Nimród, 1999 (87. évfolyam, 1-12. szám)

1999-08-10 / 8. szám

Ballisztika töltények és hatásuk A dombélen szerencsésen „át­csúsztam”, s a fák, bokrok között haladva, a nyílt részen megláttam őket. Úgy hetven méterről, való­sággal meglepetésbe dermedve néztek felém. Fenékre tottyan­­tam, így sokkal jobb volt a kilátá­som, és pontosabban célozhat­tam. Puskám máris kibiztosítva a vállamhoz simult. A dámok pilla­natokon belül futóra fogták Sze­rencsémre, és egyikük vesztére, li­basorban előttem keresztbe üget­tek s mikor a megfelelő csapos bikán jól „rajta voltam”, megérin­tettem a ravaszt. Azt még tudato­sítottam magamban, hogy a ki­szemelt állat nem bukott fel, de rögvest utána valami alaposan homlokon csapott. Annyit lát­tam, hogy a cső végéről eltűnt a célgömbtalp. Eleresztett a for­rasztás, és visszarúgáskor az talált homlokon. No ezzel nem remekeltél! - csóváltam a fejem, kedves puska­művesemre gondolva, aki tavaly szerelt nyílt irányzékot a fegyve­remre. Némi keresés után előke­rült a „vadászriasztó” alkatrész. Zsebre vágtam, újabb töltényt is­mételtem a csőbe, és kisétáltam a fák közül. Vagy harminc lépésre feküdt a vad. Jól látszott a lapoc­kacsonttól valamivel hátrébb eső, gyermektenyérnyi kilövés. Meg­fordítottam. A belövés pontosan a váll-lap mögött ült. Szép talá­lat, ha tehetem mindig oda szá­nom a „golyót”. Ezúttal a 11,7 grammos NORMA Vulkan-t, az egyik legfőbb töltény-kedvence­met, amelyet pontosan ilyen lö­vésekhez fejlesztett ki a cég, még a ’80-as évek legelején. Először 1983-ban láttam Vul­­kan-lövedékes svéd muníciót. Akkoriban még Magyarorszá­gon éltem, és egy Skandináviába „elszármazott” hazánkfiát kísér­tem Tolna megyében, ahol is több bakot lőtt 6,5x55-ös kalibe­rű Vulkan tölténnyel. Igencsak lelkesedett érte, váltig dicsérte, őzeit szépen terítékre hozta. Ta­lán ez is közrejátszott abban, hogy később magam is ennél kö­töttem ki, már ami a .30-06 Springfield puskáimat illeti. Többnyire dámokat és disznókat lőttem vele nagyobb számban, alkalmanként persze más vadat is. Nekem nagyon bevált. Hatá­sos, ugyanakkor nem tartozik a legdrágábbak közé. A lövedék, illetve az egybeszerelt töltény el­nevezését a csúcs érdekes kialakí­tásának köszönheti, amely krá­terszerűre hajlított köpenyben végződik. Mondhatom kitűnő, frappáns megoldás! Két vitatha­tatlan előnye is van a közönsége­sebb Soft Point (Teilmantel) jel­­zésűekkel szemben: 1. A lövéskor mindig bekövet­kező visszarúgás nem tesz kárt a betárazott többi töltény hegyé­ben, azok nem torzulnak el. 2. Vadat érve, szabályozottabb az alakváltozás, ami kissé később történik, mint az ólomhegyűek­­nél, de akkor aztán gyorsan erede­ti átmérőjének kétszeresére gom­­básodik fel, a mozgási energiáját jórészt a testen belül adja le. Meg­felelő, azaz lapockacsont mögötti találatnál gyors és biztos az előha­tása, ellenben saját tapasztalatom azt mutatja, hogy nagyobb cson­tot érve, erősen roncsol. Kisebb és közepes kaliberű lö­vedékek igen fontos tulajdonsága a pontosság mellett a gyors alak­­változás anélkül, hogy szétsza­kadna. Ideális esetben a mara­déktömegnek meg