Szabad Nép, 1956. október (14. évfolyam, 273-297. szám)

1956-10-26 / szám nélkül

7 VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKI SZABAD NÉP A MAGYAR DOLGOZ­ÓK PÁR­T *J­Á­K A K 7 K O­­ PJF ft tf f" th­Sjjfm-PÉNTEK, 1956. OKTÓBER 26 Nyugalom és rend kell elég volt a vérontásból Három napon át vér folyt Buda­pest utcáin. Legyen vége, legyen rend, nyugalom, béke. Valósuljon meg az, amiért oly sokan meghal­tak, amit a magyar nép java akar: Magyarország legyen független, demokratikus ország, amely a ma­ga magyar útján halad a szocializ­mus felé. Beszélni fogunk még, mert be­szélnünk kell még az okokról, amelyek a felkelést kiváltották. Beszélni fogunk a nyomasztó fele­lősségről, amely egy népünktől el­idegenedett, gonosz, a párttal nem azonosítható vezető klikket terhel s beszélni fogunk e klikk politikájának hibáiról, bűneiről és vakságáról. Beszélni fogunk arról, hogy a felkelésben nemcsak azok vettek részt, akiket az ország hely­zete felett érzett elkeseredés vitt a fegyveres harc útjára, hanem valóban ellenforradalmi erők és más rossz elemek is. S beszélnünk kell majd arról, hogy e harc tüze, ha nem is volt­­ salakmentes, mégis elég erős volt­ ahhoz, hogy fejlődésünk sok gát­ját elégesse. Ma még másról kell beszélnünk. Nagy Imre miniszterelnöksége, Gerő Ernő leváltása, Nagy Imre és Kádár János első nyilatkozatai, a kormány várható átalakítása, azt mutatják, hogy végre elkezdtük a helyes intézkedéseket. De még so­kat, nagyon sokat kell cseleked­nünk, hogy elmondhassuk: a gya­korlatban is megvalósulnak ifjú­ságunk, dolgozó népünk nemzeti és demokratikus követelései, s hogy hozzáláthassunk égető gazdasági, anyagi problémáink megoldásához, a népjólét emeléséhez. Ma még arról kell beszélnünk s bár volna erőnk olyan meggyőződéssel és hévvel mondanunk, amilyennel érezzük: mindehhez nyugalom és rend kell. Nyugalom és rend kell, hogy egyetlen élet se vesszen el többé, hogy újra megtalálják egymást a szülők és a gyermekek, a házas­társak és a szerelmesek, hogy be­gyógyíthassuk a sebeket, megvi­gasztalhassuk a gyászolókat. Nyu­galom és rend kell, hogy újra megindulhasson a munka, hogy biztosíthassuk Budapest élelmi­szerellátását, rendbehozhassuk fő­városunkat. Nyugalom és rend kell, hogy Budapestről kivonják a szovjet csapatokat, hazahívják a magyarországi szovjet haderőt, s igazságosan rendezzék a ma­gyar—szovjet viszonyt. Nyugalom és rend kell, mert amnesztia kell. Nyugalom és rend kell, hogy a kormány és a nép­alkotó, hazafias programot dolgozhasson ki és hajthasson végre. Bölcs politika és megbízható karhatalom, a demokratikus töme­gek józan követeléseinek teljesí­tése és teljes határozottság a rend­bontókkal, lövöldözőkkel szemben — minderre szükség van ahhoz, hogy a nyugalmat és a rendet biz­tosítsuk. Ez a történelmi pillanat parancsa; erre fogjon össze a párt, a kormány és minden becsületes magyar hazafi. lay Imre a Mínisztennaáet e­löke, Kádár Imm­­a pári­zis!­­itkára A Magyar Dolgozók Pártja Köz- I­ponti Vezetősége újjáválasztotta a­­ Politikai Bizottságot és a Központi­­ Vezetőség titkárságát. A Központi Vezetőségbe válasz­totta Donáth Ferenc, Losonczy Gé­za, Lukács György, Münnich Fe­renc és Nagy Imre elvtársakat. A Politikai Bizottság új tagjai Kál­lai Gyula, Nagy Imre, Szántó Zol­tán elvtársak, a Politikai Bizottság új póttagja Losonczy Géza elvtárs.­­k A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetőségének 1956. október 24-én éjjel tartott ülésén leváltot­ták a Politikai Bizottság több olyan tagját, akik elvesztették a párttagság és a dolgozó tömegek bizalmát. Helyükbe tapasztalt ve­zetőket, a magyar munkásmozga­lom olyan kipróbált harcosait vá­lasztották meg, akik a múltban erőteljesen harcoltak egy hibás és bűnös politika ellen, olyan elvtár­sakat, akiket hazafias és igaz kom­munista meggyőződésük hirdet.