Orosházi Friss Hírek, 1935. március (12. évfolyam, 50-73. szám)

1935-03-01 / 50. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged. Ara S . OROSHÁZI Péntek, 1935. március 1 XII. évfolyam 50. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5 pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. Politikai Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. — Hirdetések díjszabás szerint. Idegesség "Prágában a szudeta - németek, szervezkedése miatt Poll/llca! változások: is várhatók Anglia a Dunamedence rendelése mellett Anglia egész súlyával azon van, hogy a Duna-medencére vonatkozó szerződé­sek mie'őbbi megkötését szorgalmazza, mert le'átta, hogy az európai szárazföld legveszélyesebb kérdése ez. Sir John Si­mon és Laval megbeszélése tegnap dél­után megtörtént, ami után az angol kül­ügyminiszter Berlinbe utazik. Szerdáig valószínűleg Mussolini is válaszol az Anglia által feltett kérdésekre, Prága és Belgrád követei szintén ma jelen­nek meg Simonnál. Ez bizonyítja, hogy Anglia mindenképpen azon van, hogy megismerje az összes álláspontokat és lehető legrövidebb idő alatt tető alá hoz­za a dunamenti be nem avatkozó szer­ződést. Anglia elfogadta a szovjet meghívását Az angol minisztertanács végleg elfo­gadta a szovjetkormány meghívását és kimondotta, hogy a kormány egyik tag­ja a legköze’ebbi jövőben ellátogat Mosz­kvába. Arról még nem döntött a minisz­tertanács, hogy maga Sir John Simon külügyminiszter utazik-e Szovjetoroszor­­szágba, vagy pedig Eden lordpecsétőr. A végleges döntést csak a hét végén hoz­zák meg, ha Sir John Simon már vissza­érkezett Párisból és jelentést tett a kor­mánynak a francia államférfiakkal foly­tatott újabb tanácskozásairól. A választójogi reform A MTI éjjeli jelentése: Tegnap este fél 9 órakor végződött a Nemzeti Egy­ség pártja vezetőségének értekezlete, a­­melyen befejezték a választójogi reform­­javaslat megvitatását és felkérték a bel­ügyminisztert, hogy a javaslatot az ér­tekezleten kialakult szempontoknak meg­felelően szövegezze meg az országgyűlés elé terjesztés céljából. I walesi herceg az angol „országos ártekezlel“eln9ke A Londonba visszatérő walesi herceg­nek az volt egyik legelső hivatalos tény­kedése, hogy a St. James-palotában tar­tandó »országos értekezleten« elnökölt. Az értekezleten Anglia, Skócia és Wales összes megyéinek és keürleteinek első tisztviselői és a városok polgármesterei — összesen 550 kiküldött — vettek részt, köztük London és a többi nagyváros lordmajorjai is. A trónörökös javaslatot terjesztett az értekezlet elé ■ az uralkodói ezüst jubileum örömére gyűjtendő »nem­zeti hálaadó alap«-ról, amelynek rendel­tetése az ifjabb nemzekék, főként la jnukanélküliek jólétének előmozdítása. » A cseh politikai élet teljesen a közelgő választások jegyében áll. A politikai pártok erősen készülődnek a választásra, amely érdekes eltolódásokat eredményez­het az országgyűlés összetételében. Különösen jelentős változások várhatók a szu­­deta-németség arcvonalán. Eddig a három és félmilliónyi német lakosságnak hatvanhat képviselője volt a cseh országgyűlésben. Ezek közül a szociáldemokrata német munkáspártiak támogatták a kormányt. A hangulat a­­zonban ina rendkívül élesen a kormány ellen fordult, ami­nek oka az, hogy amikor a német— cseh koalíció létrejött, ötvenkétezer munkanélküli volt a német iparvidé­ken, ma pedig 400.000 a munkanél­küliek száma. Az állami rendelések kiadásánál ugyan­is a német üzemeket rendszerint mel­lőzik. Az ellenzék helyzete éppen ezért na­gyon megerősödött és hatalmas tömegek csatlakoztak Hein­­lein Konrádhoz, aki a szudeta német hazafias arcvonal vezére. Hein'ein 1933 óta szerepel a politikai életben, azelőtt a szudeta-néinet torná­szok főtitkára volt és legújabban erősen nemzeti szocialista izü mun­katervet vall. Fel is szólította a Spina vezetése alatt álló német agráriusokat, akiknek tizenhat képviselőjük volt a parlamentben, hogy csatlakozzanak hozzá és alkossanak egységes szudeta—német arcvonalat. Ez azonban egyelőre nem sikerült, mert az agráriusokat Benes a számukra biztosított állatmonopoliummai és más ígéretekkel a maga javára nyerte meg. Heinlein működését a kormány nagy idegességgel nézi, mert nyilvánvalóan hozzá csatlakozik a feloszlatott