Népszava, 1945. augusztus (73. évfolyam, 155–180. sz.)

1945-08-08 / 161. szám

••• 4 ~ KIePSZAVA, 1945 aug. 8 jen (például az időjárás) uralma alatt is állnak. Azonban a hátul­töltő puska és az atombomba fel­találása sem „légüres térben", ha­nem a konkrét gazdasági és társa­dalmi fejlődés által meghatározott erőtérben történik és ez dön­ti el végső fokon a háborúkat. A háború kimenetelét nem változtathatta meg egy német tudós szerencsé­sebb ötlete, mert a német tudósok és ötleteik a német tudomány és a német technika egész szervezeti­nek keretében születnek meg, a né­met tudomány és a német technika pedig a német gazdaság és a ni­met társadalomnak terméke. Ez a gazdaság és ez a társadalom pedig amúgyis megméretett az új há­ború mérlegem! . ....... . . Egyébként — bár óriási áldozatok árán — minden háború előbbre­viszi a technikai haladást. Ha a mostani háború áldozatai során egy technikai megoldásra jutottak, am­ely új energiaforráscélat nyit meg az emberiség számára, vagyis lehetővé teszi azt, hogy az emberi­ség­ életszínvonala emelkedjék, akkor elsősorban azt kell megszer­vezni, hogy a természetnek ez az „hieven ajándéka" egy új tár­sadalmi és termelési rend kere­tében valóban az összesség javát szolgálja. Ez nem technikai hs nem is hábo­rús probléma! A békét nem biztosíthatja — s itt Truman elnökkel is vitába szól­hatunk — egy új, minden eddiginél hatalmasabb fegyver, sőt még egy újfajta, minden eddiginél hatalma­sabb energia sem, hanem csak a megfelelő gazdálkodás a társadalmi és a természeti energiákkal: a szo­cializmus! A Japán körü­li csatát az atom­bomba remélhetőleg ham­ar el fogja dönteni: ezt mi is várjuk, ebben mi is bízunk. Utána pedig — ha az új a­tom­ rombolási technika valóban megfelel a hozzáfűzött várakozá­soknak — gondoskodni kell arról, hogy a technikai haladásnak most megnyíló új korszaka a termelési és a társadalmi rend új korszakává is váljék! Aranyat, aranypénzt, ^a.«? !" 240 kilométeres körzetben reng a föld az atombombától (London, augusztus 7.) Mint a londoni rádió jelenti, a „Daily Telegraph" washingtoni tudósítójá­nak újabb részleteket sikerült meg­tudnia az atombomba születéséről. Az első robbantási kísérlet 1943 jú­lius 16-án reggel 5 óra 88 perckor történt Alamogado repülőterén, New Mexico állam eldugott sava­tagi zugában. A robbanás után teljesen porrá vált az acéltorony, amelyre az atombom­bát felerősítet­ték; helyén csak hatalmas tölcsér maradt 240 kilométer távolságban is földrengésszerű rázkódtatást ész­leltek. Egy 300 kilométer távolság­ban levő városban a légnyomás hatása alatt megremegtek az ab­lakok. Öt perc alatt a robbanó helye felett 13 kilométer magas­ságig emelkedett a képződött por­felhő. Az atombomba felszerelése­kor egyetlen hibás mozdulat a jelenlevő tudósok és műszaki sze­mélyzet életébe kerülhetett volna. Ejtőernyőn érkezik és a levegőben robban az atombomba (New York, augusztus 7.) New Yorkban felfogták a japán hírszol­gálat rádiójelentését, amely az első részleteiket ismerteti a Hirosimára dobott atombomb­áról. A bombá­hoz — mondja a japán jelentés —­jtőernyő volt rögzítve s az atom­bomba már a levegőben robbant föl. Külön rádióállomások hívják fel Japánt a fegyverletételre (London, augusztus 7.) A szövet­séges hatalmak több­ rövidhullámú leadóállomást léptettek üzembe, melyekkel Japán részére állandó felhívást sugároznak a fegyver­letételre. Az adók figyelmeztetik a lakosságot az atombombák borzalmaira. A jelentés még beszámol arról, hogy naponta röplapok milliói fi­gyelmeztetik a lakosságot az elkö­vetkező pusztulásra. („MTI") Sztálin kielégítőnek tartja a potsdami eredményt (Párizs, augusztus 7.) A párizsi rádió jelenti, hogy Sztálin genera­lisszimusz Moszkvába érkezése al­kalmából a következőket jelentette ki: — Most