Orosházi Friss Hírek, 1936. április (13. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged. ra 3 fillér. ROSHÄXf Szerda, 1936. április 1 XIII. évfolyam 76. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5- pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. ■»olitflIfifiBi Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Hitler válaszát repülőgépen vitte Ribbentrop nagykövet Londonba a francia lapok Hitler javaslatáról I Gömbös Gyula távirata Mussolinihoz 'Gömbös Gyula miniszterelnök a kö­vetkező táviratot intézte Mussolinihoz: «Mussolini miniszterelnök őnagyméltósá­­gának, Róma. Az olasz határ átlépésekor szükségét érzem annak, hogy Nagyméltó­ságodnak feleségem és a külügyminiszter ur nevében is legőszintébb köszönetemet fejezzem ki azért a rendkívül meleg és szívélyes vendéglátásért, melyben feledhe­tetlen római tartózkodásunk alatt részünk volt. Az olasz képviselőház és az olasz nép közvetlen és meleg részvétele a ne­künk nyújtott lelkes fogadtatásban két­ségtelen bizonyítéka annak, hogy mü­vünk, amelyet Nagyméltóságoddal és az osztrák szövetségi kancellárral Rómában, az' emberi műveltség bölcsőjében a há­rom nemzet és az európai béke érdeké­ben végeztünk, helyes volt. Midőn arra kérem Nagyméltóságodat, hogy őfelsé­géiknek legmélyebb hódolatomat tolmá­csolni méltóztassék, egyben csodálato­mat fejezem ki Nagyméltóságod törté­nelmi lendülete, nagyszabású tervei és azok végrehajtása felett. Fogadja Nagy­méltóságod legmélyebb tiszteletemet és és szívélyes baráti érzelmeim kifejezését. Gömbös Gyula.» Iz orosz-japán halár­­harcok Rövid fegyverszünet után az orosz— japán határharcok újból fellángoltak. Az eddigi lövöldözések után súlyosabbra for­dult a harc, tegnap az oroszok már bom­báztak is. A japán kormány hivatalos jelentése szerint tegnap orosz repülőgé­pek bombákat vetettek le egy japán­­mandzsu járőrre. Két orosz repülőgép át­repült a mandzsu határon és megtáma­dott egy teherautón haladó japán járőrt. Egy katonát megöltek az orosz bomba­szilánkok és négyet súlyosan megsebesí­tettek. A mandzsu kormány’'az orosz repülőtámadás miatt rendkívül szigorú tiltakozó jegyzéket nyújtott át Ulan Bá­torban a mongol szovjetköztársaság fő­városában. Rz usztrák-cseh gazda­sági tárgyalások Az osztrák—cseh gazdasági tárgyalá­sok befejezéshez közelednek. Az uj ke­reskedelmi szerződés szövegezésével már készen vannak és a legrövidebb időn be­lül várható a megállapodásoknak (kéz­­jeggyel való ellátása. Az előnyvámokra vonatkozó megállapítások junius elsején lépnek életbe, minthogy azokat először a Népszövetség elé terjesztik. A .fizetési megállapodások azonban, amelyek csak a két áHam nemzeti bankjaira vonatkoz­nak, már az aláírás pillanatában azon­nal életbelépnek. Uj intézménye a szer­ződésnek, hogy osztrák—cseh vegyes bi­zottságot létesít a szerződés állandó el­lenőrzésére a római egyezmények min­tájára. Ribbentrop nagykövet tegnap délután repülőgépen Londonba utazott s átadta a német kormány előre bejelentett válasz­jegyzékét. Jellemző arra a bizonytalanságra, ami Berlinben nyilván uralkodik, hogy Rib­bentrop egyik munkatársa cáfolja az uta­zás hírét. Ezzel szemben a külügyi hi­vatalban megerősítették a tegnap dél­utáni londoni repülésről kiadott nyilat­kozatot. A Daily Express szerint 'Hitler vála­szának irányvonala a következő lesz: 1. Visszautasítja azt a felhívást, hogy a francia—szovjet egyezmény elleni kifogásait a hágai nemzetközi bíró­ság elé vigye. 2. Visszautasítja azt a 'javaslatot, hogy a Rajtiavidéken huszkiloméíe­res katomeníes körzet léseliijön. 3. Bizonyos feltételek mellett fel­ajánlja, hogy elhalássza egyidőre a Rajnavidék megerősitését, 4. A huszonöíéves támadást kizáró szerződésről szőlő ajánlatát kibőví­ti azzal, hogy azt Ausztriára, Cseh­szlovákiára és Litvániára kiterjeszti. A francia lapok különböző találgatá-Könyörtelen erélyt ígért a zágrábi rend őrfőnök arra az esetre, ha a tegnapi tün­tetések megismétlődnek. Ennek a rendőr­főnöki kiáltványnak a következménye, hogy Zágráb tegnap reggel halott város képét mutatja. Az utcák üresek, az em­berek nem merik elhagyni lakásukat s az a néhány ember, aki mégis az utcára merészkedik, csak meglapultan, óvatosan mer járni és percenkint ki van téve a lépten-nyomon felbukkanó rendőrjárőr-A felsőház folyósóin tegnap délelőtt sokan beszéltek arról, hogy a közjogi problémákkal kapcsolatban megalakult úgynevezett 21-es felsőházi bizottság hét­fő délután a felsőház Vgyik bizottsági termében ülést tartott, amelyen részlete­sen megvitatták az összes aktuális politi­kai és gazdasági kérdéseket. Károlyi Gyula gróf elnökölt az ülésen. A vita