Orosházi Friss Hírek, 1933. július (10. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

7 f Tek M. kir. ügyészség Kötpeld. ftf J .» Orosházi Friss Hírek 1933. Julius hó 1 Ára 8 fillér. SPORT KUKAC—Kereskedők 5:3 Csütörtökön megtörtént a futballpályán a nagy revans: a kukacok fenti arány­ban megnyerték a mérkőzést. A játék szépségeiről nem is érdemes Írni, hi­szen akiket érdekelt úgyis jelenvoltak a meccsen és nehány bokaropogástól elte­kintve, élvezték a kukacok lendületes játékát és a kereskedők igyekezetét. A mérkőzés után kigyultak a tábortüzek a pályán, előkerültek a nyársok, szalonna­darabok huzattak azokra és Szokolai Pál tüzoltósegédtiszt szakszerű irányítása és felügyelete mellett megkezdődött a sza­lonnasütés, illetve a kényesebb igényűek flekként sütöttek. Borocskáról is gon­doskodás történt s nem sok idő múlott el, hogy szűknek bizonyult a futball­­pálya s a csapatok, bevonultak »Juliska néni« hangulattermő borai mellé a Do­­moki-vendéglőbe, a cigányok rázendítet­tek a nótákra és kellemes hangulat ko­ronázta meg a pályán elért eredményt. A rossz nyelvek szerint a magas han­gulatban nem igen tudták a játékosok megkülönböztetni, hogy ki a kukac és ki a kereskedő, a legtöbb játékosnak ^zájdban állott a lába, amikor haza­dé tartott és az utszéli fákkal szem­ben igen sok volt a durva fault. Haza­­menet az úttest köveivel a legtökélete­sebb driblizések történtek, a kiskapu előtt a legtisztább helyzeteket is elvé­tették s otthon csak a kifutások voltak eredményesek. P. Orosházi hölgyuszó nyerte a ke­rületi ifjúsági bajnokságot Csütörtökön rendezték Szentesen a ke­rületi ifjúsági hölgyuszóbajnokságokat, melyek közül egyet, az ifj. melluszóbaj­­nokságot, Nagy Erzsi, az OUE úszója nyert meg. Szépen szerepeltek az OUE többi úszói is és csupán versenyrutin hiányuk miatt vesztették el a többi bajnokságot a rutinosabb vásárhelyi úszókkal szemben. A yerseny főbb eredményei: 50 m. ifj. hölgy mellúszás, kerületi bajnokságéit: t. Nagy Erzsi OUE, kér. bajnok. 50 m ifj. hölgy gyorsuszás: kerületi bajnokságért: 2. Bocsik Mária OUE. 3X50 m ifj. hölgy v. staféta: kér. baj­nokságért: 2. OUE (Nagy E., Bujdosó M., Bocsik M.) 50 m ifj. gyorsuszás: t. Nemetz II. OUE 31.2 mp. 400 m gyorsuszás: 3. Dömsödi J. OUE 6.32 p. 3X50 m ifj. vegyes staféta: 2. OUE (Niederländer, Nemetz, Oabnay). Filléres helyárak a holnapi uszó­­versenyen Az »Orosháza« Úszó Egyesület által, holnap, vasárnap délután fél 4 órai kezdettel rendezendő »Háromváros« Ho­­monnay vándordijas uszóverseny részle­tes programját holnapi számunkban kö­zöljük. A versenyt az OUE filléres helyárak­kal rendezi, hogy annak megtekintését mindenki számára lehetővé tegye, s igy remélhetőleg sokan fognak lelkesedni az orosházi győzelmekért és a gyönyö­rű Homonnay vándordíj végleges meg­nyeréséért. Az uszóverseny belépődíjai: ülőhely: 60 fillér, állóhely 30 fillér, gyer­mekjegy 20 fillér. A versennyel kapcsolatosan közli az »Orosháza« Úszó Egyesület, hogy a Dia­na fürdő vezetőségével történt megál­lapodás értelmében a fürdővendégek dél­után fél 4 óráig mindkét uszodát zavar­talanul használhatják, mig ezután csak a kisuszoda