Orosházi Friss Hírek, 1936. május (13. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

Ara & fillér. Tek. M. Kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged‘ Péntek, 1936. május hó 1 XIII. évfolyam 100. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5- fl® ÄÄ H fi Ä Klfflnilfln Szerkesztőségés kiadóhivatal Orosházán, pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő, * M Ä M ■ MW. VH M IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min- Főszerkesztő és laptulajdonos: kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­dennap korán reggel. Telefon 113. sz, DEMARTSIK FERENCZ tesitést. Hirdetések dijszabás szerint, B párizsi tőzsde fél a baloldaltól A párisi tőzsde rossz hangu'ata nagy nyugtalanságot keltett a francia ba’oldali pártokban, amelyek első választási sike­reik gyümölcseit féltik a tőzsdei körök magatartásától. A jobboldal ugyanis a választási küzde'emben kezdettől fogva főleg azzal érvelt, hogy a ba'oldal 'győ­zelme zűrzavaros tőzsdei és pénzügyi ál­lapotokat teremtene, előbb-utóbb pedig a francia pénz rontására vezetne, aminek gondolata a francia kistőkések igen szé­les rétegében természetesen nagyon nép­szerűtlen. A tegnap reggeli baloldali la­pok ezért azt követe'ik, hogy a kor­mány lépjen közbe és szigorúan büntesse meg azokat, akik üzérkedési célzattal mesterségesen szítják a rémületet és ez­zel nagy kárt okoznak a francia köz­gazdaságnak. I nógos elkeseredett nyilatkozata Hajié Szelasszié császár a Times hadi­tudósítója előtt keserű hangon cáfolta a menekü'ési szándékáról szóló híresztelé­seket. Hát nem értik meg aivilág népei — mondotta többek közt —, hogy a végsőkig harcolok a közös biztonság utolsó bástyájának megvédése érdeké­ben? Hát olyan vakok a népek, hogy nem látják, hogy csupán az emberiség iránti kötelességérzetből tartok ki mind­addig, amig meg nem érkeznek késleke­dő szövetségeseim? Ha magamra hagy­nak, ki kell jelentenem, hogy vége a nyugatnak. Eltemették Fűid királyi Fuad királyt tegnap délelőtt tiz óra­kor temették el óriási gyászpompával. Az egyiptomi közvéleményben mély vissz­hangra talált, hogy a kormányzó nem­zeti színű szalaggal ékesített koszorút tétetett le a király koporsójára és hogy háromnapos hivatalos gyászt rendelt el Magyarországon. Tüntetők ás a rendőrség harca Jeruzsálemben Jeruzsálemben tegnap az arabok nagy tüntetést rendeztek a zsidók ellen. Egy kétszáz főnyi arab csapat heves harcot vívott a rend fentartására kivezényelt an­gol rendőrséggel. A több mint egy óra hosszat tartó ütközetben kilenc arab tün­tető és négy angol rendőr súlyosan meg­sebesült. A rendőri készültséget erősen megszigorították. A Damaszkuszi kapu­hoz rohamsisakos rendőrcsapat vonult fel, amely megállítja a városba érkező arabokat és átkutatja őket, hogy nincs-e náluk fegyver. Az ország többi részé­ből is zavargásokat jelentenek. Názáret­­ben az arab sztrájkbizottság valameny­­nyi tagját letartóztatták izgatás és lá­­zitás címén. Hír ax osxtrále Kormány uff áss er vésés ér öl Csalc a pénxügyminlsxter ff asaérleesését vár fáié A Linzer Volksblatt tegnapi számában szenzációs hirt közöl, amely szerint az osztrák kormány újjászervezése küszöbön áll. A lap szerint • a kormányrekonsírakció végrehajtása már a jövő héten megtörténik. Az osztrák kormányt már most újjáala­kították volna, azonban nem akarták a kormányrekonstrukciót egy olyan időpont ban eszközölni, amikor a szövetségi pénz ügy miniszter a Népszövetség pénzügyi bizottsága előtt Ausztria pénzügyi hely­zetéről számol be. Ha a pénzügyminiszter visszaérkezik, a kormány lemond és egyes tagjait uj emberekkel cserélik ki. Badog'io tábornagy táviratozza: Gra­ziam tábornok csapata elkeseredett küz­delem után elfoglalta Nasibu herceg csa­patai által haíáltmegvetően védett sza­­szabaneh-bullalei megerősített védelmi vo nalat. Az erődítményeket belga és török tisz­tek tervezték és építették. Az olasz csapatok szerdán délután foglalták el Szaszabanehi s Bulláiét. Az anyaországbeli csapatok, a szomáli katonák, a királyi lövészek, a Tiberis ne­vű feketeinges légió és a milícia tagjai, A felsőház egyesitett bizottságai teg­nap délelőtt 10 órakor Osvald István el­nökletével folytatták a telepítési törvény­­javaslat tárgyalását. Az ülés Darányi Kálmán földmivelési miniszter beszédével kezdődött. A miniszter válaszolt az el­hangzott felszólalásokra. — Többen felvetették azt a kérdést, — mondotta a miniszter —, hogy idősze­­rü-e ez a javaslat vagy sem. Gróf Szé­chenyi Aladár azt mondotta: tulajdon­képpen már 40 évvel ezelőtt aktuális volt és akkor kellett volna megoldani, amikor Darányi Ignác telepítési javasla­tát benyújtotta és amikor ezt a javasla­tot bizonyos okokból nem lehetett meg­valósítani. Teljesen osztom