Szabad Nép, 1945. augusztus (3. évfolyam, 105-129. szám)

1945-08-09 / 112. szám

". Rákosi Mátyás ,2beszéd" Az V. kerületi kommunista párt­­szerveze­t új székházát már messzi­ről felismerem: nagy tömeg álldo­gál előtte. Ezek már nem tudtak be­jutni az ava­tó ünnepségre. Benn, a teremben ember ember hátán, Vári Ferenc, a pártszervezet tit­kárának bevezetője után Ladányi Ármin, as V. kerület Szoc.­dem­ pártszervezetének elnöke kapja az első mistapsot, mikor üdvözlő beszé­dében lelkesen kiáltja a kommunista pártgyűlés közönsége felé: — A fó ünnepiek a mi ünnepünk is! Még nagyobb sikere van a Kis­gazdapárt V. kerületi szervezete elnö­kének, Balogh Andrásnak: — Mi, kisgazdák is azt akarjuk .— mondotta, — hogy amit Rákosi Mátyás megálmodott, valóra váljon — Nem engedhetjük meg, hogy a Kommunista Párt kisajátítsa magá­nak Rákosi Mátyást.. Rákosi Mátyás nemcsak a Kommunista Párt, ha­­nem az egész magyar nemzet ve­zére. . .. Aztán Rákosi beszél. Nyugodt, egyenletes hangján fel­sorakoznak a tömör, világos, ponto­sa­n fogalmazott mondatok. Nincse­­nek szenki gesztusai, még a hangját sem emeli fel. Ha valamit hangsú­lyozva akar kifejezni, s­rm­e alig észrevehetően a feje billentésével kí­séri a mondat taktusát. Széles ko­ponyájában, a boltíves homlok alatt mélyen fekvő szeme nyugodtan, oko­san pillant a hallgatóságra. Itt nincs semmi szuggesztív hatásvadászata a szemek vagy gesztusok játékának, h­a mégis, időnként hatalmas laps­­orban zúg a levegőben. Hallom tempós hangsúllyal tagoló, nyugodtan csengő hangját: — A Kommunista Pártot minden ténykedésében a magyar nemzet java és üdve vezérli. — A közalkalmazottak az ország ,amin munkálkodva megtalálhatják helyüket pártunkban. Nem elég, ha kívülről támogatják hazátépítő mun­kájáéban a Kommunista Pártot. Ha­tásosan csak belülről adhatják meg a kellő támogatást. Jöjjenek hát so­raink közé! — Minél bensőségesebb az együtt­működés a pártok, különösen a két munkáspárt között, annál gyorsabb tempóban történhetik hazánk újjá­építése. Mellettem ül egy okosarcú elvtárs, aki majd kibújik a bőréből. Nem tudok ellenállni a kísértésnek, meg­kérdezem tőle, mi lelkesíti annyira, mi az, ami annyira felhozza a sodrá­ból, hiszen nézze, a szónok milyen nyugodt. — Ha maga ezt nem érti, — vála­szolja oktató, kissé ideges hangon, — olvassa el Lenin és Sztálin beszédeit. Azok is nyugodtak, ahogyan maga mondja. Mi éppen ezt a higgadt, érvre érvet halmozó beszédet akar­juk hallani. Bennünket nem f­gít a szónoknak lelkes frázisokkal trak­­tálnia. Eléggé lelkes emberek va­gyunk mi anélkül is. A mi lelkessé­günkből futotta egy ezredévnyi bör­tönbüntetésre! Nekünk érvek, gondo­latok kellenek. Tudja, milyen élvezet az, amikor Rákosi egy következte­­tés levonására egyre erősebb és erő­­sebb érveket sorakoztat fel. Olyan ez, mint mikor felhúznak egy tornyot az ember szeme láttára. Látom, ho­gyan nő, növekedik és fut az égnek a tökéletesen épített torony. Mikor azután Rákosi az utolsó érvvel még a zászlót is kitűzi a toronyra és én meglátom azt a lobogó diadalmi jel­vényt — hát ne bújjak ki a bőröm­ből? . Már el is fordul tőlem, újra fe­szülten figyeli Rákosit, amint éppen négyszeres