áll a verseny befejezéséig a közönség rendelkezésére. A fürdővendé­gek az uszóverseny megtekintéséért ren­des belépőjegyet tartoznak váltani. Uj munkaalkalmat és kereseti lehetőséget biztosit az I.P.O.K. a kézmiiiparosoknak A kézművesipari kivitel fejlesztése Az Ipartestületek Országos Központja a magyar királyi Külkereskedelmi Hiva­tallal folytatott részletes tárgyalások eredményeként körlevélben értesítette az összes ipartestületeket, hogy a hivatal minden rendelkezésre álló eszközzel kész közreműködni a kézművesipari kivitel megszervezésében. Kiküldi külföldi meg­­bizottaihoz és ügynökeihez a kézmű­vesipari készítmények mintáit és áraján­latait, utasítja közegeit megrendelések gyűjtésére, s annak közlésére, hogy pia­cukon milyen minták kelendők, megje­lölve azok árait és a verseny eladási feltételeit. A hivatal készséggel fog köz­reműködni a magyar kézművesipari ter­mékek külföldi vásárokon és kiállításo­kon való bemutatása érdekében. Kilá­tásba helyezte a kisiparosok ily irányú törekvéseinek támogatását, a költségek mérséklését, esetleg részbeni átvállalása utján. Oda fog hatni, hogy a kisipar részesüljön mindazokban a könnyítésekben, amiket a deviza­szolgáltatás terén el lehet érni. Rendelkezésére áll az érdekelteknek az exportüzlettel kapcsolatos mindennemű felvilágosítással, külföldi, levelezés elinté­zésével, közbenjárással a kiviteli és kom­penzációs engedélyek, valamint az ad­minisztrációs teendők lebonyolításában. Igyekezni fog a hivatal a versenyképes kézművesipari készítmények kivitelének finanszírozására oly kereskedő cégeket találni, amelyek e cikkeket megvásárol­ják, a külföldi rendelőknek leszállítják-A hivatal a kézművesipari cikkek ex­port-propagandája és külföldi vevők szerzése érdekében a hozzáforduló ipa­rosokat a legpontosabb kiszolgálásban részesíti. Az Ipartestületek Országos Központja állandó szerves kontaktusban a Külke­reskedelmi Hivatallal, tájékoztatja az érdekelt kézművesipari szakmákat a kí­nálkozó exportlehetőségekről, nyilván­tartja az exportképes kézművesipari cik­keket és azok készítőit. Elősegíteni kí­vánja a kézmüvesipar lehető kollektív­­részvételét a külföldi nemzetközi vásá­rokon és kiállításokon, megszervezésre vár a magyar közmüvesipari cikkek külföldi reklámja és sajtópropagandája is. Az IPOK az ipartestületek közremű­ködésével elkészíti az exportképes ipa­rosok kataszterét a cikkekre vonatkozó részletes adatokkal. A kézművesipari export érdekében megindított széleskörű propaganda, j kézmüvesipar intenzivebb bekapcsolása a magyar árukivitelbe remélhetőleg uj munkaalkalmakat és kereseti le­hetőségeket fog biztositanli a ma fennálló súlyos külkereskedelmi kor­látozások mellett is a kézmüvesipar részére, amely kiváló cikkeivel a múltban is jó­­hirnevet és megbecsülést szerzett a messze külföldön a magyar iparnak. —«o»— A jól bevált üzletet kopirozni -- tisztes­ségtelen verseny A Tábla érdekes Ítélete egy kekszgyáros ügyében Ezt az indokolást mondta ki a királyi tábla abban a perben, amelyet egy kekszgyár indított egy ostyasütő ellen. A kekszgyár még 1930-ban elhatározta, hogy ostyákból készült hollandi babát hoz