Orosházi Friss Hírek, 1934. február (11. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Kötpéld. Szejged/" ÁralOtmér. OROSHÁZI február 1 XI. évfolyam 25. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. K*ollilkal Napilap Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Szilárd marad a pengő Bethlen István debreceni beszédében igen alaposan foglalkozott az aktuális gazdasági kérdésekkel és megállapítot­ta a kormányzat gazdaságpolitikájának eredményeit. A legtöbb kérdésben ugyan­az a gazdaságpolitikai felfogás, mint a kormányé. A mezőgazdasági válság okait és gyógyításának módjait fejte­getve, felvetette azt az eszmét, vájjon nem volna-e helyénvaló, ha a pengő belföldi és külföldi értékelése közötti kü­­lönbözetet a Jegybank hivatalosan is •elismerné. Ettől ugyanis azt várja Beth­len, hogy a gazdaközönség az expor­tált agrárcikkekért nagyobb árhoz jut. Bethlen István e javaslatának köze­lebbi magyarázatát adta másnapra köz­zétett nyilatkozatában. Ebben kijelenti, hogy a pengőre vonatkozó javaslatát csak kellő előkészítés után lehet meg­valósítani, de szó sincs arról, hogy má­ról holnapra életbe lehetne léptetni a pengő átértékelését. Pontosan megálla­pítja ugyanis, hogy ehez előbb négy előfeltételt kell megvalósítani, amelyek nélkül a pengő átértékelése be nem kö­­vetkezhetik, mert ez igen veszedelmes bonyodalmakkal volna kapcsolatos. Ez a Bethlen által felsorolt négy előfelté­tel a következő: először az államháztar­tás egyenulyának teljes biztosítása. Má­sodszor a külkereskedelmi aktívum ál­landósítása. Harmadszor a Nemzeti Bank deviza- és aranykészletének megfelelő alátámasztása és negyedszer a külföl­di hitelezőkkel való végleges megállapo­dás. Bethlen ezt a négy előféltetélt már debreceni beszédében is felsorolta, utóbb közzétett nyilatkozatában pedig újból ki­hangsúlyozta. Ezzel maga |is leszögezte, hogy a pengőérték megváltoztatása nem tartozik az aktuális politikai feladatok sorába, mert hiszen a négy előfeltétel teljesülése még hosszabb időt fog igény­be venni. Mindamellett, hogy Bethlen István ma­ga is előfeltételekhez i kapcsolta a pengő átértékelését és hogy az ő felfogása sze­rint sem kerülhet tehát most még a sor erre az intézkedésre, a kormány mégis szükségesnek látta, hogy ebben a kér­désben határozottan és minden kétsé­get kizáró módon leszögezze a maga álláspontját. Ez pedig az, hogy szilárdan kitart a pengő értékének változatlan fen­­tartása mellett, mert ez a pénzpolitika bizonyult eddig a leghelyesebbnek és ennek köszönhető, hogy gazdasági éle­tünkben a nagy nehézségek ellenére is meg van a stabilitás és a szilárd kal­kulációs alap. A kormány nem teheti ki az ország és az egyes egyének gaz­dálkodását és megélhetését a pénz­érték változásával feltétlenül kap­csolatos megrendülésnek és ráz­­kódtatásoknak. A Bethlen István ál­tal felsorolt négy előfeltétel megvalósítá­sán a kormány igenis kezdettől fogva a legnagyobb céltudatossággal dolgozik. Helyre akarja és fogja állítani a költség­­vetés egyensúlyát, amihez Bethlen István tanúsága szerint is ma már közelebb ál­lunk, mint a kormány hivatalbalépé­­sének időpontjában. A kivitel fejlesz­tése terén elért sikereket Tyler épugy nyugtázza, mint Bethlen István. A Nem­zeti Bank deviza és aranykészletének alá­támasztását