Nő, 1989 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1989-01-02 / 1. szám

Mi foglalkoztat bennünket? A Csehszlovák Nőszövetség Közpon­ti Bizottságának 1988. december 8-án megtartott 10. ülésének főbeszámolójá­ban szó esett mindenről, ami összefügg a társadalom demokratizálódási folya­matával, a gazdasági átalakítással, a családok életkörülményeivel, a munka­helyi körülményekkel — tömören, ami összefügg az élettel. A nyílt hangvételű tanácskozás olyan kérdéseket vetett fel, amelyek most, a nőszövetség kongres­­­szusára való készülődés időszakában mind hangsúlyozottabb helyet kapnak az alapszervezeti és járási szintű tanács­kozásokon egyaránt, választ keresve, és azt olykor meg is találva-adva a nőszer­vezeti tagokat, a gyermekes anyákat, a dolgozó nőket foglalkoztató kérdések­re. Minderre a 10. ülés a politikai nevelő munka szemszögéből mutatott rá, elemezve a nőszövetségnek ezen a téren kifejtett jelentős munkáját. Az elnökségi beszámoló — melyet Gabri­ela Zilinská, a KB titkára terjesztett elő — egyértelműen tükrözte: a nők nem közömbösek az iránt, mi történik körü­löttük, mi történik lakóhelyeiken, a munkahelyeken, mi történik a fiatalok­kal. Nem közömbösek, hiszen érzik, tudják: a gazdasági átalakítás, a de­mokrácia fejlesztése olyan ügy, amely mindannyiunk ügyévé kell hogy váljon. Nem véletlenül beszéltek erről a vitá­ban a felszólaló nők sem jövő időben, hiszen jómaguk is szinte naponta ta­pasztalják, több még a szó, mint a tett átalakítási törekvéseink megvalósításá­ban. Tetteket követnek a nők is nőszövet­­ségi tagként, dolgozó nőként, anyaként egyaránt. Tettekre buzdítják nőtársa­ikat, mindazokat, akik tehetnek valamit az átalakítási feladatok megvalósításá­ért, azért, hogy az átalakítás kerekei mindenütt megmozduljanak. Tudato­sítja a nőszövetség, hogy hiába a politi­kai nevelő munkában kifejtett minden igyekezete, ha abban a közegben, a amelyben dolgoznak, élnek, nem látják gazdasági-társadalmi átalakításnak még a legkisebb jelét sem. Ellenkező­leg: azt tapasztalják, hogy munkahelye­iken elhanyagolják annak megmagya­rázását is, hogy mit jelent majd konkrét körülmények között az átalakítás, mit várnak el ezzel kapcsolatban az embe­rektől, miben érinti majd őket, miben érinti „pénztárcájukat".. Ahogy az egyik kelet-szlovákiai felszólaló mondta: a fogyasztási szövetkezetek lapjából tudta meg tulajdonképpen, hogy egyik hó­napról a másikra miért csökkent szinte a felére üzletvezetői fizetése. Senki sem közölte velük, hogy járásukban a fo­gyasztási szövetkezeti bolthálózat be­kapcsolódott a gazdasági kísérletbe, amelynek szerves része tíz új javadal­mazási forma is. Ennek a formának a forgalom növelésében kellene érdekelt­té tennie az eladókat is, csakhogy ez most, az ,,akadozó" belkereskedelmi ellátás idején nem éppen egyszerű fela­dat. És ahol a felettes szervek így „keze­lik” a gazdasági kísérletet, ott aligha várható annak sikere. Tisztességes munkát vár el az a felettes szerv is az általa irányított egységektől, csak éppen ,,elfelejti” közölni a dolgozóval, mi lesz a sokat emlegetett igényes folyamatban a teendője. Talán soha ilyen nagy szük­ség nem volt a színvonalas gazdasági propagandára üzemeinkben, vállalata­inkban mint most. Ahol ezt elhanyagol­ják, ott ne csodálkozzanak a vállalatve­zetők azon, hogy helytelen nézetek uralkodnak el a gazdasági átalakítással kapcsolatban. A nőknél maradva: nem ritka az olyan nézet, hogy az átalakítás következetes végrehajtása során az üze­mek, vállalatok, intézmények elsősor­ban a nődolgozóktól igyekeznek majd megszabadulni... Az ilyen légkör pe­dig gyengíti az elkötelezettséget, a kez­deményezést — hangsúlyozta többek között az elnökségi beszámoló. A nőszövetség úgy tapasztalja­­, hogy a nők nem riadnak vissza a véleménynyilvánítástól, hogy mind többen kérnek szót a különböző fóru­mokon. Bizonyára szerepet játszik eb­ben a nőszövetség keretében folyó poli­tikai nevelő munka is, az, hogy a tag­­­gyűléseiken olyan buzdítást kapnak a nők, melynek köszönhetően nyitottabb szemmel járnak munkahelyükön, nem lesz számukra közömbös, milyen körül­mények között