Nógrádi Bányász, 1955 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1955-01-05 / 1. szám

Világ proletárjai egyesüljetek I AZ M DP SALGÓTARJÁN] JAR ASI PAR T BIZ OTT S AGÁN AK LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára 30 fillér. 1955 január 5. A rónai bányászok megtették kötelességüket A rónai üzemegység dolgozói december 30-án 'este 8 órakor büszkén jelentették, hogy 1954. évben ismét megtették köteles­ségüket. Teljesítették éves ter­vüket, s így terven felül 500 tonna szén kitermelését vállal­ták. A jól végzett munka fel­emelő érzése tölt el minden fizi­kai, műszaki dolgozót, mert jól tudja, hogy harcos munkaver­­senylendületük, szoros összedol­gozásuk nem volt hiábavaló. Az éves terv teljesítésében mindig jól kivették részüket- Rónán Kovács Gyula 142 száza­lék, Kissimon András 130 száza­lék, Saigon Somoskői László p. 124 százalék, Somoskői Lajos Ár­pád 123 százalék. Ezek a csapatok a legjobb szállítási dolgozókkal: Schmida Antal, Tajti Géza, Sallai Ignác, — együtt mindig jó példát mu­tattak. A munkaversenyben leg­jobb eredményt eiérő dolgozók­nak 1954-es évben összesen 68 460 forintot osztottak ki juta­lomképpen. A jó munkáért di­cséret illeti az üzem összes dol­gozóit. Több mint 800 tiltakozó gyűlést tartottak eddig Nógrád megyében Nógrád mewében az elmúlt hetek során alig múlt el olyan nap, hogy Nyugat-Németország felfegyverzése ellen legalább 3—4 tiltakozó gyűlést ne tar­tottak volna a dolgozók. A táv­iratok százait küldték el az Or­szágos Béketanácshoz, hogy illetékes helyre továbbítsa fel­háborodásuk szavait. Az üzemi és területi békebizottságok a helyi Hazafias Népfront-bizott­ságokkal közösen több mint 800 tiltakozó gyűlést szerveztek, amelyeken mintegy 30 ezer dolgozó tett hitet a béke meg­védése mellett. A tiribesi bányászok csatlakoznak a Rákosi Mátyás Művek versenyfelhívásához Mi, a nógrádmegyei szénbá­nyászat Tiribes-aknaüzem fizi­kai és műszaki dolgozói soha ;em feledkezünk meg arról a boldog napról, melyet a dicsősé­ges Szovjet Hadsereg adott szá­munkra, hazánk felszabadulásá­nak évfordulója napjával. A Szabad Népből tájékozód­tunk a- Rákosi Mátyás Művek felszabadulási versenyfelhívásá­ról, amelyet mi nagy örömmel vettünk tudomásul. Közeledik hazánk felszabadulásának 10. év­fordulója. Ezt a napot, amely szabadságot, életet, jogot adott a magyar munkásosztálynak, az egész dolgozó népnek, méltókép­pen kívánjuk megünnepelni. Tudatában vagyunk annak, hogy a felszabadulási évforduló megünnepléséi) a többtermelésen keresztül, az ellenség elleni kí­méletlen harc útján tudjuk megköszönni a Szovjet Hadse­regnek és az egész szovjet nép­nek. Sosem felejtjük el, hogy ez a nap tette lehetővé, hogy bennün­ket embernek tekintenek és a régi elnyomásból felszabadulva mberként építhetjük hazánkat szebbé, a dolgozók boldog hazá­jává. Ezért tekintjük egész népünk­kel együtt a legnagyobb nem­zeti ünnepnek' április 4-ét, ha­zánk felszabadulásának ünne­pét. Egyetlen tiribesi dolgozó sem felejti el, hogy 10 évvel ez­előtt honnan indultunk el. Gé­pektől megfosztott, vízzel el­árasztott bányát hagyott hátra a tőkés rendszer. Pártunk hívó szavára kenyér nélkül, éhesen, rongyosan, a Szovjetunió segítsé­gével meg tudtuk indítani ha­zánkban az új életet. Mi, bányászok a fölrobbanlíott vasutak építésében is résztvet­­tünk, harcoltunk hazánk újjá­építéséért és most azt látjuk, hogy az imperialisták újból azon acsarkodnak, Nyugat-Németor­szág felfegyverzésével, hogy szét­rombolják mindazt, amit eddig fölépítettünk. Mi azért is öröm­mel csatlakozunk a Rákosi Má­tyás Művek ezen nemes ver­senyfelhívásához, hogy ezen ke­resztül fejezzük ki tiltakozásun­kat Nyugat-Németország felfegy­verzése ellen és a többtermelé­sen keresztül hazánk felszabadu­lásának 10. évfordulójának meg­ünneplésére. A verseny sikere érdekében az alábbiakat vállaljuk: 1. 