Orosházi Friss Hírek, 1934. november (11. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-03 / 247. szám

\ * Ára »• Szeged. 8 fillé Szombat, 1934. november 3. XL évfolyam 247. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. i*«slSíftficai Napilai» Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Iltiilsscu dolgozza Éti a Balháe-blckfc „altot­­mányáf" A balkánegyezmény államainak érte­kezletén résztvevők tegnap a parlament­ben voltak a török nemzetgyűlés negye­dik ülésszakának megnyitásán. Az ülés Kemál pasa államelnök nagy beszédével kezdődött, amelyben üdvözölte a balkán­konferencia tagjait. A balkánkonferencia eddigi tanácskozásairól úgy tudják, hogy a megbeszélések előterében a balkáne­gyezmény szervezetének megszövegezése állott, továbbá gazdasági és közlekedé­si kérdések, idegenforgalmi ügyek és az egyes tagállamok törvénykezésének egységesítésére vonatkozó kérdések. Hir szerint megbízták Titulescu román kül­ügyminisztert, hogy a kisántánt.. szerve­zetének mintájára dolgozza ki a balkán­­ántánt alkotmányát. Béesl álhír SSBibSs berlini ntfárál Egy bécsi lap szerdai számában azt irta, hogy Gömbös Gyula 'miniszterel­nök római látogatása után Berlinbe uta­zik. A csütörtöki bécsi lapok a bécsi magyar követség cáfolatát közük, amely szerint ezidőszerint nincsen szó a berlini utazásról. Ohm bovárhajéja van a szovjetnek Keleten A Daily Telegraph tokiói jelentése szerint egy Vladivosztokból visszatért beavatott személyiség kijelentette, hogy az orosz kikötőkben 50 tengeralattjáró vesztegel. Hivatalos japán körök a ten­geralattjárók és a sok repülőgép jelen­létét fenyegetőnek tartják a japán közle­kedés szempontjából. A Szovjetunió tud­valévőén igen erős buvárhajó-flottával rendelkezik, amelyet Olaszországban é­­pittetett meg és ez a magyarázata az évek óta igen élénk olasz—orosz keres­kedelmi kapcsolatoknak. A tengeralatt­járókért a szovjet részben nemes valuták­kal, részben nyersanyagokkal, főként pet­róleummal és olajakkal fizetett. Klgyult a bolgár király vonala A bolgár király és felesége Szófiából a Fekete-tenger partján lévő auxinogradi kastélyba utazott. Utküzben a mozdo­nyon tűz támadt. A tüzet hamarosan el­fojtották. A mozdonyvezető égési sebe­ket szenvedett kezén. Az oltásban a ki­rály is résztvett, aki a megsebesült moz­donyvezetőt saját szalonkocsijába vitte át és ott első segélyben részesítette. Az turalkodó, aki kitünően ért a mozdony­vezetéshez, utána maga foglalta el a meg­sebesült vasutas helyét és maga vezette a vonatot egészen Várnáig. A tüzet vé­letlen okozta és kitörésében nem volt szerepe semmiféle rosszakaratnak. Ezernégyszáz munkás kapott alkalmazást a vármegye vezetőségének gondoskodása folytán A munkásokat úgy váltják fel, hogy mindenki kenyérkeresethez jusson nyár folyamán hozzávetőlegesen 150 mun­kás volt állandóan alkalmazva, úgy meg kell állapítanunk azt, hogy a vármegye területén a kormány segítsége és a vár­megye vezetőségének gondoskodása foly­tán ezidőszerint 1400 munkás kapott al­kalmazást, mi által családjának eltartásá­ról a tél folyamán gondoskodni képes lesz. Ez a körülmény kétségtelenül igazolja, hogy a kormány nemcsak szóval, hanem tettekkel is a nehéz helyzetbe jutott földmunkásság segítségére siet, mert hi­szen megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy vármegyénk területén az utóbbi é­­vekben talán még soha sem folytak oly nagyarányú közmunkák, melyek egyidő­sen 1400 ember alkalmazását tették le. hetővé. Értesültünk egyidejűleg arról is, hogy tekintettel a munkanélkülieknek ezévben különösen magas számára, a vármegye vezetősége úgy intézkedett, hogy azoflf munkások, akik a fentemlitett, vagy bár* mely más útépítési, vagy hasonló termé­szetű közmunkánál 70 P keresetet ér­tek el, más munkásokkal legyenek fel* váltva, kik eddig még keresethez nem jutottak és arra feltétlenül rá vannak szorulva. —«o»— Gömbös Gyula magyar miniszterelnök kihallgatáson fogadta Georges Suarezt, a »Le Presse« Budapestre küldött munka­társát és nyilatkozott előtte a marseillei merénylet ügyéről, Magyarország és szomszédai viszonyáról, valamint varsói útjáról. A francia újságíró első kérdése ez volt: — Mi a véleménye a miniszterelnök urnák a marseillei tragédiáról és arról a szerepről, amelyet a merényletben Ma­gyarországnak tulajdonítottak. Gömbös Gyula miniszterelnök szigo­rúan nézett Saurezre, majd hirtelen így szólt: — Mik a többi kérdései? A tudósitó elolvasta előre elkészített kérdéseit. — Ha fentartja első kérdését — mon­dotta