Orosházi Friss Hírek, 1934. január (11. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-02 / 1. szám

4 Orosházi Friss Hirek 1934. január hó 3 — A szarvasi gimnázium százéves ju­bileuma. Most van száz esztendeje an­nak, hogy a nagyhírű szarvasi gimnázi­umot — Mezőberényből oda áthelyezve — megnyitották. Ennek a centenárium­nak jegyében tartja meg a szarvasi öreg­diákok szövetsége legközelebbi ünnepi összejövetelét Vizkereszt napján este 8 órakor az Ostende-kávéház emeleti kü­­löntérmében. Az ünnepi bevezetőt a szö­vetség elnöke, Raffay Sándor püspök .mondja, majd a szarvasi gimnázium száz évét ismerteti Raskó Kálmán, az iskola mostani igazgatója. Oyökössy Endre, a Petőfi-társaság tagja, előadja »Száz év« cimü költeményét, Placskó István hege­dűművész pedig Pongrácz István zon­goraművész kíséretével magyar zeneszá­mokat játszik. Az ünnepséget a Him­nusszal fejezik be. • Rendnek muszáj (lenni. — Hé, itt nem szabad ám fürödni! — Én nem fürdőm, fuldoklóm. — Az már más. Azt szabad. * — Spanyolországban Is van tengeri szörny, meg is fogták. Valencia kikötői lakossága sem akar hátramardni a »ten­geri szörny« konjukturában. Már na­pok óta hangoztatták igen sokan, hogy a skóciai Loch Noss tengeri szörnyéhez hasonló halóriást láttak. Újév napján si­került a valenciai szörnyet elfogni. Az állítólagos tengeri szörny egy négy mé­ter hosszú bálnához hasonló halóriás, a­­melyet beszállítottak a madridi ocea­­nológiai intézetbe, hogy az állatot tü­zetesen megvizsgálják és megállapítsák, milyen halfajtához tartozik. — Romantikus szerelmi szökíetési tör­téjiek a jugoszláv fővárosban. A rendőr­ség erélyes nyomozást indított, mert be­jelentették, hogy egy Hadziska nevű dús­gazdag bolgár rózsakereskedő gyönyörű szép 17 éves leánya, Vaska, nyomtalanul eltűnt. A leányt édesapja egy lausannei előkelő nevelőintézetbe akarta vinni, út­közben azonban három napra megszál­lottak. Mint 'utólag kiderült, a leány, akire édesapja árgus szemekkel vigyá­zott, a jugoszláv fővárosban, hogy, hogy nem, megismerkedett egy Radoicsics Jo­­ván nevű 19 éves fiúval. A fiatalok egymásba szerettek és elhatározták, hogy megszöknek. Egy zimonyi szállodában találták meg őket. A leány könyörgött édesapjának, hogy adja hozzá szerel­méhez, a rózsakereskedő azonban hajt­hatatlan maradt és az első vonattal to­vább vitte a zokogó Vaskát — Lausan­­neba, egy leánynevelő intézetbe. — Elfogták az ötpengősök debreceni hamisítóit. Debrecenből jelentik: A deb­receni csendőrség elfogta Sallai Ferenc kállósemjéni 22 éves földmivest, aki gipszminták segítségével cinötvözetből hamis ötpengőst készített és ezeket Far­kas Antal és Bócz Ferenc hajdudorogi földművesek segítségével forgalomba he­lyezte. A csendőrök Bócz Ferencet és Farkas Antalt is őrizetbe vették és mind­hármukat beszállították a debreceni ü­­gyészség fogházába. Kállósemjénben Sal­lai istállójában megtalálták a hami­sításoknál használt gipszmintákat is. A hamisításokkal kapcsolatban a csendőr­ség még öt személy ellen tett feljelentést. — A szerb vasutak is csatlakoztak a magyar—osztrák tarifaegyezményhez. Ja­nuár elsejétől lép érvénybe az a "pót­egyezmény, amely szerint a szerb állam­vasutak a Murakeresztur—Kotor közti vasútvonalra vonatkozólag csatlakoztak a magyar és osztrák államvasutak közös tarifaegyezményéhez. Ennek a Jcörül­­ménynek nemcsak száilitási szempontból van jelentősége, hanem azért is, mert mindeddig különleges tarifa