célozzák a bevált deviza­­politikai rendelkezések. A külföldi hite­lezőkkel pedig a kormány állandóan tárgyal, sőt már jelentős eredményeket is ért el a kamatmérséklés és a hitelek meghosszabbítása terén. De ha a négy pontban teljes is a megegyezés a kor-Az uj Daladier-kormánynak nem jósol hosszú életet a francia sajtó. Általános jaz a vélemény, hogy az a baloldali több­ség, amely 1932-ben olyan erőteljesnek bizonyult és amelyre Daladier most tá­maszkodni kíván, nem elég összetartó ahoz, hogy hosszabb fenmaradást biztosíthasson egy kormánynak. A jobboldali lapok éppúgy, mint a baloldaliak, megegyeznek abban, hogy az uj kormány esetleg csak hónapokig tarthatja magát és már az első bizalmi szavazáson alig kaphat többet 280 sza-Hitler tegnapi jubileumi beszéde világ­szerte óriási feltűnést keltett s az is kétségtelen, hogy a nagyjelentőségű be­széd a német belpolitika vonatkozásain kivül a legnagyobb érdeklődést Ausz­triában váltotta ki. Mindenki azt várta, hogy Hitler ezen a napon megadja Doll­­fusanak a várva-várt választ, azonban — ha érintette is Hitler a német-osztrák problémát — az, amit mondott, osztrák részről válasznak nem tekinthető. Kielé­­gitő válasznak semmi szin alatt sem. Hitler ugyanis egész egyszerűen kije­lentette, hogy nincs módjában Ausztria belügyei­nek alakulására hatást gyakorolni, aminthogy az nem is szándéka. Az osz­trák kormány dolga, hogy rendet csinál­jon a saját országában — ha tud. Til­takozott az ellen a beállítás ellen, hogy Németország Ausztria ellen bármilyen akciót is vezetne, arról azonban — mint mondotta — nem tehet, hogy a nemzeti szocialista eszmék nem álltak meg a német határoknál. Ez a válasz természetesen nem elé­gítette ki az osztrák politikai köröket és most még inkább az a vélemény ala­kult ki, hogy Ausztriának feltétlenül a Népszövetséghez kell fordulnia önállósá­ga megvédése céljából. Hitler belpoliti­kai intézkedései és azok az elvek, ame­lyeket beszédében lefektetett, kétségte­mány és Bethlen István 'felfogása kö­zött, viszont a kormány e kívánatos nagy cél elérése után sem szándékozik a pengő értékéhez hozzányúlni, mert meggyőződése szerint az előfeltételek teljesedése esetén minden hasonló valu­tapolitikai intézkedés önmagától felesle­gessé válik. A pengő értékelésében tehát semmi változás nem történik. Akinek pengője van, vagy akinek betétje van, az ínyu­­godtan alhatik. vazatnál, ha tehát a szocialisták és a jobbközép pártok nem tartózkodnának a szavazástól, már az első erőpróbán meg­buknék, minthogy a kamarának 600-náI több tagja van. A jobboldali Echo de Paris abban látja az uj kormány gyön­géjét, hogy megalakulásakor nem volt ; figyelemmel a francia nép és a parlament között támadt áthidalhatatlan ellenté­tekre. Megnehezíti a kormány helyzetét, hogy Franciaországban tegnap pénzügyi botrányt lepleztek le. Egy konszern 20 millió frankkal károsított meg egyesüle­teket és magánosokat. lenül fokozzák Ausztria önvédelmi har­cát, mert a Hitler által megszabott irány vi­lágosan mutatja, hogy milyen sors várhat Ausztriára, ha bekövetkezik az Anschluss. A német birodalom országainak par­lamentjei, felségjogai és határai a teg­napi nappal megszűntek. A birodalmi kormány uj alkotmányjogokat léptethet életbe. Az egyházak államosítása tüzzel­­vassal