Orosházi Friss Hírek, 1936. június (13. évfolyam, 126-136. szám)

1936-06-03 / 126. szám

' OROSHÁZI FRISS HÍREK 1936. junius 3 1936. junius 3 OROSHÁZI FRISS HÍREK Amerikai örökösöket keresnek Orosházán A keddi nap fo'yamán megkeresés ér­kezett a község e'ő járóságához a Ma­gyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő Irodától A megkeresés szerint még 1902 évben kivándorolt Amerikába Orosházáról egy Öze Lajosné nevű asz­­szony férjével együtt. A férje régebben meghalt és azóta özvegyi sorban élt az asszony, aki a múlt hónapban 66 éves korában meghalt C eve'andban Ohio ál­lamban. Az idős asszony után, akinek leánkori nevét nem tudják, csak azt, hogy Eteknek hívták, maradt valami örökség és igy most az orosházi hozzá­tartozóinak, ha ugyan van ilyen, jelent­keznie kell megfelelő okmányokkal és bi­zonyítékokkal a község gyámügyi jegy­zői irodájában. Tűz volt Pusztafildváron Szombaton éjjel 10 óra után tűz ütött ki Pusztaföldváron a Kossuth-utcában. juhász Mihály gazdálkodó szártetős háza gyu’adt ki eddig ismeretlen okból s an­nak el'enére, hogy a szomszédok és a tűzoltók is a legnagyobb erőfeszítéssel dolgoztak az oltási munkáknál, a rend­kívül száraz tetőn nem bírták a tűz el­­harapózását megakadályozni: a Juhász­ház tetőzete teljesen leégett. Sikerült azonban a tüzet a tetőre loka izá'ni any­­nyira, hogy sem a házban benn, sem az istállóépületben sem embernek, sem jó­szágnak baja nem esett. A kár — mint étesüliink — biztosítás utján megtéri!1. APOLIO Telefon 9. MOZGO Telefon 9. Szerdán, junius 3-án fél 9 órakor Csütörtökön, junius 4-én 7 és 9 órakor t MAGYAR VILAGHIRADÓ PARAMOUNT VILAGHIRADÓ A megtagadott asszony Egy forró szerelem története, amely diadalmasan küzd a társadalmi elő­ítéletekkel. Irta: Sir Silbert Parker. Rendezte: Mitchell Leisen. Főszerep­lők : Syilvia Sidney és Gene Raymond Kedvezményes helyárak ! ielyárak: Erkély és páholy 70, első hely 60, második hely 50, harmadik hely 30, negyedik hely 20 fillér. Szombaton, junius 6-án 1 fél 9 órakor Vasárnap, junius 7-én i 3—5—7 és 9 órakor FOX VILAGHIRADÓ A kettes számú kém­iroda izgalmas, modern kémkedési történet a francia—német kémszolgálatról. — A francia filmgyártás legszebb al­kotása. Főszereplők: VERA KORENE és JEAN Murat. Rendes helyárak 30—100 fillérig Szerda—csütörtöki előadások szel­vényei érvényesek. Helyárak: Erkély és páholyszék 1 P, 1, hely 90, II. hely 70, 1U. hely 50, IV. hely 30 fillér. Kerékpár-razziát tarlóit a csendőr ség Orosházán Igazolvány nélkül, kölcsönkéri kerékpárokon szabálytalanul közlekednek az utcákon Az utóbbi időben nagyon sok panasz merült fel az orosházi kerékpárosok el­len, akik nem törődve a közlekedési ren­dé'etben e őirt szabályokkal, eszeveszet­ten hajtanak, veszélyeztetve a járókelők és sajátmaguk testi épségét. Ezenkívül azonban más szabályta anságokat is kö­vetnek el, me'yek a kihábási bíróság elé tartoznának. Pünkösd hétfőjén kisebbfajta megfi­gyelést, razziát tartott a csendőrség a Győri Vilmos-téren. A járőr több kerék­párost szál itott le kerékpárjáról és iga­zolásra szó itott fel. Legnagyobbrészt »a női nemhez« tartoztak a leigazoitatotf kerékpárosok, akikről természetesen ki­derült, hogy minden igazolvány nélkül, kölcsönkért gépen karikáztak meg'ehető­­sen bizonytalanul a forgalmas úttesten. A közlekedési szabályok pedig szigorúan előírják, hogy