyorsításához, az áldozatok szánjának csökkentéséhez és az egyetemes béke mielőbbi helyreállításához. A­­szovjet kormány hűen szövetségi kötelezettségéhez, elfogadta a szövetségesek javaslatát és csatlakozott a szövetséges nagy­hatalmaknak folyó évi június 26-án tett nyilatkozatához. A szovjet kom­ánynak az a meggyőződése, hogy­ egy ilyen politika az egyetlen eszköz a béke eljövetelének meggyorsításához, a népeknek az áldozatok­tól és szenvedésektől való megkínéléséhez és ahhoz, hogy lehetőség adassék a japán népnek annak a pusztulásnak elkerülésére amelyet Németország szenvedett el, miután visszautasította a feltétel nélkü­li fegyverletételt. Fentiek alapján a szovjet kormány kijelenti, hogy holnaptól­ azaz augusztus 9-től kezdődően a Szocialista Szovjetköztársaságok Uniója hadiállapotban lévőnek tekinti magát Japánnal. Molotov külügyi népbiztos közölte még Szátával, hogy nyilatkozatával egyidejűleg Malik tokiói szovjet nagykövet a jelen nyilatkozatot átnyújtotta a japán kormánynak. Szótó, Japán nagykövete ígéretet tett arra, hogy a szovjet kormány nyilatkozatát a­ japán kormány tudomására hozza. Molotov szerdán­ este fogadta Kerr angol, Harriman amerikai és Csan kínai nagykövetet. Értesí­tette őket, hogy a Szovjetunió augusztus 1-től Háborús viszonyban áll Japánnal. Véges harc az üzérkedés ellen; Isko­láztatás; a nép egyenjogúsága, az életszínvonal emelése, stb., stb. A szakszervezetek Az angol vas- és acélipari szak­­szervezetek küldöttsége, amely a szovjet kohómunkások meghívására a Szovjetunióban tartózkodik, sajtó­­értekezletet tartott, amelyen beszá­molt benyomásairól. A szovjet szakszervezeti küldött­ség amerikai körútján Newyorkba érkezett, ahol La Guardia polgár­­mester hangsúlyozta, hogy az ameri­­kai nép szorosabbra akarja fűzni a barátság­ szálait a szovjet néppel. A román köztisztviselők szakszer­vezete a magyar köztisztviselők szak­­szervezetének üzenetére igen meleg hangon válaszolt. A válasz hangsú­lyozza a két ország jószomszédságát. Hangsúlyozza, hogy a köztisztviselők nem lesznek többé szavazóbábuk a reakció érdekében. négy megszállási övezet Awssa Sh­abem Szerdán Washingtonban, London­ban, Moszkvában és Párisban nyi­latkozatot adtak ki, amely bejelenti a négy nagyhatalomnak Ausztria megszállására vonatkozóan létrejött egyezményét. Ausztriát szövetséges kormányzó bizottság fogja igazgatni. Ez a bizottság a négy hatalom kép­viselőiből áll. Ausztriát és főváro­sát négy megszállási övezetre oszt­ják. A bizottság feladata: végrehaj­tani az elszakadást Németországtól és gondoskodni arról, hogy a legrö­videbb időn belül felállítsák az osztrák központi közigazgatási gépe­zetet. Bécset a legfelsőbb szövetséges tanács fennhatósága alatt négy ka­tonai parancsnokból álló tanács fogja igazgatni. Az északkeleti ,vagy szovjet övezet kiterjed Burgenlandra­ és Felsőausztriának Duna balpartjára. Az északi, amerikai övezetbe esik Salzburg és Felsőausztriának a Duna jobbpartjára eső része. A nyu­gati szakasz a franciéit ellenőrzése alá kerül, ide esik Tirol és Vorarl­berg. Ausztria déli része angol meg­szállási zóna lesz, magában foglalja Karintiát, Kelet-Tirolt és Stájer­országot. Bécset négy övezetre osztják. A belvárost együttesen szállják meg.­­ A Szovjetunió, Nagybritannia, az Egyesült Államok és Franciaország egyezményt írtak alá a háborús bű­nösök tekintetében alkalmazandó nemzetközi bíráskodásról. Az állandó bíróság székhelye Berlin lesz, az első tárgyalást Nürnbergijén tartják. Az okmány meghatározza a bíróság összetételét és lefekteti működésé­nek alapelveit. A bíróság mindazok­kal szemben ítélkezni fog, akik a béke vagy az emberiség ellen vétet­tek. Mind a négy nemzetnek lesz ügyésze és a bíróságnak minden esz­­köz megadatik a hatékony munkára. A bíróság halál vagy más büntetést szabhat ki. A drágaság ellen A Híradó­ Mozi előtt aranyat vesznek, meg valutát: a tőzsde környékéről nem lehet elűzni a spekulánsokat, az espressókban ti­tokzatos üzleteket kötnek és va­gyonokat költenek, napról-napra indokolatlan árugrások vannak és a munkás, aki a legnagyobb áldo­zatot hozza inflációellenes bérpoli­tikájával, az általa termelt­ árut a gyári ár többszöröséért látja