Néptanítók lapja 66. évfolyam, 1933

1933-12-01 / 23. szám

934 mekkor, vagy a tej­fogak ideje már vigasz­talóbb körülmények között telik el, de ez sem mondható rózsásnak. Ez a kor, mely a második évtől a hetedikig tart, a tanyai gyermek szá­mára is a játék boldog ideje. Ő is, éppúgy mint városi kortársa, játszás útján gyűjtögeti tapasz­talatait. A tanyai kisgyermek játéktevékenysége egé­szen különös. Az az ösztön, mely szerveit ko­molyabb cél nélkül foglalkoztatja, éppúgy mű­ködik benne is, mint a többi gyermekben. Ez természetes is. Hiszen a játék biológiai jelen­ség, mely a jövő életre előkészíti a gyermek szerveit. Környezetének mostohasága gyakran megfosztja ugyan a tanyai gyermeket a társas­játékok gyönyöreitől, de azért az eszközök nél­küli magános játékban kellő kárpótlást talál. Ha pedig vannak testvérei, akkor a tanya kör­nyéke épp olyan hangos, mint a falusi utca, vagy a városok játszóterei. A tanyai gyermeknek első mozgási játékai és­ izomgyakorlatai: a fogócska, bújócska, fára­mászás, kerítésostrom, kazalfúrás, kazalmászás, szalmában, szénában való bukfencezés, hancú­rozás stb. Alkotó­játékai a sárdagasztás, homok­játék, földből és fából való építés és az épített dolgok lerombolása. Nincs azonban egyetlen olyan tanyai gyerek se, aki kunyhót ne építene magának az udvar valamelyik sarkában. Már négy-ötéves korban kitör belőle a házépítő férfi s ha van másnemű játszótársa, az bebútorozni segíti és apró cserépdarabokkal díszíti ki a kicsi hajlók falait, különösen konyháját. Benne már a jövendő háziasszony lelke dolgozik. Kicsi része van a tanyai gyermeknek az úgy­nevezett társasjátékokban. D­e ha valahogyan mégis összeverődhetnek a távoli szomszédság apróságai, természetesen ők a tanyai társada­lom egyes mozzanatait utánozzák. Ők is papát, n­amát, iskolát, meg zsiványocskát játszanak. De az énekes társasjátékok ritkák, mert azokat "be kell tanulni s bizony tanyán alig akad, aki több gyermeket összegyűjtve, énekes játékokra tanítgatná. Óvoda nincs, gyermektalálkozási központ a nagy távolságok miatt nem is lehet, így hát a magyar tanyavilág gyermekdalaiból nagyon keveset lehetne feljegyezni. Általában a tanyai gyermek életéhez hozzá­tartozik a magány. Az egyedül való ösztönös játékban pedig mindig kevesebb a mozgás, mint a társakkal folytatott versenyjátékokban. Mi­kor maga van a tanyai gyermek, ritkán mászik fára, kazalra; merészebb testmozgásokat ritkán végez. Ilyenkor a kuvasszal, komondorral való kergetődzés, anyja, apja munkájának utánzása, abban való kotnyeleskedés, homokban, földben való építés foglalják le idejét. De a tanyai egyke vagy első gyerek élete fölöttébb unal­mas. Valóságos gyermekremetékké válnak ezek a magukra hagyott pusztagyerekek, akik órákig elüldögélnek a küszöbön vagy a ház előtti kis­p­adon. Ezek a társak nélkül nevelkedő gyermekek természetesen eléggé zordak és ridegek. Rend­kívül barátságosnak kell lennie az idegennek, ha szólásra vagy bárminemű megnyilatkozásra akarja bírni őket. Fejüket félrefordítják és még arra is „nemtudom"-mal felelnek, amit biz­tosan tudnak. N­a azonban észreveszik, hogy a szülőkkel barátságos viszonyban van az illető, lassan felmelegednek s ilyenkor a szavuk is megered. A játék korszaka az ötödik év végén kezd át­változni a tapasztalatgyűjtés korává. A hato­dik évében már megérik a tanyai gyerek is arra, hogy megértse a tárgyak mennyiségének, azaz a számoknak a fogalmát. S ha hatodik évé­nek betöltésével iskolába kerül, a beszédhangok szimbólumainak, a betűnek megértésére is ké­pes, azaz az írás és olvasás elemeit éppoly köny­nyen sajátítja el, mint falusi vagy városi kör­nyezetben élő kortársai. Az első iskolaév befejezésével, tehát a nyol­cadik esztendővel kezdődik a gyermek életének harmadik korszaka, a tapasztalatok oktatás út­ján való szerzésének a kora, azaz a valóságos iskolásgyermekkor, mely a tanyai gyermeknél a tizenharmadik esztendőben, a hatodik elemi­vel leggyakrabban be is fejeződik. Figyeljük meg ebben a korszakban a tanyai gyermeket. Nézzük, hogy testi és szellemi fej­lődés tekintetében mennyire tér el sűrű népes­ségű környezetek gyermekeitől? Vizsgáljuk meg, hogy a tanyai környezet, az éghajlat, a társadalmi, egészségtani, neveléstani tényezők miként egyengetik szellemi és testi fejlődésé­nek útjait, illetőleg, hogy ezeknek a tényezők­nek a hiánya mennyire veti vissza fejlődésé­ben? A tanyai gyermek gondolatvilága a lehető legprimitívebb. Környezetének benyomásait alig zavarja a külvilág szemlélete, mert abból bi­zony nagyon keveset lát. Egy-egy országúti sze­kér vagy automobil, egy-egy közeli vásár sej­teti csak vele, hogy az ő világán kívül van egy másik, nagyobb és összetettebb világ, amelyet szeretne ugyan megcsodálni, de amelytől fél, mert idegennek érezné magát abban. Ismeret­köre annyira szűk, hogy meg sem közelíti a hasonló korú falusi, különösen városi gyermek ismeretkörének rádiuszát. Alkalmam volt egyszer megfigyelni egy be­szélgetést, amely egy juhász, egy nyolceszten­dős tanyai és egy hasonló korú tanyán vizitelő városi gyermek között folyt le. A téma a re­pülőgép volt, amit még a városi gyermek sem látott közelről, de amiről mégis sokkal tisztul­tabb fogalmai voltak, mint tanyai kortársának. A birkalegelőn játszadozott a két gyerek. Mellettük ődöngött a nyáj, mely a hervadt sarjú torzsokán porcogott. A juhász a subáján feküdt, a puli meg a nyájból ki-kicikkázó tok­lyokat terelte vissza. Egyszer csak berregést hallanak. Mi az, mi? Egy repülőgép szállt ke­letről nyugatra, éppen a fejük felett. Legelőször a puli kapta fel a fejét és a tá­volba figyelt. Aztán a városi gyerek kiál­tott fel: — Ni, repülőgép! — Az ám — szólt a juhász —, gépmadár... — Hol van? Nem látom! — kezdett érdeklődni a tanyai gyerek. NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 66. ÉVF.

Next