kell közelíte­ni az eredetit. A mélyrehatolási képesség is a fő követelmények közé tartozik. A különböző töltényeket és azok lövedékeit kíváncsi vadá­szok és gyárak egyaránt „vizsgál­­gatják”. Erre a célra többféle „go­lyófogó” anyagot használnak a tesztelésen. Legáltalánosabb a vízzel átitatott fűrészpor, a vízzel telített papír (pl. egymás mögé helyezett, beáztatott telefonkönyvek), vi­zes agyag, szappan, s végül a zselatin. Tölténygyárak ter­mészetesen az utób­bit választják, amely egyben a legdrágább anyag, ugyanakkor a tulajdonságait te­kintve, ez áll legkö­zelebb a testszövet­hez. De kísérletező vadászoknak a többi sem jelent rossz megoldást! A magam részéről rendszerint víz­zel telített papírkötegeken - ka­talógusokon - szoktam kipróbál­ni a különböző töltényeket. Na­gyon tanulságosak ezek a tesztek. A gyári próbákról készült fotók rendesen olyan tömegeket mu­tatnak, amelyek zselatinport tar­talmaznak. Ezt vágóhídi csont­ból, bőrből nyerik, s 1:10 arány­ban vízzel keverik. Aztán 40 fok­ra felmelegítik és formába öntik. Miután megköt, a testszövethez hasonló állagot ad. A Jack och Wapen magazin 1984. 11. számában jelent meg egy ilyen érdekes kísérlet, ame­lyet Bengt Wiklund és Eric Wal­lin végzett el. Ők hét különböző gyártmányú és lövedékű muníci­ót próbáltak ki, mindet 6,5x55-ös kaliberben. Nedves fűrészporba lőttek, s a torzulás mellett a mély­rehatolási képességet is górcső alá vették. A legmegbízhatóbban „viselkedő” négy lövedék a Nosler Partition, Alaska, Hornady és a Vulkan volt. Az alábbiakban köz­löm a lövedékek maradványtesté­nek százalékát az eredetihez ké­pest: Nosler Partition 9,1 gram­mos - 66,4%; Alaska 10,1 gram­mos - 78,4%; Hornady Soft Point 9,1 grammos - 64,3%; Vulkan 9 grammos - 79%. Tehát a Vulkánból maradt a legtöbb. Hasonló kísérletet magam is végeztem, igaz nedves újságköte­­geken. Mert a valóságból szer­zett tapasztalatok, benyomások mindig jóval erősebbek azoknál, amelyeket hallomásból, vagy ol­vasásból merítünk. A Vulkan itt is remekelt. Szóval nem véletlen, hogy immár tizenöt éve ragasz­kodom a Norma Vulkánhoz, no­ha sok mást is alkalmam volt ki­próbálni. Kovács László Az alábbi kaliberekben, lövedéktömeg­ben (grammban és grainsben megadva) kaphatók a Norma Vulkan muníciók 2. Megbízható töltényszere­léshez kialakított bordázat 3. Vékony köpenyrész behajtott csúccsal 4. Ólommagba behajtott burkolatrész A szerző a csapos dámbikával Azonos távolságról egyforma 11,7 grammos Vulkán lövedékekkel lőttek a zselatintömbökre. Jól megfigyelhető, hogy a .30­06 Springfield nagyobb sebessége folytán kiterjedtebb, erősebb sérülést okoz, mint a .308 Winchester. 1. Vastag, megerősített hátsó köpenyrész az ólomfogó betüremkedéssel Kaliber Lövedéktömeg gramm gravns 6,6x55 9,0 139 6,5x55 10,1 156 7 mm Rém. Mag. 11,0 170 7x64 11,0 170 .308 Norma Mag. 13,0 200 .280 Rém. 11,0 170 .300 Win. Mag. 13,0 200 .30-06 11,7 180 .300-06 13 200 .308 Win. 11,7 180 .308 Win. 13,0 200 7x65 R 11,0 170 8x57 JS 12,7 196 9,3x57 15,0 232 9,3x62 15,0 232 9,3x74 R 15,0 232 5. Antimonnal keményített ólommag Nimród 8/1999. 35

Next