Népszabadság, 1971. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-20 / 117. szám

1971. május 20. csütörtök N­ÉPSZAB­A I­­S A­G I­fihírek Apró Antal, az országgyűlés el­nöke bemutatkozó látogatáson fo­gadta Vlagyimir Jakovlevics Pav­­lovot, a Szovjetunió új magyaror­szági rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetét. I­V. Olav norvég király távirat­ban mondott köszönetet Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnöké­nek a norvég nemzeti ünnep al­kalmából küldött jókívánságokért.­­ Forró József, hazánk Kuwaitba is akkreditált nagykövete átadta megbízólevelét Sabah al Salem al Sabahnak, Kuwait Állam emírjé­­nek. Megyei tan­ácsok alakuló ülései Békés megye Tanácsa szerdán Békéscsabán tartotta alakuló ülé­sét, amelyen részt vett és fel­szólalt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke is. Megválasztották a tanács végrehajtó bizottságá­nak tizenöt tagját. A megyei ta­nács elnökévé egyhangúlag is­mét Klaukó Mátyást, általános elnökhelyettessé Csatári Bélát, elnökhelyettesekké Csepregi Pált és Nagy Jánost választották, a megyei tanács titkárává dr. Kertész Mártont nevezték ki. Szerdán több megyei tanács tartotta meg alakuló ülését. Miskolcon, a megyei tanácsház dísztermében tartotta alakuló ülé­sét a Borsod megyei tanács. A megyei tanács tizenhét tagú vég­rehajtó bizottságot választott. A megyei tanács elnökévé ismét dr. Ladányi Józsefet választották meg, elnökhelyettesek: dr. Pusz­tai Béla, Varga Gáborné, az or­szággyűlés alelnöke, valamint Fe­jes László. A végrehajtó bizott­ság titkárává ismét dr. Kardos Sándort nevezték ki. A Borsod megyei tanács alakuló ülésén részt vett és felszólalt Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bi­­zotságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Miskolc megyei város képviselője is. A párt Köz­ponti Bizottsága, valamint a kor­mány, Kádár János és Fock Jenő személyes üdvözletét tolmácsolta a megyei testületnek, majd a ta­nácstagok feladatairól, a párt­­kongresszus határozatának és a Hazafias Népfront választási programjának végrehajtásából adódó feladatokról szólott.A BUDAPEST Bács-Kiskun megye Tanácsa szerdán Kecskeméten­­tartotta alakuló ülését. A tanácsülés ti­zenöt tagú végrehajtó bizottságot választott. A megyei tanács elnö­kévé ismét Erdősi Józsefet, álta­lános elnökhelyettesévé dr. Kö­rös Gáspárt, elnökhelyetteseknek pedig dr. Glied Károlyt és Ma­darász Lászlót választották meg. A tanácsülés jóváhagyta Csenki Ferenc kinevezését a megyei ta­nács titkári tisztére. Az új me­gyei tanácsot az MSZMP Köz­ponti Bizottsága és a kormány nevében Nyers Rezső, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára köszöntötte. Győrött tartotta alakuló ülését a Győr-Sopron megyei tanács. Az alakuló ülésen, amelyen részt vett Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára is, tizenöt tagú végrehajtó bizottságot választottak. A me­gyei tanács elnöke ismét Lombos Ferenc, az általános elnökhelyet­tes pedig Szaló Lajos lett, elnök­­helyettesnek Horváth Imrét és Kecskeméthy Istvánt választották meg; a végrehajtó bizottság tit­­­­kárának dr. György Ernőt nev­­­vezték ki. Valóban, milyen a magyar vá­gómarha útja a megvásárlástól a fogadó országig? A murakeresztúri rakodón — Nézzük meg Murakeresztúron — javasolja