Potsdamban győztük le végleg náci-Németországot és az nem támadhat fel többé soha. A tárgyalások eredmé­nyét kielégítőnek tartom. SÁGI ÉLET A Szövetkezeti Tanács hitelt kér a mezőgazda­sági szövetkezetek részére A jövő év mezőgazdasági termelése forog veszélyben, ha nem áll megfelelő időben a vidék rendelkezésére olyan hi­tel, melyből az egyes szövetkezetek szer­számokat, gépeket, vetőmagvakat szerez­hetnek be és oszthatnak szét a tagok között. A kérdést gyorsan kell megoldani és ennek érdekében az Országos Szövet­kezeti Tanács most lépéseket te­sz. A kérdés adminisztratív lebonyolítása ér­dekében első lépés a nagy agrárszövet­kezeti központ megalakítása, amely egy­ségbe foglalja a vidéki népi szövetke­zeteket. A második lépés a szövetkezeti bank felállítása, amely a hitel szétosztá­sát központilag irányítja. Mindezzel párhuzamosan eljár a Szövetkezeti Ta­nács a­ kormánynál a szü­kséges hitel előteremtése érdekében. A kérdés tanul­mányozásával Bónis József elvtárs fő­titkárt és Veres Péter tanácstagot bíz­ták meg. vessek, eladok. Jenygyfi­nt, ékszert tao-zl­tok, javitÁsok megvárt autók. SzHW/kRZ aranyműves. Dohány a. 2! I 4. 2000JP jutalom annak, ani a ,76z*os körúton . An elvesz­tett tálkámat visszahozza. KritTHY, XII. Remáth Gé®it ucea 18. Székely Emil 1Sánt 26 brINIAnst, aranyat, axDittt legdrágábban vesz Kérjük igyu­lla­tolt üzletbar­átainkat és üryfifleiokat, hogy teleffatszóm­unkat elő­jegyezni a xlveske­recek: 120-349 Özilös Sándor Hirdető Iroda Bu­dapest V. Báró Aczél ueca S. nám. Dr Szurday István és Kruppa Irm­a augusztus 6-án házasságot kötöttek. (X) Dr Szandányi Sándor kórházi főorvos, röntgenszakorvos közli kartársaival és barátaival, hogy szerencsésen hazaérkezett és ismét rendel. (X) Dr Molnár Béla kórházi sebész­főorvos rendelőjének új címe: Sallay Imre utca (azelőtt Tátra ucca) 4. IL 2. Rendel V-4-től 5-ig. (X) Leszlauer Imre belügyminiszteri engedéllyel nevét Lovas Imrére változtatta. (X) Bársony Gyula, a Corvin Áruház Rt. ny. főtisztviselője Cernitzben április közepén, 12 éves korában el­húnyt. (X) Az áll. eng. Filmművészeti Iskola értesíti az érdekelteket, hogy a szeptemberiben induló tanévre a fel­vételi vizsgák augusztus 16­, 17, 18-án lesznek. Jelentkezés augusztus 15-ig bezárólag. (V. József Attila ucca­l) (Xi BELFÖLD: Petróleumkályháftat gyártanak Buda­pest számára. Az iparügyi minisztérium gyáripari osztálya tárgyalásokat folytat a fővárossal petróleumkályhák tömeges előállítására vonatkozólag. A petróleum­kályhák fűtőanyaga pakura, petróleum és gázolaj, amely anyagokból felesle­geink vannak. A petróleumkályhák al­kalmasak a téli fűtési gondok enyhíté­sére is. Új városi adó Újpesten. A város pénz­ügyi helyzetének javítása érdekében az iparosokra, kereskedőkre, gyáriparo­sokra, valamint az önálló értelmiségi foglalkozásúakra egyszeri rendkívüli városi hozzájárulást vetettek ki, amely hozzájárulás az alkalmazottak számá­nak emelkedése szerint 200 pengőtől 5000 pengőig terjed. A közgyűlés ezen­kívül a jövedelmi adó 20%-os pótlékolá­sát is megszavazta. A Weiss Manfréd-gyárat visszaadták a szovjet hatóságok a polgári termelés­nek. Amint közlik, a szovjet katonai hatóságok ünnepélyes külsőségek között visszaadták az ország egyik legnagyobb gyár­üzemét, a csepeli Weiss Manfréd­gyárat a polgári termelés számára. Má­sik közlés szerint a gyárüzem finom­mechanikai osztálya újra megkezdi a varrógépgyártást. Egyelőre havi 300 gé­pet gyártanak ki, előreláthatólag ké­sőbb havi 3000 gép elkészítésére van le­hetőség. Mégis le kell róni a iparigazolvá­nyok bemutatásakor a díjakat A pol­gármester a kereskedelemügyi minisz­terrel van előzetes tárgyalás alapján utasította az elöljáróságokat, hogy az összes budapesti iparigazolványok le­bélyegzését csak a kijelölt díjak