vi­szont a kirakatokban. Kétségtelen, hogy a sorvasztó drágaság elleni harc elsősorban a termelés kérdése. De az is kétség­telen, hogy bűnös spekulációk az amúgy is súlyos helyzetet katasz­trofálissá teszik. Itt az ideje, hogy a legerélyesebben felszámoljuk mindazokat az üzelmeket, amelyek a drágaság fokozásával elérhetet­lenné teszik a legfontosabb köz­szükségleti cikkeket is a dolgozók számára. Szükség van tehát a­­már meglévő feketepiac-ellenes intéz­kedések legszigorúbb végrehajtá­sára és az egész áruközvetítés ál­landó ellenőrzésére. Miért nincsenek az árak kiírva a kirakatokban, holott erről van rendelet? Ma az a helyzet, hogy ahány üzletbe bemegy a vevő, annyi áron kínálják ugyanazt az árucikket. Miért működnek még mindig iparengedély nélküli ke­reskedők? Mikor szűnnek meg már­ a „kapualjüzletek“ és a „bolt­albérlők“, akik ellenőrizhetetlenül a gazdaüzlet után költöznek be annak kirakataiba? Mikor szű­nik meg már egyes pékek gyalá­zatos mesterkedése, akik folyton újabb és újabb süteményfajtákat találnak ki, csak hogy ne kelljen kenyeret sütniök, mert azt első­sorban jegyre kell kiszolgálni? De nemcsak ilyen módon folynak a népellenes drágító üzelmek. Pártunk a többi demokratikus pártokkal egyetemben megtette azt az engedményt, a kereskedő­ rendelkezik Jemnek, hogy az árkalkuláció alapjául az utánpótlási árat je­lölte meg. Mégis, a kereskedők egy része nem elégszik meg az ily­­módon elérhető haszonnal, hanem visszaélve az áruhiánnyal, meg­többszörözi az árucikkek árát. A szabad kereskedelem legtágabb értelmezése sem jelentheti azt, hogy megengedjék a láncolást, mégis a piacon lévő áruk tetemes része körforgást végez, kereske­dőtől kereskedőhöz kerül , amíg a fogysztó számára elérhetetlenné válik. Nem szabad megtörténnie annak, hogy komoly üzletek számla nél­kül vegyenek árut és üzletvitelük ne legyen bármelyik pillanatban ellenőrizhető. Mégis ,számolócédu­lákra­­firkált rendelések és isme­retlen eladók szerepelnek és szinte természetes, hogy ilyen körülmé­nyek között nem hiányoznak a spekulációs raktárak sem- Ezek-T. ''1 11 m­Ar* V»*-* Irf* 0 T*C1 1 ből a spekulációs raktárakból ke­rül aztán ki a piacról „eltűnt“ közszükségleti cikk — természe­tesen lényegesen m­­eggyarapodott összegekért. Ismételjük: a­ legszigorúbb el­lenőrzésre van szükség és a leg­kíméletlenebb eljárást kell indí­tani a fasiszta rombolás miatt el­szegényedett ország vámszedőivel szemben. A rajtakapott bűnösö­ket internálni kell, közmunkán igénybevenni s árujukat elkobozni. Komoly fegyverünk lesz az in­fláció leküzdésére, az építő munka fokozására az általános munk­a- Angol sajtóhorgok as­ti­­fegyverről Még mindig rendkívüli érdeklődés kíséri az atombombaharc fejlemé­nyeit, London, Newyork, Stockholm, Guam, Washington, Pália és Moszkva hirdetik világgá a nagy szenzáció újabb részleteit. Az ame­rikai főhadiszálláson a főkerítők fényképfelvételei alapján megállapították, hogy Hirosima város 60 százaléka elpusztult. Ettől függetlenül a szövetségesek folytatják előkészületeiket Japán megrolhanására. Londoni jelentés aláhúzza, hogy a brit birodalom is uránérctelepekkel, az atombomba nyersanyagával. Az angol lapok az atombomba nemzetközi politikai vonatkozásait elemezve, kivétel nélkül hangsúlyoz­zák, hogy szó sem lehet arról, hogy Anglia és az Egyesült Államok a maguk számára meg tudnák­ tartani ezt a titkot. A Daily Mail szerint az új felfedezést minden nemzet szá­mára hozzáférhetővé kell tenni, hogy egyik nemzet se érezze a „bizony­talanság" állandó fenyegetését. A feltalálás közlésével növekedni fog­annak felhasználási területe, mert ezáltal több tudós és szakember kap­csolódik be a munkába. Ugyanígy ír a Yorkshire Post és megállapítja, hogy csak rövid időre szóló titokról lehet beszélni. A technikai eljárást addig nem hozzák nyilvánosságra, míg nem ismerik azokat a módszere­ket, amelyekkel megakadályozhatják a polgári lakosság pusztulását. A Daily Höröld azonnali nemzetközi ellenőrzést követel az új találmány­ra. A lap felteszi a kérdést, hogy meg lehet-e tartani egy ilyen titkot és hogy mennyi időre sikerülne ez. Anglián és az USA-n kívül is van." nag, kitűnő tudósok — írja, — hi­szen