Orosházi Friss Hírek, 1937. április (14. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség 6 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1937. április 1. Apróhirdetések Ház eladó: Hold-utca 14 szám, kövesut mellett, gazdálkodónak is alkalmas. 826 Uj nagyatádikocsi olcsón beszerezhető, Hári János kocsigyártónál, Horthy M. ut 87. 839 Imakönyvek: evangélikus, katolikus, re­formátus nagy választékban a legol­csóbb, legszebb kivitelben beszerezhető Demartsik könyv- és papirkereskedésé­­ben. Vetőkendermag, zab, bükköny, szudáni­­fümag, angol perje és disznóperjefümag legolcsóbban kapható Marosnál, Fekete Kutyához. 843 Eladó jókarban levő 350 köbcentimé­teres «Meray» motorkerékpár Horthy Míklós-nt 6. 864 Eladó Gádoroson Dobó-utca 1 számit hiáznál, a malom szomszédságában hasz­nait, kitünőkarban lévő harmonium, vert heim szekrény, ugyanitt megvételre kerestetik láthatóirásu Írógép és hímző varrógép. 443 Eladó háromszobás villa nagy telekkel Csabai-ut 13, értekezni lehet Rákóczi-ut 14. 636 ARANYAT, ezüstöt bevilt és cserél Origer óraműbe­­lye, Mikszáth Kálmán-irtcában. 434 Szobafestést, mázolást legszebben készít Dtmák Mihály, Katonajutca 14. 715 NŐI KALAPOKBAN legolcsóbb Neufeldné. Régi Szalmapiac tér. 737 Vetemény földet osztok Keresztes Mózes Horthy-Ut 68 szám. 627 Töhötöm-Utca 6 szám ötszobás lakás 600 négyszögöl portával eladó vagy ki­adó. 777 Kis csákón a Benkő-féle földből másfél­hold eladó, értekezni Orosházán, Szen­­tesi-ut 9. 792 Haszonbérbe kiadó Gerendáson 6 és fél hold föld, Kelet-utca 61. 803 KENDERMAG takarmanycukorrépamág 56 fillér, sósav, kárból, kénpor, csontolaj, csapágyzs^r, kapható, Sédéinél, Kelet-utca 804 Arankamentes heremag kapható Horváth Antal Tanya 453 és Lehel-Utca 38. 808 Kisboooriádi kaptárok és lépek vannak eladók, KazincziJutca 6. 811 MÜKUTCSÖVÉK mérlegek, lemezek, rugók stb. raktáron, Szálaynál, Vasut-utca. 814 Hagyja félbe a legsürgősebb dolgot is, amíg sorsjegyét kiváltja a Bánki tőzsdé­ben, mert sorsjegy nélkül nincs nyere­mény. 856 Tanu'ólányí févesz Kabódiné nőiszabó, 1. kér. Báthori-utca 12. 819 Ház, a volt községi faiskola helyén, eladó. KöndJutca 16 szlám. 817 E;adő Zábrák Pálnak Pusztaföldváron kö vesut mellett 21 ho'd földje. '820 E'adó 8 HP Glajton magánjáró Marschal cséplővel Varga és Csömör Orosháza. 821 Eladó 13—15 hold föld és Aradi-Utca 17 számú ház, értekezni ugyanott. <824 Eladó Győri D. Lajosnak 23 hold ta­­nyasföklje és Csabaijutca 32 számú há­za, érdeklődni ugyanitt. 825 Egylovas stráf- és kijavított kasos ko­csi teladó Soósnal, régi Szalmapiactér. 840 Orosháza község elöljáróságától. 3925-1937 ikt. sz. III. ü. o. Hirdetmény. Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a m. kir. Földmivelésügyi miniszter ur 65.828—1935 sz. rendeletével az ádatérté­­kesités előmozdítása céljából elrendelte, hogy a hizlalásba fogott, vagy hizüalt (feljavított) szarvasmarha és sertésál’omá­­nyát minden naptári negyedév első nap­ján bejelenteni köteles. 