azt a né­zetet, hogy ha a Darányi-féle javaslat törvény­erőre emelkedett volna, akkor való­színű, hogy a háború után maga a földreform másképpen alakul. Bécsi mértékadó politikai körökben úgy tudják, hogy Strobel földmivelés­­ügyi miniszter Dobretzberger népjóléti miniszter, továbbá Sinderich népjóléti ál­lamtitkár kilépnek a kormányból. A két kilépő miniszter helyét Weber udvari tanácsos, az osztrák távirati iroda főszerkesztője, illetve Resch egyetemi ta­nár fogja betölteni. Resch egyetemi ta­nár egy Ízben már volt népjóléti mi­niszter. Feltűnést keltett, hogy a linzi lap'hir­­adásának közlését a bécsi lapoknak meg­tiltották. a szomáli királyi csapatok és a gyar­mati dubatok egymást felülmúlva har­coltak a végső küzdelemre elszánt, meg­erősített terepen küzdő és mindennel felszerelt ellenfél ellen. Gépkocsis csa­pataink üldözőbe vették a menekülő el­lenséget. Csapataink az északi hadszíntéren folytatják előnyomulásukat Addisz- Ababa felé. A Tana tó vidékéről elindult száza­daink elfoglalták Debra Tábort, Kassza herceg volt székhelyét. A földreform általában mindig a há­ború után szokott jelentkezni. — A kormányzat fő kötelessége az | előrelátás — folytatta a miniszter. Arról beszélt ezután a miniszter, hogy a kisbirtokok megerőltetésére és sza­porítására feltétlenül szükség van. mégpedig azért, mert ha e szükreszabott ország határán túl nézünk és látjuk, hogy milyen front alakul ki egész Európában a magántulajdon ellen, akkor feltétlenül helyesnek és szükségesnek Ítéljük a kis­birtokos osztály megerősítését. — A birtokososztály részéről indult ki az az óhaj, — folytatta a miniszter, — hogy köztartozásokat lehessen földben leróni. — Nem helyes ezt a kérdést — foly­tatta a miniszter — a politika 'szemszö­géből tárgyalni. Általában az ilyen tör­vényjavaslatokkal nem akkor kell előál- I Iani, amikor az már erős szükségletként dörömböl az ajtókon. Amikor azelőtt álunk, hogy általános titkos szavazás le­gyen a következő képviselőválasztásnál, addig ke'l ezekben a kérdésekben ren­det teremteni. A földmivelésügyi miniszter beszéde után Lázár Andor igazságügyminiszter szólalt fel, majd a javas atot általános­ságban elfogadták. A részletes tárgyalás során Khuen-Héderváry gróf előadónak számos módosítását fogadták el, valamint a bizottság több tagja által benyújtott módosításokat, amelyek közül egyedül lényeges a kártalanításra vonatkozó mó­dosítás. Tekintette! a felsőház által elfo­gadott módosításokra, a törvényjavaslat a felsőház plenáris tárgyalása után ismét visszakerül a képviselőházhoz. NMMMMMMWMMMPWPMMMPI Elnapolták a szentesi petíció tírgyelásit A közigazgatási birós'ág Bothos Gyula tanácsa tegnap délelőtt folytatta a' Vá­­rady László szentesi NEP-képviselő man­dátuma ellen benyújtott panasz tárgyalá­sát. A petíciót örgróf Pallavicini György hivei nyújtották be. Bizonyítani kívánják, hogy Pallavicini György őrgrófnak az induláshoz szükséges ezer jó aláírása megvolt és igy a választási elnök tör­vénytelenül akadályozta meg a választás­ban való részvételét. A tegnapi tárgyalás mindössze néhány percig tartott. Bothos tanácselnök kihirdette a közigazgatás* bíróság végzését, amelyben kötelezi a panaszosokat, hogy május 25-ig részletes kimutatást terjesszenek a bíróság elé: mely választók ajánlásait tartják érvé­nyesnek Pallavicini György őrgórf aján­lási ivein és mikéit kívánják kimutatni, hogy Pallavicininek a szükséges ezer törvényes ajánlása megvolt. Elrendelte pgyben a birós.ág, hogy a választásvédők junius 8-ig tehetik meg észrevételeiket a panaszosok beadványára. A legköze­lebbi tárgyalás junius 16-án lesz és min­den va!ó«*inüség szerint ugyanezen a na­pon a közigazgatási bíróság már ítéletet is hirdet. B tótkomlós! fójegyzfisóg pályázói A tótkomlósi főjegyzői állásra lejárt a pályázati határidő. A pályázók névsorá­ban több ismerősünk van, éspedig oroshá ziak, igy: Szemenyei Bálint dr .ügyvéd, Benkő Ferenc pusztaföldvári segédjegy­­ző és Czanik Pál ny. gerendási főjegyző Ezeken kivül még 8 pályázó van: Szoko­­lay Pát tótkomlósi főjegyzőhelyettes, Pri­­belszky György rákoshegyi segéd jegyző, dr. Kiss Zoltán tiszasasi ügyvéd, dr. Mar­tin Sándor tótkomlósi ügyvéd, Vida Ká­roly csorvási segédjegyző, Kovács László gátéri főjegyző, Zsuppányi Ernő zala­egerszegi jegyző és Bukovinszky János pusztaföldvári főjegyző. Az előjeleket Ítélve a tótkomlósi főjegyzőválasztás, a­­minek határnapját később tűzi ki a já­rás főszolgabirája, kemény küzdelme lesz a jelölteknek. — o — Grasiani áttörte Nasibu véáelmi vonalát Sxasxabaneff as olassoleé ft kisbirtokok megerősítéséről tartott beszédet a földmi ve lésligy i miniszter A telepítési törvényjavaslat a felsőház egyesitett bizottságai előtt

Next

/
Thumbnails
Contents