alapján szá­moltak a szerb vasutak, lamelyek most legalább erre a fontos 'vonalrészre 'csat­lakoztak a két szomszédállam tarifameg­állapodásaihoz. — Kútba esett a szobában. Szerencsés kimenetelű baleset révén fedezte fel egy angol család, hogy hosszú évek óta egy elfeledett és mély kút fölött lakik. (A cardiffi Rigby család körében vidáman ünnepelték a karácsonyt, mikor hangos recsegéssel beszakadt a nagy ebédlő pad­lója és a ház Úrnője nyomtalanul eltűnt a megdöbbent vendégek szeme elől. Csak hosszas fáradozás után sikerült Rigby asszonyt a szakadékból kiemelni, mert kiderült, hogy az ebédlő padlója alatt egy közel négy méter ' mély terméskő­ből épitett kút tátong, amelyről a ház lakóinak sejtelmük sem volt. — Meghalt Rózsa Sándor cimborája. Bodoglár község őszfejü öregje, Rózsa Sándor és a többi futó betyárok 'cim­borája, Bujdosó Ábel meghalt. Azt se tudta hány éves, de arra emlékezett, hogy 80 évvel ezelőtt hires neves csikós bojtár volt ,a Duna—Tisza közén. Keve­sen tudták úgy kezelni a pányvakötelet, mint az öreg. Számadó csikós korában barátkozott össze a futó betyárokkal és Ráday Gedeon az ő vitézkedéseinek és végetvetett azzal, hogy Bujdosó Ábelt a Csillagbörtönbe záratta. Tiz esztendőt töl­tött a félelmetes szegedi börtönben és mint zárkózott, kevésbeszédü ember jött haza. Pásztorkodott haláláig. Férfiember­rel, asszonnyal szóba se állt, csak néha ,az apró gyerekeknek mesélte el egy-egy virtusos esetét. Bodoglár apraja-nagyja ott volt Bujdosó Ábel temetésén. — 30.000 pengő értékű ezüstöt vittek el a betörők egy mérnök lakásából. A rákospalotai Bethlen utca 57 szám alatt betörők jártak László György mérnök lakásában és 30.000 pengő értékű ezüst­­neműt vittek el. A mérnök három hete távol volt és lakása teljesen felügyelet nélkül maradt. » — Vámháboruság Franciaország és az Egyesült Államok között. A franciák leg­utóbb jelentősen felemelték az Egyesült Államokból importált gyümölcs és villa­mossági felszerelések vámját. Ezt nagy meglepetéssel vették tudomásul Ameriká­ban és retorziós lépéseket követeltek, ami be is következett, mert a washing­toni külkereskedelmi hivatal a francia borok és egyéb szeszesitalok bevitelét felfüggesztette mindaddig, mig a fran­ciák a legutóbbi vámemeléssel kapcso­latban nem veszik revízió alá elhatáro­zásukat. * A lelkes gyermek. — Nézd papa, milyen gyönyörű szép p.z a vörös fény ott az ég alján. — örülök fiacskám, hogy igy tudsz gyönyörködni a természeti szépségek­ben. — Ö, az nem természeti«, szépség. Az Bl€Í«f i © Szerda, január 3. 6.45. Torna. Utána gramofonlemezek. 9.45. Hirek. 11.10. Nemzetközi vizjelzőszolgálaf. 12. Déli harangszó az Egyetemi tem­plomból, időjárásjelentés. 12.05. Cigányzenekar. 1.30. Puky Margit zongorázik és V. Szathmáry Aranka énekel. 3.30. Diákfélóra. 4. LenKey Lehel előadása. 4.45. Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 5. Somogyi szalonzenekara. 6.10. Olasz nyelvoktatás. 6.40. L. Sebők Mária énekel. 7.15. Sík Sándor dr. előadása. 7.45: Bánóczy Dezső dr. gramofonre­­vüje. 8.30. Hírek. 8.50. Hetényi-Heidelberg Albert—Bu­­day Dénes—Sebő Miklós triója. 9.50. Időjárásjelentés. 9.55. Cigányzenekar. 