Nő, 1967 (16. évfolyam, 31-50. szám)

1967-08-04 / 31. szám

MOSZKVA a filmfesztivál jegyében A Kreml Kongresszusi Palotájának lenyűgöző monumentalitása és korsze­rűsége méltó keretbe foglalta az V. Nemzetközi Filmfesztivált. A rendezvény nagyszabású voltáról tanúskodjanak a számok: 808 416 ember vett részt a filmbemutatókon, 28 sajtókonferencián tájékoztatták a 723 hazai és külföldi új­ságírót, több mint száz tolmács műkö­dött, akik 30 nyelvre fordítottak, a fesz­tivál résztvevői 30 rendezvényen vettek részt, többek között egy leningrádi ki­ránduláson is, és a három versenypá­lyázaton 92 egész estét betöltő, játék­dokumentum- és bábfilmet vetítettek. A nagydíjat egyhangúlag ex aequo két filmnek ítélték oda, mégpedig Szer­­gej Geraszimov szovjet filmrendező „Újságíró" című kétrészes filmjének és Szabó István magyar filmrendező „Apa" című filmalkotásának. Szergej Geraszimov, aki a szovjet filmművészet élgárdájához tartozik, film­jének mondanivalójával arra törekedett, hogy bemutassa a hatvanas évek szov­jet ifjúságának erkölcsi és szellemi fel­serdülését és jellemének kibontakozását. A film hőse, egy fiatal újságíró történe­te csak okot szolgáltatott arra, hogy bemutassa korunk társadalmi fejlődésé­nek folyamatait a Szovjetunióban és külföldön egyaránt. A magyar filmművészet ismét tanúsá­got tett arról, hogy a „magyar film­gyártás reneszánsza" jelzője nem volt túlzás. Úgy mint tavaly Karlovy Vary­­ban, ez idén Moszkvában is a magyar film volt az, amiről a legtöbbet vitáztak és írtak az újságok. Szabó István, aki egyben a film szövegkönyvének írója is, egy fiatal ember lelkivilágán és vívódá­sain boncolgatja egyéni és társadalmi életünk erkölcsi problémáit. A fikció és a könyörtelen valóság között vergődő fiatal­embert Bálint András alakítja nagy sikerrel. Az aranydíjat Todor Sztojanov Grísa Osztrovszkij és bolgár filmrendezők „Elhajlást" című filmjének ítélték oda. Ez a filmköltemény a háború utáni nemzedékről szól, akik számára a sze­relem „elhajlást“ jelentett kötelességük­től és a hétköznapok megfeszített mun­kájától. Otakar Vávra cseh filmrendező Fran­­tisek Hrubín költeményét filmesítette meg, melynek címe: „Románc szárny­­kürtje". Ezt a költői kamaraművet tün­tették ki a zsűri külön ezüstdíjával. A szerelemről, az életről és a halálról szól. Az ezüstdíjon három film osztozott, mégpedig a lengyel „Westerplatte", a japán „Nagy fehér bástya", és a ju­goszláv „Gyámolított“ című film. A kezdő kinematográfiák aranydíját a perui filmnek ítélték, melynek címe „Nincs csillag a dzsungel fölött." A legjobb női színészi teljesítmény díját Sandie Dennis amerikai színésznő­nek és Graindet Molvng svéd filmszí­nésznőnek ítélték. A legjobb férfi alakítás nyertese Paul Scofield angol színész lett, a „Minden idők embere" című filmben Thomas Moore angol filozófus kitűnő alakítója. Dino Risi olasz filmrendező a „Szent Január hadművelet" című filmjét tüntet­ték ki a legjobb filmvígjáték díjával. A díjak kiosztásával véget ért a ti­zenhét napig tartó filmvetélkedés. El­gondolkozhatunk és mérlegelhetjük a fesztivál erényeit és hiányosságait. Ami azonban igazán gondolkodásra késztet, az a filmek színvonala. A kitüntetett filmeken kívül csak átlagos, sőt , át­lagon aluli filmeket láthattunk. Az ilyen nagyszabású rendezvénynek mindig az a hiányossága, hogy a minőség a Címlapunkon G. Hilmer felvétele NO. Megjelenik hetenként. Kiadja a Csehszlovák Nőszövetség Szlovákiai Bi­zottsága, Bratislava, Októbrové nám. 12. Felelős: Szarkáné Lévai Erzsébet, főszer­kesztő. Grafikai szerkesztő: Schreiber Katarina Szerkesztőség: Bratislava, Októbrové nám. 12. Telefon: 344-21, 374-21. Nyomja a Vychodoslovenské dlaciarne n. p., Kolice. Előfizetési díj: negyedévre 19,50 Kés, egyes szám­ára 1,50 Kés. Ter­jeszti a Posta Hírlapszolgálata. Megren­delhető minden postahivatalnál és kéz­besítőnél. A külföldi megrendeléseket a posta sajtókiviteli szolgálata: PNS, Ústred­­ná ezpedícia tlace, Bratislava, Gottwal­­dovo nám. 48/VII — intézi el. Magyarországon terjeszti a Magyar pos­ta. Előfizethető a posta Központi Hírlap­­irodájánál (Budapest V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Elő­fizetési díj: egy évre 90.— Frt. Egyes szám ára 2.— Frt. Csekkszámlaszám: egyéni 61.270, közületi 61,066 (vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára). Z­l 1*71505 ▲ Erdélyi Dani az „Apa" című­ nagydíjjal ki­tüntetett magyar Mimben. Zuzana Cigánovi, a zsűri külön ezüstdíjával kitüntetett cseh­szlovák Mim főszereplője. Galina Polszkich és Jurij Vasziljev, a nagydíjjal kitünte­tett szovjet Mim fő­szereplői.