azoknak, akik kerékpáron közleked­nek, magukkal kell hordrniok és fel­szólításra fel kell tudni mutatnfok a kerékpárigazolványt, mert ellenke­ző esetben kihágást követnek el. A csendőrség nyomatékosan felhívja a kerékpárosok figyelmét arra, hogy a köz­lekedési szabályokat tartsák be, igazol­vány nélkül ne használják gépüket, köl­csön is csak megfelelő igazolvánnyal adják, mert ellenkező esetben kénytele­nek lesznek e'lenük a legszigorúbb kihá­­gási eljárást megindítani. A pünkösdhétfői kisebb fajta kerékpár­razzia következtében egyelőre csak öt kerékpáros ellen indul eljárás. Junius 9-én tart közgyűlést a községi képviselőtestület Orosháza község képviselőtestületének junius havi közgyűlését — értesü­lésünk szerint — a jövő hét keddjére, junius hd 9-ére hívják össze. A közgyűlés tárgysorozatának összeálitásu most van folyamatban és mint értesülünk, a köz­gyűlésen több rendkívül érdekes községi ügy kerül letárgya'ásra. Nagyobb közszállitásban részesül az orosházi férfiszabószakmai iparosság Dólmagyarországi szabók nagygyűlése Délmagyao szág S'abómesle ei — mint előre je'eztük — pünkösdkor Gyulán nagygyűlést tartottak az ipartestület nagy termében, ahol az orosházi szabómeste­reket Németh István és Tóbiás Sándor képviselték, a Szabómesterek Országos Szövetsége részéről Vágó Jenő e'nök vett részt a népes nagygyü'ésen, ame'y táviratilag üdvözö'te Bornemissza Géza iparügyi minisztert s a szakmai, érdek­­képviseleti notabiütásök pedig levélben kapnak a nagygyűléstől üdvözlő sorokat. Négy órán kérésziül tárgyalta a nagygyűlés a szakmát érdeklő összes aktuális kérdéseket és Németh István, orosházi szakosztályi 'elnök javas’atára kimondották a bizott­ság alakítását arra hogy a szakma minden kérdéséi a jövőben egységes irányítással intézzék. Ez a bizottság a Kamara déli részén lévő nagyobb városok vezető szabóipa­­rosaibói alakul. Örömmel vette tudomásai’ a nagygyűlés központi elnök ama bejelentését, hogy a békésvármegyei szabóipar a közel jövőben nagyarányú köz­szál iíásban részesül. Erre vonatkozó­lag egyébként már az orosházi Ipar­testület szabószakosztálya magától az az iparügyi minisztertől kapott érte­­fciíésí azzal, hogy a közszállitásból az orosházi férfiszabóipar is részesülni fog. A gyulai nagygyűlés mindvégig ko­moly hangulatban folyt le, utána társas­ebéd volt. —«0»— Taska egyedül üli a halálaulóban A margithidi halá'autó ügyében tovább folyik a vizsgálat. Taska János sofőr hul­láját felboncolták. A boncolás megál­lapította, hogy Taska János még élt, amikor a vízbe ‘zuhant és halá'át közvet­lenül fulladás okozta. A jobb halántékán erős vágást ta'áltak, amelyet minden vj lósziníiség szerint egy motoralkatrész ejtett. Tollai, bőrt magas napi árért most már nem a lóvásártéren, mert onnan üzletemet áthelyeztem KOSSUTH-TÉR 4 szám alatt lévő, volt Kovács péküzlet helyiségébe a Gabona-piac melleit, hol egész napon át vásárolunk. — Hívásra házhoz megyek. Volt lóvásártéri toll üzlet! 