érveléssel fejtegeti, hogy Budapest és az ország népe miért fog legközelebb kommunista jelöltre sza­vazni. A közönség megígérve hall­gatja a nagy építőt, akinek minden mondata egy-egy jó helyre, tett tégla. A szónok húzza, egyre magasabbra húzza beszédének falait az építő­munkás higgadt, céltudatos fáradha­tatlan mozdulataival, — és világossá válik előttem Rákosi Mátyás szónoki sikerének titka. Gyöngyösi Nándor Villajelsmszdg­yal­lának BSkáai nap íanulva Budapest is Felsipka között A vasút újjáépítése a napokban igen fontos állomáshoz érkezett. A Budapest-hegyeshalmi vonal leg­fontosabb szakaszának villamosítása elkészült és rövidesen Budapest és Felsügalla között ismét villamos mozdonyok fogják lebonyolítani a forgalmat. A győri ipartelepeket, a dunántúli igen fontos mezőgazdasági területe­ket, főkép pedig a tatabányai és felső­­gallai iparvidék produktumait: a kar­­bidot, a cementet és a szenet ezen a vonalon szállítják Budapestre. A vo­nal itt hegyes-dombos pályaszakaszo­kon vezet keresztül és nagyteljesít­ményű villamos mozdonyokra van szükség, hogy a nehéz vonatokat át­vontassák. A német pusztítók ennek a vonalnak villamos berendezését is teljesen tönkretették, úgyhogy a vil­lamos vontatás a felszabadulás után teljesen lehetetlenné vált. Gerő Ernő kereskedelmi miniszter, mikor átvette hivatalát, azonnal in­tézkedett, hogy minden lehetőt el kell követni a vonal villamosítására. A MÁV dolgozói éjjal-nappali munkával indultak rohamra a villamosításért. A Keleti-pályaudvar villamos moz­donyszemélyzete, az északi főműhely munkássága és a villamos alállomá­­sok személyzete önként jelentkezett a nagy feladatra. A munkásság maga kérte, hogy a MÁV igazgató­sága szervezze meg a munkát és azonnal hozzákezdett a helyreállítás­hoz. A villamosítás újjáépítésére indí­tott harcnak már megvan az ered­ménye : a bánhidai és torbágyi transzfor­mátor állomás már üzemképes, a vasúti felsővezeték jórésze. Budapest és Felsőgalla között már kész és néhány, nappal ezelőtt megtartot­ták az első villamos mozdony pró­báját. A munkák már annyira előre­haladtak, hogy augusztusban már megindulhat a villamos mozdonyok által vont szerelvények forgalma Budapest és Felsőgalla között. Gerő Ernő elvtárs kereskedelmi miniszter és Vas Zoltán elvtárs, Budapest pol­gármestere minden lehető segítséget megadott, hogy a munka útjából a megszámlálhatatlan akadályt a mun­kásság el tudja hárítani. Augusztus végén már újjáépített villamos vona­tok közlekednek az újjáépített pá­lyán. (g. gy ) SILCHS GDITBY Mátéi Sf.’,s CORSO Legújabb amerikai riportfilmek A Beiersdorf Vegyészeti Gyár Rt. Igazoló Bizottsága megkezdte munká­ját. Akik a vállalat alkalmazottainak fasiszta vagy németbarát, reakciós vagy egyéb, a magyar nép érdekeit sértó magatartásáról tudnak bejelen­téseiket név és lakcím feltüntetésével az Igazoló Bizottság elnökéhez cí­mezve (Bokor Mihály elnök, Bp., Damjanieh­ u. 5-2 sz ) e hirdetés meg­jelenésétől számított nyolc napon be­lül tegyék meg. Az igazolásra kerü­létt névjegyzéke a gyár (XIV, Ko­­mócsy­ Vitca 41) hirdetőtábláján te­kinthető meg. Indiai ess AFOSa a feketepiac elletti Vasárnap délelőtt tartották meg a Hangya