Orosházi Friss Hírek, 1936. augusztus (13. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Ara & fillér Szeged. yA ,-^V/ 1 Szombat, 1936. augusztus 1 XIII. évfolyam 175-ik szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5. pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. PolfiálBcal Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCI kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Megválasztottál! az esküdteket 21 pályázat a 4 állásra Nem utazik Balkánra Leon Blum Bécsből je'entik: Az osztrák apók pá­risi jelentések a'apján cáfolják azokat a híreket, hogy B'um, franci:} miniszter­­elnök Be'grádba és Bukarestbe utazik. Az utazás hírét Párisban hivatalosan is megcáfolták. A községi számvevői állás a miniszternél Bulla főjegyző beje'entette a község képviselőtestületének, hogy a kisgyülés jóváhagyta azt a határozatot, hogy a község képviselőtestülete a IV. jegyzői állást segédjegyzőségnek óhajtja és a számvevői állás megszervezése mel ett dönt. A kisgyülés értesítette a község i elöljáróságát, hogy az erre vonatkozó iratokat felterjesztették a miniszterhez. mMMMMMMMMMMWUMOMWAM niipilik a községi mázzaházakat A község képvise'őtestu ete a tegnapi közgyűlésen 4000 pengőt szavazott meg a gabonamázsa, 2800 pengőt a baromfi­mázsa átépítésére. A terveket a község mérnöke elkészítette, a két mázsa el­helyezését illető eg még nem alakult ki hivatalos vé ernény. Az épü'eíek csinosak lesznek, inkább szépítik az elhelyezés környékét, mint rontanának az utcák hatását. Megkap|a-e Németország a portugál gyarmatokat? A Daily Mail diplomáciai levelezője szerint Monterio portugál külügyminisz­ter tegnap Eden angol külügyminiszfer­­rel folytatott megbeszélése során meg­kérdezte Edentől, mi lenne Anglia ál­láspontja azzal az állítólagos javaslat-! tál szemben, hogy Portugália afrikai gyarmatai Németországgal folytatandó al­ku tárgyai legyenek és általában milyen lesz Anglia magatartása Németország gyarmatai követelései ügyében. Eden ál­lítólag azt felelte, hogy ezzel a kér­déssel előbbJutóbb a népszövetségnek kell fogla’koznia, mert egyetlenegy kor­mány elszigetelten nem oldhatja azt meg. Azt tanácso'ta Portugáliának, vár­ja be a további fejleményeket Orosháza község képvise'őtestülete teg­nap 9 órakor tisztújító közgyűlést tartott Bakos József dr. tb- főszolgabíró elnök­lete mellett. A tisztújító széken meg­választották az újonnan rendszeresített eskütíii állásokra a négy esküdtet. Bakos főszolgabiró üdvözli a képvi­selőtestületi tagokat abból az a kálóm­ból, hogy elsőizben került ve'ük hiva­talos nexusban, kéri közérdekű mun­kásságához támogatásukat s a tisztújító közgyü'ést megnyitva ismerteti az esküdt választás ügyét. Megválasztják Both Mihályt, Jankó Mihályt, Nadobán Sándort és Vári Lajost bizalmiaknak, majd dr. Mitlasovszky Já­nos indítványára a 21 pályázó közül úgy jelölnének a .(képviselőtesíü'eti tagok, hogy a cédula egyik olda'ára kerül a jelölt neve, a másik oldalára a képvi­selőtestületi tag neve. Miután azonban a törvény ilyen jelölést nem ismer — bár régen ez volt a gyakorlat —, a je­lölés az elnöklő főszolgabiró intenciójára A spanyo'országi polgárháború szem­benálló hadseregének vezérei változat­lan buzgalommal ontják az egymásnak homlokegyenest ellentmondó je'entései­­ket. Mind a két vezérkar ismét újabb győzelmekről számol be. A döntés egyre késik és a jelek sze­rint mind a két tábor véglegesnek érzi helyzetét, igyekszik berendezkedni az adott körülmények között. A külföldön élő spanyol diplomaták egy része le­mondott, helyükre a madridi kormány is, de az ellenforradalmi vezérkar is uj diplomáciai képviselőket nevezett ki. Az ellenforradalmi kormány beje entette meg alakulását a hatalmaknál és támogatásu­kat kérte. Közben szakadatlanul folynak Észak- Afrikából a csapatszállitások. A jelek szerint Franco tábornok seregének kevés a repülőgépe. A spanyol kormány és az ellenforra­dalmi sereg részére külföldről történt és a közgyués hozzájárulásával úgy történik, hogy az egyenként felolvasott képvise'őtestü’eii tagok Kovássy Albert dr. elnöklete a’att működő szavazatszedő