Orosházi Friss Hírek, 1937. február (14. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség RT rrtsik Perese. kózóverseny n itták meg nagy lázán a Polgári jésznapos orszá­­birkózóversenyt. el mint egy öt­gárda, élén Pa­­ersenyzövel vo­­d Simon János, a közönség a ndják el. ísőnek Orosháza János h. főjegy­­kbe érkező bir­ségek kiküldöt­­közönséget. E- lezredes a Test­­üdvözli a meg­­et külön pedig Jdár, az OMTK elnöke A ren:-( meleg szere­pesti Szövetség t, a Déli a!sző it Gáál ügyve- Juhász szövetsé­­£ összes megje­­k ezt a nemes ány úgy a Bu­­döttjének, mint tőjének egy-egy nyújt át. ör Szél Mihály jd a Déli Szö­­igyvezető vála- i hozzájuk inté­elhangzása után két ponyván a alapján és este geredményt hir­'Testv.) 2. Máté chánszky (Test- Tormási (B. va­­rekvés). 3. Za­­isuly: 1. Nemesi örekvés). 3. Fe­­zépsuly: 1. Sá­­iegedüs (B. va­sutas). Nagykö­­sutas). ebben a iló nem volt. ás (B. vasutas), g). 3. Vasváry luly: 1. Soltész (Törekvés). 3. alkalmával Bá­­érmeket, illetve helyezettjének a fler János tiszte­­izüstserieg (Ob dija). Könnyű. K tisztelet dija) arettatárca (Dr. ija). Nagyközép­ál (Mandí Irma ísuly: Ál ó óra Nehézsúly: Szo­­telet dija), et dijak kiosztá­­ön díszesebb e­­ji az OMTK el­­iasabb birkózó­évben legszebb tét, továbbá egy­­:gyesület 3 régi t diját: Mácsai, , hogy a sok a­­ivül Dr. Bárány ózószakosztályá­­ánost az OMTK dicsérjük, hogy izóversenyt ami­­:sak 15 évvel e­­ot nem kiméivé ekintéssel, mm­rendeztek meg. Szeged. ira 8 __jruár hó 2 XIV. évfolyam 26-ik szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.' BB li g» £ SÍ m £ B ga gg Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő. “ M ■ M ■ MM VB ■ IV VB B B VB (B IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min- Főszerkesztő és Isptulajdonos 1 kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér« dennap korán reggel. Telefon 113. sz. DEMARTSIK FERENCZ tesitést. Hirdetések díjszabás szerint, Még a Qéten Budapestre utasaik, asz oro&Qósea-kiscsdkói küldöttség Csizmadia András országgyűlési képviselő és Bulla Sándor dr. községi főjegyző vezetik a belügyminiszterhez a küldöttséget Tegnap délelőtt Csizmadia András or­szággyűlési képviselő felkereste hivata­lában Bulla Sándor dr. községi főjegy­zőt, akivel közel két órán keresztül ta. nacskozott és tárgyalt Kiscsákónak Oros­házától való elszakitása ügyében s arról, hogy a közeli napokban megkezdik a szavazást. Csizmadia András Országgyűlési képvi­selő tájékoztatta a főjegyzőt azokról a megbeszélésekről, amelyeket ebben az ügyben Budapesten a belügyminisztéri­umban folytatott, s amelynek eredménye­képpen a belügyminiszter kijelentette, hogy hajlandó az orosházi küldöttséget fogadni. Mint értesülünk, még a hét folyamán A község elöljárósága december elején a baromfipiac túlzsúfoltsága miatt az egy irányú kocsiforga'.om életbeléptetése mel­lett foglalt alást és ennek megfelelően a járási főszolgabiróság rendeletét adott ki, amelyben megszabta azbkat az utiríá­­nybka,t amelyeken keresztül a baromfi­­piactérre a kocsik behajthatnak és on­nan távozhatnak. A rendelet értelmében az egyirányú ko csiforgalom a december 10-i csütörtöki piacon lépett életbe s az Orosházi. Frigs Hírek volt az első, amely rámutatott a rendelet intézkedéseinek tarthatatlansá­gára, mert nemcsak a gazdák, hanem' a kereskedők érdekeit sem szolgálta s a forgalom irányítása után a kocsiközleke­dés még több zavart okozott. A gazda és a kereskedő érdekeltségek írásban jelentették be tiltakozásokat a ko Csizmadia András országgyűlési képvi­selő és Bulla Sándor dr. községi fő­jegyző