nemzeti párt, amely eddig a parlamentben 8, illetőleg 7 taggal voltak képviselve. nak, amikor az előtte álló és az utána következő nemzedék helyet cserél, ami­kor a nagyapák az unokáknak adják át a közéleti örökséget. De az egész nem­zeti élet érdekében is lehetőséget kell adni a fiatalságnak arra, hogy a közzel szembeni köte­lező felelősségérzet idejében kiala­kulhasson benne, ami a guvernamentális érzék kifejlő­désének biztosítása mellett egyúttal a közéletből a féktelen egyéni öncéluságot is kiküszöbölheti. De jogosnak tartom nemzeti érdekből a fiatalságnak azt a kívánságát is, hogy a felelősségérzettel áthatott tehetségek érvényesülésének ne az életkor legyen a legfőbb követel­ménye. — A magyar közélet minden fóruma fogadja szeretettel a fiatalságnak ezt a megmozdulását, mert ez a szeretet biz­tosítja elsősorban a mozgalomban az épitőgondolatot. örülök, hogy a teg­napi gyűlés beszédeiben és a fiatalság­nak a ‘közélet iránti érdeklődését és a felelősségteljes munka iránti vágy meg­nyilvánulását láthattam, mert nemzeti sze­rencsétlenségnek tartanám, ha olyan fia­talságunk volna, amely a maga egyéni céljai fölé emelkedő nemzeti célok éte ideálok iránti érzéketlenségben és tes­­pedtségben élné az életét. R tehetség érvényesülésének ne az életkor legyen legfőbb követelménye Vitéz Marton Béla a reformnemzedék első meg­mozdulásáról A Reformnezedék első nyilvános sze­replése a napi politika eseményein mesz­­sze túlmenő visszhangot vert az ország­ban. Vitéz Marton Béla, a Nemzeti Egység Pártjának országos főtitkára, a Reform­­nemzedék nagygyűléséről a következő­ket mondta: — Teljes figyelemmel és meleg érdek­lődéssel vettem részt tegnap a Reform­­nemzedék vigadói nagygyűlésén. A ma­gyar férfikort ért fiatalságnak, meggyő­ződésem szerint, közel kell állnia minden olyan ma­gyar epiber szivéhez és leikéhez, aki a mindennapi élet problémáin túl a nemzet jövőjéről sem feledkezik meg. A gyűlés szónokainak, keserűségében is nyugodt és tárgyilagos hangja meg­győzhetett mindenkit arról, hogy a fi­atalságot nem forradalmi kísérletezések törekvése vezeti, hanem a fejlődő ma­gyar élet időszerű követelményeinek megvalósítását kívánja és az illetékes té­nyezőknek erre irányuló munkáját a ma­ga fiatalos lendületével és töretlen ener­giájával támogatni akarja. — Részt kér a fiatalság a közéleti munkából és ez természetes is, hiszen a nemzeti és állami élet folytonossága is megköveteli, hogy generációk között ne legyen szakadék és egyik generáció se legyen arra kárhoztatva, hogy tehe­tetlen szemlélője legyen annak az aktus-A Daily Telegraph belgrádi tudósí­tója azt állítja, hogy Jeftics miniszter­­elnök a Sándor király által bevezetett kormányzati rendszer, azaz a Zsifkovics­­féle katonai önkényuralom visszaállítá­sára törekszik. Pál régensherceg a leg­hevesebben ellenzi ugyan ezt a tervet, de a kormány attól fél, hogy a Macsek vezetése alatt megalakult ellenzéki csoport megsemmisítő választási győzelmet arathat felette. Még azok a miniszterek is, akik ed­dig szembeszálltak az önkényuralom hí­veivel, most szintén megváltoztatták ál­láspontjukat. Meghiúsult az ausztriai búzaexport Szerbiai gabonakereskedelmi körök­ben azt a hirt terjesztették, hogy Ausz­tria 5000 vagon búzát hajlandó átvenni Szerbiától és ennek a búzamennyiség­nek az átvételére vonatkozó tárgyalások már hetek óta tartanak. E hírekkel szemben — mint Belgrádból jelentik, — az a valóság, hogy Ausztria mindössze 2000 vagon búzát vesz át s ennek ellené­ben koncessziót kér bizonyos iparcikkek­nek Szerbiába való szállítására. A Daily Telegraph tudósítója hivat­kozik a kormány legutóbbi nyilatkoza­tára, amely szerint a kormány »a legerélyesebb eszkö­zökkel is meg fogja védeni a jelen­legi uralkodó rendszert és nem tűri a diktatúra előtti állapotok vissza­térését.« Belgrádi politikai körökben mind­jobban erősödik az a meggyőződés, hogy abban az esetben, ha megismétlődne ia bródi felkelés, vagy ha a kormány ve­reséget szenvedne a választásokon, azon­nal kihirdetik az önkényuralmat. Jeftics egyelőre azon dolgozik, hogy megaka­dályozza Macsek erőteljesebb agitációját. Macsek választási győzelmétől téliek a szerb kormánykörök A kormány megvédi a mai uralkodó rendszert /

Next

/
Thumbnails
Contents