Némedi László, az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt külkereskedelmi osztályának a vezetője. Útközben Kajtár Józseffel, a MERT (Minőségellenőrző Rt) fő­osztályvezetőjével közösen el­mondják, hogy a külföldi vevő a magyarországi átvételi helyen (mindegy, hogy Nagykanizsán vagy Szabolcsban történt az át­vétel) megállapított minőség és mért súly alapján fizet a mar­háért. Kivétel az a jószág, ame­lyik valamilyen ok miatt (kény­szervágás vagy elhullás) nem ér­kezik meg a fogadó ország ha­tárállomására. Tavaly hazánkból 216 ezer vá­gómarha került külföldre. Értük 67 millió dollárt kaptunk. (Ezen­kívül több mint 1700 vagon mar­hahúst exportáltunk 19 millió dollár értékben.) A marhahús zö­me tehát élő állat formájában jut az országhatárokon túlra. Legnagyobb vevőink az olasz cé­gek, így a legtöbb élő állatot vivő szerelvény Murakeresztúron fut át Prosecco felé. Dr. Nagy László szakállatorvos, a magyar határállomás állat­egészségügyi ellenőre és Jávor Endre, a murakeresztúri állomás szállítmányozási vezetője sorol­ja az adatokat: — Öt esztendeje 84 ezer, 1969- ben 166 688, tavaly pedig 178 447 hízott marhát fogadott Murake­­resztúr. A hozzánk érkező vago­nokból karámokba vezetjük a jó­szágot. Itt enni-inni kapnak, meg­történik egészségi állapotuk el­lenőrzése. A MERT megbízottja megvizsgálja, hogy valóban rend­ben volt-e minden a minősítés körül. Aztán viszakötjük az állo­mányt, s az indulhat útjára. — Miért fontos az, hogy Mura­­keresztúrról s a másik határál­lomásról, Hegyeshalomról, jól gondozott, a nemegyszer több száz kilométeres útra jól felké­szített vágómarhák induljanak tovább, hiszen a külföldi cég úgy is a hazai átvevőhelyen történt értékelés alapján fizet? — Két okból is nagyon lénye­ges ez — válaszol Némedi Lász­ló — Egyáltalán nem közömbös számunkra, hogy milyen a hír­nevünk. A vevő mégiscsak saját országának határállomásán érté­keli azt, hogy mit kapott. Ha összetörődött, a szállítás közben tönkrement állomány kerül hoz­zá, akkor a következő héten már ezt is belekalkulálja a felvásár­lási árba. Nem kevés múlik tehát a szál­lításon, azon, hogy a magyar ha­tárállomásról hogyan megy to­vább az áru. Egyébként a jószág gondozásának, etetésének, itatá­sának feltételei a legutóbbi évek­ben sokat javultak Murake­resztúron. Persze nagyon kel­lene még egy rakodóvágány. Gondosabb szállítást . Most már naponta nyolcvan vagont tudunk „lekezelni” — mondja Jávor Endre. — De van­nak napok, amikor 150 vagonban érkezik marha. Ilyenkor bizony itt vesztegelnek a vagonok, s kü­lönösen a nagy nyári forróság­ban, erősen megsínyli az állatál­lomány a hosszú várakozást. Ezért is kellene sürgősen bővíte­ni a kirakodás, az etetés, az ita­tás, az állatápolás, a berakodás lehetőségét. S milyen állapotban érkezik ide, az ország különböző állomá­sain feladott vágómarha? A kér­désre Szekeres János, a MERT itt tevékenykedő ellenőre vála­szol, miközben a Tapolcáról és a Komárom megyei Császárról ér­kezett szállítmány karámokba vezetését nézzük. — Általában nincs baj, de azért adódnak hiányosságok is. A leg­több gond a vagonkarikákkal van. Jó pár vagonban kevesebb van belőlük a kelleténél. Ilyenkor egy karikára két marhát is köt­nek. Emiatt vagy mert útközben kiszakadt a karika, s elszabadult az