­Első titkárnak megválasztották Kádár János elvtársat. A Központi Vezetőség titkárai Kádár János, Donáth Ferenc és Kállai Gyula elvtársak. A Központi Vezetőség javaslatá­ra a Népköztársaság Elnöki Taná­csa Nagy Imre elvtársat megvá­lasztotta a Minisztertanács elnöké­nek és Hegedűs András elvtársat a Minisztertanács első elnökhelyet­tesének. séért rágalmazással, félreállítással, sőt többüket börtönnel sújtott a Rákosi-féle önkény. Ezek az elvtársak: Nagy Imre, Szántó Zoltán, Köböl József, Lo­sonczy Géza (póttag). Az új Politikai Bizottság váltot­ta le Gerő Ernőt és választotta meg a Központi Vezetőség első titkárává Kádár Jánost. Ezzel a döntésével a Politikai Bizottság megmutatta, hogy végérvényesen szakított az elmúlt évek bénító po­litikai előítéleteivel. A kormány í'ai'iS £$£& A Magyar Népköztársaság Minisz­tertanácsa felszólítja Budapest lakos­ságát, hogy ma egész napon át ne menjen ki az utcára. Erre az intézke­désre azért van szükség, mert ma ko­ra reggeltől megindult az egész fővá­rosban a fegyveres ellenforradalmi csoportok maradványainak felkutatá­sa, a rend helyreállítása. Az üzemekben egész napon át szü­netel a munka. Kivéve a közüzeme­ket, gáz-, villany-, vízműveket, tele­fonközpontokat, továbbá az élelmi­­­szerüzemeket, a kenyérgyárakat, me­lyeknek feladatuk a lakosság zavar­talan élelmiszer­,­látás­a. Ezeknek as ■ üzemeknek a dolgozd! személyi és gyári igazolványaikat feltétl­enül vi­gyék magukkal, mert az utcán igazol­tatják őket. [ Számít!:;:!; Budapest lakosságának­­ fegyelmezettségére és hazafiságára. A­­ lakosság ezzel segítheti legjobban s rend megteremtését, a nyugodt, bé- NAGY IMRE: Teljesülnek a megvnt nép nemléti és demokratikus követelései Tárgyalásokat kezdünk a magyarországi szovjet haderő visszavonásáról Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke, a következő­ket mondotta rádióbeszédében: Magyarország dolgozó népe! Az elmúlt napok so­rán hazánk tragikus eseményeket élt át. Kisszámú ellen­forradalmár felbújtó népköztársaságunk rendje ellen fegyveres támadást indított, amelyet Budapest dolgozói­nak egy része az ország helyzete felett érzett elkesere­dés következtében támogat. Ezt az elkeseredést okozták a múlt súlyos politikai, gazdasági hibái, amelyek helyre­hozását az ország helyzete és a nép általános óhaja fel­tétlenül megkövetelte. A párt új vezetősége és az új ve­zetés alatt álló kormány el van szánva arra, hogy a tra­gikus események tanulságait a legmesszebbmenően le­vonja. A rend helyreállta után rövidesen összeül az or­szággyűlés. Ezen az országgyűlésen mindenre kiterjedő és megalapozott reformprogramot fogok benyújtani, amely felöleli nemzeti életünk összes fontos kérdéseit. E program megvalósítása megköveteli a kormánynak, a megújuló Hazafias Népfront, s a legszélesebb, demokrati­kus nemzeti erők összefogásán alapuló átalakítását. E prog­ram megvalósításául elengedhetetlenül szükséges a harc azonnali beszüntetése, a rend és nyugalom helyreállítása és a termelés folyamatossága. Felhívom az ország dolgozó népét, minden igaz haza­fit, hogy ezt minden erővel segítse elő. Mint a Miniszter­­tanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgya­­lásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Ma­gyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar—szovjet barátságról, a proletár internacionaliz­­mus, valamint a kommunista pártok és a szocialista or­szágok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján. Meggyőződésem, hogy az ezen az alapon felépülő magyar—szovjet viszony szilárd alapja lesz népeink őszinte, igaz barátságának, nemzeti fejlődésünknek és szocialista jövőnknek. Azoknak a szovjet csapatoknak a visszarendelése, amelyeknek a harcokba való beavatko­zását szocialista rendünk létérdeke tette szükségessé, a béke és a rend helyreállításával haladéktalanul meg fog történni. Mindazokkal szemben, akik nem népi demokratikus .............. .