0! kormányzóságra oszlik übesszinia Királyi rendelettel az abessziniai 5 kor­mányzóság élére a következőket nevez­ték ki: Az alkirály távollétében főkor­mányzó Graziam Rudolf tábornagy, Eri­trea kormányzója Pirzio-Biroli tábornok, hara kormányzója Pirzio-Biroli tábornok, Harrar kormányzója Nasi tábornok, Gala és Szidamo kormányzója Geloso tábor­nok, Szomáiáé Santini tábornok lett. Ma és holnap Denartsik könyvsátorban vásároljunk ümagyar könyv Még szerdán és csütörtökön is a ma­gyar könyv, a magyar szel'em kiáll az utcákra és üdvözli a könyvessátrakból azokat, akik ná'ri nem tesznek látogatást, A mai éleit nehéz, c kenyérg*ondo'kka! küzdünk mindannyian, nem csoda, ha nem jut könyvre úgy, ahogyan szeretnék, vagy ahogyan a boldogabb békevi'ág­­ban jutott. T^idja ezt a magyar könyv is, ezért áll ki az utcára s ezért kínál­ja magát a könyvbarátoknak igy: Néz­zetek meg, kedden, szerdán és csütörtö­kön, o'csóbb vagyok, mint máskor. Há­rom napon keresztül könnyebben juttok hozzám, igyekezzetek, vásáro’jatok meg’; hiszen hiányzóm a könyvtáradból, de hi­ányzóm a tudásodból is, én, aki pedig szoros kapcsolatban vagyok a mai é'et­­tel. Vásáro'j meg a Könyvnapon olcsó pénzen, olvass el engem, könyvbarátom s meglátod, 'elked gazdagabb lesz, sor­sod könnyebb lesz ! Tanu j belőlem, mu­lass velem ! »Szeressük meg a ma­gyar könyvet, hallgassuk meg könyvnapi hivó szavát. Vásáro’juk a magyar köny­vet, amely az o’vasónak lelki gazdag­ságot és mindenkinek kenyeret juttat a­­zokkal a fillérekkel, ámi a könyvvásár­lásnál belekerül a gazdasági vérkerin­gésbe. a táncos-leányok Szegeden Megírtuk, hogy Zatykó Mihály ev. igazgató leánynövendékei szegedi tanul­mányi kirándulás keretében az idegen­­forgalmi hivatal meghívására táncosmü­­sort mutatnak be a Fogadalmi templom téren. A kirándulás lezajlott s az oros­házi kis’eányok újabb dicsőséget szerez­tek Orosházának, iskolájuknak, sok si­kert maguknak és eismerést tanítójuk­nak. Hogy ez a siker egészen különleges volt, annak bizonyságára álljon itt szó­­szerint az a leve’ezőlap-közlés, amit már tegnap hozott a posta Zatykó Mihálynak és feleségének: »A Tanító Hölgynek és urnák, akik ezekből a kis gyermekek­ből kis művészeket neveinek, hogy ezt a művészetüket Szegeden a Fogadalmi Temp’om e őtt az ott megjelenő helyi és vidéki jó magyaroknak bemutassák. Őszinte tiszte’ette’ Sz. Weil Aranka, Bu­dapest, V. József-tér 9. IV- 5., Bihari Sándor Budapest Tűzoltó-utca 5 sz.» íme, két név, két ember, aki bizonnyára élményt kapott az orosházi ev. kis ányok táncainak megcsodálásakor s akik — ta­lán — eddig nem is igen törődtek vele, van-e Orosháza, vagy nincs. Egyenruhit a küzségi rendőrnek! A pünkösdhétfői csendőrségi kerékpár­razzia alkalmával történt, hogy Hódi Ist­ván 21 éves orosházi—pusztakakasszéki tanyai földműves legényt, aki szabály­talanul kerékpározott a Győry Vilmos­­téren, igazo’ásra szólította fel a községi rendőr. A legény a felszólításra hátrané­zett és mivel egy civilruhás egyént lá­tott csak a közelben, nyugodtan tovább akart kerékpározni. A községi rendőr ek­kor ismételten megállásra szólította fel Hódit, aki a másodszori fe’szólitásra is csak magynehezen szállt le gépéről. — Kicsoda maga? — kérdezte a köz­ségi rendőrtől. Engem csak csendőr, vagy rendőr szó áthat fel igazolásra — erélyes­­kedett a legény, aki később kénytelen volt e’hinni, hogy az, aki a kerékpárjáról leszállította, mégiscsak községi renü"', mivel bevitték a csendőrségre. A legény szabálytalanul, igazolvány nélkül kerék­pározott s mert nem tudta magát sem igazolni, kerékpárját elvették, ellene pe­dig kihágási eljárás indult. Ilyen és ha­sonló esetek elkerülése végett kívánatos volna, hogy a községi rendőrnek mennél előbb meg legyen az