Orosházi Friss Hírek, 1936. szeptember (13. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Szeged. Ára S Kedd, 1936. szeptember 1 XIII. évfolyam 199-ik szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5. ap ^ ff B Btf MM 8 M I fl IB Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő ® » M M ■ ■■ ■ lm M M JJW IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min- Főszerkesztő és laptulajdonos: kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. DEMARTSIK FERENCZ tesitést. Hirdetések díjszabás szerint. Csizmadia András előadása a családvédelemről Az endrődí Gazdanap ~ Orosháziak Endrődőn - El­ismerés az orosházi állattenyésztésnek a rendezőségnek, hogy a meghívással al­kalmat adták neki az előadás megtar­tására. Óriási taps, éljenzés mellett fejezte be képviselőnk beszédét s a jeléhvolt ven­dégek gratulálták Csizmadia Andrásnak a mindvégig élvezetes előadáshoz. Kiovy József g. főfelügyelő a zöld­­mezőgazdálkodás fontosságáról és ered­ményeiről tartott előadást, külön meg­említve, hogy Orosházán az okos zöídmezögazdá ­­kodással az állattenyésztés terén or­szágos viszonylatban is olyan kitű­nő eredményeket értek 'el1, amelyre még a fejlett dunántúli állattenyész­tés is felfigyelt. Báró Urbán Gáspár az együttes mun­káról beszél. Hangsúlyozza, hogy a ma­gyar gazdának meg kell tanulnia e mes­terséget, erre a kormánynak kell módot és alkalmat nyújtani iskolákkal és tan­folyamokkal, de a gazda kötelessége, hogy ezek iránt érdeklődést mutasson. Uhrin Vendel endrődi gazdaköri veze­tőségi tag mondott ^köszönetét az elő­adóknak s a megjelenteket figyelmez­tette, hogy ne hallgassanak izgató, uszí­tó beszédekre. A gyűlés ezzel végétért, a főispán, alispán a békéscsabai evangélikusok Tranoscium-ünmepére ment autón, a gyű­lés közönsége résztvett a Népszövetségi Gazdakör 25 éves fennállásának díszköz­gyűlésén, ahol a kör uj zászlója nyelébe beverték a zászlószögeket. A zászíló­­anyai tisztet Tüköry Józsefné vállalta. A diszgyülés után a Kör emeleti nagy­termében társasebéd volt, ahol Csemus apát a Kormányzóra, 'Tüköry József a miniszterelnökre mondott köszöntőt, Har­­sányi László főjegyző az illusztris ven­dégeket köszöntötte, Varjú József a Kör efnöke Csizma­­' dia Andrást éltette. Dr. Tóth Pál, Temesváry Imre, Schandl Károly, Mecsér András felszólalása után Csizmadia András engedett az általánosan megnyilatkozott kívánságnak s megható szavakkal aposztrofálta a megszállott területek magyarjainak helyzetét, amelyen csak úgy segít­hetünk, ha egységbe tömörülve dol­gozunk a haza javán. Gömbös miniszterelnök érdemeit mél­tatja, majd köszönti a felszolgáló leány­kákat, akiket (jövőre már mint menyecs­kéket kíván üdvözölni. Nagy taps, viharos éljenzés fogadta beszédét, amely után véget is ért az ebéd. Délután a községháza udvarán kancadijazás volt Kertay alezredes bírá­lata alapján, a tanácsteremben pedig az endrődi 16 sokgyermekes anyának osztot­tak ki a jutalmakat és a kitüntetéseket., Az endrődi Gazdánap programja ezzel az aktussal ki ‘is merült s meg kell állapítanunk, hogy az egésznapos ünnep­ségen a legkisebb zavaró momentum sem merült fel, amiért Sorbán Jenő dr. fő­szolgabírónak jár a legteljesebb elis­merés. Orosházi szemtanú beszél a spanyolországi vörös pokolról Mint már korábban megírtuk, Endrőd községben augusztus hó 30-ára Gazdanap rendezését vették tervbe.' A rendkívül gazdag programú ünnepséget vasárnap meg is tartották s azon vitéz dr. Ricsőy Uhlarik Béla főispánon, vitéz dr. Márky Barna alispánon kívül a gazdasági élet országos viszonylatban elismert vezetői, több képviselő, a vármegye gazdasági ér­dekképviseletek és gazdakörök kikü.döt­­tei — köztük az Orosházi Kisbirtokos Szövetségé és az Orosházi Gazda Ifjak Egyesületéé — vettek részt Endrődőn és a szomszédos községek gazda és mező­­gazdasági munkástársadalmánák nagy ér­deklődése mellett. A résztvevő .előkelőségek között ott láttuk Mecsér Andrást, az Országos Me­zőgazdasági Kamara részéről, dr. Schandl Károlyt, az OKH elnökigazgatóját, Kövy József g. felügyelőt, a földmivelésügyi miniszter kiküldöttjét, bajczai Beliczey Géza felsőházi tagot, a Békésvármegyei Gazdasági Egyesület elnökét, dr. Darók József titkár kíséretében, báró Urbán Gáspár, Csizmadia András, Temesváry Imre dr. és Tóth Pál dr. országgyűlési képviselőket, Márky Jenő vm. gazdasági felügyelőt, Csernus Mihály apátplébánost, dr. Tölgyes