forgalomba. Ezt a kreációt habbal csokoládéval töltve 20 fillérért árusítot­ta. A gyár később tömegesen kapta a panaszokat, hogy csak a nagyobb, 20 filléres babák jók és üzletesek, a kisebb babák, amelyeknek 10 fillér az ára, rossz, silány, izetlen anyagból készül­tek, úgyhogy azok teljesen ehetetlenek voltak. A kisebb babákat »Jancsi és Ju­liska« név alatt egy ostyakészitő hozta forgalomba, silány minőségben. A keksz­gyár tisztességtelen verseny miatt indí­tott eljárást az ostyakészitő ellen, aki­nek a védekezése az volt, hogy az ő babája nem azonos a kekszgyár készít­ményeivel és attól már az első pillanat­ban megkülönböztethető. Azzal is vé­dekezett, hogy Jancsi és Juliska név alatt védjegyeztette ő is az áruját. A törvényszék Ítéletében elutasította a kekszgyár keresetét. A kekszgyáros meg-Előre—KEAC 1:0 A csabai munkások lelkes játékukkal maguk alá gyűrték a szegedi egyetemi csapatot. A győzelemben oroszlánrésze van Kucsmiknak, kinek — mint a Nem­zeti Sport Írja — ezen a mérkőzésen le­hetetlen volt gólt lőni. Vasárnap az OMTK a szentesi testvéregyesületet látja vendégül. Nagy érdeklődés előzi meg ezt a barátságos mérkőzést, mert mint az OFC ellen elért eredmény is mutatja, az SzMTE igen jó játékosok­ból áll. Épp úgy, mint az ’ OFC-hez, az OMTK-hoz is két csapattal jönnek a szentesi munkások. felebbezte a királyi táblához a törvény­szék Ítéletét. A tábla meg is változ­tatta a törvényszék döntését, s meg­állapította a tisztességtelen verseny té­nyét és az ostyakészitőt ítéletében arra kötelezte, hogy az utánzást azonnal hagyja abba és a kekszgyár kárát térít­se meg. A tábla ítéletében kimondta, hogy az ostyababák ötlete a kekszgyá­ré volt, ez hozta forgalomba először az ostyababákat és igy az üzleti ötlet va­gyon, értékkel bir, s annak kisajátítása lés a vele kapcsolatos előirt utánzása ti­los cselekmény, amely a jóerkölcsökbe ütközik. Visszaélés bornevekkel A pusztamérges! bortermelők memo­randumot intéztek a földmivelési minisz­terhez, azt panaszolták, hogy a pusz­tamérges! bort, amely kis termésátlagu, ismert és népszerű borfajta és amely nagyon el van terjedve a fogyasztók kö­rében, hamisítják. Amig az egész pusz­­tamérgesi körzetben alig terem több 8—10.000 hektoliternél. Budapesten és más piacokon, — mint az érdekeltek panaszolják — több mint 10.000 hektoli­ter »Pusztamérgesi« bort fogyasztanak el évente. Nemcsak hamisítják a puszta­mérgesi bort, de illetéktelenül élvezik a hamisítók a pusztamérgesi borok nép­szerűségét. Azt is panaszolják, hogy az utóbbi időben az a szokás kapott lábra, hogy silány borokat autón Pusztamér­gesre fuvaroznak, ott vasútra adják azo­kat és az így nyert fuvarlevéllel megté­vesztik a vevőket. Kérik a pusztamér­gesi termelők a földművelésügyi minisz­tert, hogy védje meg őket az ilyen visszaélések ellen, mert lejáratják a gyöngébb borokkal a pusztamérgesi il­latos izit és nagy cukortartalmú borok tekintélyét. RMD I o Szombat, julius 1. 6.45: Torna. Utána gramofonlemezek. 9.45: Hirek. 10: 1. Petőfi gyorskocsiján. (Utileve­­lek). 2. Angol versek (Shelley) (Felolva­sás). Közben gramofonlemezek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi tem­plomból, időjárásjelentés. 