vezetésével küldöttség utazik Bu­dapestre, hogy a belügyminiszter előtt feltárja azokat az okokat, amelyek Kis­csákónak Orosháza határában való meg­hagyása mellett szólnak. A küldöttség adatokkal fogja alátá­masztani kérését és arra fogja kérni a belügyminisztert, hogy Kiscsákót hagyja meg továbbra is Orosháza határában. A Budapestre utazó küldöttség részt­vevőinek névsorát még nem állították össze es még abban sem történt döntés, melyik nap utazik Budapestre az oros­házi küldöttség. csiforgalom szabályozása miatt es kér­ték a régi rendszer visszaállítását, sőt a legutóbbi egyik közgyűlésen nem egy képviselőtestületi tag szorgalmazta a rendelet visszavonását. Most azután azt a szenzációs, feltü­­néstkeltő határozatot hozta a község elöljárósága, hogy a járási íőszolgabiró­­sagtól a kocsiforgalom szabályozásáról szóló rendeletének visszavonását kérik, mivel a rendelet nem felelt meg a hjoz­­z'ája fűzött várakozásnak. A község elöljáróságának határozatát a tegnapi nap folyamán juttatták el a járási főszblgabiróságra, ahöl a végleges döntést ebben az ügyben — a község és az érdekeltek kérésének megfelelően — valószínűleg mar a közeli napokban meg­hozzák. Németország és Franciaország között nem lehet alap semmiféle vitára. Ez a mi gondolatunk és a mi óhajunk is. De nemcsak mi vagyunk — németek és franciák — egyedül a világon s a '.béke fentartásának olyan általános feltételei vannak, amelyek túlterjednek mindkét országon. A békebiztositó erőfeszítések ne irányuljanak senki ellen sem. Amikor ezt mondom, Szovjetoroszországra gon­dolok. Veszélyes és önkényes lenne azt akarni, hogy a nemzetközi közösségből kizárjunk egy több mint kétszáz millió lakosú országot, amely egyébként nem gondol mások kizárására, s amely Ugyan­úgy, mint mi, a béke szükségétől és óhajától van áthatva. A francia népfront sajtója minden­ben helyesli Delbos beszédét, a jobból­­dali lapok azonban nem tartják azt ki­­elégitőnek. Nyilvánvaló ugyanis, hbgy amig Franciaország ragaszkodik Szov* jeíoroszors7ag barátságához, addig Né­metország szemben fog állni vele. Ezt a vélekedést megerősíti Delbos beszédé­nek berlini visszhangja is. A német la. pbk megállapítják, hogy a német és á francia álláspont között, Hitler szózata ellenére, még mindig áthidalhatatlan el­lentétek állanak fenn. Nagy kormánygyőzelem az albán választáson Vasárnap folytak le az albán képviselő­­választások. A választás mindenütt nagy. kormánysikert hozott. A képviselőház 58 tagja közül legnagybbbrészben ismét a régi képviselőket választották meg és csak 15 uj képviselő jutott be a parla­mentbe. A Választás mindenütt a leg. nagyobb rendben folyt le. Lengyelország fokozottan fegyverkezik A lengyel kormány a legnagyobb erő­feszítéseket teszi, hbgy az ország meg­állhassa a helyét az áltaánbs fegyver­kezési versenyben. A lengyel hadfelsze­relésre eddig szánt hatalmas összegeken felül most további egymillijárd z'otyt akarnak fordítani a lengyel hadsereg, korszerűbbé ^ételére s a póthitelek nyúj­tásáról szóló törvényjavaslatot már be is terjesztették a parlamentben. Négy éven at évenként 250 millió zlotyis póthitel­ről van szó. A folyó évben esedékes első hitelrészletet a nemrégen fölvett nagy francia kölcsönből fedezik. —»0«— wann« Delbos francia Külügy­miniszter válasza Hitler beszédére Nem zárhattuk ki Szovjet-Oroszországot a nemzetközi közösségből —«o»— A baromíipiactéri egyirányú kocsiforgalomról szóló rendelet vissza vonását kéri a község Kozma belügyminiszter visszavonni a politikától Az elmúlt hét politikai izgalmainak központjában Kozma Miklós belügymi­niszter