— rendünk megdöntése szándékával fogtak fegyvert, a har­cot haladéktalanul beszüntetik, fegyverüket beszolgáltat­ják, mindazokkal az if­jakkal, munkásokkal, honvédségi személyekkel szemben, akik ezt teszik, a kormány a kien­­gesztelődés és a megbékélés szellemiben messzemenően nagylelkűséget fog tanúsítani velük szemben nem alkal­mazzuk a statáriális eljárást Ugyanakkor a békét és ren­det óhajtó dolgozó nép érdekében nem­ demokratikus ál­lamrendünk védelmében a törvény szigorát fégák alkal­mazni azok ellen, akik továbbra is fegyverrel támadnak, felbujtanak és fosztogatnak Különös gonddal óvom dol­gozó népünket a felelőtlen zavart keltőktől, a rémhírter­­jesztőktől, akiknek káros munkája a béke és nyugalom helyreállításának egyik legfőbb akadálya. Mélységes fájdalommal tölt el a tragikus napok során áldozatul esett ártatlan dolgozó emberek minden csöpp kiontott vére. Legyen vége a tragikus harcoknak és a hiábavaló vérontásnak Magyarok barátaim elvtársaim! Induljunk meg hát a párt vezetésével a népünk több, szebb szocialista jövőjét építő békés alkotómunka új útján. KÁDÁR JÁNOS: Legyen rend, béke, munka! Igazságosan megoldjuk a magyar-szovjet kérdéseit Kádár János, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének első titkára a következő beszédet mon­dotta a Rádióban: Magyar dolgozók! Kedves elvtársak! Pártunk Poli­tikai Bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a Központi Vezetőség első titkár tisztével. Sok idő a beszédre ma nincs. Ezért egész röviden kívánok szólni néhány kérdésről. A súlyos helyzetnek, amelybe kerül­tünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek benne. Ifjúságunk egy része békésnek indult és a rész­vevők nagy többségének céljaiban becsületes felvonulása néhány óra múltán a bekapcsolódott népellenes ellenfor­radalmi elemek szándékai szerint a népi demokrácia ál­lamhatalma ellen irányuló fegyveres támadássá fajult. Ebben a súlyos helyzetben kellett döntenünk. Pártunk vezetősége teljes egységben állást foglalt amellett, hogy a Népköztársaságunk államhatalma ellen irányuló fegyveres támadást minden lehetséges eszközzel vissza kell verni. A dolgozó nép, a munkásosztály, a párt népköztársaságunkban megtestesült hatalma számunkra szent és szent kell, hogy legyen mindenki számára, aki nem kívánja vissza népünk nyakára a régi igát, a tőké­sek, a bankárok, a nagybirtokosok uralmát. Ez a fegyve­res támadás vérontást, pusztítást és súlyos anyagi káro­kat okozott és fog okozni mindaddig, amíg egész dolgozó népünk segítségével teljesen véget nem vetjük. Mivel mindenki számára látható módon a rend, a békés építő­­munka feltételeinek azonnali helyreállítása ebben az órá­ban a legfőbb érdek, pártunk Központi Vezetősége az egész néphez, különösen fővárosunk népéhez fordult, támogatását kérve e feladat megoldásához. E feladat meg­oldásában elsősorban pártunk­ egész tagságának és a mun­kásosztálynak egységes, határozott állásfoglalása a fő erőd. Minden munkás, paraszt és értelmiségi dolgozó minden becsületes hazafi közös és egyetértő fellépésében bízva, kérem az ifjúságot is, hogy vonja meg támogatását a rend megbontóitól és bízzon abban, hogy javaslataikat a párt vezetősége az egész nép érdekeivel összhangban megvizsgálja és meg fogja oldani Ezentúl legyenek tuda­tában az elvtársak, mennyire fontos, hogy minden kom­munista, az egész munkásosztály megingathatatlan egy­ségben cselekedjék e nehéz órában. A párt vezetését az az eltökélt szándék hatja át, hogy a rend mielőbbi helyreállítása után kerülgetés nél­kül nyíltan szembenézzen mindazokkal az égető kérdé­sekkel, amelyek megoldása halaszthatatlanná vált. Mind­ezeket a feladatokat a párt állami és társadalmi életünk demokratizmusának elmélyítése útján a reális lehetősé­gek figyelembevételével és késlekedés nélkül akarjuk megoldani! Elvtársak! A párt Központi Vezetősége javasolja a kormánynak, hogy a rend helyreállta után a Szovjetunió és Magyarország közötti teljes egyenjogúság baráti együttműködés és az internacionalizmus szellemében f­olytasson tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a két szoc­­ialista ország közötti kérdések mindkét fél számára mél­­ányos és igazságos rendezéséért. Munkások, kommunista elvtársak legyetek állhata­tosak és szilárdak Védjétek meg a népi hatalom rend­jét, szocialista államunkat, a dolgozó nép jövőjét!

Next