1. az ipari hizlaló, 2. az a gazda, aki egy község határá­ban 200 kát. holdnál nagyobb terjedel­mű mezőgazdasági földbirtokon, akár mint tulajdonos, akár mint haszonélvező javadalmas, vagy haszonbérlő gazda ko­­dik, 3. az az állattartó, aki eladás céljára egyidejűleg legalább nyolc darab hiz­­ialt, vagy feljavított, illetőleg hizlalás vagy feljavítás alatt álló szarvasmarhát tart. 4. az az állattartó, aki saját házi szük­ségletén felül, élő leölt, vagy feldolgo­zott állapotban való eladás céljára egy­idejűleg Iega'ább 20 darab hízott, vagy hizlalás alatt álló sertést tart, Felhívja ezért a községi elöljáróság mindazok figyelmét, akikre a fenti ren­delet vonatkozik, hogy a statisztikai la­pok átvétele végett sürgősen jelentkezze­nek a községháza III. ügyosztályán (2-es számú iroda), hogy azt az április hó 1-i állapotnak megfelelően kitöltve, még áp­rilis hó 8-ig visszaszolgáltathassák ugyan­csak a községháza III. ügyosztályán. Nyomatékosan felhívja az elöljáróság mindazokat, az állattartókat és híz alókat, akik a fenti bejelentési kötelezettség alá tartoznak, hogy kötelezettségüknek a fen ti határidőig, pontosan eleget tegyenek, mert különben az elöljáróság saját kö­zegével, a késedelmes beje entő terhére Eladó Gyopároson a volt dr. Csermák­féle szép gyümölcsös villatelek. Eladó házak 1 Luther-utca 53. Vasút 17—26. Pesti-ut 239—236 219, Tanya 219, Szöl­­lők 90, Szöllőköz 342/1 930 négyszögöl prima fö'ddel, Könd-utca 40, Rlá<óczi-ut 1—28, Huba 5 stb. Eladó príma szántó­földek, Szentetornyán Ulmer.fö dből 3— 20 kisho'd, Mágocsoldalon 7—18, Jú­liához közel 7, Fábiánban jó tanyával 40 kisho'd al'omáshoz közel, Medgya­­szay ingatlaniroda, Sámsoni-utca 4. 834 Répa, szár eladó hosszusori tanya 631. értekezni Tass-utca 8 szám. 833 Szecskavágó, vetőgép stb., gazdaságigép alkatrészek, öntvények, lego csobban be­szerezhetők Oskónál, Kerek-utca 12. 829 Járgány, szecskavágó, daráló, kétlukas morzsoló, eladók, Kerek-utca 12. 832 Eladó hereszéna Tanya 328 alatt, má­zsa számra is, Zombai.utca 58. 836 fogja beszereztetni a bejelentéshez szük­séges adatokat. Egyébként a bejelentési kötelezettség­re nézve az 1929 XIX. te. 14—17 parag­rafusainak rendelkezései az irányadók. Orosháza, 1937 március hó 30. Elöljáróság. Orosháza község elöljáróságától. 4815—1937 ikt. sz. Hirdetmény. A községi elöljáróság az 1937 évre szóló vármegyei ebadókivetési lajstromot folyó évi március hó 30-tól kezdve áp­rilis hó 13-ig terjedő 15 napon át a községi adóhivatalnál közszemlére teszi kJ azon figyelmeztetéssel, hogy ezen idő alatt a lajstromot az érdekeltek megte­kinthetik és a kivetés éllen a varmegye alispánjához írásban benyújtandó feleb­­bezéssel élhetnek. Orosháza, 1937 március hó 30-án. Elöljáróság. _ Orosháza község elöljáróságától. 