12.05: M. kir. Mária Terézia 1. hon­védgyalogezred zenekara. • Szünetben hirek. 1.15: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: Az Egyetemi Énekkarok szóló­kvartettje. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: Harsányi Gizi meseórája. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: Somlay Károly elbeszélése. 5.30: Szórakoztató zene. .630: Rádió amatőrposta. 6.30—7 (Budapest II.) Gramofonleme­zek. Utána a hét eseményei (Hirek.) 7: Terménytőzsdei árak. 7.10: Kiss Lajos és cigányzenekara. 8: Schmidt Ferenc dr. előadása. 8.30: Pontos időjelzés, hirek, lóvér­­senyeredmények. 8.45: »Halló, itt a nyár«. Kabaré-est. Rendező Bánóczy Dezső dr. Szünetben időjárásjelentés. 10.50: Gramofonlemezek. Apróhirdetések. Ebben a rovatban a legkisebb hirdetés egyszeri közlése 40 fillér. Minden to­vábbi szó 4 fillérbe kerüL 14 éves, középiskolát végzett fiú, cim­­festő, technikus, vagy hasonló iparágra elmenne tanoncnak ellátással. Cim Csorba Kálmán Békés, Széchenyi-tér 5. 527 Könyvkötéseket a legerősebb kivitelben jutányos árban készít Demartsik könyv­­kötészete, úgyszintén mindenféle üzleti, irodai nyomtatványokat, pontos időre szállít a legjutányosabb árban. Üzleti könyvek nagy választékban és olcsó árban De­martsik könyvesboltjában kaphatók. Blokkfüzetek többféle színben és alak­ban. Kapható Demartsik (Friss Hirek) nyomdájában és főtéri papirkereskedé­­sében. Gumibélyegzőt precíz kivitelben, sürgős esetben 2—3 óra alatt, legolcsóbban ké­szít Demartsik könyvnyomdája. Bármilyen könyvkötészeti munkát igen jutányos áron, elsőrangú kivitelben készít Demartsik Ferenc könyvkötészete OROSHÁZA, Bajza-utca Telefon 113. tőzsde 1933.junius 30 Zürichi z|rlat. Páris 20 38 feécs 73 16 London 17 52§zófia 3 75 Newyork 407 00 Prága 1541 Brüsszel 72 48 Varsó 58 05 Milánó 27 32 Budapest — Holland207 90 íjielgrád 700 Berlin 122 50 Bukarest 308 Valutái. (A Magyar Nemzeti Bank hiv.ári.) Font1940 Zlotty 64 45 Szokol1695 Lei 3 40 Dinár750 Lira 29 90 Dollár447 00 Német m. 135 70 Fr. frank22 30 Schilling 57 00 Holland f. 229 00Svájci fr.11070 Termén ytzsd e (Készárupiac) 76- os tv. uj 12 55 Sörárpa 77- es tv. uj 12 80 Tak. árpa uj 8 10 Zab 1. r. Korpa 78- as tv. uj 13 05 79- es tv. uj 13 30 80- as tv. uj 13 40 Tak. liszt Rozs uj 5 60 Tengeri Irányzat barátságos 8 05 520 7 80 7 65 Forg. csendes Határidőspiac. 1073—1075 11 44—11 45 6 09— 6 10 6 97— 6 98 7 70— 7 72 7 90— 7 92 Búza júniusra Búza októberre Rozs augusztusra Rozs októberre Tengeri júliusra Tengeri augusztusra Irányzat ellanyhult Forg. közepes Sertésvásár Felhajtás 1815 Eladatalan 241 Príma 80—82 Szalonna 105—108 Közép 76—78 Hús 100—124 Könnyű 72—75 Zsir 122—127 Irányzat lanyha Nyomtatványt, gumibélyegzőt, könyvkötési Demartsiknái készíttessen. Időlárás. 