á.lott, akit annyira elkedvetlení­tettek az ellene irányult sorozatos táma­dások, hogy több mint egy héttel ezelőtt megérlelődött benne lemondásának szán­déka. Elterjedt hírek szerint szombathe­lyi politikai beszámolóján sor kerül arra, hbgy bejelentse a politikai élettől va’ó visszavonulását, illetőleg szpmbatheyi mandátumáról való lembndását is. Úgy tudják ugyanis, hbgy Kozma Miklós visz­­szatér a Magyar Távirati Iroda és a rádió élére, ami természetesen össze­férhetetlen a képviselőséggel. A román trónörökös állapota Mihály román trónörökös állapotában örvendetes javulás állt be. Tegnap a leg­magasabb hőmérséklete 36.9 fok volt-200 milliós cseh kölcsön a szovjetnek A cseh és a szbvjetkormány között újabb kölcsönügylet jött létre kétszáz millió csehkorona erejéig. Ebből az ösz­­szegböl száz milliót készpénzben bocsát rendelkezésre a cseh kormány U szov­jetnek, 150 millióért pedig a Skoda-mü­­vek hadianyagot szállítanak. Cáfolják Lenin özvegyének letartóztatását A szbvjetkormány cáfolja azokat a hí­reket, hbgy Lenin özvegyét letartóztattak volna. Leninné, a hétfőn kiadott hivata­los közlemény szerint, szabadlábon van és vidéken gazdálkodik. Mit követel a japán1 hadsereg Hajasi tábornoknak, az uj japán dezíg­­nält miniszterelnöknek kormányalakítási kísérlete épp olyan nehézségekbe ütkö­zik, mint a megbízatásától visszalépett Ugaki tábornok fáradozásai. A hadsereg nevében a hadügyminisztérium tisztikara közleményt adott ki, amelyben három programpont teljesítését jelöli meg annak feltételéül, hogy a tisztikar tagjai elvá’al­jak a katonai tárcákat. Követeli a had­sereg: 1. A parlament intézményét szer­vezzék St és blyan formába öntsék, a­­'mely a legjobban megfelel a nemzeti ér­dekeknek. 2. A parlament adjon messze­menő felhatalmazást a kormánynak, a­­melynek munkája igy ne legyen kitéve a pártok gáncsvetéseinek. 3- A kormány kötelezze magát blyan politika folytatá­sára, amely teljesen összhangban áll a közvélemény felfogásával. Egészen nyil­vánvaló, hbgy a hadsereg ilyen követe­léseinek teljesítése egyet jelentené Ja­pánban a tekintélyi kormányrendszer be­vezetésével. A legnagybbb érdeklődést természete­sen Hitler beszédének franciaországi vissz hangja kelti,. A párisi sajtó felfogását abban tömörithetjük; hogy Hitler be­széde elhárította a háború közvetlen fe­nyegető veszedelmét, de nem nyújtott elég biztosítékot a béke végleges meg­szervezésére. Pertinax szerint a »nyers erő bölcseleté« hatotta (it az egész be­szédet. Nagyon fájt Párisnak, hogy Hitler, amig részletesen válaszolt Eden angol külügyminiszternek, addig Blum miniszterelnöknek, vagy Delbos külügy­miniszternek a nevét sem említette. A francia álláspóntot azután teljes hiteles­séggel Delbos külügyminiszter körvo­nalazta abban a bestédében, amellyel Chateaurbuxban a hősi emlékművet fel­avatta. — Nem kételkedem azoknak az ünne­plés nyilatkozatoknak őszinteségében — mondotta — amelyek a Rajna túlsó part­ján elhangzottak. A nézeteltérések nem célra, a béke biztosítására vonatkoznak, hanem a módszerekre. Készséggel álla­pítom meg, hogy Hitler beszédében nincs semmi támadás Franciaország ellen és hogy a kancellár azt mondotta, hogy Szibériai hideg pusziit Romániában Románia legnagyobb részében Ismét hatalmas havazások és hóviharok van­nak. Különösen Besszarábia északi ré­szein esett rengeteg hó, úgyhogy a fal. vak teljesen megközelithetetlenek. A hó­­vastagság helyenként eléri a három mé­tert és az országutakat házmagas hó­torlaszok borítják. Bukovinában két na­pos havazás bénította meg teljesen a forgalmat.

Next

/
Thumbnails
Contents