székházában az Általános Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezet alakuló közgyűlését. So­hasem volt olyan égetően szükség a városi munkásságnak és értelmiség­nek lehetőleg olcsó árucikkekkel való ellátására, mint éppen most. Az Általános Fogyasztási Szövet­kezet a dolgozó néprétegek egyik leghatásosabb eszköze lesz a fekete­piac árainak lenyomására és ezáltal a lakosság életszínvonalának emelé­sére. Minden budapesti és környéki dolgozónak érdeke és kötelessége a szövetkezetet támogatni és üzletrész jegyzésével annak munkájában részt­­venni. SZABAD S­ZP CSÜTÖRTÖK, 1945 AUGUSZTUS 9 Titkos fegyverraktár Jászberényben A jászberényi rendőrséghez bizal­mas jelentés érkezett, hogy a Szent Imre­ utca egyik házában Jászi Pál főhadnagy nagymennyiségű lőszert rejteget. A jelentés szerint a beto­nozott pince a felnyitás alkalmával fel fog robbanni, mert alá van ak­názva. Ezért a nyomozók a ház falát megfúrva, a föld alatt nyo­multak be a pincébe. V­­lóban hatalmas kézigránát tömegek voltak a pinceajtóhoz szerelve, úgy hogy annak kinyitása ki­húzta volna gyú­jtóz­sin­ó­r­j­aikat és akkor az ott zsákszámra ta­lált puskapor és ekrazit az egész házsort a levegőbe röpítette volna. A pincében nagymennyiségű puskát pisztolyt és gépfegyvert is találtak, ezenkívül Ukrajnából rabolt szöve­tet, sőt orosz múzeumokból elrabolt képeket is. Ez utóbbit az orosz pa­rancsnokság a jászberényi komm­u­nista pártszervezetnek adományozta és a helybeli moziban állították ki Ugyanekkor újabb kutatások újra rengeteg fegyvert, golyószórót és gépfegyvert találtak helybeli, na­gyobbrészt kisgazdapárti tagsági könyvvel rendelkező kisgazdáknál Ilyen körülmények között, kicsit kü­lönösnek tetszik, hogy Baráth Endre főispán, a Kisgazda Párt nagygyű­lésén arról beszélt, hogy Jászberény­ben szűnjék már meg a „fejvadá­szat”. Káros és aggasztó jelenségek a tőzsdén A Budapesti Áru- és Értéktőzsde augusztus 7-i közgyűlésén Szalontai Elek elvtárs, kereskedelem, és köz­lekedésügyi minisztériumi tanácsos miniszteri tőzsdebiztos beszédet mon­dett és rámutatott arra, hogy a tőzs­­dei magánforgalomban, a­z idegen va­luták piacán káros és aggasztó je­lenségeknek vagyunk szemtanúi. Elő­terjesztést kíván, tenni az érték, tőzsde megnyitására, de felhívta a tőzsdetagok figyelmét arra a mér­hetetlen felelősségre, amely munká­jukkal együtt jár. Amíg a tőzsde gazdasági vonatkozásban nem lesz rendbontó törekvések eszköze, él­vezni fogja a kereskedelmi miniszter jóindulatú támogatását. A magán­­kezdeményezést és a tőke szolgála­tait a mai demokratikus rendszer is kellően értékeli. Arra kérte a tőzsde­tagokat, hogy ügyletkötéseiknél le­gyenek tekintettel az ország újjá­építésére és jóvátételi kötelezettsé­geinkre.­­ A pécsi közellátási ügyosztály zöldségszállítmányaival 30 százalék­kal nyomta le a városi zöldség­­árakat. 