4500—1937 ikt. sz. III. ü. o. Hirdetmény Közhírré tesszük, hogy a m. kir. föld­mivelésügyi miniszter ur 40415—1937 IX. 3. számú rendeletével megengedte, hogy a turófélék és gomolyasajtok készítésé­nek és forgalmának szabályozása tár­gyában kiadott 27100-1922 F. M. sz. rendelet 11 paragrafusa alapján, további rendelkezésig, az említett rende etben megjelölt turófé'eségek a megállapított jelzések alkalmazása mellett még »érette, »erős«, vagy »csípős« jelzéssel forgalom­ba hozhatók legyenek, amennyiben azok már válóban csípőssé váltak. Orosháza, 1937 március hó 31. • Elöljáróság. Berksif telivér 8 hetefs és 1/ előhasu koca is eladó, Kovacstanonc felvétetik, Kristóf Gábor Thék Endre-utca 14 szám. 818 Lakás gyermektelennek kiadó, há'ószoba­­butor, szép, fényezett eladó, cárt a kiadó­ban, 860 Kohvendós béres kerestetik jó bizonyít­vánnyal, cim á kiadóban. ' ' 841 Minden nagyságú tiszta üres üveget vesz Maros, Fekete Kutyához. 842 Sürgőseb eladó Vadász-utca 18 számú ház. 851 Csemegeszőlő o’tvány, gyökeres hazai szöllővessző e'adó, Várad István, Kolozs­vári-utca 48. 850 Szö lő 101/3 számú jókarban lévő ház 3 és fél hold földdel, isok gyümölcs és akácfával e'adó. 849 Kocsifényező műhelynek alkalmas udvari helyiséget keresek bérbe, kövesutnál, el­meket a kiadóba kérek. 858 Eladó 2 darab 8 hónapos mangalica sül­dő, Tancsics-utca 19. 853 Nagyatádi utca 48 számú ház kiadó, ér­tekezni tanitó tanya 29. 852 Szentetomya I. kerület 72 szám szár van eladó. 844 Kétszobás lakás kiadó Torkos Kálmán­­utca 20. 845 '"ÉszakiJutca 6 számú ház eladó. 846 Koméndós béres azonnali belépésre fel­vétetik. Hajnal-utca 5. 847 Kettő utcai előszobás lakás kiadó, Szö Jő 190/2. 848 Gyümölcstermelők Egyesülete ráktárát szeszfőzdétől athe'yezte Zombai-utca 3. alá Kabódi Istvánhoz, Elnökség. 854 Gyermekszerető lánykai gyermek mel.é felvétetik, Kigyó-utca 2 szám. 855 Nagyatádi Szabó-utca 46 számú ház ki­adó kerttel együtt. 859 Haszná t vetőgép, szecskavágó és ablak van eladó, Sámsoni-utca 46. 862 Elveszett tegnap délután SE 101 jelzésű motorkerékpár rendszámtábla, megtalá ó hozza Liget-utca 8., jutalmat kap. 861 Eladó Győri D. Lajosnak 23 hold ta­nyásföldje és Csabai-utca 32 számú háza, érdeklődni ugyanitt. 835 Ilovszky Horváth Sándornál egy két éves használatra alkalmas bika és lovak van­nak eladók. Föld és üzlethelyiség kiadó. 863 Kovácssegédet állandó munkára felvesz, Szalay, Vasut-utca. 815 Eladó hatos Máv. cséplő garnitúra, i setleg a cséplő külön is, bővebbet Tass­­utca 3 szám. 816 Nagy választék fern es női heréhpárohban, Olcsó árak. kerékpár GUMIKBA«! Pontos kiszolgálás. Gabonapiac-téren tCIiáiffíIiál 1937. március 31 TERMÉNYTŐZSDE. 77- es tv. 21 25 78- as tv. 21 50 79- es tv. 21 75 80- as tv. 21 85 Rozs 19 70 Zab I. r. 18C0 Tak. árpa 1.16 00 Tengeri 12 C0 Korpa 1G 60 8-as liszt 13 80 HATÁRIDŐS PIAC. Rozs májusra — 2004—2005 Tengeri májusra — 12 82—i 2 83 Tengeri júliusra — 1331 — 1332 VALUTÁK. (A Magyar Nemzeti Bank hiv. árf.) Angol font 16 50 Lei 2 8< Szokol 1075 Lira 17 14 Dinár 7 80 Német m.— Dollár 337 30 Schilling 80 CK Fr. frank 15 30 Sv. fr.7615 Holl. frt.183 30 Zloty 60 0C SERTÉSVÁSÁR. (A Réti-cég jelentése.) Prima (uradalmi faj) 120—121 Közép 117—119 Silány 104—108 Könnyű — — Felhajtás: 524 Irányzat: laryha Időjárás 1937. március 31 Az orosházi meteorológiai állomás jelentése. Déli hőmérséklet 14 C Minimum 5 cm. a talaj fölött 3 C Minim. 