1933. junius 30 Az orosházi meteorblógiai állomás jelentése. Déli hőmérséklet 189 C Minimum 5 cm. a talaj fölött 12 3 C Minimum 150 cm. a talaj fölöt 14 3 C Maximum 150 cm. K felöl fölöi21 6 C A föld felszínén reggel174 C 5 cm. a talaj fölött reggel172 C 15’» )> ff ff 17 1 C 20 j> » » » 178 C 25 „ J! » >5 177 C 30»» >> » » 179 C 50» >> i> j>170 C 100 „ » „ jj 158 C 200 ,, » w »13 1 C Napsütés7 óra Levegő relativ nedvessége75 o/o Borultság20 o/o Légnyomás reggel 7560 mm Légnyomás este 759 4 mm csapadék— mm Szélirány: északnyugat Időjőslat: Északnyugati szél,sok he­lyen esők és zivatarok, a hőmérséklet alig változik. Szerkesztésért és kiadásért felelős Demartsik Ferencz Nyomtatott Demartsik Ferencz nyomdájában Orosházán. O R O S H Ä Z |££ti Szombat, 1933. julius 1 X. évfolyam 146. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. ■tegnapi minisztertanács Letárgyalták a kormányzói jog­kör kiterjesztését A kormány tagjai tegnap reggel 9 órakor Gömbös Gyula miniszterelnök el­nöklésével minisztertanácsra ültek ösz­­sze. A miniszterelnök bemutatta a kabi­net tagjainak a kormányzói jogkör ki­­terjesztéséről szóló javaslatot végleges szövegezésében. A terv az, hogy a tör­vényjavaslatot Gömbös Gyula miniszter­­elnök kedden terjeszti a Ház elé. Előreláthatóan egy-két napig tart csak a törvényjavaslat tárgyalása, azután nyomban összeül a felsőház és a kor­mányzói jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot tető alá hozza. Való­színűleg hétfőn, julius 10-én lesz a két Ház együttes ünnepélyes ülése, amelyen megválasztják a koronaőröket. Utána a képviselőház formális ülést tart. Ezzel megkezdődik a nyári szünet, amely ok­tóber 1-ig tart. Kétszázezer dolláros export Egyiptomba A magyar-egyiptomi kereskedelmi ka­mara érdekes megállapodást létesített és ahoz már illetékes körök hozzájárulását is megszerezte. A megállapodás szerint kétszázezer dollár értékű iparcikket, el­sősorban gépeket, fémárukat exportá­lunk Egyiptomba és ezeknek az áruk­nak az elhelyezése már jóelőre biztosí­tottnak látszik. Az exportáru ellenében hatvan százalék erejéig pamutot, hu­szonöt százalékban mazsolát, áruszőlőt és mandulát, továbbá tizezer dollár ér­tékben pamutkendőt importálunk. K volt német birodalmi kancellárt letartóztatták A német politikai titkosrendőrség el­fogta Bauer volt birodalmi kancellárt, aki legutóbb már nem volt tagja a birodal­mi gyűlésnek. Azzal gyanúsítják, hogy az állami kislakásépitő akció során mil­liókat sikkasztott a házépítésre szánt adójövedelmekből. Vele együtt letartóz­tatták dr. Schallenberger berlini városi építészeti tanácsost, aki a kislakásépitő állami hivatal szervezője és vezetője. ElSIéptetések a külügyminisztériumban A külügyminisztériumban mindössze 40—50 előléptetés és címadományozás lesz, amelyek legközelebb már megjelen­nek. A magasabb kategóriákban mind­össze két eiőlépés van, dr. Gajzágó Lász­ló és Nicki Alfréd c. rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. Dr. Bárdossy László miniszteri tanácsos, aki a londoni magyar követségen teljesít szolgálatot, átminősül I. osztályú követségi taná­csossá. Legközelebb várható a washing­toni követi állás betöltése is: dr. Pe­­lényi János genfi miniszterrezidenst ne­vezik ki. Sikert igér Simon angol külügyminiszter és Litvinov megbeszélése Ugyanakkor kerül szabadlábra a két angol mérnök, amikor megszűnik az angol árubehozatali tilalom Az angol alsóházban kérdést intéztek Simon külügyminiszterhez az