­­ Az aranydíjat a bol­gár Mim nyerte el. Képünkön: Ivan An­­donov, a film fősze­replője. pp mennyiség rovására megy. Ez annál is inkább elgondolkodásra késztet ben­nünket, mivel jövőre Karlovy Varyra vár ez a feladat. Tehát jó lenne, ha a fil­meket válogató bizottság leszűrné a ta­valyi Karlovy Vary-i és idei moszkvai ta­nulságokat és jövőre szigorúbban válo­gatná meg a versenyre jelentkező fil­meket. Kincel Emília A MAMA MÁR NEM HARAGSZIK S­okolce kis község Liptovsky Mikulás köze­lében. Lakói szorgos napokból kuporgat­­ják össze a termékeny éveket, munkás éle­tükben kevés az izgalom. De most mégis va­lami feszültség vibrált a házak, különösen a 96-os számú ház falai között. Ott él Stanis­lav Mikita édesanyja. — Azt mondják, hogy már megérkezett... pedig nem is irt. Tegnap egy kislány rohant hozzám: „Stanko Prágában van" szomszédasszony is hozta a hírt. .. aztán a meg a televíziós Akkor már elhittem, de haragszom a fiúra. Prágában csavarog, ahelyett hogy sietne haza. Az édesanya úgyszólván nem is tudja, mi­lyen híres ember a fia. Másoktól hallotta, hogy a chicagói hivatásos jégkorongozó liga legjobb játékosa, új házat vásárolt és egy idényben 20 ezer dollárt keres ... — Pedig voltam nála, négy évvel ezelőtt, az esküvőjén. Azt sem tudtam valóság-e mindez, vagy csak álom. Négyszáz vendég volt az esküvőn, £ s amikor megszólalt a zene, sír­ni kezdtem. Valamit angolul beszéltek és utá­na Stanko tartott beszédet — szlovákul. . . megköszönt mindent a szüleinek, az otthon­nak ... Stanislav Mikita édesanyja a fényes ün­nepségen arra gondolt, mennyit kellett dol­goznia férjével együtt, hogy eltartsák a há­rom gyermeket. Arra gondolt, hogy mennyit sírt, amikor bátyja, aki már 1935-ben kiván­dorolt Amerikába, örökbe fogadta Stankót. A fiú elutazott a nagybátyjával, és jöttek a hírek a távoli világrészből, hogy a gyerek tanul, elégedett. Ki gondolt arra, hogy egykor a chicagói profi-liga legjobb játékosa lesz? A tanulmányi eredményei hirtelen romlani kezdtek. Az iskolából „lógott" hogy kedvenc sportjának hódolhasson, aztán Chicagóba ke­rült és elkezdődött egy valóban csodálatos sportkarrier. Stanko nyolc esztendős korában került el a szülői házból, de gyermeki szeretete nem csökkent. Nemcsak 54 éves édesanyját támo­gatja, de amikor hét évvel ezelőtt először tért vissza az óhazába, Prágában egy autót vett a bátyjának. — Képzelje, ő vezette a kocsit egész ha­záig . . . tudta az utat. Az anyaszív most nem várta meg, amíg Stano, a felesége és a kis unoka, akit még nem látott, ismét megérkezik a sokolcei kis házba. Gottwaldovba utazott, ahol Stano a hazai jégkorongozókkal edzett. Néhány napot még Bratislavában is engedélyezett a „gye­reknek" és így alkalmunk nyílt egy beszélge­tésre a szimpatikus, szerény férfivel, akiben bizony kevesen ismernék fel, hogy világhírű jégkorongozó sztár. Arról faggattuk, emlék­szik-e még, hogyan került el otthonról. — Már csak homályosan. Azt tudom, hogy Ruzomberok felé a vonaton sírtam, és azt kia­báltam, Amerikában ellopok egy repülőgépet és visszajövök. Tee­hát ez csak gyerekbeszéd volt. Ott maradtam, megtanultam jégkoron­­gozni és ez lett a foglalkozásom. Szórakoztat, és még sokáig akarok játszani. De azért majd annak is örülök, ha egykor úgy élhetek, mint más normális ember, kilenc órától délután ötig munka, utána pihenés. Stanko felesége, a fekete hajú amerikai as­­­szony, nagyon örül annak, hogy megláthatja Szlovákiát, férje szülőfaluját, a Magas-Tát­­rát... — A férjemnek hatalmas akaratereje van. Amit célul tűz, azt eléri. Azt hiszem, ő a leg­jobb jégkorongozó. Persze ez tőlem, mint feleségtől, szerénytelenül hangzik. Én azon­ban nem a sportemberhez mentem feleségül és Stan népszerűségét szinte nem is tudato­sítom. A legboldogabbak akkor vagyunk, ha egy kicsit együtt lehetünk, a kislányunkkal, mert bizony a jégkorong kevés szabad időt en­gedélyez. Elbúcsúztunk, mert Mikitáék már siettek haza­­ az édesanyjukhoz. A boldog mama persze már nem haragszik. Jó, hogy eljöttek a gyerekek, mert egy-két év és SokolEe eltű­nik a térképről, beborítja a Liptói-gát vize. De a ma 27 éves Stanról még sokáig nem feledkeznek meg a sportolók, és még sokáig emlegetjük hazánkfiát, a világ egyik legjobb jégkorongozó­ját. IGOR MRAZ Miklta-házaspár a strandon. Nemsokára megkezdődik a filmezés — a Csehszlová­kiáról készült kanadai film főszereplője Stan Miklta ► lesz CTK — felvétele Stano és mamája az eskü­vőn, Chicagóban

Next