150 „ „V 3 C Maxim. 150 „ „ 14 C A föld felszínén reggel 7 C 5 cm. a talajban reggel- c 20 )i »V 3 C 00 ,, „ V 10 c 50 „ „V 9 C 100 „ * 8 C 200 „ „ V 9 C Napsütés 4 őrs Levegő relativ nedvessége 70 o/o Borultság £0 o/o Légnyomás reggel 754 mir Légnyomás este 755 mir Csapadék — mm Szélirány északkelet —«0»— Időjősla*: Mérsékelt északkeleti-keleti szél. Változó felhőzet. Nyugaton és délen kisebb eső. A hőmérséklet emelkedik. OroaOdal Friss Hírek megjelenik mindennap Szerkesztésért és kiadásért felel: Demarisllc Ferencx Nyomatott Demartsik Ferencz könyvnyomdájában. OROSH/f £f Kp. Szeged. Előfizetési árak : Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos : DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. Csütörtök, 1937. április 1 Ára AS fillér XIV. évfolyam 72-ik szám B Darányi-kormány szociális programmja r Y Az alkotmányjogi javaslatok sorrendje Darányi Kálmán miniszterelnök összefoglaló húsvéti nyilatkozata utat szabott hosszabb időre a politikai élet és a parlament munkásságának. A miniszterelnök kijelentette, hogy a húsvéti szünet után következő első ülésen már a Ház elé teszi a pénzügyminiszter az uj költség­vetést s a pénzügyminiszteri expozé során a pártok vezetőinek alkalma lesz minden irányban és minden vonatkozásban hozzászólni a kor­mányzati működés ez egyik leg­jelentősebb tényéhez. A miniszter­­elnök természetszerűleg nem rész­letezte a költségvetés számadatait, annál határozottabban nyilatkozott azonban az alkotmányjogi javasla­tokkal kapcsolatos terveiről. A miniszterelnöki nyilatkozatból most már félreértést kizáró módon kitűnik, hogy az alkotmányjogi ja­vaslatok alapelvei elkészültek. El­készült nemcsak a kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a felsőház reform­járól szóló törvényjavaslat, hanem a választójogi törvényjavaslat alapelvei is teljesen kialakultak. Érdekes és jelentős politikai esemény az a menetrend, amit ezzel a három törvényjavaslattal kapcsolatban adott a miniszterelnök. Megvan a lehető­sége annak, hogy a magyar élet szempont­jából olyannyira fontos e három reform már a nyári szünet előtt a képviselőház elé kerül, de valószínűnek látszik, hogy egye­lőre csak a kormányzói jogkör ki­­terjesztéséről szóló törvényjavaslat kerül tárgyalásra. A másik két javas­lat benyújtása és tárgyalása ez eset­ben az őszi ülésszakra marad. Határozottan kijelentette azonban a miniszterelnök, hogy ragaszkodik a sorrendhez: először a kormányzói jogkör, utána a felsőház reformja és csak e két törvényjavaslat után kerül sor a választójogi reform tár­gyalására. Kész és kialakult tervei vannak a kormányzatnak a pártszervezés terén is. Ez a kérdés az elmúlt hetek tanulságai szerint különös fontossággal bír, mert szükség van arra, hogy a különböző szélsőséges agitációkkal szemben a kormányzó­part népies, nemzeti politikáját minél jobban és minél teljesebben meg­ismerje az ország népe. A magyar politika minden józan és felelősen gondolkodó tényezője meg van ugyanis győződve arról, hogy hatal­mas tömegek állnak a