bizottságnak bemondják ieíöítjs'k neveit s a leg­több szavazató* nyert 4 jelűit közül választ a ragyszámb n megjelent vá­­lazíóközönscg. Így minden esküdti állásra külön je’ö­­lés történt s minden jelölés után sza­vazott a vá'asztóközönség. A választás eredménye: a négy síj községi esküdt Jankó Ist­ván, Tarr János, Németh Ferenc és Szemenyei S odor gazdálkodó. A 4 uj esküdt azonnal letette a hiva­tali esküt a föszo’gabiró és a közgyűlés előtt s a közgyűlés további folyamán már a tárgysorozatnál szavazott is. Bakos főszo'gabiró a vá'asztás után megköszönte a községi képviselők és választópolgárok, bizalmi férfiak türel­mét s a tisztújító közgyűlést berekesz­tette. I álütó'agos hadíszá Utasok ügye egyébként nagy nyugtalanságot keltett angol poli­tikai körökben. Attól tartanak, hogy eb­ből a beavatkozásból igen súlyos bonyo­dalmak keletkezhetnek. A spanyol Marokkóba repült állító­lagos olasz repülőgépek kérdésében olasz hivatalos helyen a legteljesebb titoktartásba burkolódznak. A hir teg­nap a kora reggeli órákban terjedt el Rómában, de hivatalos helyen mindez­­ideig sem meg nem cáfolták, sem meg nem erősítették a hireket. Jólértesült körökben mindenesetre hangsúlyozzák, hogy Olaszország teljes semlegességet tanúsít a spanyolországi eseményekkel kapcsolatban és Olaszor­szág sem hadianyagok, sem repülőgé­pek kivitelére engedélyt nem adott. Portugália külügyminisztere Anglia tá­mogatását kérte arra az esetre, ha Por­tugália va'amilyen módon be'ekevered­­nék a spanyol bonyodslomba. Emelték az elöljárók fizelésél Dr. Mitlasovszky Jánosnak a községi elöljárók fizetése emelésére vonatkozó indítványát tegnap tárgyalta a községi közgyü'és. Bulla főjegyző ismertette az ügyet: a díjazás a végzett munka ellené­ben, oly csekély, hogy sem fizetésnek, sem tiszte’etdijnak nem mondható. A köz gyűlés elfogadta az elő járóság javas­latát: 1937 január 1-től az elöljárók 25 száza'ékos eme'ést kapnak úgy, hogy a közgyám egyenlő eíbirá ásban részesü az albiróval, ahogyan ez a múltban is vo t. Megbízta a közgyűlés az elöljáróságot, hogy a szabályrendelet módosítására te­gyen intézkedést és 1938—tói uj szabály­­rendelet állapítsa meg az e őljárók mun­kakörét és fizetését. Felkelés BbessziniÉban Kassza herceg fia heteken át tartó szí­vós aknamunkával felkelést szervezett. A fővárost környező erdőkben felkelő csoportok rejtőztek el, amelyek julius 28-án rajtaütésszerű támadást intéztek Addisz-Ababa ellen. Az abesszin felke­lők nyilván azt hitték, hogy Addisz- Ababa lakossága az első puskalövés hal­latára fellázad az o'aszok elíen, a fővá­ros abesszin lakossága azonban Hajlu és Kebbede herceg vezetésével az olaszok mellett szá’lt harcba. Véres és kegyet­len harc fejlődött ki, amely a főváros Utcáira is átcsapott. Az o’asz helyőrség azonban aránylag rövid idő alatt meg­­semmisitette a lázadókat. A harcban az olasz és az eritreai csapatok mellett a légi haderő is tevékeny részt vett. B berlini olimpíisz meg­­nyitási Ma van az olimpiász megnyitásának napja. Délelőtt 11 órakor istentisztelet lesz, majd délután félkettő órakor Hit­ler fogadja a nemzetközi olimpiai bi­zottság vezetőit. Kint a stadionban már dé után 3 órakor megkezdődnek az ün­nepségek. Befut az olimpiai fáklyasta­féta s arról meggyujtják az olimpiai lángot. Pontban délután 4 órakor ér­kezik meg a stadionba Hitler vezér és birodalmi kancellár, bevonullak a csa­patok és Hitler beszédet intéz hozzájuk. Felhúzzák az árbocra a Los Angeles­ből hozott olimpiai zászlót, amelynek ma gasba röppenését diszlövése'k köszöntik. Közben 30.000 galambot bocsátanak fel. Este nagy tűzijáték kivilágítás és ünnepi színjáték következik az o'impiai stadion­ban. Vámőrtől« mát ZsáhoBfai Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk! azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMEN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK ! buzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK ! Spanyolországból homlokegyenest ellenkező hirek érkeznek Nagy nyugtalanság angol politika) körüliben — Olaszország nem avatkozik a spanyol háborúba

Next

/
Thumbnails
Contents