10.45. A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. —«o»— Rádió daloskönyv a legújabb dalok szövegével és kottájával kapható De­­martsik könyv-, papír- és zenemüke­­reskedésében. Pipás Pisla kegyelmet kapott A szegedi törvényszék Gyömörey ta­nácsa tegnap délelőtt 11 órakor hir­dette ki a Kúria ítéletét és a kormányzó kegyelmi leiratát Pipás Pista és vád­lott társai előtt. Tiz óra előtti néhány perccel három fegyveres fegyházőr kisér­te a tárgyalóterembe Pipás Pispát. Ko­mor arccal haladt őrei között Pipás Pista. Szótlanul ült le helyére a vád­lottak padjára, ahol már helyet foglalt a nagyszabású bűnügy többi elítéltje..A Kúria által életfogytiglani fegyházra Ítélt Börcsökjié, a űz évre Ítélt Vecsernyés Já­nos, la három évre Ítélt Börcsök Imre, a tizenöt évre Ítélt Horváth János és a űzénöí évre ítélt Czászár József. Pipás Pista mint ismeretes, a Kúria is halálra Ítélte. A Gyömörey tanács zárt tárgya­láson hirdette ki a kormányzói kézirat kézirat tartalmát. E szerint Horthy Mik­lós kormányzó Pipás Pista 'halálos íté­letét életfogytiglani fegyházra változtat­ta. Pipás Pista szemmel láthatóan meg­könnyebbülten fogadta a kormányzó ke­gyelmét. apróhirdetések. Ebben a rovatban a legkisebb hirdetés egyszeri közlése 40 fillér. Minden to­vábbi sző 4 fillérbe kerül. Különbejáratu bútorozott tiszta szoba sür­gősen kiadó Sál János utca 4 szám. 251 Gumibélyegzőt precíz kivitelben, sürgős esetben 2—3 óra alatt, legolcsóbban ké­szít Demartsik könyvnyomdája. Szépirodalmi, szakkönyvek nagy válasz­tékban kaphatók Demartsik papír-, könyv- és zenemükereskedésében Főtér, ev egyház bérháza. Könyvkötéseket a legerősebb kivitelben jutányos árban készít Demartsik könyv­­kötészete, úgyszintén mindenféle üzleti, irodai nyomtatványokat, pontos időre szállít a legjutányosabb árban. Imakönyvek: evangélikus, katolikus re­formátus, nagy választékban a legol­csóbb, legszebb kivitelben beszerezhe­tők Demartsik könyv- és papirkereske­­désében. Blokkfüzetek többféle színben és alak­ban. Kapható Demartsik (Friss Hirek) nyomdájában és főtéri papirkereskedé­­sében. Szegeden póruljárnak a jósok Silberer S. Rezső Sándor (Andor) Uz egyik. A járásbíróság jóslásért három napra ítélte, a törvényszék az ítéletet helybenhagyta. S a tárgyaláson érdekes adatok derültek ki. Silberer S. atyja példáját követve, 14 éves korában be­állt borimnak a budapesti fényes étter­mekbe. A háborús évek végén beso­rozták katonának, nemsokkal ezután a­­zonban sebesülés nélkül szerelt le. Le­szerelt, hogy mint a budapesti vörös tengerészdandár helyettes politikai meg­bízottja, felvegye az akkori vörös ter­rorfiuk által használt bőrkabátot, s ro­hamkéssel és revolverrel fegyverezze fel magát. Mint ilyen, két vörös katonával behatolt egy békés polgár lakásába és onnan egy asszonyt elhurcoltak. Ezért kizárták a vörös hadseregből s hiába kérte, hogy vegyék vissza, mert ő izig­­vérig kommunista, kérelmét nem telje­sítették. Ezen azonban nem esett két­ségbe, hanem felcsapott parket-táncos­­nak, majd később könyvügynöknek és színházi lap számára előfizetőgyüjtőnek. 1922-ben büntető eljárást indítottak el­lene, azonban csak 1926-ban tudták bí­róság elé állítani. A budapesti bünte­tőtörvényszék ekkor a kommün alatt el­követett bűntett, a Színházi Élet szá­mára összeszedett 12 millió korona elő­fizetési dij elsikkasztása és több, a Ba­laton mellett nyaraló hölgy megkárosí­tása miatt másfél évi börtönre ítélte. Később több bűncselekmény (csalás, sik­kasztás) miatt indult ellene eljárás, eze­ket azonban elévülés következtében meg­szüntették. A következő években a könyvügynökség mellett mint artista, majd mint újságíró szerepelt, később, mint jövendőmondó grafológus járta az