állat, különböző sérülések tör­ténnek. A leggyakoribb a lábtörés. De egyszer-egyszer már elpusz­tulva is érkezett jószág Murake­­resztúrra. Dr. Nagy László pontos szá­mokat idéz: — Tavaly 58 marha már el­hullva érkezett Murakeresztúrra, 90 esetben pedig kényszervágásra került sor. Tavaly 148, tavalyelőtt 157 vá­gómarha — amelyet a külföldi cég megvett — nem mehetett el Murakeresztúrról. Végső soron ez nem túl nagy szám, még az egy ezrelékét sem éri el a vágómar­haexportnak. De ha csak 350 dol­lárt számítunk is egy állatért, ak­kor csaknem 52 ezer dollár volt a devizaveszteség tavaly. Ezt pe­dig nem lehet szó nélkül hagyni, nem lehet annyival elintézni, hogy aránylag kevés. Nem, mert több gondossággal elkerülhető lett volna a baj.­ A murakeresztúri rakodó ka­rámjában jó étvággyal eszik a lucernaszánát a hosszú útra indu­ló bikák. Közben az emberek rendbe teszik a vagont. Pár óra múlva berakodás, s indulhat a szerelvény, csakúgy mint vasár­nap, ünnepnap kivételével az esz­tendő minden napján. Prosecco Almási István Szovjet társadalom­biztosítási n­egegáris látogatása A SZOT meghívására hazánkba érkezett B. V. Alekszejevics, az­­ OSZSZSZK szociális ügyek mi­­­­nisztériumának miniszterhelyet­­­­tese és H. Zs. Ahmetova, a Ka­­bardin-Balkar Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság társada­lombiztosítási minisztere. A kül­­­­döttséget, amely a magyar társa­­­­dalombiztosítást tanulmányozza, Gál László, a SZOT titkára és dr. Bartos István, a Társadalombiz- t tosítási Főigazgatóság vezetője­­ fogadta. Külföldi kiállítók sajtótájékoztatói NDK Szerda délelőtt dr. Kurt Rödi­­ger, az NDK nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa és Hans Heimerl, az NDK kiállításának igazgatója tájékoztatta a sajtót a Német Demokratikus Köztársa­ság részvételéről a BNV-n. Az NDK Magyarország második leg­nagyobb kereskedelmi partnere, részesedése összes külkereske­delmi forgalmunkból eléri a 10 százalékot. A két ország között kötött hosszú lejáratú kereske­delmi egyezmény értelmében a jelenlegi ötéves tervidőszakban további 60 százalékkal növekszik a kölcsönös árucsere és bővül­nek a két ország ipara közötti kooperációs kapcsolatok. Ezúttal tizenharmadszor vesz részt az NDK kollektív kiállí­tással Budapesten. Ez évi kiállí­tásuk központjában az elektro­technika, az automatizálás, a számítógépgyártás és a tudo­mányos műszergyártás termékei állnak. Olyan területek ezek, amelyeken már eddig is szoros együttműködés alakult ki Ma­gyarország és az NDK ipara között. A kiállítás szabad­téri ré­szén útépítő gépek, emelő- és szállítóberendezések kaptak he­lyet. Különös érdeklődésre tart­hat számot a bemutatásra ke­rülő Robotron—300 elektronikus adatfeldolgozó berendezés, s a számítógépek különböző perifé­rikus kiegészítő berendezései. Helyet kapnak a kiállításon az NDK nyomdagépiparának ter­mékei és különböző vegyipari be­rendezések modelljei is. Bulgária A Bulgária nemzeti pavilonjá­ban tartott sajtótájékoztatón az újságíróknak elmondották, hogy az idei Budapesti Nemzetközi Vá­sáron 14 bolgár külkereskedelmi vállalat és üzem mutatja be ter­mékeit. A pavilonban központi helyet foglalnak el a bolgár szer­számgépek, ezek többségét üzem közben tanulmányozhatja a kö­zönség. A legtöbb cikket a bolgár Elektroimpex