előze­tes lefizetése alapján szabad elvégezni. A RENDŐRSÉGRŐL Őrizetbe vette a politikai rendőrség Miskolczy Istvánt, aki a sashalmi köz­ségi képviselőtestület ülésén az egyik demokratikus párt nevében lázító beszé­det tartott a mai rendszer ellen. A nép­bírósági rendelet alapján Miskolczy há­borús bűnösnek minősül és ezért át­adták a népü­gy­észségnek. Elfogta a rendőrség politikai osztálya Szentessy Lajost, a Színiakadémia volt főtitkárát, aki Kiss Ferenc kebelbarátja volt és a nyilas érában állandóan nyilas egyenruhát viselt, valamint fegyvert hordott magánál. Megállapították, hogy a Színiakadémia növendékeinek név­sorát a csendőröknek kiadta és azok hallgatók egy részét kémszolgálatra osztották be. — Előadás a hídépítés javára. A Rozgonyi utca 2. számú ház ifjúsága nyilvános ünnepéllyel egybekötött elő­adást rendezett, amelynek jövedelmét a hídépítés javára adományozták. A ház fiataljai művészi törekvésű szép mű­sorral szerepeltek. — A Károlyi-kerti hangversenyeket csütörtöktől kezdve délután órakor kezdik. Villámhírek Romániában hat hónaptól két évig terjedő fogházzal büntetik azokat, akik becsmérlő, vagy gyűlölködő kijelentése­ket tesznek egyes fajok, nemzetiségek vagy vallás ellen. Saong kínai miniszterelnököt újra Mo­szkvába várják. Johnson amerikai elszigetelődéspárti szenátor meghalt. Közvetlenül halála előtt még kijelentette, hogy az Egye­sült Nemzetek chartája ellen szaval. Peru szakít a Franco-kormánnyal és a Szovjet­ Unióval való diplomáciai vizsony feltételét tervezi. A Németországból kapott lengyel te­rületekre idáig hávomnnegyed millió len­gyelt költöztettük. Santos görög kommunista vezér koalí­ciós kormány alakítására tett ajánlatot. Bajorországban több mint 100.000 náci közalkalmazottat bocsátanak el állá­sukból. A Balti tengeren néhány német hajó még mindig nem akarja megadni ma­gát és tovább kalózkodik. Megkezdődött Londonban az UNBRA világértekezlete. Németország megszállásában részt vesz a belga hadsereg is. - MABI-ü­dültetés. A Magán­alkalmazottak Biztosító Intézete ér­tesíti a 14—20 éves fiatalkorú bizto­sítottjait, hogy az ezévi nyári balatoni üdültetésre a jelentkezési határidőt augusztus 10-ig meg­hosszabbította. Jelentkezni lehet munkaadói igazolvánnyal: VII. Pé­terfy Sándor utca 14, IV. em. 401. — Megjelent a fasiszta könyvek első számú jegyzéke, Faust Imre adta ki. Az indexre kerülő további műveket újabb füzetekben hozzák nyilvánosságra. Csak budaörsi piktortéglát árusítunk fiókjainkban. Izsák József Rt. JSUPERLUX" Finommechanikai Gyár Kft, „SUPERVOX" Hang­technikai Vállalat Kft, valamint dr­oec. KÓS ÁRPÁD műszaki nagykereskedés és képviseletek cégeknél a Nemzeti Bizottság­ által kikül­dött igazolóbizottság megkezdte nyfikérdését. Felhív mindenkit, aki a fent j­elérek tag­jainak és alkalmazottjainak a magyar nép­érdekeket sértő vagy fa­tiszta és nyllas irányzatot támogató magatartásáról tud, vonatkozó adatait 8 na­pon belül az igazoló­bizottság elnök­ének, Pálos Dezsőnek (Buda­pest, Gróf Zichy Ián( u. 19) vagy helyet­tesének, Kalmár Zsipátnénak (Budapest, Fürst Sándor u. 35) teljes dlni* közlése mellett írásban jelentse. Az isgazolóbizott­sáár a hozzáérkező jelentéseiket hivatalos titokként kezeli. Rév&Baceai OPEL SERVICE-t wif­t kezelésbe vettük. Régi szállítóink és munkásaink jelentkezését kérjük. Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. Gyapjú- és selyem­szürőinek felvétetnek. Carpathia, Kispest, Attila u. IT. Jutalmat kap, aki értesít, hogy multévi reklámfil­mem Jelenleg hol található. Herczeg­rádit, VI. Andrássy út 14. Rabinek Lajos és feleségét 1944 október végén a Bécsi úton hurcolták el Budapestről­ További soraik­ról felvilágosítást kér és taltalmat ad Barbi­«A vnt», a, Bertalan Lajos sen !».

Next

/
Thumbnails
Contents