Nő, 1984 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1984-01-03 / 1. szám

Mindenki tudja, csak a kö­vetkezetes célratöréssel, a szívós akarattal végzett mun­ka által remélhetünk előreha­ladást. Nincs ez másképpen a szerkesztőségben sem, ná­lunk, a mi újságírói mun­kánkban éppúgy­­ érvényesül­nek a gazdasági hatékonyság tényezői, mint a népgazda­ság, a termelés, a munka minden más területén. Saját „teljesítményünket" éppen úgy mérjük, ahogyan minden dolgozóét a munkahelyén. Mennyit, milyen minőségűt milyen hatékonyságot hozott létre. E teljesítmény legfonto­sabb, alapvető mércéje az ol­vasó véleménye. Elégedett-e lapunkkal, rovataink mun­kájával, a közölt írásokkal? Nagyon leegyszerűsítenénk a dolgot, ha azt állítanánk, a lap iránti érdeklődés — tehát hogy hány példányban ve­szik, fizetik elő lapunkat — ezt pontosan kifejezi. Hiszen a példányszám alakulása nem csupán a szerkesztőség és az olvasó kapcsolatának, hanem a lapterjesztők, a pos­ta, a postások munkájának is függvénye. 1983-ban nem lehet ilyen szempontból sem okunk panaszra, a Nő 35 ezer példányban jelenik meg. Igaz, az állandó előfizetést igénylők megrendeléseit még mindig rugalmatlanul intézik, illetve több postahivatalban nem veszik figyelembe. Ezen bizony van még mit javítania a lapunk terjesztéséért felelő­söknek. Számunkra azonban leg­fontosabbak az olvasók leve­lei, amelyekből — természe­tesen a gyermekrovatba, ver­senyeinkbe, keresztrejtvénye­inkre küldött válaszokat. Nem elég a jókívánság megfejtéseket is beleszámít­va — több mint 22 és fél ezer érkezett szerkesztőségünk cí­mére. Nagy figyelemmel ol­vassuk azokat az észrevétele­ket, javaslatokat, amelyekben olvasóink arról írnak, mit hi­ányolnak még lapunkból, mi­ről szeretnének olvasni, mivel kellene segítenünk őket. E le­velek nagy része a hiánycik­kekről, a szolgáltatások javí­tásáról, a munkahelyi kap­csolatokról várja a mi véle­ményünket, az illetékesek nyilatkozatát. Külön foglalko­zunk, szakemberek bevoná­sával a házasság, a családi élet zavarait jelző levelekkel. Ez idei terveinket, tenniva­lóinkat meghatározza nőszö­vetségünk közelgő kongres­­­szusa, s az ebből eredő fela­datok, valamint a Szlovák Nemzeti Felkelés 40. évfor­dulója, ami az ifjú nemzedé­kek hazaszeretetre nevelésé­nek szép és nemes lehetősé­geit kínálja. A béke megőrzése sosem kívánt annyi erőfeszítést, olyan világraszóló összefo­gást, mint most. Mit tehetünk érte ? Kérdezik levelükben az életet féltő édesanyák. Sosem volt időszerűbb a szocialista építés hőskorában született jelszó, mint most: építsd a hazát, erősíted a békét... E jelszó tettekre bontott példái­val szeretnénk érvelni, hogy a béke megóvható, hogy az érte folytatott küzdelem nem hi­ábavaló. Dolgunk tehát van, nem is kevés. Bízunk benne, hogy olvasóink, nőszövetségi tagja­ink segítségével elvégezzük. Várjuk, kérjük — reméljük együttműködésüket. H. Mészáros Erzsébet Fotó: Könözsi István Főszerkesztő: HARASZTI-MÉSZÁROS ERZSÉBET Főszerkesztő-helyettes: JANDÁNÉ HEGEDŰS MAGDA Megbízott főszerkesztő-helyettes: HATANNÉ ZSEBIK SAROLTA mérnök Kiadta a Szlovákiai Nőszövetség KR ZIVENA kiadóvállalata­: 812 64 Bratislava, Nálepkova 15 — Szerkesztőség 812 03 Bratislava, Martanovicova 20. Telefon — titkárság: 585 19, főszerkesztő: 549 25 — Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat — Megrendelhető bármely postahivatalban vagy kézbesítőnél — Előfizetési díj negyedévre 36,40 fős. — Külföldi megrendelések: A Posta Központi Sajtókiviteli és Behozatali Szolgálat — PNS, Ústredná expedicia a dovoz tlace, 817 59 Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. Magyarországon terjeszti a Magyar Posta, előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőnél és a Posta Központi Irodánál (Budapest V., József­ nádor tér 1.) — Előfizetési díj: évi 180 — Ft — Csekszámlaszám MNB 215-96 162 — A SUTI 6/28 engedélyével Nyomja: Vychodoslovenské tlaőiame n. p.: 042­67 Kosice, overmova 47. Indexszám: 49413 Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Címlapunkon: Idősa — Kovács Annamária, 4. osztá­lyos tanuló rajza (Párkány Slű­­rovo), magyar tanítási nyelvű általános iskola). i

Next