Nógrád Megyei Hírlap, 2005. szeptember (16. évfolyam, 203-228. szám)

2005-09-21 / 220. szám

4 Elhalasztott vigadalom Szanda. A település művelődési házának fűtéskorszerűsítése a tervezettnél több időt vesz igény­be, s így csak a hónap végén ké­szül el véglegesen. Emiatt szep­tember 24-e helyett október 15-én tartják a szüreti mulatságot. Aprók őszi mulatsága Rétság. Az elmúlt hét végén ren­dezték meg a városban az aprók szüreti mulatságát a művelődési központban, ahol zene, tánc, bü­fé, tombola és persze népzene várta a helyi óvodásokat A ren­dezvényen a Tücsök zenekar húz­ta a talpalávalót és a Lajtorja nép­tánciskola tanára, Kozák Kata ve­zette a délutáni táncházat. Véradás Salgótarján. Az MSZP városi iro­dáján (Kossuth út 8.) véradást szerveznek szeptember 21-én 14-17 óra között. Találkozó az Aranykorban Salgótarján. A tíz éve fennálló kapcsolatuk jegyében a pásztói te­rületi gondozási központ dolgozói, tagjai és a salgótarjáni egészség­­ügyi szociális központ Aranykor idősek klubjának lakói találkoz­nak szeptember 21-én a tarjáni, Gorkij-telepi intézményben. A ti­zennégy órakor kezdődő közös program résztvevőit a két közös­ség vezetője, Odlemé Tiszovszky Mária (Pásztó) és Báli Miklósáé köszönti, majd a vendégek és ven­déglátók versekkel, dalokkal, tán­cokkal kedveskednek egymásnak. NÓGRÁD MEGYE JÁRDA A DÓZSA ÚTON Kishartyán. Járdaépítés kezdődött a hónap elején a településen, a Dózsa úton. Az 540 méter hosszú gyalogjáró egy tarjáni cég kivitelezésében készül, az önkormányzat területfejlesztési pályázaton nyert támogatást a megvalósításhoz. Nagyszabású akció megyénkben : Több mint kétszáz állampolgárt ellenőriztek azon kö­­­­zös határrendészeti akció keretében, melyet a Balas­­­­sagyarmati Határőr Igazgatóság helyi kirendeltségé­­­­nek szervezésében szeptember elején, Balassagyar­­­­mat, Szügy és Őrhalom területén hajtottak végre. Balassagyarmat, a műveletben közreműködött a Balassagyar­mati Bűnügyi és Felderítő Szol­gálat, a város rendőrkapitánysá­ga, a helyi vámhivatal mobilcso­portja, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, de jelen voltak a balassagyarmati és őrhalmi polgárőr-egyesületek tagjai is. Az akció célja a Magyaror­szágon tartózkodó külföldiek ellenőrzése és az illegális mig­rációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatékony fellépés volt. Ezen túlmenően nagy súllyal esett latba a kö­zelmúltban az önkormányza­tokkal a bűnmegelőzési körze­tek megalakításáról kötött együttműködésben vállalt kö­telezettség teljesítése - köztük a fokozottabb közterületi jelen­lét és a „látható határőrség” megvalósítása - a települések közrendjének, közbiztonságá­nak javítása. A fellépés időtartama alatt a résztvevők 170 magyar, 50 szlo­vák és 11 egyéb állampolgársá­gú személyt ellenőriztek, ebből egy fő ellen helyszíni bírsággal, míg 22 ellen szabálysértési felje­lentéssel éltek - tájékoztatta la­punkat Kalácska Ferenc őrnagy, a Balassagyarmati Határőr Igaz­gatóság sajtóreferense. Szécsényi szüret Szécsény. Vasárnap rendezték meg a hagyomá­nyos szüreti napot. Idén a színes, látványos me­net kapcsolódott a szécsényi országgyűlés 300. évfordulójához. A nyugdíjasklub hölgytagjai, maguk által készített Rákóczi-korabeli ruhák­ban vonultak fel. A gazda hintójában Vízi Zoltán, az önkormányzat tagja és felesége foglaltak he­lyet. A bíró hintájába Kolosi Ferenc és felesége, dr. Percze Zsuzsanna alpolgármester szállt fel. A könyvtárkertben, a több mint 100 szereplő eltáncolta a hagyományos szécsényi