egyenruháin. HÍREK — Bálint Géza számvevőségi főnök Nyugalomban. A pénzügyminiszter Bá­lint Géza gyulai pénzügyi számvevőségi főtanácsos, számvevőségi főnököt saját kérelmére, junius 1-től nyugalomba he­lyezte. Bá int Géza tisztviselői pályáját 39 év előtt Gyu’án kezdte és ott emelkedett fokozatosan a főnöki pozícióig, amit 14 év óta töltött be, fe’ettesei és tisztviselőt tábora becsületétől övezve. — Bővül a gyu'ai pímiigyfiga^gaíőság ügyköre. A pénzügyminiszter a satkadr. adóhivatalhoz tartozó Biharugra, Geszt, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Nagy­­sza'onta, Okány, Sarkad, Sarkadkeresz. túr és Zsadány községeket a belügy­miniszterrel egyetértve ju’.ius 1-től a debreceni pénzügyigazgatósági kerületből a gyulai pénzügyigazgatóság kerü’etébe helyezte át és egyidejü’eg a sarkadi m. kir. adóhivatalt a gyulai pénzügyigaz­gatóság alá rendelte. — A Szépmivés kiállítás ünnepélyes megnyitása. Az Alföld szálló kistermében pünkösd vasárnap déle'őtt fél 11 órákor nyitották meg a Szépmivés kiállítást ün­nepélyes kü'sőségék között. A megnyitás alka'mából dr. Llisztig István szegedi ügyvéd, műgyűjtő tartott előadást a gra­fikáról, az ex librisekről és a magyaros kerámiáról, népnüvészetről. A kiállítást a két ünnepnap a'att sokszázan nézték meg. — Transzforrráíortüz a Pesti-uton. Tegnap reggel 7 óra tájban a tűzoltókat arról értesítették te’efonon, hogy a Pesti­­uti Jankó Ferent-ház előtti transzformá­tor kigyulladt. Tűzoltóink azonnal ki­vonultak a helysánre, ahol már a villany te'ep emberei szcrgoskodtak a tűz e'oltá­­sán, ami a tűzoltók segélyével csakhamar sikerült is. — SZERETI A SZÉPET? Nézze meg az Alföld kisteirr.ében a Szépmivesek Kiállítását. Nyitva 10—1-ig és délután 3—5-ig. Megtekintés díjtalan. — Ezen a hé Un a Kertész-patika tart éjjeli szolgálatot. — Ezen a hétéi a mentőorvosi szolgá­latot dr. Pálka Liijos községi orvos végzi. — Nem lesz létszámemelés a békés­csabai kórháznál A békéscsabai kor­házi alkalmazottá* létszámának fele­melését határozta el égy régebbi közgyű­lésen Békéscsaba város képviselőtestü­lete. A képviselőtestület határozatát a kisgyülés is jóváiagyta, igy küldték fel az aktákat a belügyminisztériumba. A belügyminiszter t vármegyén keresztül leiratot intézett Békéscsabához, amely­ben értesíti a váost, hogy a kórháznál tervezett Iétszárremeléshez a pénzügy­­miniszterrel egyeértő'eg nem járul hoz zá. — Az elemi skolások majálisa. Az orosházi állami riemi iskolások junius 2-án, kedden regfel kirándultak Gyopá­­rosfürdőre. A kis|yerme'kek nemzetiszinü zászlóval, zeneszóval vonultak ki reg­gel a tanítók feügyelete mellett és este 7 óra tájban érkztek vissza kellemesen eltöltött nap emléiével. — Elmaradt a jofgári leányiskola gyo­mai torinaversenyi A pünkösdi ünnepek alatt az orosházi polgári leányiskola nö­vendékeiből alakit tornászcsapat Gyo­mára utazott, higy a gyomai polgári leányisko'ások tonászcsapatával verse­nyezzenek. A tonaverseny azonban ké­sőbbi időpontra hlasztódott, mert a nagy vihar és felhőszkadás miatt a verse­nyeket nem lehettt megtartani. —- Uj rend a cabaí piacon. Békéscsa­bai értesülésünk Serint junius 1-től kez­­dődőleg gyümölckereskedők és terme­­melők gyümölcsé csak a Hunyadi-téri gyümölcspiacon rusithatnak, a belső­piacon — Szent itván tér, Kossuth tér és Ferenc József :ér — a gyümölcsáru­éit« c i i '/-ic — Az