1-318* e3 et m­é reg A magyar belügyminisz­ter úr utasí­tására, az ország­ közbiztonságának és rendjének foltozása érdekében Dél- Pest vármegye területén rendőrtobor­­zá®t hirdetek. A toborzás időpontja 1945 augusztus 13, 14, 15-én reggel 8 tól d. u. 17 óráig. Színhelye a kecs­keméti tűzoltólaktanya udvara Je­­lentkezési korhatár II-től 40 évig. Je­lentkezők hozzák magukkal születési anyakönyvi kivonatukat, erkölcsi bi­zonyítványukat, a lakóhely szerint il­letékes Nemzeti Bizottság ajánlását és önéletrajzát. A jelentkezésen meg­felelőek azonnal a magyar állam­­rendőrség állományába lesznek fel­véve és illetményük folyósításáról azonnal gondoskodás történik. A je­lentkezés célja a magyar államrend­­őrség vezető tagjait és beosztottjait a magyar nép fiaiból kiválaszani, hogy Magyarország demokratikus úton való fejlődése biztosítva legyen. Az ország érdeke kívánja, hogy mi­nél többen jelentkezzenek a rendőr­­toborzáson. Hív az új, demokratikus magyar államrendőrség! Kecskemét, 1945 évi augusztus 7-én. Bánó Mihály s. k. főkapitány A Népbíróság nem hallgatta ki a vád tanult és felmentve Fábry Dániel altábornagyot Zsúfolt padsorok előtt, rendkívül nagy érdeklődés közben tárgyalta a Népbíróság Alőző-tanácsa Fábry Dá­niel nyugalmazott altábornagy, egy­kori légóparancsnok és a Magyar Általános Kőszénbánya helyettes ve­­zérigazgatójának bűnügyét. Az ügyészség népellenes bűntett címen emelt ellene vádat, mert nyugdíjaztatása után, mint a MÁK helyettes vezérigazgatója, három cé­get feljelentett az értelmiségi kor­mánybiztosságnál, hogy az árjásítás ellenére strohmann-rendszert űznek, ezenkívül szigorúan ügyelt arra, hogy a legpontosabban megtartsák a fa­siszta rendszer által hozott rendel­kezéseket. Fábry kihallgatása után az elnök bejelentette a tanács tagjainak dön­tését, amely szerint mellőzik a bizo­nyítás felvételét, mert a vádlott be­ismerte a vád tárgyává tett cselek­mények elkövetését. A tanácstagok döntése a hallgató­­ság soraiban általános megütközést keltett. A perbeszédek után a nép­­bírák meghozták döntésüket, amely­­lyel Fábry Dánielt felmentették, az­zal az indokolással, hogy amit elkö­vetett, nem meríti ki a bűncselek­­mény tényálladéki elemeit. A fel­mentő ítélet természetesen általános felzúdulást keltett a hallgatóság so­raiban, amely Fábry közismert jobb­­oldali magatartása miatt súlyos bün­tetés kiszabását várta. Az ítélet el­len a népügyész fellebbezett. Színház­i Film - M­űvészet Szovjet művészek érkeztek Budapestre keleteurópai hangversenyturnéjuk alkalmával. A társulat mint állami ukrán ének- és táncegyüttes szerepel és 16 tagból áll. Vezetőjük Netil Skerzseva. A társulat tagjai között van Misa Goldstein híres hegedűművész, a Szovjetunióban megtartott mester, verseny győztese és Elena Sumilova, a moszkvai opera szopránja. A Ma­gyar-Szovjet Művelődési Társaság meghívására a kiváló művészegyüt­tes legközelebb több nagyarányú hangverseny keretében mutatkozik be a budapesti közönségnek. * A salzburgi Mosart-bázban ismét ren­deznek ünnepi játékokat augusz­tusban. * Heine, a forradalmi költő címmel szombat délután fél 6 órakor tartja elő­adását d­r. Gáspár Endr­e, pártunk VIIl. kerületi szervezetében, Tavaszmező­ utca 6, ahol érdeklődőket is szívesen látnak. * A Nők Napját a MNDSz. Vili kerítő Veti csoportja rendezi csütörtökön a M­­rdob­a­ utcai Vasas-feárdulában, délután 5 órakor. A Nőszövetség énekkara, húsz­­tagú mandolinzenekar, ének és szavaló­­mű­vészek lépnek fel. * A Népvarieté csütörtök