a*igoI— orosz tárgyalás ügyében. Simon külügy­miniszter a kérdésre következőképpen válaszolt: — Nagy örömömre szolgál, hogy be­jelenthetem, hogy Litvinovval folytatott megbeszéléseim igen barátságos hangnemben men­nek végbe. Nem hiszem azonban, hogy a megegye­zés lehetőségét elősegítené a kérdésnek az alsóházban való megvitatása. Remé­lem, hogy a képviselők bizalommal vi­seltetnek a kormány iránt. Az angol kabinet csütörtökön este rendkívüli ülést tartott az angol-orosz helyzetnek Simon és Litvinov megbeszé­léseivel kapcsolatban való megvitatása végett. Litvinov uj utasításokat kapott Moszkvából, amelyeknek tartalmát, hír szerint, már közölték az angol kor­mánnyal. Miniszteri körökben a Daily Tele­graph értesülése szerint, csütörtökön este iaz a felfogás uralkodott, hogy az angol—orosz, megegyezést nem lehet hátráltatni formális nézetelté­réssel, hogy a két állam közül me­lyik tegye meg az első lépést a ki­békülés felé. A szocialista Daily Herald szerint Si­mon és Litvinov egy olyan formulában állapodnak meg, melyndt' értelmében az angol mérnökök ugyanakkor kerülnek szabadlábra, amikor az angol behozatali tilalom megszűnik. Kinyomosziúls. a badeni villamos merénylőn :Dollfuss Kancellár Kíméletlen. erélyt felentett be az InnsbrucKl nagygyűlésen Dollfuss szövetségi kancellár tegnap résztvett egy Innsbruckban tartott haza­fias gyűlésen, amelyen csaknem 30.000 ember jelent meg. A gyűlésen Steidle dr., akinek ez volt első szereplése az ellene elkövetett merénylet óta, beszé­dében kijelentette, hogy Tirol felébredt és eleven bástyaként védelmezik ,a haza szabadságát. Dollfuss kancellár azt mondotta, hogy mindenkor készek, hogy utat és módot keressenek a nehézségek és a félreérté­sek megoldására, de elutasítják a párt­­diktatura befolyását a katolikus és a' többi keresztény vallásra. Beszédét azzal fejezte be: — Ha igazán nem vetnek véget azok­nak ä módszereknek, amelyeket még a legutóbbi napokban is tapasztaltunk, a legélesebben és a legkíméletleneb­bül fogunk eljárni. Hivatalos jelentés szerint Krassenber­­ger Károly, a Hitler-ifjuság badeni baj­társi egyesületének huszonegyéves veze­tője bevallotta, hogy a badeni villamosvasúti pálya ellen ő követte el a merényletet Gazda János diákkal együtt, aki a Hitler-ifjuság bajtársi egyesületé­nek vezetője. Krassenbergert őrizetbe vették, a szökésben levő Gazdát körözik. Gazdát gyanúsítják a liesingi vasúti át­eresz ellen megkísérelt robbantási me­rénylettel. Ezer tagdíjhátralékos ügyvédet zárnak ki a budapesti kamarából Hz igazságligyiüiniszter Kijelentései a pécsi ügyvéti-vántSorgyüiésen Az Országos Ügyvédszövetség pécsi vándorgyűlésén, amely Péter-Pál napján délelőtt az egyetem aulájában nyilt meg, az ország minden részéből ötszáznál több ügyvéd vett részt. Megjelent Lázár An­dor igazságügyminiszter, Papp József és Kölcsey Sándor, a magyar ügyvédség felsőházi képviselői és a közélet számos más előkelő tagja. A vándorgyűlést Fittler Dezső nyitotta meg és utána Lázár igazságügyminiszter nagyobb beszédben foglalkozott az ügy­védi pálya problémáival, hangsúlyozva, hogy a magyar ügyvédtársadalom erköl­cse megtisztult az élet