Istvánt, a Fáluszövetség igazgatóját, dr. Sorbán Jenő főszolga­­rót, Kertay alezredes méntelep parancs­nokot, Tüköry József, Sziráczky Sándor földbirtokosokat stb. stb. Az ünnepi istentisztelet után, ahol a katolikus szövetségi Gazdakör zászlóját felszentelték, magyarruhás gyermekek mutattak be aratóünnepséget a vendégek tiszteletére a községháza udvarán, majd százakramenő tömeg előtt Mecsér András mondott óriási érdeklődés mellett be­szédet a termésértékiesitésről s rámuta­tott, hogy a magyar gazdasági éllet lassan, de biztosan haljad előre a javulás utján. Schandl Károly dr. a szövetkezeti moz­galomról beszélt. A kartelek nyomják a gazdasági életet, ezt a nyomást ke|ll visszaszorítani a szövetkezeti szervezke­déssel, mert 'a kartellek összefogását csak össze- 1 fogással lehet legyőzni. A magyar szövetkezeti szervezkedés már eredményeket mutatott fel: két hét óta viszik a magyar vajat Amerikába. TentesViSry Imre a Körösök hajózható­vátételéről tartott előadást. Rámutatott, hogy a kormány kötelessége a nagy mu>> ká atok megkezdésével a mezőgazda­ságot megsegíteni, a munka ez év őszén meg is kezdődik Békésszient­­andránál, ahonnan mintegy 100 ki­­lóméteren teszik hajózhatóvá a Kö­röst. Néhány példával bizonyítja, hogy a magyar gazdának mit jelent anyagilag ez a viiziut és az a lehetőség, hogy az általános vízrendezés során csatornákat építhet és a tavaszi összegyűjtött vizet a nyári aszályos hónapokban földje ön­tözésére használhatja. Meleg elismeréssel adózik a várme­gye alispánjának, aki a megyei kerü­letek képviselőit állandóan'sarkalta, hogy a kormánynál a Körösök hajózhatóvá­­tételének (nagy munkáját szorgalmaz­zák. Az j ősszel meginduló munka 3*. évig tart s beláthatatlan kihatással lesz a munkanéfküiiség kérdésének meg­oldására. A legteljesebb érdeklődés fogadta az előadói székre lépő Csizmadia Andrást, aki már megjelenésével 'őszinte, osztat­lan meleg rokonérzést keltett a hallgató­ságban. Feszült figyelem kisérte előadá­sát a családvédelemről, amit úgy kell meg­oldani, hogy a földmivelöosztály számára is biztosítani 'ke® a csa­ládi pótlék bevezetését, mert furcsa az, thogy ennek áldásaiban a földmi velő, iparos 'és kereskedőtársada­lom nem részesül. A megvalósítás kérdé­sében csak példaképpen utal Németor­szágra, ahol az uj házias 1000 márka ál­lami kölcsönt kap, 'amit I gyermekekben törl(eszt a házaspár o­­lyanformáin, hogy minden megszüle­tett gyermek után az összeg egyötö­dét veszik törlesztésbe. — Magyar testvéreim, mondja Csiz­madia András, Magyarország feltámadása egészséges uj generációt kíván. Az uj ge­neráció testi és lelki fejlődése függ a családvédelemtől. A gyermeki lélek elke­seredik, ha a test nem 'kap megfelelő táp­lálékot. Az orosházi gazdatársadialom üdvöz­letét adja át a hallgatóságnak és köszöni Vasárnap este hazaérkezett Kardos László, aki másfél évig élt künn Spanyolországban, mint egy nagy barcelonai kémiai illatszergyár tech­nikai vezetője. Felkerestük Kardos Lászlót, hogy mondjon valamit a mai spanyol for­radalmi állapotokról. — Hát, kérem, 'hogyan is kezdjem?! A február 16-i választásokon a spanyol baloldali pártok szerezték meg a cortez­­ben (parlament) a többséget. Nem nagy volt ez a győzelem, a szavazatoknak mintegy 60 százalékát jelentette csak, mégis már akkor láttuk, hogy forradalom fog kitörni, azon­ban mi csak októberre vár­tuk a felfordulást. A Valenciában lakó 'Schwarcz Pali ke­rámiai mérnökkel, aki 'ugyancsak oros­házi fiú, jó pajtásom, levelezésünkben írogattunk is egymásnak a várható po­litikai felfordulásról, amit aztán — mint pzt a lápok meg is Írták — Calvo Sotello júniusi meggyilkolása, az erre követke­zett bosszú, hogy a jobboldaliak később egy rendőrtisztet gyilkoltak 'le, kirob­bantottak 5 héttel ezelőtt. — Már előbb sorozatos sztrájkok me­legágyába érlelődött a forradalom. A folytonos sztrájkmozgalmak nem akar­tak megszűnni, ha ' egyiknek vége volt, következett a másik s eziek során az utcának már tökéletes forradalmi képe volt. , — Tessék elképzelni egy világváros­ban, mint Madrid, a szeméthordók sztrájkját. 1 — Óriási szeméthegyek a város utcáin két hétig böz-Vámőrlők 11 11 Z gg É Zsákokai Sorotnkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk ! azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK! buzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK !

Next

/
Thumbnails
Contents