szüreti tán­cot, amelyet Őze János tanított be. A szabadtéri színpadon rimóci, varsányi, nagylóci, szal­­matercsi, nógrádmegyeri, nógrádsipeki, szé­csényi hagyományőrző csoportok és a lengyel­­országi Nowy Targ városából érkezett Gorái tánccsoport szórakoztatta a szép számú közön­séget. Volt kirakodóvásár, vidámpark, borkósto­lás. A meghirdetett borversenyre 18-an adták le borukat. A zsűri, Varga Béla, Doman László, Sza­bó Ferenc, - akiket az előző nap fogadtak a bor­lovagrend tagjai közé - és Juhász Ferenc vállal­kozó, Gatzinger Pál szécsényi lakos borának ítél­ték oda az első díjat Második Bábli­ István Mo­hács, harmadik Juhász Ferenc, Szécsény lett. A vendégek között ott voltak a környező tele­pülések polgármesterei. A több mint ezerfős kö­zönség jól szórakozott a szécsényi szüretin. Es­te hét órakor a ligetben az Edda koncertje zárta a rendezvénysorozatot. Sz. F. Látványos volt a szüreti felvonulás Igazi szőlőünnep volt a hét végén Szécsényben 2005. SZEPTEMBER 2­„ SZERDA Fehértói hó a Platánban Bizonyára még sokan em­lékeznek a salgótarjáni Platán étteremben tavas­­­szal megrendezett moh­ácsi halas napokra. A ta­vi ínyencségekből most sem lesz hiány, bár e hét szerdától vasárnapig a Szeged melletti Fehértói csárda receptjei szerint készülnek az étkek a há­rom hónapos pihenő után megújulva kinyitó Platán­ban. • PR-TNL A Fehértói csárda neve mes­­­sze földön híres, a Dél-Alföldre utazók nem mulasztanak el be­térni egy-egy jó fogásra, különö­sen az ott készült gazdag halász­lére. Így jártak a salgótarjáni Platán étterem munkatársai is, akik hosszabb időt töltöttek el a Fehértóiban, alaposan tanulmá­nyozva az ottani recepteket, il­letve a konyhát. Főztjüket az ot­tani főszakács is lemeózta, s va­lamennyien csillagos ötösre vizsgáztak. - Az ott szerzett ismeretek alapján szerveztük meg e hét szerdától a Fehértói halnapokat, saját éttermünkben - meséli Gulyásné Lőrincz Klára, az étte­rem tulajdonosa. - Abból indul­tunk ki, hogy a tavalyi mohácsi halnapok rengeteg vendéget vonzott, és valamennyien a foly­tatásra buzdítottak. Nos, a két halas vidék ételei alapvetően el­térnek egymástól, így aki eljön hozzánk, teljesen más ízvilágot ismerhet meg. Természetesen a főfogás ezút­tal is a halászlé lesz, persze a Ti­­sza-parti szokásokhoz igazítva. A szegedi halpaprikást juh­túró­val vadítja meg a Platán szaká­csa. Fehértó környékén halte­pertőt is sütnek, a Platánban sem lesz másként. Egy-egy na­gyobb fogás után bizonyára so­kan fogyasztják majd élvezettel az édességkínálat gyöngysze­mét, a túrós bélest, melybe fü­tyülős baracklekvárt töltenek. A jó hangulatot már a környe­zet is garantálja a Zagyva-parti kisvendéglőben, hiszen a nyári szünet alatt felújították a belső termet. Gulyásné Lőrincz Klára azt is elárulta, hogy a gasztronó­miai napok év végéig folytatód­nak: októberben vadételek he­tét, novemberben pedig erdélyi étkek kóstolóját rendezik meg. A Platán mindennap 11 órától vár­ja az ínyenceket. Vigyázzunk az idősekre! NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI SZOLGÁLAT 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon/fax: (32) 420-020 Az idős emberek koruknál és egészségi állapotuknál fogva min­dig nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a közép- vagy a fiata­labb korosztály. A különböző bűn­­cselekmények elkövetői előszere­tettel használják ki az idős embe­rek hiszékenységét, magányossá­gát, bízva a viszonylag nagy ha­szonban, és abban, hogy kicsi a lebukás lehetősége. Különösen