adőfelszőlamlási bizottságba a Lehóczky Pál tótkomlósi községi köz­gyám elhunytáva! megüresedett bizottsá­gi tagságra Tótkomlósról Asztalos And­rás albiró, a Kisbirtokos Szövetség el­nökét választották be. — jelentkezés a búzaminőség: ver­senyre. Ismeretes, hogy az idei várme­gyei buzamínőségi verseny és kiál'itást Békésen rendezi meg a vármegye. A ver­senyre junius hó 7-ig lehet jelentkezni a Kisbirtokos Szövetség irodáján, Vörös jegyzőnél. — A MEGTAGADOTT ASSZONY, akit a férje csak bosszúból vett el, hogy nevetségessé tegye gőgös család­ját. így került a fe'ső négyszáz kápráza­tos szalonjaiba. A MEGTAGADOTT ASSZONY (SYLVIA SIDNEY) bemutatja ma az APOLLÓ mozgó. — Készül a fiumei állatvisár. Az Olaszország felé irányuló állatkivitelt Posztumia helyett tudvalévőén Fiúméba akarják terelni a magyar és olasz ható­ságok és a cél érdekében már építik is Fiúméban az állatszállásokat, úgyhogy 1900 férőhellyel néhány hét múlva már megnyitható lesz a fiumei állatvásár. — Színházi repülőjáratok Francia­­országban. Párisban most azzal a tervvel foglalkoznak, hogy színházi repülőjára­tokat létesítenék. Reimsből, Amiensből Rouenből, Chartresboi és Sensból es­ténként külön repülőgépek indulnak Pá­­risba, hogy a városok tehetősebb pol­gárai részt vehessenek a párisi szín­házak előadásán. Éjfélkor, az előadás végeztével ugyanaz a repülőgép szál­lítja vissza a színházlátogató vidékie­ket városukba. ­— Magyar turista halá'os szerencsétlen­sége Németországban. Münchenből jelen­tik: Muchmayer Jenő 61 éves magyar ál'ampolgárt a Notkar-csucs közelében holtan ta'álták. Valószínűleg eltévedt hegymászás közben ,s az ismeretlen te­repen lezuhant. — Az arcbőrt elcsúfító számos tisz­­tátalanság, mint gyulladásos [rirosságok, pörsenések és pattanások, amelyek elég­telen emésztés következtében támadnak, a természetadta «Ferenc József» keserü­­viz használata által — reggelenként fél pohárral — rövidesen eltűnnek. 34g. — Két diák bravúrja. Berta Istvánná bajai lakos hétfőn délután a bajai Duna­­csatornába zuhant. Deák István 10 éves és Iglói Zoltán 12 éves diákok életük ve­szélyeztetésével mentették ki Bertánét a Dunából. A mentők a kórházba szállí­tották, ahol meghalt. Valószínű, hogy az idős asszony elszédült és igy zuhant a Dunába. — Pünkösd vasárnapján tartotta ala­kuló értekezletét a halálfejes »Tüzké­­reszí.« Báró Berg Miksa és Czirják An­tal országgyűlési képviselők vezetése alatt megalakult az ellenzéki frontharcos szer­vezet, a magyar Tüzkereszt Szövetség. Az alakulat, amely egyelőre a fü/getlen kisgazdapárt égisze alatt működik, Rákó­­czi-uti helyiségében pünkösd vasárnapján tartotta alakuló értekezletét. — A potyautas szörnyű halála. Éjszaka Budapest felé robogott a kecskeméti or­szágúton egy pótkocsis teherautó. A so­főr látta, hogy a pótkocsin elh^ezett üres benzines vashordók kfjzött megbújt egy »potyautas«, aki amikor észrevette, hogy a sofőr megtűri a kocsin, felmá­szott a vashordók tetejére. Lajosmiijse közelében a pótkocsi összekötő rudja eltörött és az egyik kanyarodónál a ne­héz kocsi felfordult, a potyautas az árok­ba zuhant és a harminckilenc vashordó halálra zúzta. — A modem gyermek már nem lovat, hanem autót kíván. Autója lehet ön­nek is, ha részt vesz a 66.-ik jótékony­­célú m. kir. államsorsjátékon- Kis sze­rencsével 40.000 aranypengőt nyerhet. 