Nő, 1978 (27. évfolyam, 2-48. szám)

1978-01-10 / 2. szám

A Szlovákiai Nőszövetség hetilapja Főszerkesztő: HARASZTI-MÉSZÁROS ERZSÉBET Főszerk­esztőhelyettes: JANDANÉ HEGEDŰS MAGDA Szerkesztőségi titkár: CSIBÁNÉ MEGYERI ANDREA Megbízott szerkesztőségi titkár NESZMÉRI SÁNDOR Grafikai szerkesztő: SCHREIBER KATARINA Kiadja a Szlovákiai Nő­szövetség KB ZIVENA kiadóvállalata, 897 19 Bratislava, Nálepkova 15 — Szerkesztőség 801 00 Bratislava, Martanovi­­cova 20. Telefon:­köz­pont: 585 02, titkárság: 549 25 — Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat — Megrendelhető bármely postahivatalban vagy kézbesítőnél — Előfize­tési díj negyedévre 23,30 Ker — A külföldi megrendeléseket a Ros­ta Központi Sajtókiviteli és Behozatali Szolgála­ta — PNS, Ústredná expedíció a dovoz tla­­ce, 88419 Bratislava, Gottwaldovo nám, 48/VII. — intézi el. Ma­gyarországon terjeszti a Magyar Posta, előfizet­hető bármely postahi­vatalnál, a kézbesítő­nél és a Posta Központi Irodánál (Budapest V., József­ nádor tér 1.) — Előfizetési díj: egyéni, évi 180.— Ft. — közü­leti 220.— Ft. Csekk­számlaszám MNB 215— 96162 — A SÜTI 6/28 engedélyével. — Szedés és fotoretusálás: Vy­­chodoslovenské d­aciar­­ne, n. p., 0442­67 Kosice, Svermova 47. Nyomja: Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasnany, indexszám: 49413. Címlapunkon: Pfibyl V. felvétele 2 Biztosítjuk népünk nyugodt, békés életét Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP KB fő­­ titkárának, Csehszlovák Szocialista Köztársaság el­nökének újévi beszéde Az új esztendő küszöbén talán minden ember elgondolkodik arról, mit hozott az elmúlt esztendő, meg arról is, mi vár rá az új évben, így van ez minden ember magánéletében, s a társadalom és az állam életében is. Ha objektívan értékeljük az 1977. esztendőt, azokat a pozitív sikereket, amelyeket elértünk, és azokat a problémákat, amelyekkel meg kellett küzdenünk, teljes felelősséggel elmondhatjuk, hogy társadalmunk és álla­munk számára, 15 millió állampolgárunk számára jó és sikerekben gazdag esztendőt zártunk államunk belpoliti­kai életében és nemzetközi helyzetünk megszilárdítása terén egyaránt. Szocialista társadalmunk az elmúlt esztendőben min­den területen sikeresen fejlődött. Népünk áldozatkész, alkotó és kezdeményező munká­jának köszönhető, hogy tavaly tovább folytatódott népgazdaságunk dinamikus fejlődése. Az 1977. év nép­gazdaságfejlesztési terve igényes volt, és bonyolult nemzetközi, gazdasági feltételek között kellett valóra váltani. Annál inkább örülhetünk annak, hogy egészében véve teljesítettük a tervet — sőt valamivel túl is teljesítettük —, s annak, hogy számos új sikert értünk el. Ezekben a pozitív eredményekben munkásságunk szövetkezeti parasztságunk, értelmiségünk, a nők és a fiatalok áldozatkész munkája fejeződik ki. Ez a kommu­nistáknak és a pártonkívülieknek, a Nemzeti Frontba tömörült más politikai pártok tagjainak és a társadalmi szervezetek tagjainak jó munkáját tükrözi. Egyúttal bizonyítéka annak, hogy népünk széleskörűen támogatja Csehszlovákia Kommunista Pártjának politikáját, és annak, hogy nemzeteink és nemzetiségeink, egész népünk egysége szilárd. Amikor büszkén vonjuk meg az elért eredmények mérlegét, nem feledkezünk meg arról, hogy nálunk is akad elég probléma és fogyatékosság. Ezeket elsősorban a népgazdaságunkra kívülről ható negatív befolyás, például az általunk importált nyersanya­gok és anyagok árainak gyors emelkedése, valamint a külkereskedelemnek a tőkés világ válsága által okozott nehézségei idézik elő. Belső gondjaink is vannak, főleg az energetikai iparban, a közlekedésben, az ipar szerkezeti átalakításában s ezek megoldása kitartó erőfeszítést követel meg. A most beköszöntött 1978-as esztendőben számos olyan esemény évfordulójáról emlékezünk meg, amelyek Husák elvtárs Bratislava szülöt­te. Itt, szülővárosában ismerkedett meg a munkásmozgalommal, és mint fiatal, elszánt kommunista itt kapcsolódott be először abba a küzdelembe, amelyet a kommu­nista párt vívott a tőke ellen a köztársaság védelmében, majd szembeszállva a hazai és a külföldi fasizmus egyre fenyegetőbb veszé­lyével. A fasiszta megszállás alatt Husák elvtárs a betiltott és üldö­zött kommunista párt élvonalában harcolt a szabad, a szociálisan és nemzetiségi szempontból is igaz­ságos, új Csehszlovákiáért. A leg­felsőbb forradalmi szervekben, többek között, az SZKP V., illegális központi vezetőségének tagjaként részt vett a Szlovák Nemzeti Felke­lés előkészítésében és irányításá­ban. A felszabadulás után a Megbí­zottak Testületének elnökeként Klement Gottwalddal együtt, 1947 őszén a párt győzelméért küzdött a burzsoáziával vívott ha­talmi politikai harcokban, s rendít­hetetlen elvhűségével, munkássá­gával járult hozzá ahhoz, hogy Társadalmunk életének minden területén rendkívül jelentős szerepet töltenek be a nők. A szocialista társadalomban a nők egyenjogúak, nagy megbecsülés­nek és tiszteletnek örvendenek. S jogos megbecsülést vív ki kezdeményezésük és áldozatkészségük a munkahelyü­kön éppen úgy, mint küldetésük a gyermekek nevelésé­ben. GUSTAV HUSÁK elvtárs, a CSKP KB főtitkára, köztársasá­gunk elnöke, a napokban tölti be hatvanötödik életévét. Születés­napjának ünneplését áthatja né­pünk szeretete, tisztelete, elisme­rése és maradéktalan bizalma az államférfiban, a kommunista forra­dalmárban, a meggyőződéses in­ternacionalistában. Husák elvtárs életútja, egész munkássága bizo­nyította és bizonyítja, hogy erre a szeretetre, elismerésre rászol­gált.

Next