a mozgásszervi betegségben szen­vedők, a gyengénlátók, és az olyan betegségben szenvedők lehetnek különféle bűncselekmények áldo­zatai, akiknél már megkezdődött a szellemi és testi leépülés. Ők azok az emberek, akiket jó­hiszeműségük miatt könnyen be­csaphatnak, az erőszakos bűnö­zőknek pedig kevésbé tudnak el­lenállni. Leggyakrabban csaláso­kat, trükkös lopásokat követnek el sérelmükre. Többször hívtuk már fel arra a figyelmet, hogy tisztes­ségtelen emberek önkormányzati dolgozónak, díjbeszedőnek, szere­lőnek, különböző cégek, szolgálta­tók alkalmazottainak adják ki ma­gukat, és így jutnak be a lakások­ba. Benn aztán vagy elterelik a sér­tettek figyelmét, és ellopják az ér­tékeiket, vagy pedig különböző trükkökkel pénzt csalnak ki tőlük. Sajnos az utóbbi időben me­gyénkben is előfordult néhány­szor, hogy erőszakkal j­utottak be a sértettek lakásába, és az idős em­berek fenyegetésével, bántalmazá­sával szerezték meg áldozatuk pénzét, ékszereit, vagy egyéb, könnyen mozdítható értékeit Sze­rencsés esetben, miután hozzájut­nak a kívánt dolgokhoz, eltávoz­nak az elkövetők, de néha az is elő­fordul, hogy végeznek áldozatuk­kal. Gondoljunk csak a tavaly feb­ruári mátramindszenti ember­ölésre, ahol az idős asszonyt halál­ra kínozták az emberi mivoltuk­ból kivetkőzött fiatalok, hogy azu­tán néhány forintos „zsák­mánnyal” távozzanak. Mit tehetünk annak érdekében, hogy szüleink, nagyszüleink, ro­konaink, ismerőseink ne váljanak ilyen bűncselekmény sértettjévé, áldozatává? - Amennyiben lehetőség van rá, ne hagyjuk, hogy egyedül éljenek idős családtagjaink! - Abban az esetben, ha nem fed­jük őket magunkhoz venni, oldjuk meg felügyeletüket! - Minél többször látogassuk meg őket, és minden alkalommal hívjuk fel arra a figyelmüket, hogy idegeneket ne engedjenek be a la­kásba! - Magyarázzuk meg nekik, hogy a nyugdíj-kiegészítést nem ismeretlenek fogják számukra kézbesíteni, hanem azzal is a jól is­mert postás csenget az ajtón! - Hívjuk fel a figyelmüket, hogy a különböző szolgáltatók alkalma­zottait csak igazolvány felmutatá­sa után engedjék be, lehetőleg előt­te hívják át valamelyik fiatalabb szomszédjukat, ismerősüket! Mondjuk el nekik, hogy a szolgál­tatók valódi alkalmazottai a hely­színen soha nem kérnek díjkülön­bözetként készpénzt ha valóban van fizetési kötelezettség, azt ké­sőbb számlázzák és postai csek­ken kell kiegyenlíteni!­­ Lehetőleg ne engedjük, hogy idős hozzátartozóink egyedül men­jenek vásárolni! Amennyiben nincs lehetőségünk, hogy mi se­gítsünk nekik, kérjünk meg erre egy megbízható szomszédot vagy közelben lakó ismerőst! - Sajnos, sok helyen még a ka­put sem zárják be az idős szemé­lyek. Szoktassuk rá őket, hogy a kapukat és az ajtókat mindig kulcsra zárják és csak akkor nyis­sák ki, ha meggyőződtek arról, hogy tisztességes szándékkal ér­keztek hozzájuk. - Amennyiben szükséges, a ré­gi, egyszerű zárakat cseréltessük biztonsági zárakra, ha úgy ítéljük meg, hogy ez nem elegendő, ak­kor szereltessünk fel rácsokat, lássuk el a lakást egyéb mechani­kai és elektromos biztonsági esz­közökkel! - Ha mindezek ellenére mégis megtörténik a baj, az a legfonto­sabb, hogy a rendőrséget azonnal értesítsék, és kiérkezésükig ne vál­toztassák meg a helyszínt, ne pa­koljanak össze, ne csináljanak ren­det, ne nyúljanak semmihez, mert ezzel pontosan azokat a nyomokat semmisíthetik meg, amelyek az el­­követők kilétére fényt deríthetnek. Készült a Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központja támogatásával

Next