Németország is már azon a ponton volt, hogy rájöjjön az eljá­rásra. A tapasztalat azt bizonyította, hogy minden új fegyverre megtalál­ták az ellenfegyvert és ha mi az új Belgiumban igen erélyesen folyik a tisztogatás. Több mint 16.000 sze­mélyt vádolnak együttműködéssel, 2117 együttműködőt ítéltek halálra, 200-at életfogytiglani fegyházra. Az elmúlt 10 hónap alatt mintegy 70.000 együttműködőt tartóztattak le. Van Acker miniszterelnök kijelen­tette, hogy az újjáalakult belga kor­­mány folytatja a tisztogatást. A szovjet-román diplomáciai kap­csolatok helyreállítása érthető módon nagy örömet keltett Romániában. A Szovjetunió neme­ gesztusát már csak azért is értékelni kell, mert még a békekötés előtt kö­vetkezett be. A Szovjetuniónak ez a lépése még szorosabbá k a­felfedezést nem hozzuk minden sza­badságszer­ető nép tudomására, egy olyan fegyverkezési versenyt indíta­nánk el, mely reánk hatna vissza­. A biztonságot csak minden rivalitás megszüntetésével lehet elérni és alap­­vető követelmény, hogy minden nem­­z­et élvezhesse a tudományos felfe­dezések előnyét. Londoni távirat szerint az Egye­sült Nemzetek előkészítő bizottsága­vácsolja össze a román és szov­jet nép között fennálló jóvi­szonyt. Megelégedéssel könyvelik el Ro­mániában, hogy ez a határozat nagy jövőt nyit meg Románia számára, mert hiszen ez a Szovjetunió bizal­mának tanújele. Egy belgrádi hír jelenti, hogy a Nemzeti Felszabadítási Front egyik szónoka közölte, hogy a felszabadítási harcokban 25 ezer kommunista, közöttük 11 vezető egyéniség, esett el. A kommunisták támogatják a Nemzeti Felszabadítási Front demo­kratikus célkitűzéseit. nak értekezlete augusztus 16-án áll össze Londonban. A bizottságnak 9-én kellett volna összeülnie, de mi­vel az USA még nem döntött arról, hogy kik legyenek a kiküldöttek, az értekezlet elhalasztását kérte, ami meg is történt. fisát és öt társát valószínűleg ki­adják Csehszlovákiának. Frank volt protektort már Csehországba szállí­tották. Tisztogatás Belgimfecra A jugoszláv köztársaságért Jugoszláviában egyre érettebbé válik a helyzet a kormányforma ren­dezésér­e. Mihajlovics tábornok bűntársai ellen indított per nagyban hozzájárult Péter király és az egész királyi ház népszerűtlenségéhez, mert kiderült, hogy Mihajlovicsék a király nevében és az ő­ tudtával követték el tetteiket. Tito tábornagy egyik újabb beszé­dében a Felszabadítási Front nagy­gyűlésén határozottan a köztársasági kor­­mányforma mellett foglalt állást, kijelentvén, hogy a monarchia nem felel meg a jelenlegi irányzatnak és biztosra vehető, hogy­ helyreállítása esetén megdönteni igyekezne a de­mokratikus intézményeket. A Nemzeti Front megválasztotta vezetőségét, amelynek elnöke Tito lett. A Front­ programja 32 pontból áll, amelyek többek között a követ­kezők: Az állam nemzetiségeinek egysége; a nemzetiségek egyenlő jogai; balkáni szolidaritás; együtt­működés a Szovjetunióval; béke a népek között; küzdelem a fasizmus és reakció ellen; köztársasági állam­forma; a hatalmi szervek felelős­ kötelezettség bevezetése is. Ujj Ugyancsak az újjáépítés első tartalékhadsereget dob majd az J vonalában dolgozók terhein könv­újjáépítés frontjára. A nehézsé­geket maguktól nem vállaló ele­mek és henyélő élősködők tömegei­ könnyítenek majd a ma még egyedül a rohamtempót vállalókra nehezedő terheken és meggyorsít­ják a helyreállítási folyamatot, nyitunk az úgynevezett „akció­­juttatásokkal". A termelt javak egy részét mentesítenünk kell a piac esetlegességeitől és termelési áron kell juttatni ipari cikkeket a terménybeszolgáltató gazdák-­­­hoz, mezőgazdasági termelvénye-­­­ket pedig az üzemek dolgozóihoz. Támogatnunk kell a szövetkeze­teket is munkájukban. A szövet­kezetek közvetlenebb utat biztosí­tanak a termelőtől a fogyasztó­hoz és demokratikus szervezetük biztosíték a túlzott haszonlesés ellen. .Vannak tehát eszközeink a drá­gaság elleni küzdelemre addig is, amíg a növekvő termelés végkép megszünteti az áruhiányt. Ezekkel az intézkedésekkel azonban akár rendőri, akár gazdasági jellegűek, haladéktalanul élnünk kell, mert a dolgozó tömegek ellátásának biz­tosítása magának a termelésnek is alapfeltétele.

Next

/
Thumbnails
Contents