küzdelmeiben. Utánjj Nendtvich Andor polgármester üd=~. vözölte a tanácskozás résztvevőit, majd dr. Szabó Lajos, a pécsi törvényszék el­nöke a bírák és ügyészek, Krisztics Sán­dor dékán az egyetem jogi karának üd­vözletét tolmácsolta. Pap József az ügy­védi kamarák nevében köszöntötte a kongresszust, Niamesny Mihály ország­gyűlési képviselő pedig beszédében az ügyvédi kar függetlenségének jelentősé­gét hangsúlyozta. Üdvözölte a kongresszus a kormány­zót, a miniszterelnököt és a sajtót, majd a Kossuth-szobor elé vonultak. Szalay Zoltán ügyvezető főtitkár koszoruzta meg a legnagyobb magyar ügyvéd szob­rát. Délben diszebéd volt, amelyen az el­ső pohárköszöntőt dr. Visy Imre mon­dotta. A köszöntésekre válaszolva Lázár An­dor igazságügyminiszter beszédet mon­dott, amelyet a jelenlevő ügyvédek úgy értelmeztek, hogy a kormány a kamarai és nyugdijegyesületi tagdijhátralékok ügyében nem tudja teljesíteni az ügyvédség kívánságait s a fennálló szabályok betartását kívánja. A budapesti kamara vezetőségének; tagjai közül többen úgy nyilatkoztak, f hogy a budapesti kamara területén a 1 tagdijhátralékra vonatkozó intézkedések szigora végrehajtása azzal a következ­ménnyel járna, hogy mintegy ezer ügy­védet kellene a kamara tagjainak sorá­ból törölni. II népjóléti Briaisztériam felszámolása Ma julius 1-én megjelennek az uj ki­nevezések, előléptetések és címadomá­nyozások, amelyek az állami éjiéiben el­tolódásokat idéznek elő a rangsorban. Tavaly ilyenkor bocsátották el a népjó­léti minisztériumnak mintegy 200 szám­vevőségi és segédhivatali alkalmazottját, rendelkezési állományba helyezték a fo­galmazási kar 46 tagját, valamint 16 or­voskari tisztviselőt. Szolgálattételre ''be­rendelték ugyan a legtöbbet, azonban) most nyugdíjazták, vagy végkielégítéssel ' -4 elbocsátották mindazokat, akik a bel­ügyminisztérium státusába átvehetők nem voltak. A hivatalos lap egyik legkö­zelebbi száma közli a szolgálattételre be­rendeltek kinevezését. II vasul! munkások a régi órabéreket kapják y Jelentettük, hogy a vasúti munkásság küldöttsége a VOGE országos elnöké­nek, Róbert Emil kincstári főtanácsosnak és a VOGE-ba tömörült munkásság ve­zetőinek részvételével tájékoztatta a ke­reskedelmi minisztert arrql a súlyos hely­zetről, amelyet a legutóbb végrehajtott órabércsökkentések idéztek elő. A kül­döttség rámutatott arra, hogy az óra­bércsökkentésben nem érvényesül az a degresszió, amely például fizetésreduk­ciónál az alacsonyabb kategóriákban a 100 pengőn aluli illetményeket a levonás alól mentesítette. Rámutatott továbbá ar­ra, hogy egyes kategóriákban munka­idő- és órabércsökkentést is hajtanak végre, aminek következtében junius vé­gén a munkásság, éppen az iskolai be­iratkozások idején, fizetésül alig kap kézhez valamit. A munkásság küldött­ségjárása eredményes volt, mert a ke­reskedelmi miniszter, mint most értesü­lünk, megváltoztatta az eredeti intézke­dést és a visszaható erejű rendelkezést érvénytelenítette. Júniusra a teljes ösz­­szegü illetményeket fizetik ki, ha pedig valakinek csökkentett órabért utalnának ki, akkor a különbözetet vissza fogják neki téríteni.

Next

/
Thumbnails
Contents