este új mű­sort mutat be. • Műsoros matinét rendez vasárnap dél­előtt fél 11 órakor a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete a Népvarietében (Sportcsarnok). A műsor keretében a fő­város legkiválóbb harminc színésze és színésznője fog fellépni. * Sport, Balaton és magyar tájak cím. ■TTKil képi kiállítás nyílik a Művészeti és Kereskedelmi Intézet kiállító termeiben: VI. Nagymező­ utca 8. A kiállítást a Nem­zeti Sportbizottság és a Magyar Képző­­művészek Szabad Szervezete megbízásá­ból Bernáth Aurél, Fried Pál, Kmetty János, Pátzay Pál és Szőnyi István válo­gatták Besze. Megnyitás szombaton 14 órakor. cSzínházak, mozik és a rádió műsora A SZÍNHÁZAK MŰSORA Csütörtök: e­gíja“!»**: Hattyú ( Y76). — Belvárosi Színház: Játék a kastélyban (‘26). — Művész Színház: Családi seálloda (^6) — Fóvárosi Operettévi­ház: Maya — Új Magyar Színház: Csodabár (Várh* — Medgyasway Színpad: Dr. Szabó Juci — Madách Szín­ház: Társszerzők (5). — Népvarieté (Sportcsarnok): Új mízsor (6). — Pódium: Balra át (V16). — Arizona: Második műsor (16.6) — Új Színház (Rózsa utca 50): Mákostészta (16). — Márkus Parkszínház: Vannak piéc férfiak (6). — Vidám Varieté: Fele is tréfa (6). — Kamara Varieté: Pesti híradó (6). — Fővárosi Nagycirkusz: Augusztusi rekordm­űsor (lé 4, 6). Túrán (VT, Nagymező­ u. 21): Trópusi mámor (am.), Robert Taylor, Hedy Lamarr, Stan és Pan: Kocavadászok i( 3, 5, 7, vas. és u. 11-kor is). — Urául 14: Az óceán hősei (­am.), Humphrey Bogart, Alan Hale (2,­­£5, \'z7, vas. s/«12 kép is)# Városi Színház (Tisza Kálmán-tér): Az­­ss­eretlen imádó, Fred Astaire, Rita Hayworth (J/£3, J,1*6, V27).—V­örös Csillag filmszínház (XII. Ugocsai­ u. 10). Vasár­napig: Rettenetes Iván, Új hírek, Kicsi kacsa (színes ti*yackfilm) (%31 Yz5. \zi)é -a— MOZI MŰSOR Ady: Első csók (am.), Dean­na Durbin (taliá, 2, 4, 6). — Belvárosi (IV Irányi utca 21): Lányok egymás között (fr.), Híradó (Y24, fád, Ys6, Y77, *­38, vas. és a tói U és Vackor is). — Bethlen: A 217-es deportált, Kísérőműsor (3, 5, 7; vas. és v. 1 kor is). — Bodográf (VIII, József - körút 66): Fekete Péntek (am.) Boris Karloff, Holdkoros Chaplin (am.), Híradó (3, 5, 7, vas. és ü. 11 és 1-kor is). — Capitol: Három mákvirág (am.) 4-ik hétre proL Sandy a felhőkarcolón­ő (3, 5, 7, vas. és ü. 1-kor is). — Corso (IV, Váci­ utca 9. T. 18 28-18). Sacha Guitry, Elvire Popescu: Kilen­c agglegény (fr.) (2, 4, 6, szom­b , vas. és ü. 11-kor is). — Décsi: Manderley-ház asszonya, 2-ik hétre prof. (am.), Híradó (3, 5, 7, szomb., vas. és ü. 1 kor is). — Dózsa (Róbert Károly­­krt 61). Vasárnapig: A levegő kocsisa (or.). (5, 7, vas. 3 is). Fórum: Nem va­gyunk egyedül. Paul Muni (am ), 2-ik hétre prof. Híradó (ií.2, 4, Y,7, vas. és t. 11-kor is). — Iliradó Filmszínház: Kapi­tuláció, a berlini finálé. Uj orosz híradó. Benes Moszkvában. A szabad kenyér* ün­nepe. Kétórás előadások 1­0—*£10 ig. — Homérosz (Hermina-út 7). Szerdáig: Falu rossza. Kísérőműsor (2, 5, 7) — Hunnia (XI. Horthy M.-út ISO): Párttitkár (Dr.) (3, 5, 7). — Ipoly (V. Csáky­ utca 66): Mindennek a férj az oka (am), Myrna Loy (^4, %6, V2), vas. ^2-kor is 11 kor matiné: Százarcú ember — József Attila (Kálváriáit. 