Orosházi Friss Hírek, 1935. június (12. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Köfpéld. Szeged. Ara & OUér. OROSHÁZI Szombat, 1935. junius 1 XII. évfolyam 124. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.­­pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. Politikai Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Lemondott a francia kormány Bouisson lett az u| miniszterelnök Szenvedélyes és helyenkint viharos vi­ta után a francia kamara 353 szavazattal 202 ellen elvetette Fjandin miniszterel­nök pénzügyi és gazdasági felhatalma­zási javaslatát. Az eredmény kihirdetése után a kormány tagjai Herriot vezetésé­vel kivonultak a teremből és egyenesen az Elyséebe mentek, hogy benyújtsák az egész kabinet lemondását Lebrun köz­társaság elnöknek. Az államfő nyomban fogiadta a mirjisz. tereket és tudomásul vette a lemondást, amelyet Herriot terjesztett eléje. A Fjan­­din-kormány tehát, amely 1934. novem­­ben 8-án alakult meg, hat hónapig és 21 napig élt. A képviselőház ülése leírhatatlan iz­galomban kezdődött. Több képviselő fel­szólalása után Reynaud volt pénzügy­­miniszter kifejtette, hogy bár hive a frank átértékelésének, a pánikot .min­den áron el Kell kerülni. Lebrun elnök tegnap délelőtt 9 órakor fe'ajánlotta Bouisson kamarai elnöknek a kormányalakításról szóló megbízási. Bouisson elfogadta a megbízást. A francia sajtó általában nyugodtan fogadta a kormányválságot és nyoma sincs az aggodalomnak. Meg' van győ­ződve róla, hogy ■ 1 a frankválság nyomtalanul el fog tűnni. Londonból ideérkezett hirek szerint az angol font kiegyenlítési alapból jelentős összegeket fordítottak a frank alátámasz­tására és ezért a frank árfolyama vala­mivel emelkedett Késő éjjel jelenti a MTI: Párisi jelen­tés szerint Bouisson designált minisz­terelnök befejezte tárgyalásait s a köz­társaság elnökétől kijövet az újságírók­nak úgy nyilatkozott, hogy még az éj folyamán kormányát megalakítja. A kormány pénzügyi programjának e­­gyik lényeges alkotórésze a gazdaadós­ságok végleges rendezése. A végleges rendezés ügyében a mezőgazdasági ér­dekeltség éppen az elmúlt napokban fog­lalt állást. Értesülésünk szerint a kormány szándéka az, hogy a gaz­­daadősságok rendezését egybekap­csolja az 1920-as földréYorm vég­leges likvidálásával. A mezőgazdaság értesülése szerint a mostani rendelet lejárta, vagyis október 31-ike előtt a gazdaadósságok rendezésé­vel kapcsolatban az 1920-as földreform végrehajtásának teljes likvidálása is meg­történik. Az eredeti konstrukció szerint a re­formföldeseknek a Lebosz-nál kellett volna fizetéseket teljesíteniük és a Lebosz ezekből a befizetésekből fizette volna a megváltott birtokosoknak az esedékessé­geket. Miután a reformföldesek is hát­ralékban vannak, igy a Lebosznak a bir­tokosokkal szemben fennálló kötelezett. Bethlen és Eckhardt kibékültek Eckhardt megnemtörténtnek kéri tekinteni szentesi és gyöngyösi támadásait Egy bolgár lap Gömbös beszédéről A Mir cimü lap kommentálja Gömbös miniszterelnöknek a honvédelmi költség­­vetés vitájában mondott -beszédét és a következőket írja: Ez a beszéd világosan szemlélteti azt a politikát, amelyet Ma­gyarország a győztes országokkal szem­ben szívós kitartással követ. Büszke né­pének szenvedései ellenére Magyarország tudja, hogy megpróbáltatása nem lesz örök és hogy végül az igazság fog győz­ni, mint ahogy az elnyomás győzelme sohasem volt tartós. Magyarország cso­dálatraméltó szívóssággal küzd a Tria­nonban ellene elkövetett igazságtalansá­gok kiküszöbölésért. Az erkölcsi elégté­tel, amelyet Magyarország a jövőben a revízió területein kapni fog, a legna­gyobb jutalma lesz a magyar politiku­sok előrelátásának és tapasztalatának Még ha nem is valamennyi magyar kö­vetelés érvényesül is, végeredményben mégis az igazság fog diadalmaskodni. Nígy lelőtt adta be ajánlásait Kápolnán A kápolnai kerületben a képviselőjelöl­teknek csütörtökön délig kellett berjyuj­­tani az ajánlásokat. Hunyady-Buzás Ist­ván egri törvényszéki biró a községházán vette át az iveket. Budaváry László, a NÉP által támogatott pártonkivüli jelölt 6556, Studinka Elemér nemhiv. NÉP 3460, Soltész János független kisgazda 5301, Papp Endre p. k. kisgazda 1821 aján­lást nyújtott be. Érdekes, hogy a kerü­let választóinak száma alig haladja meg a tizezeret, ezzel szemben a négy je­lölt 17.138 ajánlást nyújtott be, noha azt is hangoztatják, hogy tartalék-alá­írásaik vannak. A választás junius 7-én lesz. Igen erős küzdelemre van kilátás Magyar-cseh-iugoszláv kompenzációs terv Csehszlovákiának jelentős áruszállítá­sokból eredő befagyott követelése van Jugoszláviában és a cseh hitelezők min­dent megtesznek, hogy követeléseiket megmozdíthassák. A most folyó magyar­csehszlovák tárgyalásokkal kapcsolatban merült fel errevonatkozóan egy érdekes terv. Az