országot, nem egyszer ismételten össze­ütközésbe kerülvén a törvénnyel. Silberer Andor Orosházán is szépen keresett a hiszékeny, babonás egyénektől. Nemsok­kal Silberer elitéltetése után Sirius mes­ter próbálkozott Szegeden jóslással. Öt is elérte a törvény keze. Nemsokkal távo­zása után Friedlender Salamon csoda­rabbi, az olaszliszkai csodarabbi fia ér­kezett Szegedre, de ő is hasonló sorsra jutott. A járásbíróság két 'napi fogházra átváltoztatható 20 pengő pénzbüntetésre Ítélte jóslásért és kuruzslásért. iskolánk ég... „ . DEMARTSIK Nyomda mwmmm Köngvhölészei »elvégző készítés L Szép, éles metszésű hivatalos és keres­kedelmi bélyegzőket puha, ruganyos gu­miból sürgős esetben 2—3 óra alatt olcsó árban saját üzemünkben készítünk. Könyvkötéseket a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig aranyozással. Is­kola és könyvtári könyveket a szokott legerősebb kivitelben készítünk. Üzleti és irodai nyomtatványokat, plaká­tokat, röpcédulákat, könyveket, folyóira­tokat a legrövidebb idő alatt szállítunk. Tek. M. kir. Ügyészség R§| Kötpéld. Szegedi! Ára 8 Tőzsde 1934. január 2. Zürichi zárlat. Párfs 20 25 Bécs 7280 London 1681 S2ófía — Newyork 32600 Prága 15 35 Brüsszel 71 75 Varsó 58 00 Milánó 27 15 Budapest — Holland207 55 Belgrád 700 Berlin 123 30 Bukarest 305 O R O SH/f£f 1934. január 3 XI. évfolyam 1. szám Valuták. (A Magyar Nemzeti Bank hív. árf.) Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. Maplfap Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Font 18 60 Zlotty 64 65 Szokol 1695 üei 342 Dinár 7 80 Lira 2990 Dollár 35500 Német m. 135 70 Fr. frank 22 30 Schilling 5810 Hollandi. 231 05 Svájci fr.11070 Terménytőzsde. (Készárupiac) 76-os tv. uj— Tak. árpa uj 7 00 77-es tv.uj695 Zab I. r. 815 78-as tv.uj1 05Korpa 600 79-es tv. uj7 15 Tak. liszt 8 00 80-as tv. uj7 25 Tengeri 7 70 Rozs uj 3 60 Tengeri uj 5 80 Irányzat tartolt Forg. csendes Határidőspiac. Búza 1934. márciusi f 7 36—7 37 Búza májusra . . 7 56—7 57 Rozs 1934. márciusra 4 32—4 34 Rozs májusra . , 4 55—457 Tengeri májusra . . 7 73—7 75 Irányzat barátságosabb Forg. csendes Sertésvásfr Felhajtás 2996 Fiadatakn 53 Prima 76—78 Szalonna 86— 90 Közép 74—75 Hús 112—132 Könnyű 70—72 Zsír 87— 92 Irányzat vontatott Nyomtatványt, gumibélyegzőt, könyvkötést Demartsiknál készíttessen. Idűfárás. 1934. január 2. Az orosházi meteorológiai állomé jelentési. Déli hőmérséklet 02 C Minimum 5 cm, a talaj fölött -1 9 C Minimum 150 cm. a talaj főlöt -1 9 C Maximum 150 cm, 1 m fölöl 1 2 C A föld felszínén reggel -0 2 C 5 cin, atalaj fölött reggel 00 c 15 )j 0 a ii- c 20 H n 00 c 25 „ >«n » -02 C 30 » 0 a XI 01 c 50 jj »1» ii 13 C 100 ,s »i 0 ii 50 C 200 „ >1 a ii 10 5 C Napsütés 1 óra Levegő relatív nedvessége 100 o/t Borultság 10 Légnyomás reggel 765 9 mir Légnyomás este 763 7 mm csapadék — mm Szélirány; északnyugat Időjóslaf. Keleti légáramlás, egyes he­lyeken — főleg az! ország délnyugati felében — esők. Felelős szerkesztő és kiadó: Demartsik Ferencz Nyomatott Demartsik Ferencz nyomdájában Orosházán. A Népszövetség reformja nélkül elkerülhetetlen az uj háború Ez az olasz miniszterelnök véleménye fiz egész világ fizetés­képtelen Murray Butler dr., a Columbia egye­tem elnöke és a Carnegie békealapitvány vezetője, nyilatkozatában kijelenti, hogy a világ ma fizetésképtelen, de nincs bá­torsága ahoz, hogy csődtömeggondnok kezére adja magát. A világ passzíváit 300.000 millió dollárra, az