Nimród, 1999 (87. évfolyam, 1-12. szám)

1999-08-10 / 8. szám

Vadászéletek „Világéletemben örökö­sen vadásztam. Mun­kámnak jó része ez volt. Ezer meg ezer vad esett el lövéseimre, de mindig kézzelfogható okom volt rá. Nem találok gyö­nyörűséget a puszta lö­völdözésben, ügyessé­gem próbálgatásában." A fenti sorokat a legendás hírű amerikai zoológus, világcsavargó múzeumi szakember, Roy Chap­man Andrews vetette papírra, valamikor századunk húszas éveiben. S csupán azért idéztem most szó szerint, mert a magyar muzeológus, neves gyűjtővadász Hidasi professzor érzéseit is tö­kéletesen tükrözi. Ő sem a minél nagyobb trófea kedvéért vagy ügyessége fitogtatására lőtt vá­dat, hanem csakis akkor, ha éle­lemre volt szüksége, vagy még inkább, ha tudományos célra kel­lett megtennie. Kettőjük sorsában és tán alka­tában is sok azonosságot találok. Mindketten valósággal arra szü­lettek, hogy komoly múzeumi gyűjtők, muzeológusok legye­nek. Igazi kutatók, akiket lelke­sedésük, csillapíthatatlan vágyuk a zoológiai tudás gyarapítására ösztökélt, sarkallt mindig csak előre, céljaik megvalósítására. Ez páratlan eredményeik magyará­zata. Dr. Hidasi József ornitológus professzor 1926. május 9-én szü­letett Makón. Az elemit, majd a római katolikus polgári iskolát is lombokat fogott vele városszéli házuk kertje fölött. Tanulmányait az új­szegedi tanítóképzőben folytatta, ami jó alapot biztosított számára a to­vábbképzéshez, kiváltképp az ornitológia tudományának elsa­játításához. Miután 1946-ban letette vizsgáit, kalandvágytól sarkallva hagyta el Magyaror­szágot. Némi kitérők után, 1950 novemberében lépett először új hazája, Brazília földjére. Az ot­tani földművelésügyi miniszté­rium a brazil madárfauna meg­határozásával, feltérképezésével bízta meg, s az igen kemény és sokrétű feladatnak hamarosan sikerrel tett eleget. Ennek mél­­tányolásaképpen helyezték át a Nemzeti Tudományos Kutató­­intézetbe. Talán innentől szá­mítható fő és meghatározó gyűjtőútjainak kezdete, melyek látványos eredményeként nyílt meg a Brazil Nemzeti Múzeum állattára. - Csakis gyűjtési célból va­dászom - hangsúlyozza Hidasi professzor -, mert a közel húsz­ezer madár és emlős elejtése, a már kézrekerültek feldolgozása, preparálása egész egyszerűen nem hagy időt másra! A jaguáro­kat, pumákat, tapírokat, külön­böző szarvasokat, hangyászmed­véket, majmokat ,22-es Brnóval, tolózáras cseh kispuskával gyűj­töm be, hogy lehetőleg minél kevésbé sérüljön a preparálásra szánt gerezna és csontváz, a ma­darakra pedig 16-os, 32-es és 36- os egylövetű sörétest használok. A brazil állatvilág hihetetlenül gazdag, de mégis rengeteget kell gyalogolni, osonni, rejtőzködni, fáradozni, hogy valami ritka állat puskavégre kerüljön.­­ 1955-ben települtem át Goiania tagállamba, ahol a Föld­művelésügyi Intézetben, termé­szetkutatóként dolgoztam. Szer­felett érdekes munkám során, annak révén természetrajzi mú­zeumot létesítettem, amelyet az­tán ’56-ban a szövetségi állam­nak adományoztam. Ugyaneb­ben az esztendőben az Amazó­­niai Kutatóintézet meghívott tu­dományos munkatársnak. Ott antropológiával is foglalkoztam: két tanulmányom jelent meg az amazóniai indián törzsekről. A belémi székhellyel működő intézetben elláttam az Emilio Gueldi Múzeum zoológiai osz­tályának vezetését is.­­ 1962-ben a goianiai kor­mány felkérésére megalapítot­tam az itteni zoológiai kutató­­osztályt. Közben az általam ado­mányozott múzeum vezetője­ként és a helyi állatkert igazgató­­helyetteseként úgyszintén tevé­kenykedtem. Ezenközben ren­des tanára voltam a helyi gimná­ziumnak és óraadó tanára a goianai egyetemnek, ahol alkal­mazott biológiát oktattam. Ké­sőbb dolgoztam a recifei és cuibai egyetemen is. Utóbbi he­lyen két múzeumot alapítottam: a didaktikait és a természettudo­mányit. Átfogó zoológiai kutatá­sokat végeztem a Mato Grosso ősvadonában, amiről később szá­mos tanulmányom, ismerteté­sem jelent meg. Utam innen az USA-ba vezetett, ahol speciális ornitológiai tanulmányokat foly­tattam, előbb a los angelesi, majd az oklahomai és a Harvard egyetemen. Aztán visszatértem Goianiaba, ahol is a tanultakat igyekeztem mind jobban hasz­nosítani, pl. a Madártani Múze­um (Museo de Ornitológia) fő­igazgatójaként. - Dél-Amerikán kívül Afri­kában és Ausztráliában vettem részt vadász- és gyűjtőutakon. Ami Brazíliát illeti, puskával a kézben, gyűjtőiszákkal a válla­mon bebarangoltam az egész or­szágot. Kutattam a természetet a Xingu folyó mentén, a Bolíviával határos dombvidéken, a bővizű Amazonas és mellékfolyói part­jain, ahol csak lehetett. Ahogy Dr. Hangay György - az Ausztráliában élő természet­­búvár - írta Hidasi professzorról: „Sokak szerint ő az »igazi« Mol­nár Gábor, mert amit a mind­nyájunk által oly nagyra becsült vadászíró tragikus balesete után megálmodott, azt Hidasi József valóban át is élte.” Mondhatni, tovább folytatta Molnár Gábor viszonylag rövid kutatómunká­ját, s kitelj­esítette azt. Zoológiai munkássága mellett mindig volt és van ideje tudásának átadására és a valódi népművelésre. A Ma­gyarok Világszövetségének el­nöksége áldozatos és eredményes munkásságáért 1986-ban arany díszjelvénnyel tüntette ki. Kovács László ott, helyben végezte. Fiatalon lett belőle vadász. Egy esseni Krupp 12-es, hagyo­mányos csőelrende­zésű sörétessel vett részt a nyúl- és fá­cánhajtásokon, a szarkák-varjúk gyé­rítésében. Közben a solymászattal is megpróbálkozott. Kerecsensólymot tartott, röptetett, ga­ A dzsungel vadászó doktora Nimród 8/1999. 39

Next