1955. I. negyedévi tervünkön felül 700 tonna szenet terme­lünk ki. 2. Az Aknamélyítő Vállalat által újra falazott 500 m-es eresz­két február 1-én üzembe állít­juk és ezzel az ereszkei mező zavartalan szállítását biztosít­juk. 3. Tekintettel arra, hogy az üzem termelésének zömét front­fejtésből adjuk ki, az előkészíté­seket úgy irányítjuk, hogy a fej­tés zavartalan menete biztosítva legyen. 4. Tovább folytatjuk a már múlt évben megkezdett korszerű biztosításokat az elővájási mun­kahelyeken. Azaz az I. negyed­év folyamán 600 fm vágatot biz­tosítunk T. H. gyűrűvel, illetve Moll biztosítással. 5. Az ereszkei mezőben az I negyedév végére 80 m homlok­hosszúsági tartalék frontfejtés! készítünk elő. 6. A megtűrt 4,2 százalékos palatartalom helyett 4 százalékos palatartalommal fogunk ter­melni. 7. A munkafegyelem megiav­­tása és a 8 órai munkaidő teljes kihasználása érdekében felvilá­gosító, nevelő munkát végzünk 8. A megadott önköltségi ter­vünket az I. negyedévben 0,5 százalékkal csökkentjük. Mi, Tiribes-üzem fizikai és műszaki dolgozói megfogadjuk hogy a munkafegyelem megszi­lárdításával és a munkaidő jobb kihasználásával harcba indulunk vállalt kötelezettségeink mara­déktalan teljesítéséért. Hényel József párttitkár Klement Gyula ü. b. elnök Pintér András igazgató Bakos Péter főmérnök Deák István sztahanovista Pintér Sándor DISZ brigádvezető Tarjáni B. Sándor sztahanoviista HÍREK üzemeink versenyállása december 1-től 31-ig 1. Űjlak 113,4 százalék 2. Kazár 108,2 százalék 3. Mátranovák 107,6 százalék 4. Tiribes 106,1 százalék 5. Róna 104,2 százalék 6. Kányás 103,2 százalék 7. Csipkés 103,1 százalék 8. Mizserfa 103,— százalék 9. Zagyva 99.5 százalék 10. Szorospatak 95,5 százalék 11. Kisterenye 94,— százalék 12. Nagybátony 92,5 százalék 13. Ménkes 80,6 százalék Tröszt 100,3 százalék Valóra váltották ígéretüket . . . Az utolsó negyedévben bánya­üzemeink jórésze 100 százaiékor felül teljesítette tervét. Még a leg­alacsonyabb százalékot elére üzemben is van javulás, ha nem is sok. Tudjuk, hogy a ménkesi bánya­üzem, még három üzemme1 együtt, hosszú idő óta nem tel­jesíti tervét, súlyos adóssággá1 zárták az 1954-es évet. Ménkes­­üzem dolgozói elhatározták, hogy ez évben mindent elkövetnek a terv teljesítése érdekében és har­colnak régi jó hírnevük vissza­szerzéséért. Ezért dolgoznak pél­dásan a DISZ-brigádok. Az ifjú bányászok tanácskozásán a Nóg­rádi Szénbányászati Tröszt súlyos lemaradásából 150 tonna szén ki­termelését vállalták. Azonban p rossz munkahelyek miatt, a mű­szaki feltételek hiányában már úgy látszott, hogy a DlSZ-fiata­­lok ígéretüket nem tudják valóra váltani. — Hiába minden erő­feszítés, nem tudunk 88 százalék­nál jobb eredményt elérni —, mondogatták. Az üzem vezetősége látta, hogy a fiatalokban megvan az akarat, csak segíteni kell őket. Segítet­tek. Jónás József ifjú, 12 tagú brigádjának jobb munkahelye4 biztosítottak. Amikor a brigád tagjai látták, hogy törődnek ve­lük, nagyobb munkakedvvel, mér odaadóbban dolgoztak. Most az a brigád, amely nemrégen méf alig érte el a 80 százalékot, de­cember 20-ig 107,4 százalékra tél­iesítetté tervét. A 150 tonna vál-Közel két hónapja, hogy elhangzott a Ha- Bafias Népfront felhí­vásának nagyszerű mondata: Elégedett, boldog emberek ottho­nává tegyük hazánkat. Ez a felhívás összefo­gásra, együttműködésre szólít minden becsüle­tes magyart. Minden­kit, aki szereti a hazát. Minden eddiginél ter­mékenyebb talajra hul­lott a nemzeti összefo­gás magva.. Nagy váro­soktól a legeldugottabb tanyákig eljutott ez a felhívás és már meg­kezdték munkájukat, az akcióprogramm meg­valósítását a Hazafias Népfront-bizottságok. .Táráqnnkhan ' Máskában a Hazafias Hépfront-Bizottság képpen dolgozik a So­­moskőújfalusi Hazafias Népfront. Munkájukat azzal kezdték, hogy összehívták a község lakóit, ismertették a Hazafias Népfront pro­­grammját és megbeszél­ték, mi az, amit a programmból társadal­mi munkával meg le­het valósítani. A köz­ség dolgozói a követke­ző javaslatot tették : Ütépítés, átrendezés, kutak helyrehozása, a temető rendbehozása, dűlőutak rendezése, jár­daépítés, a .»Báberki« patak szabályozása, par­kosítás. Mind olyan do­log, amely társadalmi munkával megvalósít­. •s A