folyik' s a polgári osztály ha­lálra van ítélve. — A polgári hiperintelligenciát ki kell irtani, — mondotta Hitler és szavaiból világosan kiderült, hogy ez alatt a hi­­perintelligencia alatt azt a két és fél milliónyi ellenzéki szavazót értette, akik az utolsó népszavazáson nem az ő lis­tájára adták le voksiukat. A Németországból Ausztria felé ára­dó veszedelmet a külföldön is világosan látják s a francia sajtó nagyobb súlyt helyez az osztrák—német konfliktus ü­­gyére, mint a német—francia vsizonyra. Kiemelik a lapok, hogy Németországnak a katonai egyenjogúságot már azért sem lehet megadni, mert ez esetben Németország lenne a kontinens leg­nagyobb katonai hatalmassága és a németek Középeurópája rövidesen egész Jugoszláviáig és Romániáig ter­jedne. Tifulescu román külügy­minisztert uira operálták Titulescu külügyminiszter egészségi ál­lapota tegnap rosszabbodott és váratla­nul újabb műtétet kellett végrehajtani rajta az esti órákban. A külügyminisz­­nek napokig teljes nyugalomra van szük­sége és ezért Tevfik Rüsdi török kül­ügyminiszterrel sem tárgyalhat szemé­lyesen. Franciaországban elterjedt a hi­re Titulescu lemondásának. A Rador­­ügynökség határozottan cáfolja ezt a hirt. A Rador szerint legfeljebb arról lehet szó, hogy a külügyminiszter e­­gészségi állapotának megjavítása céljá­ból hosszabb szabadságra megy. A teg­nap esti jelentés szerint Titulescu be­tegsége dacára tegnap tárgyalt a török külügyminiszterrel, akit ma a király ki­hallgatáson fogad. KSlügyminiszterkonfe­­rencia Belgrádiján Rüzsdi bég török külügyminiszter és Titulescu román külügyminiszter Buka­restből jövet február 2-án este Belgrádba érkezik. A görög külügyminiszter 24 órával elhalasztotta elindulását és igy szombaton délelőtt érkezik meg Bel­grádba. A Politika értesülése szerint Jeftics, Titulescu, Rüzsdi bég és Maxi­mos külügyminiszterek szombaton Jeftics dolgozószobájában találkoznak, hogy eszmecserét folytassanak a balkáni lejj gyezményről. Japán dömping az agrár­­államokban A távolkeletről érkezett, hitelesnek mondott hírek szerint Japán Rómában, vagy Milánóban akarja felállítani eladási központját. Ezidőszerint egy japán kül­dött Rómában tárgyal erről az akcióról s a lapok tudósítója előtt úgy nyilat­kozott, hogy Japán elsősorban azokba az országokba igyekszik olcsó áruival, amelyek agrárjellegüek. Japán saját ha­jóin fogja az Európába iránuló áru­­szállítást lebonyolítani. II fasizmus ás hitlerlz­­mus állameszmáinek el­lentéte Budapestről jelentik: A Magyar Jogász­­egyletnek Oswald István dr. felsőházi tag, a Kúria másodelnöke elnökletével tartott teljes ülésében Kovrig Béla egye­temi magántanár nagy és díszes hallga­tóság előtt tartott előadásában fejtegette a fasizmus és a hitlerizmus társadalom­­elméletét. Az előadó szerint három esz­megócból, Róma, Berlin, Moszkva á­­ramlanak azok a modern politikai esz­mék, amelyek a középeurópai tér né­peinek közgondolkozását alakítják. Saj­nálatos hogy ezeknek a nagy társadalmi szellemeknek küzdőtere éppen a Duna völgye, amit az előadó azzal magyaráz, üusztria a Népszövetséghez fordul Hitler kancellár beszéde miatt Németországban a hiperinfelligencia halálra van ítélve Az uj francia kormány helyzete Újabb pénzügyi botrányt lepleztek le

Next

/
Thumbnails
Contents