aktívaként ren­delkezésre álló aranypénzt és aranyat pe­dig 7000 millió dollárra becsüli a tanár. Nézete szerint ezt a hétmilliárdnyi ara­nyat a Nemzetközi Fizetések Bankjának kellene átadni kizárólag a nemzetközi fizetési mérlegek kiegyenlítésére. Mussolini találkozása az angol külügyminiszterrel Sir John Simon angol külügyminisz­ter tegnap reggel elhagyta Caprit. Az angol külügyminiszter délelőtt 10 óra tájban érkezett Nápolyba és onnan gép­kocsin ment Rómába. Mussolini tegnap délután találkozott Sir John Simonnal. Pb-YI Mandsuria császára A Daily Telegraph jelenti Dairenből: Pu-Ji ideiglenes államfőt március elején Mandzsukuo császárává koronázzák. Az uj császár megtartja családi nevét és tel­jesen Uj dinasztiát alapit. Nem veszi fel régi kinai címét: »A mennyország fia«, de igyekszik majd uralmát Északkinára is kiterjeszteni, hogy idővel visszakerül­hessen a pekingi Sárkány-trónra, -amely­nek ő volt az utolsó birtokosa. A mand­zsu hatóságok a koronázás részleteit j fi­gyelőre titkolják. Válságban a görög kormány Nagy események vetik előre árnyéku­kat. Rhallys légügyi miniszter lemondott és követni fogja példáját Lovardos pénz­ügyminiszter is, aki a kormány mérsékelt szárnyához tartozik. Az ellentétek Veni­zelosz hivei és ellenségei között a vég­sőkig ki élesedtek s kalandos hirek ke­ringenek, hogy államcsíny készül jobb- és balfelől. A kormány attól fél, hogy fanatikusok Venizelosz életére törnek, ez­ért a házát most állandóan őrzik és ha Venizelosz nagyritkán kimozdul az ut­cára, külön testőrség vigyáz rá. Mussolini a Sunday Dispatch-ban az 1934. év kilátásait mérlegeli és kiemeli, hogy tizenhat évvel a világháború be­fejezése után be kellett volna végezni a háború utóhatásainak felszámolását és meg kellett volna kezdeni az újjáépítés munkáját. —• A Népszövetség léte forog kockán, — folytatja a Duce. — Még azokban az időkben is, midőn az egyetértés lát­szata unralkodott, (nagyon nehéz volt valamely fontosabb döntést elérni Genfben. A fasiszta nagytanács elvetette a kockát. A Népszövetséget vagy refor­málni kell, vagy el kell pusztulnia. ­A gazdaadósságok rendezéséve' kap­csolatos kiegészítő rendeletek és végre­hajtási utasitás-ok i hosszú sora még min­dig nem záródott le teljesen: 'hátravan még a gazdák kényszeregyezségi eljárá­­rásának szabályozása, 'amely azonban hosszú és gondos előkészítést igényel. * Nagy anyag feldolgozásáról van itt szó és a kérdés végleges megoldása előtt szükség lesz a telekkönyvi jogszabá­lyok módosítására is, ami azt jelenti, hogy Mint ismeretes, dr. Jehlicska Ferenc, a Tót Tanács elnöke előadásokban ismer­tette a tótok és a Tót Tanács két kö­vetelését Jugoszláviában és követelte a trianoni békeszerződés revízióját és Szlo­vákiának Magyarországhoz való vissza­csatolását. Dr. Jehlicska Ferenc már hetekkel ez­előtt elutazott Londonból és december 30-án este néhány napos tartózkodásra Budapestre éjrkezett, ahol a következő nyilatkozatot tette. — Hyka sajtóattasé megkérdezte tőlem, hogy tudok-e arról, hogy a csehek tót A Csendes óceán körül három hatal­mas nemzet kezd versengeni, ami ugyan­csak világosan mutatja, hogy vagy meg­egyeznek a nemzetek a háború meg­akadályozásában, vagy elkerülhetetlen lesz a háború. De azért nem hiszem, hogy a (jelen pillanatban háborús veszély fenyeget, mert hiányzik a háború előkészítéséhez szükséges nagy készlet. Mindezek a szempontok a leghatalmasabb nemzetek közül többet arra