17.000 nyeremény, melyeket mind kész­pénzben fizetnek ki. Ha nem nyer, ak­kor vigasztalja az a tudat, hogy a nyo­morgókon segített. Húzás már junius C ár, loo-r — Ha fáradt és izgatott, ha a hasban feszülés érzése kínozza és gyakori félelemérzetben szenved, akkor igyék reggelenként éhgyomorra egy pohár ter­mészetes «Ferenc József» keserüvizet, mert ez megszünteti az emésztési zavar­­rok okait, csökkenti a mérges bélgáz­­fejlődést s elhárítja a vértódulásokat. /21* — A forró szerelem története A MEG­TAGADOTT ASSZONY, aki diadalma. san küzd a társadalmi előítéletekkel szemben. Kél ember különös kapcsola­tát matatja be ez a film, amely minde­nütt, ahol bemutatásra került, a leg­nagyobb sikert aratta. — A vármegye jőszágmozgalma áp­rilisban. 7,prj'is hónapban a vármegye te­rületéről e szállitottak belföldre gépkocsin 17 darab bárányt, 9 darab felnőtt szarvas marhát, 9 darab növendéket, 540 darab borjut, 243 hízott sertést, 147 darab so­vány sertést, 92 darab süldőt és 102 darab malacot. Belföldre vonaton elszál­lítottak 195 darab szarvasmarhát, 25 da­rab növendéket, 18 borjut, 541 hízott ser­tést, 173 süldőt és 165 malacot. Olasz­országba elszállítottak 75 darab szarvas­marhát. Elszállítottak ezenkívül 55 kacsát 345 csirkét, 23734 tyúkot, 1111 gyön­gyöst és 698.000 tojást. — Iratkozzon be Demartsik kölcsön­­könyvfárába. — Rosszul lett az utcán. A Tass-utcai isko’a e'őtt Pünkösd hétfőn délután fél 5 óra tájban rosszul lett és összeesett egy 22 év körüli fiatalember. A mentők a­­zonnal kivonultak és miután megállapí­tották, hogy epilepsziás rohamot kapott, első segély nyújtás után lakására szál­lították. — GUMIBÉLYEGZÖKET 2—3 óra alatt készít a Demartsik-nyomda. Te­lefon 113. UJ KOZMETIKAI VILÁGCSODA a dr. Bayer vegyész hámlasztó krém­je. Orosházára most érkezett a Bérezi Illatszertárba. Ára P 1.20„ hatása ' csodálatos! (Korzó Mozgó jegyeire árkedvezmény.) — Izgalmas és teljesen uj utakon ha­ladó történet A MEGTAGADOTT ASZ­­SZONY, amelyet KEDVEZMÉNYES HELYÁRON ma mutat be az APOLLÓ mozgószinház. Az előadások szelvényéi a KETTES SZÁMÚ KÉMIRODA vasár­napi előadásaira érvényesek. — »SIESTA« SANATORIUM, BUDA. PEST, I. Ráth György-u. 5. a főváros . egyik legideá isabban fekvő és orvosi­lag legtökéletesebben felszerelt gyógy­intézete. Bel- és ideggyógyászat, sebé­szet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Kémiai és mikroskopiai laboratórium. Elektrocardiograph (sziv­­vizsgá'ó). Krogh fé'e alapanyagcsere vizs­gáló készülék. Enterocleaner (bélfürdő) Modem vizgyógyintézet. Orvosilag ve­zetett vil’anyüzemü konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles park. Olcsó árak. — Gyopárosi tisztviselői üdufőház épí­tése. Békésvármegye a'ispánja 5327—1936 szám a’att versenytárgyalást hirdet Gyo­­páros fürdőtelepen építendő tisztviselői üdülőház építési munkáltainak vállalati utón való biztosítására. A versenytárgya­lási hirdetmény az Ipartestület irodájában megtekinthető. Az érdekelt iparosok fi­gyelmét ezúton is felhívjuk. Ipartestületi Elnökség. — Egy nő csodálatos karrierjéről, ön­feláldozó szerelméről és győzelmes küz­delméről szól a »MEGTAGADOTT ASZ SZÓ NY«, melyben SYLVIA SIDNEY egy indián leányt játszik. — Fotócikkek legolcsóbban kapható Demartsik könyvkereskedésében. — A csabai ipartestület jubileuma. Pünkösdkor tartotta ünnepi díszköz­gyűlés keretében fennállásának