Külkereskedelmi Társaság mutatja be. A társaság által kiállított termékek közül 80 teljesen új, ezeket először hozták Budapestre. Figyelmet ér­demelnek Bulgária kiállításán a többi között a villamos targoncák, emelők, a traktorok, a mezőgaz­dasági gépek stb. Külön színfolt a pavilonnak az a része, amelyben Bulgária neve­zetes természeti szépségeit, tenge­ri és hegyi üdülőhelyeit mutatják be a látogatóknak. *Írország Írország idén első ízben vesz részt a Budapesti Nemzetközi Vá­sáron. Ebből az alkalomból teg­nap Colin Barnes, az ír Export­szervezet elnöke tartott sajtótájé­koztatót. Mint mondotta, néhány éve fellendült a két ország közöt­ti külkereskedelmi forgalom. Mind az ír, mind a magyar üzlet­emberek szorgalmazzák az áru­csere további bővítését. Tizen­nyolc vállalat állítja ki ipari ter­mékeit. Bemutatják a vásáron korszerű kompresszoraikat, elekt­ronikus készülékeiket, precíziós alkatrészeiket. Figyelemmel kísé­rik a magyar import növelésének lehetőségét is. Kanada A kanadai pavilonban szerdán Eu­lward L. Bobinski, Kanada bu­dapesti nagykövetségének ideig­lenes ügyvivője tartott sajtótájé­koztatót. Kanada második alka­lommal vesz részt hivatalosan a BNV-n, s idén 19 nagyvállalat termékeit, szolgáltatásait mutat­ják be. Az 1964-ben aláírt, két or­szág közötti kereskedelmi egyez­mény életbe lépése óta a kölcsönös kereskedelmi forgalom számotte­vően növekedett. A Kanadába irányuló magyar export értéke elérte a kilencmillió dollárt, míg a magyar vásárlások hétmillió dollárt tesznek ki évente. A kanadai kiállítás anyagát a magyar beruházási tervek isme­retében állították össze, és első­sorban olyan árukat mutatnak be, amelyek a műszaki fejlesztést, a beruházási tervek végrehajtását segíthetik. Ötven kereskedelmi,­­ ipari szakember érkezett a vá­­­­sárra Kanadából. Tudnivalók a kedvezményes jegyek váltásáról, a szakmai napokról, a közlekedési változásokról A vásárra, a korábbi évekhez ha­sonlóan, a vidékiek 33 százalékos uta­zási kedvezményben részesülnek. Az erre jogosító vásárigazolványokat már napok óta árusítják a MÁV-pénztárak és az IBUSZ-irodák, valamint a vidé­ki utazási és idegenforgalmi hivata­lok. A vidéki látogatók a vásárigazol­vánnyal kedvezményesen május 20-án 0 órától május 31-én 12 óráig jöhetnek Budapestre, míg a visszautazásra má­jus 21-én 16 órától június 1-én 24 óráig kerülhet sor. A BNV-n ezúttal is öt szakmai na­pot rendeznek: május 24-én, hétfőn kezdődik és május 26-án, pénteken zárul a szakmai napok sorozata. Eze­ken a napokon délelőtt 10 órától dél­után 2 óráig csak külön belépővel le­het megtekinteni a vásárt, s ekkor nem érvényesek az egyébként belé­pőjegyül szolgáló, utazási kedvez­ményre is jogosító vásárigazolványok sem. A BMV egyébként délelőtt 10 órá­tól este 9 óráig fogadja a látogatókat, de a pavilonok már 7 órakor zárnak. A vásár látogatására szóló belépője­gyek változatlanul 10 forintba kerül­nek, a gyerekeknek pedig 5 forintos belépőjegyet lehet váltani.