Orosházi Friss Hírek, 1933. augusztus (10. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

Tek. M. kir. Ügyésaség Kötpéld. Szeged Ára & fillér. OROSHÁZI Kedd, 1933. augusztus 1 X. évfolyam 172. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. Polliikat Napilap Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Fontos gaszdtasógi UövetReszményei lesznek Gömbös minisszlerclnöK római tórgyalósainaK „A Duce politikai barátsága látványossá Magyarországnak amúgy is erős posicióját a Duna-medencében" Demars készül a Németbirodalom ellen? Tiltakozás Ausztria felségjogá­nak megsértése ellen Egy bécsi hétfői lap azt az értesülést közli, hogy a nyugateurópai nagyhatal­mak, elsősorban Franciaország és Anglia, demarsra készülnek Berlinben a miatt, hogy birodalmi német repülőgépek osz­trák területen az osztrák kormányt gya­­lázó röpiratokat szórtak le és ezzel meg­sértették az osztrák fenségjogokat. A lap értesüléséhez azt fűzi hozzá, hogy rendkívül erélyes hangú tiltakozásról van szó, amelyet azonban a nevezett nagyhatalmak teljesen saját kezdeménye­zésükre szándékoznak bejelenteni. MacDonald visszavonul? A Sunday Graphic szerint MacDonald miniszterelnök a legközelebbi általános választásokon nem játszik többé vezető szerepet. A miniszterelnök nagyon fáradt és beteges. Szó van arról, hogy a mos­tani parlament élettartamának befejezése titán főnemesi rangra emelik és was­hingtoni nagykövetté nevezik ki. Fabinyl miniszter holnap utazik Rimába Gömbös Gyula miniszterelnök nyilat­kozatában, amelyet szombaton este a vo­naton adott a sajtónak, többek közt be­jelentette, hogy az olasz-magyar gazda­sági kapcsolatok is a közel jövőben je­lentősen kimélyülnek. A nagy vona­lakban már letárgyalt gazdasági és ke­reskedelempolitikai megállapodások vég­leges megkötésére Fabinyi Tihamér ke­reskedelmi miniszter szerdán este utazik Rómába. Titkos bombagyárat talál­lak Spanyolországban A spanyol rendőrség egymásután lep­lezi le az ország legkülönbözőbb részei­ben az anarchisták és a kommunisták titkos fegyverraktárait és bombagyárait. Sevilla környékén a vasárnapra virradó éjszaka 200 fegyvert találtak egy titkos íaktárban. Vigo mellett egy rnunkás­­barakban a legmodernebbül felszerelt bombagyárra bukkantak. Ez a barak egy petroleumtisztitógyár raktárépületének közvetlen közelében fekszik s a lakosság csak most ébredt tudatára annak, hogy milyen óriási veszedelemben forgott, te­kintettel arra, hogy ha a bombagyárban robbanás történik, az egész petro­­leumraktár a levegőbe repült volna. Gömbös Gyula miniszterelnök római útjáról visszatérve a vonaton a követke­ket mondotta a sajtó képviselőinek: — A római útra nem egy locarnói, vagy más konkrét koncepciónak megol­dása vezetett, hanem az, hogy Ber­lin és Bécs után megismerjem az olasz kormányelnök nézetét, a négyes paktu­mot és a középeurópai politikát illető­en s hogy különösképpen megtárgyal­jam a külügyminiszter úrral együtt a spe­ciális magyar és a speciális olasz-ma­gyar kérdéskomlexust. Csak az ilyen helyszíni megbeszélések alapján kaphat­ja meg a magyar vezető politikus mind­azokat a támpontokat, amelyek szüksé­gesek a magyar politika irányítása szem­pontjából. — Amint a megbeszélés után kiadott sajtóközleményből is látható, teljes ossz- i hang van az olasz és a magyar politikai ' helyzet megítélésében és így, mikor Ró- I Vasárnap délben érkezett Budapestre Stockinger osztrák kereskedelmi minisz­ter, hogy Gömbös miniszterelnök leg­utóbbi bécsi tárgyalásainak folytatása­ként megbeszéléseket folytasson a ma­gyar kormány tagjaival az osztrák-ma­gyar gazdasági kapcsolatok kiépítéséről. Stockinger kereskedelmi miniszter me­leg kézszoritással üdvözölte magyar kol­légáját és még a pályaudvaron halk hangon megbeszélte vele az első nap programját. Stockinger megérkezése után a követ­kezőket mondotta: — Azért jöttem a magyar fővárosba, mert Fabinyi miniszter úrral való tár­gyalásaim során meg akarom erősíteni és ki akarom mélyíteni azokat a hagyományos gazdasági kapcsolatokat, amelyek a két országot a történelem folyamán összefűzték. Ezeknek a szoros kapcsolatoknak a felújítása nélkül egyik ország sem bol­dogulhat. Arra van szükség, hogy gaz­dasági programmunkban mindkét ország közös érdekeit és közös hasznát tartsuk szem előtt. Hogy ha a közös munkát és a gazdasági összefogás céltudatosan megvalósíthatjuk, mát elhagytam, azzal