elsősorban a felépítési javas­lat körül folyt. A 21-es bizottságnak je­lentékeny része kifogást emel a törvény­sokat közölnek a német javaslatok vár­ható tartalmáról. A Petit Párisién úgy véli, hogy Né­metország legfontosabb javaslata valószí­nűleg az lesz, hogy kössenek uj locarnoi szerződést, amely Anglia és Olaszország kezessége mellett támadást kizáró egyez­ménnyel fűzné össze Franciaországot, Bel giumot és Németországot. A szerződés huszonöt évre szólana. Ami a keleti ha­tárokat illeti, Németország azt javasolná, hogy kétoldalú megállapodásokat létesít Csehszlovákiával és Litvániával. A Journal valószínűnek tartja, hogy Németország március 7-én felvetett aján­latát tovább fejleszti és Ausztriára, va­­lamzint Csehszlovákiára is kiterjeszti. A Jour értesülése szerint hétfőn este Berlinben hire járt, hogy a német kancel­lár bizonyos engedményre hajlandó a rajnavidéki erődítések kérdésében. Né­metország csupán fokozatosan építené ki a határmenti erődöket, még pedig olyan módon, hogy Franciaországnak és Bel­giumnak nem lesz oka nyugtalanságra. Késő éjjeli jelentés: Ribbentrop este 8 órakor Croaydonba érkezett s onnan autón folytatta útját Londonba, hogy a német választ átad­hassa. ség igazoltatásának. A rendőrség attól fél, hogy a tüntetések, amelyek során tegnap tizenkilenc tüntető és tizenegy rendőr sebesült meg, folytatódnak, ez­ért még az éjszaka folyamán erősítése­ket kért. Csendőrség és katonaság száll­ta meg Zágrábot, házkutatásokat tarta­nak s akinél lőfegyvert találnak, azt nyomban letartóztatják. A tegnapi sebe­sültek közül többnek az állapota igen súlyos. javaslat egyes rendelkezéseivel szemben. Főként a kormány kisajátítási jogát ki­fogásolják. Többen megállapították, jhogy a javaslatnak ez a része olyan irány ban halad, hogy azt követni alig, lehet, mert komoly veszedelmeket jelent. Az a vélemény alakult ki, hogy feltétlenül meg kell szüntetni a birtoktulajdonosok feje felett álló állandó bizonytalanságot és tisztázni kell, hogy a kormány az uj telepítési javaslat alapján milyen birtok­testekhez nyúlhat hozzá. Rz Ipari novella tárgyalá­sa a felsőháziján A felsőház tegnap délelőtt ülést tartott. Gróf Széchenyi Bertalan elnök nyitotta meg az ülést. Eleinte kevés érdeklődés mutatkozott, később azonban benépesül­tek a padsorok. Varsányi Emil előadó is­mertette az ipari novellát. Rámutatott ar­ra, hogy a törvényjavaslat .elvül tűzte ki a gyengébbek védelmét, szabályozza és az eddigi módnál jobban megvédi a kisipart. Nagy súlyt helyez a törvény­­javaslat az iparosság szellemi és erköl­csi színvonalának emelésére. Elfogadásra ajánlotta a novellát. Kun Bála Madridban Izgat a kápvlseldválaszláson A Daily Mail jelenti Barcelonából-.« Kun Béla néhánynapi barcelonai tartóz­kodás után Madridba utazott. Barcelo­nában szoros összeköttetésben állt a kommunistákkal, hogy megszervezze az április 12-i községi választásokra a kom­munista jelöltek diadalát, akiknek célja a szovjeturalom kikiáltása egész /Spa­nyolországban. Kíséretében van Nonov, az 1034. októberi austriai forradalom megszervezője, Barcelonában még Nin András, Trockij egykori titkára is se­gítségére volt. Bőven el van látva pénz­zel; Barcelonában mintegy huszonnyolc ezer font sterlingnek megfelelő (össze­get osztott szét. Eltemették Venizeloszl Kráta szigetén Athénből jelentik: Kréta szigetének fő­városában, Kandiában, közszemlére volt kitéve egy kolostorban Venizelosz holt­teste, hogy szükebb honfitársai megad­hassák a végtisztességet a nagy állam­férfinak. Tegnap volt a temetés. Ve­­nizelosz sem politikai végrendeletet, sem emlékiratokat nem hagyott hátra. Idő­sebbik fiát pártja beválasztotta a veze­tőségbe. 2600 tanú a szeghalmi petlciában A szeghalmi petíció tegnapi tárgyalásán Bothos Gyula elnök közölte, hogy meg­érkezett a belügyminiszter átirata Tildy magyar állampolgárságának ügyében. E- szerint Tildy magyar állampolgár. A bí­róság ezután egyórás tanácskozásra vo­nult vissza, majd kihirdette végzését. Elrendelték a bizonyítást a panaszosok­nak arra az állítására vonatkozólag, a­­rnely szerint a választás lezárásakor a Tildy-párt gyülekezőhelyem még több­száz ember várakozott. Ezeket nem en­gedték szavazni. A peticionálók állításuk­ra nézve 2300 tanti kihallgatását kérték, amit a bíróság el is rendelt. A közigaz­gatási bíróság a bzionyitási eljárás lefoly­tatásával a szegedi táblát bizta meg. Zágráb a halott város képét mutatta A rendőrfőnök könyörtelen erélyt Ígért, ha meg­ismétlődnek a tüntetések A huszonegyes bizottság súlyos ki­fogásai a telepítési javaslat ellen Főként a kormány kisajátítási jogát kifogásolják

Next

/
Thumbnails
Contents