jelenlévők megál­lapodtak abban, hogy ezt az elhatározásukat tudatosítják a faluban. A határozatot tett kö­vette. Az út és a járda készítése már folyik. Dolgozó parasztok, gyá­ri munkások, bányászok, háziasszonyok szívvel­­iélekkel vesznek részt a társadalmi munká­ban s mindent elkövet­nek annak érdekében, hogy a falu utcái rend­ben legyenek. A járda építésénél például min­den lakó* saját háza előtt a leszórt zúzalék­­kavicsot elteríti. A kö­zös, lendületes munká­nak köszönhető, hogy Somoskőújfaluban a Hazafias Népfront és a tanács javaslatára már több mint kétkilométe­­res távolságban elké­szült a járda és 450 méteres utat csináltak meg társadalmi mun­kával. Somoskőújfaluban a munka nem áll meg az útépítéssel. A Hazafias Népfront-bizottság cé­lul tűzte az új kultúr­­ház építését is. Jó munkát végez a Somoskújfalusi Haza­fias Népfront-bizottság. Ez a jó munka annak eredménye, hogy együ't dolgozik a tanáccsal támaszkodik a dolgo­zók széles tömegeire. Az eredmény: 130 ezer forint értékű társadal­mi munkában mutatko­zik meg. lalást december 20-ra teljesítet­ték, sőt 44,8 tonnával túl is szár­nyalták. Az üzemi pártszervezet és a DISZ javaslatára november el­sején megalakult Kun János Csa­ba DISZ-brigádja. A brigád tag­jai, de különösen Kun elvtárs példát mutat az üzem dolgozói nak a termelésben és a munka­­fegyelemben egyaránt. A brigád­ban még igazolatlan hiányzás nem volt. Műszak után rendbe­­tett munkahelyet hagynak; ők is ilyet találnak. Okosan meg­szervezik a munkát, mindenki tudja: mit miért csinál. Az ered­mény nem is marad el. Novem­ber havi tervüket már 138 szá­zalékra teljesítették. Az üzemben december 1-én megalakult a III. DISZ-brigád is A brigád vezetője Bakos István kovács. Nemrég szerelt le a hon­védségtől. A néphadseregben jói megállta a helyét és most a szén­fal mellett is példásan dolgozik Csapatában megvan az egyet­értés. Már az első naptól kezdve szorgalmasan dolgoznak, am megmutatkozik a 188 százaléko' eredményben. A hár'om DISZ-brigád rendsze­resen segíti egymást. Megbeszé­lik a problémákat, tapasztalatai­kat és azt, hogyan tudnának méf jobb eredményt elérni. Ménkes-üzem mindhárom DISZ- brigádja megfogadta, hogy 1955- ben még odaadóbban dolgozik még több szenet ad népgazdasá­gunknak. Ehhez azonban az szük­séges, hogy az üzemvezetőség ■ to vábbra is segítse őket: biztosítsa a műszaki feltételeket. Új folyóirattal gazdagabbak vagyunk Néhány napja jelent meg a Hazafias Népfront-bizottság és a Természet- és Társadalom­­tudományi Társulat közös fo­lyóiratának, a „Palóc föld”-nek első száma. A folyóiratban szépirodalmi, történelmi, ter­mészet- és társadalomtudomá­nyi és egyéb jellegű anyagokat olvashatja megyénk dolgozói­nak, íróinak, szakembereinek, történészeinek és muzeológu­sainak tollából. A folyóirat so­­ronkövetkező számaiban képet kapunk a „Palóc föld” termé­szet- és társadalomtörténeti fejlődéséről, egészen az időszá­mítás előtti korba visszanyú­lóan. Találunk benne mai ese­ményeket, a népművészettel kapcsolatos írásokat. — o — A szénbányászatban több mint 60 millió forintot fordí­tottak kulturális, szociális és egyéb kommunális célokra. — o — Kicserélik a gyári-hibás rá­diócsöveket. Az a vásárló, aki gyári-hibás rádiócsövet kapott, most már nem köteles megvár­ni, amíg az üzletben újat ad­nak helyette, hanem egyenesen az Egyesült Izzó kereskedelmi osztályához küldheti a selejtes darabot. Ha megállapítják, hogy a rádiócső gyári-hibás, a vásárló napokon belül levelező­­lap-utalányt kap, amelynek el­lenében homely szaküzlet új rádiócsövet ad. — o — A POSTA KARÁCSONYI for­galma: nyolcmillió levél és több mint 700 000 csomag. A postások jó munkáját dicséri, hogy mind­össze egy budapesti lakos rekla­málta várt küldeményét az ün­nepek hetében. — o — A KÁRPITOZOTT csőbútor­­garnitúrákból jövőre 10 000-et készít a bútoripar. A garnitúra egyszemélyes rekamiéből, két fotelból, két székből és egy dohányzóasztalból áll. Külön le­het vásárolni zsúrkocsit, rádió­asztalt és hangulatlámpaállványt.

Next

/
Thumbnails
Contents