Darányi­kormány politikája mellett s a fel­adat most már csak az lehet, hogy ezeket a józan tömegeket kellően rpégszervezzék. Maga a miniszter­elnök éppen ezért vállalkozik arra, hogy a tavasz folyamán egyes alkal­makkor szeméyesen keresse fel az egyik-másik vidéki választókerület közönségét, hogy az élőszó meg­győző erejével képviselje a magyar nép előtt a Nemzeti Egység Párt­jának törekvéseit és célkitűzéseit. A pártszeivezés eredményes kilá­tásait növeli a miniszterelnök sze­mélyes részvételén túl az a hatalmas szociális program, amely a Darányi­kormány munkáját adja. Ezekre vonatkozólag is nyilatkozott a mi­niszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy a legalsóbb és legszegényebb néprétegek életszínvonalá­nak emelését, sorsának javí­tását tartja ő és kormánya a legnagyobb és legsürgő­sebb feladatnak. E vonatkozásban példaképen em­lítette a földhöz és házhelyhez jut­tatott kisgazdák adósságterhének könnyítését, az egyszoba-konyhás házak adómentesítését, a felszapo­rodott adóhátralékok törlését, a Faksz-kölcsönök törlesztésének mél­tányos leszállítását, a többgyermekes A Corriere della Sera első oldalán nagy tudósítást közöl az olasz kirá­lyi pár budapesti utazásáról, prog­ramjáról és azokról la fontos külpolitikai következ-í tetősekről, amelyeket ehez a nagyjelentőségű és az azt kisérő eseményekhez fűz­nek. A tudósítás elején közli, hogy III. Viktor Emánuel királyt és császárt utján elkíséri Budapestre a királyné és császárné, valamint Mária királyi és császári hercegnő; kíséretében lesz gróf Ciano külügyminiszter, a­­kinek alkalma lesz a fejedelmi láto­gatás ideje alatt megbeszéléseket folytatni a magyar kormányférfiak­kal mindazokról a problémákról, a­­melyek a két baráti országot Euró­pának ebben a fontos és kényes idő­szakában érdeklik. HL Viktor Emánuel király és császár a Kaposváron székelő honvédgyalogezred ezredesi e­­gyenruhájában lép magyar földre. családok teherkönnyitését, a munka­idő szabályozását és a minimális munkabéreknek kiterjesztését a mező­­gazdasági munkásokra is. De a már végrehajtott intézkedé­sek mellett a Darányi-kormány gyors ütemben kívánja végrehajtani a tele­pítési akciót. A tizholdig terjedő földbirtok végleges adósságrendezé­sét könyvjóváirással és a iövid­­lejáratu adósságok hosszúlejáratú törlesztéses kölcsönökké való átvál­toztatásával rövidesen megvalósítja a kormány. Utalt a miniszterelnök húsvéti nyilatkozata a közmunkák fokozására, az alföldi fásítás és öntözés megindítására, útépítésekre, vizszabályozásokra, amely tervek mind alkalmasak arra, hogy ne csak komoly és értékálló eredményeket produkáljanak, hanem alkalmasak arra is, hogy enyhítsék a szociális nyomort és ellenállóvá tegyék a magyarság széles néprétegeit a szélső­séges izgatásokkal szemben. A parlament uj ülésszakát nagy és szélesvonalu munkap'ogrammal látja el a kormány s igy a húsvéti szünet után a kormányzat minden ténykedésében s odakünt az életben értékes, komoly munka indul meg. —«os— 1931 óta tulajdonosa az olasz ural kodó ennek a Nagy Lajosról