elgondolás a következő: a ju­­goszlávok felszabadítják az ott befagyott cseh követelések egy részét és ezért ten­gerit vásárolnak, illetve helyesebben a tengerit Magyarország kapja. Ebből az olcsó tengeriből sertéseket hizlalunk és p hizlalt sertéseket Csehszlovákia veszi át. Ezzel a szállítással azután két országon keresztül bár, de felszabadul egy része a Jugoszláviában rekedt cseh követelé­seknek. Persze el sem képzelhető, hogy sertést szállítsunk anélkül, hogy ellen­tétel ne lenne és éppen ezért a ^agyar­­országból kivitt sertések értékének meg­felelően fát vásárolunk Csehszlovákiából. Ez a három országon keresztül lebonyo­lódó fináncmüvelettel kapcsolatos kom­penzáció, amelynek keresztülviteléről most folynak a tárgyalások, adja a leg­jellemzőbb képet a mai külkereskedel­mi lehetőségekről. A Független Kisgazdapárt legutóbbi ér­tekezletén kimondotta, hogy megőrzi el­lenzékiségét. Állásfoglalásával csaknem egyidejűleg megtörtént a személyi kibékülés gróf í Bethlen István és Eckhardt Tibor között. . Az erre vonatkozó levélváltást itt kö­zöljük: Eckhardt Tibor a következő levelet in­tézte Bethlen István grófhoz: Igen tisztelt Barátom! Abban az izgalomtól túlfűtött .at­moszférában. amelv az év elején lezaj­lott belpolitikai eseményeket kisérte, a személyem és a vezetésem alatt álló Független Kisgazdapárt jobbról is, bal­ról is, egyaránt — nézetem szerint — méltánytalanul éles támadások köz­pontjába került. E támadások miatt va­ló felindulásomban szentesi és gyön­gyösi beszédeimben — elismerem — Veled szemben olyan, a normális .po­litikai kritika mértékét túllépő és sze­mélyedet érintő igen éles kitételekét használtam, amelyeket utólag sajnálok és nem helyeslek. Ezt annál is inkább hangsúlyozha­tom, mert az elhangzott kijelentések nem egyeztethetők össze azzal az elis­meréssel és nagyrabecsüléssel, mellyel Irántad állandóan viseltettem és vi­seltetem és aminek többizben is kifeje­zést adtam. Ismételten kinyilvánítom tehát a tör. téntek felett érzett őszinte sajnálkozá­somat, és az ország érdekében arra kérlek, hogy fentemlitett kijelentései­met tekintsd meg nem történteknek. Őszintén tisztelő hived: Eckhardt Tibor. Eckhardt Tibor leveléré Bethlen Ist­ván jgróf a következőként válaszolt: Igen tisztelt Barátom! Hozzám intézett szives és őszinte soraidat köszönettel nyugtatom és tar­talmukat tudomásul veszem. Mjigarn is azon a nézeten vagyok, hogy az ország jelenlegi súlyos hely­zetében minden politikus igyekezzék a személyi kérdéseket félretenni és ki­küszöbölni. Ettől az óhajtól áthatva jelentem ki azt is, hogy a képviselőválasztások során a nagyatádi kerületben tartott beszédemnek egyes passzusai teljesen ^elferdített formában jelentek meg a sajtóban és így nem a Te személyed­re vonatkoztak, beszédemnek azt a részét viszont, amelv hü közlésben te­rült a nyilvánosság elé és a miniszter­­elnök fiókjában elsülyedt dokumentu­mokról szólott — teljes jóhiszemű­séggel mondottam el, mert az erre vonatkozó információ a miniszterelnök úrtól származik. Sajnálom, hogy érre az információ, ra való utalás esetleg félreértésekre nyújthatott alkalmat. őszintén tisztelő hived: Gr. Bethlen István. MMMMNWMWMMMMMW József főherceg érkezése Orosházára A csorvási országzászló felavatására érkező József főherceget a már ismerte­tett program szerint dr. Fáy István fő­ispán, Márky Barna dr. alispán és Kiss László dr. j. főszolgabíró a járás tisz­tikara élén a laktanya melletti sorom­pónál fogadta csütörtökön délelőtt 9 óra 25 perckor. A főispán üdvözlő szavaira József főherceg válaszolt, majd a foga­dásra megjelent előkelőségek kíséreté­ben folytatta útját Csorvásra, ahol a községháza előtt felállított diadalkapu­nál a község elöljárósága és lakossága nevében dr. Rigó József főjegyző üd­vözölte a fenséget. • Likvidálfák as 1920. évi földreformot Egybekapcsolják a megoldási a gazda­­adósságok rendezésével w sége is körülbelül 63.6 millió pengőre te­hető. Valamiképpen lehetővé akarják ten­ni, hogy a megváltott birtokosok leg­alább követelésük egy részéhez hozzá­jussanak és olyan uj rendelkezéseket foganatosítsanak, amelyeknek segítségé­vel az elmaradt részleteket is pótolhatják majd a megváltott birtokosokkal szem­ben. Ami pedig a gazdaadósságok végleges rendezését illeti, ebben a vonatkozásban természetesen az elhatározás nem egé­szen azon múlik, hogy a magyar pénz­piac helyzete miképpen alakul, hanem attól is, hogy időközben a nemzetközi pénzpiac helyzete milyen változásokon megy keresztül és lehetővé válik-e majd a rövidlejáratu gazdahiteleknek hosszulíejáratuakká valő konvertálása. Lehetséges azonban az is, hogy e nagy konverzió előtt az 1920. évi földreform kapcsán fennálló pénzügyi kötelezettsé­gek rendezése történik meg, hogy a bir­tokosok megfelelő tőkéhez jussanak.

Next

/
Thumbnails
Contents