kényszerítenek, hogy a várakozás, vagy az óvatos halogatás külpolitikáját kövessék. nem rendeleti, hanem törvényhozási utón kell majd intézkedni. A pénzügyminisztérium már foglalko­zik e probléma rendezésével és gazda­sági körökben arra számítanak, hogy a kényszeregyezségi eljárás szabályozásá­val kapcsolatos intézkedésekre január vé­ge felé kerülhet majd sor. Eddig külön­féle számok voltak forgalomban abban a tekintetben, hogy hány gazda kérte bir­tokának védett birtokká nyilvánítását. iskolákat létesítettek? Megfeleltem erre a kérdésre. Megmondtam, hogy a való­ságban egyetlen tót iskolát sem létesí­tettek. Vannak Ugyan tót iskolák, de itt csehül tanítanak, vagy pedig »uj cseh­szlovák« nyelven. Ez a legfurcsább do­log a világon. — A cseh tudományos akadémia ugyanis a kormány parancsára uj csehszlovák nyelvet kreált, amelynek csak az volt a célja, hogy a tót nyelvet elcsehesitse. Kijelentettem Hykának adott válaszomban, hogy a va­lóság az: tiszta tót nyelven az ((egész világon csakis a magyar Alföldön, Békés környékén tanítanak. A Magyar Tudo­mányos Akadémia nem nyúlt hozzá a tót nyelvhez és a magyar hatóságok a legnagyobb készséggel járultak hozzá ahoz, hogy Magyarországon a tót nem­zetiségűek gyermekei tiszta tót nyelvet tanulhassanak. Módosították a magyar­­•sztráfc szerződést Közvetlenül karácsony előtt jegyzékvál­tás utján módosították a magyar--osz­­trák kereskedelmi szerződést, amelyet a kormány rendeleti utón január elsején léptetett életbe. A tavalyi szerződésnek csak néhány tételét változtatták meg, így az osztrákok törölték a ládákban, vagy hordókban szállított baromfitojás 30 aranykoronás vámját és keményített ételolajak helyett csak a szilárd kókus­­dióolajnak vámmentességét tartották fönn. Ellenben vámmentességet adtak kü­lönféle tölgyfából való épület- és haszon­­fának, valamint akácfából való szőlőka­róknak. A magyar vámtarifában módosí­tották különböző kaucsukainknák, vala­mint hó- és sárcipőinknek, továbbá 'se­lyemből, vagy müselyemből készült sza­lagoknak vámját. mmmmmmmmwmwmmmwi fi lét pétidé a népszövet­ségi bizottság előtt Géniből jelenük: A népszövetség hár­mas kisebbségi bizottsága elutasította az Erdős-kárpátok autonómiája ügyében be­nyújtott peticiót. A petíciót a rutén nem­zetvédelmi tanács elnöke, az Ame-' ba emigrált Juhász Mihály dr. adt? a múlt év szeptemberében s azzal y.j, ta cseh kormányt, hogy nem megvalósítani a rutén autonom!-' ­­engedi meg az autonóm rutén pi> felálÜtását, elhanyagolja a rutél a­ügyeket és tüzzel-vassal el akar) „sehe­siteni az Erdőskárpátok lakosságát. A népszövetség hármas kisebbségi bi­zottsága, amely Najer spanyol, Malkin angol és Fouques de Paró francia de­legátusokból állott, úgy döntött, hogy tudomásul veszi a cseh kormány nyilat­kozatát, amely úgy szól, hogy a jelenlegi gazdasági válságra való tekintettel nem lehet megadni az autonómiát az Erdős­kárpátoknak, mert a lakosság nem tud­ná saját erejéből összehozni az autonóm Törvényhozási intézkedés történik a gazdák kényszeregyezségi eljárásáról Tiszta tót nyelven csak Magyar­országon, az fllföldön tanítanak Jehlicska, a Tót Tanács elnöke Budapesten Vúmörlölc 1 Soronkivül cseréli! nk 80 kilogramnál nehezebb búzából több fehér hengér liszfei és kevesebb korpái dflUfiiif Ufbússát _ . .. __ azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra Beszállításhoz - zsákokat díjmentesen adunk ír ásá r»© S19 sí k.

Next

/
Thumbnails
Contents