a miniszterelnök — nem vála­szolok a többire. — Magyarországot Franciaországban és a kisantant többi államaiban kipel­lengérezték. Meg akarom őrizni hideg­vérem ezzel szemben és nem akarom elmérgesiteni a helyzetet. Európa min­den államában tartóztattak le horvát me­nekülteket és azt a francia közvélemény egészen természetesnek vette, csupán a Horvátországgal határos Magyarországon találnak ebben meglepőt. — Politikai gyilkosságoknak sem jellemünkben, sem történelmünkben nincs talaja. Nálunk ilyesmi nem for­dul elő, de ezzel ellentétben, ha va­laki Sarajevőba utazik, ott meglát­hatja, hogy Princip emlékét kegye­lettel ápolják. Magyarország és szomszédai viszonyá­ról Gömbös Gyula miniszterelnök így nyilatkozott: —■ Magyarország álláspontja határait gazdasági egységét és biztonságát illető­en három pontba foglalható össze — fe­lelte a miniszterelnök — és ezek: 1. a szerződések revíziója, vagyis a határok módosítása néprajzi, gazdasági és a földrajzi tényezők tekintetbevéte­lével; 2. a kisebbségi védelem a vitás te­rületeken; 3. a jogegyenlőség Magyarország ,szá­mára a leszerelés kérdésében. — Más szavakkal, Magyarország kö­vetelései nem vonatkoznak régi hatá­rainak teljességére, fegyverkezése pedig anyagi és pénzügyi okokból nem halad­hatja meg a kisantant erejének egy har­madát. — Amikor ez a három tétel megvaló­sul, a gazdasági együttműködés nem­csak lehetséges, de eredményes is lesz. Varsói utjának céljáról Gömbös Gyu­la miniszterelnök az alábbi nyilatkozatot tette: — Magyarország és Lengyelország ba­ráti kapcsolatai több évszázados múltra tekintenek vissza. Azért mentem Varsó­ba, hogy ezt a barátságot kifejlesszem és diplomáciai nyomást adjak neki. A megbeszélésekről kiadott hivatalos je­lentések mögött semminő titok nem rej­lik. Az Anschluss és a trónvisszaállitás kérdését Gömbös Gyula miniszterelnök nem tartja időszerűnek. — E kérdések — mondotta a minisz­terelnök — csak idővel lesznek sürgő­sek és csak idővel nyernek értelmet. Ha akkor még én leszek a magyar minisz­terelnök, készséggel fogok Önnek vála­szolni. E szavaknál Gömbös Gyula minisz­terelnök összeütötte bokáit és kezet nyújtott. A beszélgetés véget ért. Hitler békéi teremi az evang. egyházban Hitler Adolf bejelentette, hogy sem az állam, sem pedig a nemzeti szoci­alista párt nem akar beavatkozni a tulaj­donképpeni vallási kérdésekbe. Frick bi­rodalmi belügyminiszterrel egyetértésben Hitler kancellár megbízta Buttman mi­niszteri igazgatót, hogy igyekezzék kö­zeledést létrehozni Müller evangélikus birodalmi püspök és Meiser bajor püs­pök között. Tüntetés Dallfass gyilkosának sírjánál Mindszentek napján a dornbachi teme­tőben nemzeti szocialisták tüntetést ren­deztek Planéta Ottó sírján. Mint emlé­kezetes, Planéta Ottó gyilkolta meg Doll­­fuss szövetségi kancellárt és a gyilkost a katonai bíróság kötéláltali halálra Ítél­te. Az Ítéletet végre is hajtották. Planéta sírjára csütörtökön számos koszorút he­­szorut helyeztek s a szalagokon politi­kai tendenciájú felírások voltak. A ko­szorúkat emiatt elkobozták. Időnként a simái nagyobb nemzetiszocialista cso­portok verődtek össze és tüntettek. A rendőrök számos tüntetőt letartóztattak. Közismert az a tevékenység, amit a vármegye vezetősége egész nyár folya­mán kifejtett, hogy az aszálykár követ­keztében aratási munka nélkül maradt munkásság részére munkaalkalmat bizto­sítson. Mint arról liletékes helyről értesültünk, ezen akció teljes eredménnyel végződött. A m. kir. kormány egyes ármentesitő társulatok bekapcsolásával oldotta meg a kérdést, amelyeket tekintélyes összegű államkölcsönben részesített, hogy a mun­kanélküliek tömegeit ezáltal munkába ré­szesíthessék. Értesülésünk szerint az államkölcsönö­­ket engedélyező rendeletek már leérkez­tek és november hó 5.-én a Körös—Tisza —Marosi ármentesitő társulat 750 mun­kással megkezdi a munkálatokat, ugyan­ezen a napon kezdődik meg az úgyneve­zett Hortobágy csatorna mederbiztositási munkálata is, melynél egyelőre 200 mun­kás nyer elhelyezést. Vagyis a mai na­pon a vármegye vezetősége 950 munkás munkába állítását rendelte el. Ha ehez hozzávesszük a pár héttel ezelőtt megkezdett harcsási átvágás mun­kálatait, mely több mint 200 munkás elhelyezését tette lehetővé, továbbá a Szarvas község határában folyamatban lévő halásztelki munkálatokat, melynél a „Politikai gyilkosságoknak sem jellemünkben, sem történelmünkben nincsen talaja“ Gömbös Gyula miniszterelnök nyilatkozata egy párisi lap részére

Next

/
Thumbnails
Contents