elne­vezett ezrednek. A vendégeket Horthy Miklós kor­mányzó fogadja a pályaudvaron fe­leségével. Ott lesz az egész kor­mány, a képviselőház és a felsőház elnöke, a katonaság és az egyház legmagasabb méltóságai, a képvise­lők és felsőházi tagok népes kül­döttsége, Ausztria, Németország és Jugoszlávia követe. Magyarország arra készül, hogy olyan melegséggel és ünnepélyes­séggel fogadja a királyt és császárt, amely méltó a baráti nagyhatalom­államfőjéhez. Cáfolják Schuschnigg belgrádi utazását Lapzártakor jelentik: Illetékes he­lyen felhatalmazták a Bécsi Távirati Irodát annak megállapítására, hogy nem felel meg a tényeknek az a hir, amely szerint Schuschnigg kancellár rövidesen Belgrádba utazik. Az angol királyi pár nem utazik a domininmokra Londonból jelentik: A Daily Mi­nor értesülése szerint az angol ki­rályi pár a koronázási ünnepségek utánra tervezett nagy utazásról le­mondott. Az eredeti tervek szerint az angol királyi pár a koronázás után héthónapos körutazásra indult Volna az apigol világbirodalom kü­lönböző államaiba. György király úgy határozott, hogy egyelőre nem hagyja el Angliát, hanem legfiata­labb öccsét, a kenti herceget bizza meg, hogy feleségével együtt utazza be az angol domíniumokat a királyi pár helyettesítésében. A kenti her­ceg az utazást egy angol hadihajón teszi meg. Tanitógyűlés Orosházán A Békésvármegyei Általános Ta­nitó Egyesület Orosházi Járásköre 1937. évi április hó 3-án délelőtt 9 órakor Orosházán az Ipartestület nagytermében tartja rendes évi köz­gyűlését. A tárgysorozat kiemelkedő száma: „A magyar zene és a ma­gyar tánc“ címen előad Kiss István ny. áll. el. isk. tanitó. A tánc és énekbetéteket Zatykó Mihály ág. evang. igazgató-tanitó növendékeivel mutatja be A Szovjet elismeri Bessza­­rábiát román területnek A román kormány Moszkvából jegyzéket kapott, amelyben a Szov­jetunió elismeri Besszarábiát román területnek. Ezt a diplomáciai ok­mányt bukaresti politikai és diplo­máciai körökben a legnagyobb je­lentőségű eseménynek tartják, mert véget vet Szovjet-Oroszország és Ro mánia között a Besszarábia miatt évek óta tartó ellentéteknek. Azt hi­szik, hogy ez az első lépés a köl­csönös segélynyújtásról szóló pak­tum megkötéséhez a Szovjetunió és Románia között. Sztálin agyonlövette a görög­keleti pátriárkát Szovjet-Oroszországból hírek jöt­tek arról, hogy Pietr Kruticzki gö­rög ortodoksz pátriárkát a szovjet­­hatóságok agyonlővették, mert nem akart engedelmeskedni a moszkvai kormány parancsainak és vonako­dott engedelmességet fogadni, noha évek óta Szibériában volt számki­vetésben. Utódául a szovjetkormány még ennek az évnek elején Sergius metropolitát nevezte ki. A görög or­todoksz egyházi hatóságok Litvániá­ban, amelyek a moszkvai pátriárka fennhatósága alatt állanak, hasztalan igyekeztek közelebbit megtudni egy­házfejedelmük sorsa felől, csak hiva­talos értesítést kaptak a pátriárka ki­végzéséről. Az olasz uralkodó-pár budapesti látogatása 111- Viktor Emánuel magyar ezredesi % uniformisban érKezik [magyar földre

Next

/
Thumbnails
Contents