­­ A BNV-t megközelítő vonalakon többszörösére növelik az autóbuszok, a villamosok, a trolibuszok számát. Sűrített járatok közlekednek a 25-ös villamos, a 72-es, 75-ös és 79-es troli, az 1-es, a 4-es, a 20-as, a 30-as és az 55-ös autóbusz, valamint a kis föld­alatti vonalán. Speciális vásári járat is indul, a 44/Y jelzésű villamos a Baross tér és az Állatkerti út között. Ugyancsak a vásár ideje alatt közlekedik a 70/A jelzésű trolibusz, az Erzsébet király­né útja és a Nagymező utca között. Megváltozik az 5-ös autóbusz vonali is, a Dembinszky utcai végállomás he­lyett a vásár főbejáratáig közlekedik. Ugyancsak a BNV idején a Moszkva tér és a vásár főbejárata között bo­nyolítja le a forgalmat az 5/A jelzé­sű autóbusz. A Fővárosi Autótaxi Vállalat irány­­taxi-körjáratot indít a Blaha Lujza térről. ­ A Budapesti Mezőgazdasági­­ Gépgyár és a Mosonmagyaróvá­­­­ri Mezőgazdasági Gépgyár kö­­­­zös sajtótájékoztatót tartott a­­ magyar mezőgazdasági gépgyár­tásról és a két gyár szerepléséről­­ a BNV-n. Dobos Sándor, a BMG ve­zérigazgatója elmondotta, hogy a gyáruk bemutatja a KERTITOX növényvédő gépcsaládot, ame­lyet egy NDK-beli, hasonló pro­filú gyárral együttesen alakí­tottak ki. Az építőszekrény rend­szerű gépcsalád egy része a jövő évtől kezdve lesz kapható. NSZK-licenc alapján gyártja a BMG az RM—2 típusjelű, rotá­ciós kaszát, amely nagy telje­sítménye és üzembiztonsága miatt érdemel figyelmet. A PET­­ROND—221 elnevezésű, talajko­­pírozós rendszerű szájsértő gép egy menetben levágja, kondi­­cionálja és rendre rakja a ter­ményt. Továbbfejlesztett gépként lesz ott a kiállításon a HB hagyma­betakarító gép módosított, hagy­­mafelrakóval ellátott változata. Európában elsőként alakította ki a BMG az uborkatermesztés korszerű gépét, a VU uborkabe­takarító gépet. Súlya a hasonló teljesítményű, önjáró amerikai gépekének csak harmada. A gép 60—80 százalékkal csökkenti az uborkabetakarítás munkaszük­­ségletét. Gölöncsér Gábor, az MMG­A vezérigazgatója arról tájékozta­­t­­ott, hogy 25 gyártmányukkal­­ vesznek részt a BNV-n. Ezek kö­zül első helyen a Lajta ekecsalá­dot említette, amely a legkülön­bözőbb talajadottságok esetén­­ kiváló munkát tesz lehetővé. Az­­ ugyancsak Lajta típusú vetőgé­­­­pek sorában most mutatják be először azt a vontatott, három­­tárcsás gabonavető gépet, amely­­lyel szántás nélkül lehet vetni. Az ÜST—2 típusú, sorközműve­lő tárcsa a síkvidéki, nagyüzemi szőlőkben alkalmazható jól gyomirtásra és a talajcserepese­dés megszüntetésére. A könnyűipari vállalatok vásári szerepléséről dr. Móré András, a Könnyűipari Minisztérium főosz­tályvezetője informálta az újság­írókat. Elmondotta, hogy a BNV-n a könnyűipar 54 minisz­tériumi, 10 tanácsi és 51 szövetke­zeti vállalata mutatja be termé­keit. A már hagyományos köz­ponti könnyűipari pavilonban a textil- és a ruházati termékek, a lakberendezési pavilonban a bú­torok és a lakástextíliák, a Vá­rosligeti-tavon a műbőrök, míg a Petőfi-csarnokban a könnyűipari gépek láthatók. A kiállítás — mint azt Móré András hangoztatta — az idén is elsősorban exportcélokat szolgál. A bemutatott termékek között már sok olyan is van, amilyent a textilipar folyamatban levő tel­jes rekonstrukciója után töme­gesen fog termelni a könnyűipar mind bel- mind külföldre. Mivel a könnyűipari kiállítást — mint eddig is mindig — igen nagy számban keresi fel a nagy­­közönség, a pavilon rendezői a korábbinál nagyobb gonddal fi­gyelembe vették az áruk összeállí­tásánál a hazai vásárlók igényeik BM­ ELŐZETES Mezőgazdasági gépbemutató—A könnyűipar kiállítása

Next

/
Thumbnails
Contents