ötvenéves jubileumát a békéscsabai Ipartestület. Ko­vács Mihály ipartestületi diszelnök ve­zette a díszközgyűlést, melyen a megyebeli ipartestü'etek 'kiküldöttei, köztük Gubicza Sándor az orosházi ipartestület képvise­letében tisztagu vezeőtségi küldöttséggel és az oiiosházi iparostársadalom üdvözle­tét tolmácsolta. A díszközgyűlés után le­leplezték a testületi székház falába épí­tett márványtáblát, amit a háborúban elesett iparos hősöknek állítottak. A ju­bileumi ünnep közebéddel végződött. Korsó Mosqó Gróf Széchenyi Mlklói-tár 6. Telelői 18. Junius 3-án szerdán fél 9 órakor Junius 4-én csütörtökön 7 és 9 órakor Rendkívüli vígfdtélc mtlsorl A koldus grófnő Főszereplők: Dolly Haas, Adele Sandrock, Willy Eichberge*, Theo Lingen. Ezen műsoron megjelenik a humor és kacagás bajnoka Zoro és Huru A kétlovo^ (Nőragadók) Bemutatásra kerül e két feledhetetlen kacagó orkánt kiváltó két német vígjáték ZÓNAHELYÁRAKON 1 Junius 5-én pénteken Csak egy napig! 16 éven felülieknek ! Rendkívüli előadás! pénteken 7 órakor külön csak NŐKNEK, pénteken 9 órakor csak férfiaknak A SZERELEM ÁRNYÉKA Egy kényes témájú végig MAGYARUL BESZÉLŐ filmkülönlegesség és a BAKASZERELEM RENDES HELYÁRAK. Vígjáték. RENDES HELYÁRAK Junius 6-án szombaton fél 9 órakor junius 7-én vasárnap 3—5-7—9 órakor Magyar Hiradó Plng-pong egért>áboru Macskazene Trükkfilm Rendezte: CARL LAMAC Trükkfilm FEHÉR KŐ Zenés víg operett. Főszereplők: Christi Mardadyn, Herman Thim’g, Theo Lingen, Annie Markart, Willy Schaffer, Fritz Imhoff és Fritz Odemár. ZÓNAHELYÁRAKKAL Zóna helyárak: Földszinti és erkély páholy 70 fillér, Fentartott hely 60 f., Zsölye 50 fillér, Támlásszék 40 f., Zártszék 30 fillér, Körszék 20 fillér, ' @§§ Utolsó napok! A m. kir. Jótékonycélu Államsorsjáték húzása már junius 5-én Próbálja ki szerencséjét és a legköze­lebbi sorsjegyárusitó üzletben vagy dohánytőzsdében szerezze be 3.— pengőért az államsorsjegyet. Kis koc­kázat, nagy lehetőség. 40.000 ar. pengőt nyerhet! 3 — NEM KELL KÜLÖN FELHÍVNI a figyelmét a járókelők és könyvszerető közönségnek a Demartsik-könyvkereske­­dés Győri Vflmos-téri 'könyvnapi sát­rára, ahol a Magyar Könyvnap minden könyve megtekinthető és megkapható az olcsó könyvnapi áron. Már az első napolt is, tegnap, igen élénk érdeklődés nyilat, kozott meg. A Demartsik-könyvsátorban, sikerült az orosházi magyar könyvsze­rető közönség igényeit teljesen kielégíte­ni. Egészen bizonyos, hogy ma és holnap is várakozáson felüli forgalom lesz a Demartsik-könyvsátorban. I — Tortapapirok, papírszalvéták leg­szebb kivitelben, legolcsóbban Demartsik könyvkereskedésében kapható. . — Letarolta a jég Hódmezővásárhely déli határát. Hétfőn dé’ben egy órakor Hódmezővásárhely felett ítéletidő vonult végig. Hatalmas vihar tombolt a város déli határa felett, majd egy félórán ke­resztül galambtojás nagyságú jég zudult le a vetésre. A jég a vetésekben és a gyümölcsösökben száz százalékos kárt okozott. FOTOGRAFÁLJON többet, jobbat, kevesebb kiadással 1 Kitűnő fényképezőgép, táskával, 2 roll­­filmmel együtt ÍO pengő. Roll-filmek - Lemezek Tükörfényes másolatok 24 óra alatt készülnek. Reklám árak! Bertók Drogériában Mozi mellett, Csirke-piac minden délután Is este Nagy Józsi kombinált zenekara muzsikál. Bútorok szép lakásberendezések Kurunczi Ferencz műasztalosnál Református templomnál.

Next

/
Thumbnails
Contents