Oastea Domnului, 1939 (Anul 10, nr. 1-51)

1939-01-01 / nr. 1

AmuI X Sibiu, 1 Ianuarie 1939. Nr. 1 Foaie săptămânală pusă în slujba mântuirii sufletelor prin Hristos şi Biserica Sa Organ de propagandă religioasă _____________ al societăţii misionare ortodoxe „Oastea Domnului“. Zadarnic se schimbă anii. .De nu se oa naşte cineoa din apă şi din Duh, nu va putea să intre tn împărăţia iui Dumnezeu' (loan 3, 5). In rândniala şi icono­­mia lucrurilor duhovniceşti, nu schimbarea vremilor şi a anilor este hotărîtoare. Pot trece şi veni zeci şi sute de ani şi omul să nu ia nici un folos. Viaţa noastră pămân­tească trece tn cursul ani­lor şi curând ne pomenim tn faţa mormântului. Dar în această călătorie noi arena o ţântă mai Înaltă. Celee ne-a sădit în inimă scânteia sfântă a vieţii, a avut un plan tn legătură eu noi Un fericit părinte al Bisericii a spus aceste cu­vinte minunate, cuvinte scoase din viaţa sa: nNe-ai tăcut epre line Doamne şi neliniştit este sufletul no­stru pănă nu se va odihni Intru line". Intr’adevăr aşa este: Noi suntem fâouţi de Dum­nezeu cu scopul de a trăi pentru El şi de a dobândi tn felul acesta împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. Nu lumea aceasta cu ale ei vremelnice comori alcâtueşte rostul vieţii noa­stre. Pe pământ suntem doar nfşte călători. Celee se încarcă cu prea multe bogăţii ale pământului, este împedecat In suişul cel bi­necuvântat către Dumnezeu. Pentru un astfel de om zadarnic se schimbă anii! Ca luptători duhovni­ceşti, noi punem apăsu) pe cele ale sufletului Schim­barea anilor este pentru noi prilej de întrebare şi de examinare a conştiinţei noa­stre: Cum stăm noi cu na­şterea din nou? Trăieşte în noi tot omul cel veohiu cu patimile şi cu poftele lui, sau am început să facem loc Dumnului în inima noastră ? Suntem tot nepricepuţi ca odinioară fariseul Nico­­dim, sau pentru noi: „noap­tea a trecut şi ziua se apro­pie şi drept urmare, lăpă­­dăm lucrurile tntunereoului şi ne îmbrăcam cu armele luminii“ (Rom. 13, 12). Cheia şi deslegarea cea de taină a vieţii omeneşti întru aceasta stă: Să te naşti de sus; să primeşti viaţa Duhului. „Să te micşorezi tu şi să crească în tine Hristos“ (loan 3,30). Acum la tnceput de an nou, facă Tatăl ceresc, să cunoască fiii neamului no­stru că viaţa cea adevărată stă întru naşterea cea de taină în Dumnezeu, în înoi­­rea făpturii noastre prin credinţa în Domnul şi Mân­tuitorul nostru Isus Hristos. El eă crească In noi, altfel zadarnic se schimbă anii. Preot GH. SECAŞ. 1 939. împovărat de zile Bătrânul gârboolt Pe trvpu-l slab tşi strânge Vestmântul tnvechlt. Şl poarta oeşnlclei I se deschide largă... Nelămurit, din neguri Un copilaş aleargă, aleargă, se grăbeşte şt lată'n miez de noapte, Pe-al lumii prag păşeşte. Şi toţi, când s’a ivit li zic: — ,bine-ai venit. An nou, ce-aducl cu tine? Avântul tineresc? Gândirile senine ? al har Dumnezeesc? Eşti anul mântuirii? Al păcii şl-al iubirii? Prieten sau duşman Ne vii, tinere an? Spre tine se avântă Azi răzvrătita lume Şi ţi cere pacea sfântă Ce azi e doar un name! 21969 Ce vlagă al tn tine ? Venin sau dulce miere? Nădejdea de mai bine? Ne scutură o, Doamnei De învechita fire Cu mâna ta ne’mbraci Vestmânt de tnoire. De a fost Inima noastră De'ntuneclme plină Din zarea ta albastră Tu toarnă’n ea lumină l Şi'nvălulfl tn haină Cerească, nu de Jos, Pătrunde-vom noi Taina ’Nolrtl'ntru Hristos l Neprihănită rouă Să cadă peste noi — Şfn clipa-aceasta nouă O / fă-ne oameni noi I THEOFILIA. Zadarnică’mblere I Nu vremii se cuvine Cl Inimiinvlerel Noaptea Domnului. Potrivit predaniei din anii trecuţi „Oastea Dom­nului“, din întreaga ţară, va petrece noaptea Anului Nou în priveghere, în cetirea cuvântului lui Dumnezeu, în ru­găciune mulţămlnd şt lăudând pe Domnul. Invităm cu dragoste toate grupările de Oaste, oii unde s’ar afla în cuprinsul ţării, să urmeze acestui ordin duhovnicesc Să facem în noaptea de Anul Nou o sfântă legătură a rugăciunii între toţi fraţii din ţară şl să rugăm fierbinte pe Domnul şt Isbăvltorul nostru Isus Hristos, ca să fie cu noi, să ne afute în lupta împotriva păcatului şt-a vrăjmăşiilor lumii şi în anul care începe acum. Parola noastră ostăşească aceasta este: La rugă­ciune fraţilor! Să cădem înaintea Domnului şi sa ne închinăm Lui. Despre petrecerile noastre duhovniceşti, cart vor ft avut loc în noaptea de Anul nou, vom publica la vremea sa rapoarte în gazeta noastră „Oastea Domnului*. La luptă fraţilor, la luptă cu armele Duhului, pen­­trucă numai în felul acesta vom putea birul armata ne­ostenită a diavolului şt a slugilor lui. Slăvit să fie Domnul Notă: Pentru a fi în ordine fiecare grupare та anunţa despre і .Noaptea Domnului", pe preotul din loc.

Next

/
Thumbnails
Contents