dolgoznak, milyen a lakótelepi környezetük, milyen színvo­nalú az áruellátás. Nem a véletlennek, hanem a tudatos politikai nevelő mun­kának köszönhető az is, hogy a Munka Törvénykönyv módosításával kapcsola­tos vitához is nagyon sok nő hozzászólt, hogy a nőszövetségi alapszervezetekből is a vártnál sokkal több javaslat érke­zett be a központi bizottságra. Az észre­vételek, javaslatok főleg a kisgyermeke­ket nevelő anyák munkaidejének mó­dosítására, a rend és a fegyelem szilár­dításának szükségességére vonatkoztak. Érdemben hozzászólni egy-egy kérdés­hez viszont csak az tud, aki tájékozott a tárgykörben, és ehhez segítséget is kap. Készülőben van az új alkotmány is, több más törvénnyel együtt. A Csehszlovák Nőszövetség Közpon­ti Bizottságának 10. ülése — akárcsak az utóbbi is — nagy figyelmet fordított a családdal, az ifjúsággal kapcsolatos kérdések megvitatására is, arra, hogy ismételten rámutasson: az ifjúság visel­kedésében mind nagyobb hangsúlyt kapó negatív formák ellen csak úgy vehetjük fel sikeresen a küzdelmet, ha erős lesz a család, ha a család összefog az iskolával, a pedagógussal, ha a társa­dalom is mindent megtesz a család szilárdításáért, a családok életkörülmé­nyeinek javításáért. Hiszen ezúttal sem másról, mint jövőnkről van szó. Ezt hangsúlyozta Marie Kabrhelová, CSKP KB Titkárságának tagja, a Cseh­a szlovák Nőszövetség Központi Bizottsá­gának elnöke is zárszavában. PÁKOZDI GERTRUD Mély megelégedéssel és őszinte örömmel nyugtáztuk Mihail Gorba­­csovnak, az SZKP főtitkárának, Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa El­n­nöksége elnökének az ENSZ 43. Köz­gyűlésén mondott beszédét. A be­szédben elhangzott javaslatokat és kezdeményezéseket maradéktalanul támogatjuk, s meggyőződésünk, hogy ebben Csehszlovákia valamennyi as­­­szonya egyetért velünk. Mihail Gorbacsov beszédét komoly kérdéssel kezdte: mivel lép az embe­riség a 21. századba. Beszédének minden egyes szava meggyőzött arról, hogy a Szovjetunió kész mindent megtenni a béke megőrzéséért a Föl- A Csehszlovák Nőszövetség Központi Bizottsága Elnökségének nyilatkozata dönt a nemzetek hasznos, sokoldalú és gyümölcsöző együttműködéséért, egy valóban fejlődő, szabad és de­mokratikus világért. Különösen méltányoljuk a Szovjet­unió nagyvonalú szándékát az Euró­pában és Ázsiában állomásozó hade­rők és fegyverzetek, valamint a nukle­áris fegyverek csökkentését illetően. Büszkék vagyunk arra, hogy CSSZSZK a szocialista országok szo­a­ros kötelékében egyértelműen és kez­­deményezően részt vesz ebben a mélységesen humánus békepolitiká­ban. A csehszlovákiai nők elsősorban hazafias tetteikkel, az átalakítást és a társadalom demokratizálódását, a szocialista hazánk építését szolgáló áldozatkész és alkotó munkájukkal kí­vánják támogatni a Szovjetunió és a többi szocialista ország béketörekvé­seit. Főszerkesztő: PÁKOZDI GERTRUD Helyettes főszerkesztő: NÁDASKYNÉ ZÁCSEK ERZSÉBET Szerkesztőségi titkár: HATANNÉ ZSEBIK SAROLTA Grafikai szerkesztő: ORDÓDY DÉNES Kiadja a Szlovák Nőszövetség KB Zívena kiadóvállalata, 812 64 Bratislava, Nálepkova 15 — Szerkesztőség: 812 03 Bratislava, Leninovo námestie 12. Telefon — titkárság: 334 745 — Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat — Megrendelhető bármely postahivatalban vagy kézbesítő­nél — Előfizetési díj negyed évre 36,40 Kcs. — Külföldi megrendelések: Posta Központi Sajtókiviteli és Behozatali Szolgálat — PNS. Ústredná expedicia a dovoz tlace, 810­05 Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. Magyarországon terjeszti a Magyar Posta, előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőnél és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HEUR) — 1900 Budapest, XIII., Lehel út 10/a. Előfizetési díj: évi 180,— Ft — Csekkszámlaszám MNB 215—96 162 — A SUTI 6/28 engedélyével. Nyomja: Vychodostovenské tlaciame. z. p„ 042 67 Koáice, Svermova 47. Indexszám: 49 413 Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Címlapunkon: Könözsi Ist­ván felvétele a pozsony­­püspöki (Pod­unajské * Biskupice) óvodában ké­szült A Szlovák Nőszövetség KB hetilapja XXXVIII. évfolyam nő 2

Next