az érzéssel tér­hetek vissza Budapestre, hogy a helyes irányban elindult magyar politikát még intezivebben és még nagyobb odaadással szolgálhatom. Nagy megelégedésemre szolgál, hogy az olasz—magyar barátság ma már nem­csak a vezetésem alatt álló párt és köz­vélemény által helyeselt politika, hanem a magyar közéletnek más tényezői is fel­ismerik az olasz—magyar baráti politi­kának döntő voltát, ami azért fontos, 'mert a magam részéről mindig súlyt he­lyeztem arra, hogy a külpolitikai vonal­­vezetésben az egész nemzet egységes le­gyen és a külpolitikát ne belpolitikai szemüvegen keresztül nézzük, amelyet a pártpolitika elhomályosít, hanem kizáró­­• an a nagy magyar történelmi érdekek ' szemszögéből lássuk az utat, amelyen a I magyar nemzetnek járni kell. I hatalmas helyzeti előnyre teszünk szert és könnyebben védekezhetünk. — Egy a fontos: Ausztria és Magyar­­ország értse meg egymást és találja meg gazdasági együttműködés módját. A töb­bi csak azután következik ... Nekünk most Budapesten konkrét kérdéseket kell elintéznünk: tisztáznunk kell a magyar gabona preferenciáját és az osztrák fa­­behozatal lehetőségeit. A Fertő lecsapo­­lásának kérdése is érdekel, ennek a kér­désnek tanulmányozására és előkészíté­sére előreláthatólag még magyarországi tartózkodásom során közös szakbizott­ságot fogunk kiküldeni. Utamat arra is fel fogom használni, hogy megtekint­sem a bánhidai elektromos centrálét, mert elsőrendű fontosságúnak tartom, hogy Ausztria és Magyarország közt a közlekedési lehetőségeket fokoz­zuk és gyorsítsuk. Remélem, hogy magyarországi tapasz­talataim e mindkettőnk szempontjából elsőrendű kérdéseknek az elintézését si­ettetni fogják. Politikai célja vagy hát­tere nincs ennek a látogatásomnak, de bizonyos, hogy alkalmat fogunk találni arra, hogy mindazokat a kérdéseket kö­zös egyetértéssel megvizsgáljuk, amelyek a két ország szorosabb gazdasági össze­kapcsolódására vezethetnek. Immáron azzal az érzéssel élhetjük tovább nemzeti életünket, hogy a magyar politikai elgondolásoknak és érdekeknek az országon kívül is erős és biztos támaszai vannak. Az a szívélyesség, amelyet Rómában tapasztaltam, a magyar érdekek súlyos értékelése, amely a Duce minden szavá­ból kicsendült, biztosíték arra, hogy a politika mellett gazdaságilag is oly reálpolitikai eredményeket fogunk elérni a közeljövőben a kölcsönösség elve alapján, amelyekkel méltán meg lehetünk elégedve. — Fabinyi ur őexellenciájának a közeli napokban bekövetkezendő elutazása Ró­mában és ottani tárgyalásai és megálla­podásai messzemenő várakozásokat fog­nak kielégíteni. — Éppen ezért, amikor Olaszországot elhagytam, hálás szívvel gondolok a fa­siszta olasz nemzetre és annak vezérére, a Dúcéra, aki politikai barátságával Ma­gyarországnak a Duna-medence amúgy is erős pozícióját hatványozza és igy az országnak oly helyzeti energiát biztosit, amelyet mint politikai tényezőt minden­kinek tudomásul kell vennie. A jugoszláv lapok nagy tartózkodással imák Gömbös római útjáról. A vasárnapi »Pravada« azt Írja, hogy ha a piagyar miniszterelnök terve a kisantant ketté­­szakitása, ennek meg kell hiúsulnia. A kisantant szoros szövetség és nem en­gedi meg, hogy gazdasági tárgyalások­kal kapcsolatban fölvessék a revízió kér­dését. A Deutsche Zeitung »Magyarország jelentősége Európa szempontjából« cím­mel részletesen foglalkozik Gömbös mi­niszterelnök római utjával s többek kö­zött a következőket Írja: Magyarország nemcsak a fasiszta Olaszországgal való kapcsolatának, hanem ugyanolyan mér­tékben a Duna völgyében való központi fekvésének köszönheti, hogy olyan tényező, amely nélkül semmi­féle megoldás, akármilyen legyen is az, Délkelet-Eurőpában nem lehet­séges. Olaszország és Magyarország nem fog­ja engedni, hogy a Duna-völgye kiala­kítása terén Franciaország és a kisatant elvegye tőlük a kezdeményezést. A »Berliner Tageblatt« szerint a római megbeszélések eredményei a követke­zők: 1. a négyes szerződés megkötése Olaszország és Magyarország kapcsola­tait nem gyengítette; 2. Olaszország a négyesszerződés aláírásával nem mon-Klmélyittk a magyar—osstrúk gaxáasÚQi kapcsolatokat Stockinger osztrák kereskedelmi miniszter budapesti tárgyalásai Búzái azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra legelőnyösebben vásárolunk. Buzabeszállitáshoz zsákokat díjmentesen adunk. ==► Tóth-malom

Next

/
Thumbnails
Contents