7), Tovaris P. (or.), Híradók (6, 5, 7, vas. és u. 1-kor is). — Kamara: Ros© Marie, Jeanette MacDonald, Nelson Eddy (­412. 2, 43­6). — Kultur (IX, Kinizsi u.) : Címzett ismeretlen (m­agy ). Hollywoodi pletyka, Híradó (H3, 1 5, 427. vas. és ü.­­ 1-kor is). — Marx: Va­sárnapig: Este hatkor­, háború után (or ) (3, 5, 7, vas. és ünn. 1-kor is). — Otthon (Baross-u. 19): Aranyváros, Errol Flynn, Stan és Pan, Amerikai világhír­adó (3, 5, 7, vas. és ann. 11 és 1 kor is). — Palace: Asszon­ylázadás, Marlene Dietrich (11, 1, 3, 5, 7). — Pátria (Népszínház­ utca 13): Hyppofit, a lakáj. Csortos, Kalica, Jávor, 3-i­k hétre prof. (3, 5, 7, vas. 11-kor is).— Petőfi (v. Odeon, Rottenbiller­ utca 37): Olaj város (am.), Clark Gable, Sipencer Tracy, Claudette Colbert, Hedy Lamarr, Kísérőműsor: Színes rajzfilm. Kakas viadal (3, 5, 7). — Phönix (a Vasasok filmszínháza, Rákóczi­ út 6.): Varieté (fr.), Nászút tűzoltóiknál (%ai, %1, H3, %5, M­ 7). — Ság­vári (v. Csaba, VIII, Üllői­ út 4): Danielle Darrieux: A szere­lem ügyvédje Híradó (%3, %5, M­ 7, vas. és ünm. 11-kor is). — Scala: A cárnő ci­pője (or.). Magyar és amerikai híradó (2. 4. 6, vas. és ünn. %12-kor. is). — Stúdió (v. Berleznay, VII, Aikácfa­ u. 4): A szerelem beleszól (am.) Katherine Hepburn, 4-ik hétre prol. Emlékszik? Todnay—Jávor (3, 5, 7. vas. V62, v24, V26, V28). — Szabadság (v. Simplon, Horthy M. út 62): Aki mer, az nyer (am), A molnár, a fia meg a szamár, első ma­gyar rajzfilm. Híradó (3, 6, 7. vas. és v.­­12-kor is). — Tinódi: Ne kérdezd ki voltaim, Karády Katalin (3, 5, 7)" — RADIO BUDAPEST I. Csütörtök: 7: Hírek. — 7.15: Orosz hanglemezek. — 8: Földes Károlyné: A háztartásról.— 8.15: Hanglemezek. — 10: A Hofherr-gyár fúvószzenekara. — 16. 12: Hírek. — 12 15: Zenetanárok kórusa. — 12.30: Dr Radnai Pál András: A szájápolásról. — 12.45: Kamarazenekar. Vezényel: Nagy Olivér. Közb­em­űködik: Pataky Kálmán (ének). 13.30: A trockizanus. Haraszti Sándor előadása. — 13.45: Rendetek. — 14. 16: Hírek. — 16.10: Ráthonyi Róbert vidám 20 perce. Két zongorán kíséri: Szemere és Pál. — 18.30: Reviczky verseit Gaál Gitta és Gellért Endre adja elő. — 16.50: Hanglemez. — 17: A munka híradója. — 17.10: Farkas Lidia: A napközi otthonok­ról. — 17.25: Sárdy János énekel. Zon­gora- Kó­sa György. — 18: Hírek. — 18.05: A Vröösk­ereszt közleményei. — 18.15: Weichertz József előadása a szov­jet tudományról. — 19.30: Dégh Linda: A magyar nép szabadsághőse, a betyár. — 19.50: Hanglemez. — 20: Hírek. — 20.20: Ifj. Bura László cigányzenekara. — 21: Műsorismertetés. — 21.05: A Vörös­­kereszt közleményei. — 21.15: Hangleme­zek. — 22: Hírek, rendeletek — 22.20: Hanglemezek. — 23—23.10-ig: A Vörös­­kereszt közleményei. V­ersenyfiörstyatási trk­özítgsészsy A Magyar Államvasutak Igazgató­sága különféle villamosmotor szige­telőanyag szállítására nyilvános ver­se­ny t­árgya­lást h­i­rd­et. A pályázat benyújtási határideje folyó évi augusztus hó 20-ika A pályázat feltételei iránt a MÁV Igazgatóság­a III. osztályánál (VI. Andrássy­ út 75,111.885) lehet érdek­lődni. Ajánlati űrlap ugyanott át­vehető. Budapest, 1945. évi július hó 20-án Az Igazgatóság.

Next

/
Thumbnails
Contents