Orosházi Friss Hírek, 1937. május (14. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Kp. Szeged. Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. IKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos : DEMARTSIK FERENCZ Előfizetési árak : Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. Szombat, 1937. május 1 Ára S fillér XIV. évfolyam 98-ik szám Belpolitikai kérdések a költségvetési vitában — A. képviselő fiúst tegnapi Ülése — Darányi miniszterelnök tanácskozása Rőderrel Darányi Kálmán miniszterelnök tegnap déiutáu hosszasan tanácsko­zott parlamenti dolgozószobájában Rőder Vilmos honvédelmi minisz­terrel. Rőder miniszter csütörtök es­te érkezett vissza Budapestre német­­országi és ausztriai tánulmányutjá­­ról és tegnap délben csak azért ment a parlamentbe, hogy Darányi mi­niszterelnöknek teljes részletességgel beszámoljon a németországi és ausz­triai tapasztalatairól, wfwwwwwwwmwwwwwwwwww RHaniu nyilatkozata Maniit Gyula a magyar—román viszonyról a következőkben nyilat­kozott: Bethlen húsvéti megnyilat­kozását — mondotta Maniu — olyan fontosnak tartom, hogy az abban foglalt, illetve felvetett szempontok a magyar—román viszony uj fejeze­tének alapjául szolgálhatnak. Éppen ezért azonban Bethlen megállapítá­saira nem szabad nyilatkozattal vá­laszolni, hanem keresni fogom az alkalmat, hogy megfelelő fórumról, a nyilvánosság előtt feleljek minden­képpen megfontoltan a cikkre. A ma gyár—román viszonyt én sem tar­tom kielégítőnek, sőt a jelen álla­pot terhes. De terveimről külföldön és a jelenlegi román belpolitikai vi­szonyok közt nem nyilatkozhatott!, Magyarország és a kisantant gazdasági tárgyalásai Jugoszlávi beavatott körökben biz tosra veszik, hogy az osztrák állam­fő budapesti látogatása után a ma­gyar kormány és a kisantant között tárgyalások kezdődnek. Belgrádban leginkább gazdasági természetű meg beszélésekre gondolnak, de beava­tott helyen hangsúlyozzák, hogy a tárgyalások szélesebb körre is ki­­terjeszkedhetnének. Pál kormányzó herceg tegnap két óra hosszat tartó megbeszélést folytatott Macsekkel bledi kastélyában. Albánia királynéja olasz hercegnő lesz? Zogu albán király az olasz arisz­tokrácia egyik legősibb családjából választott menyasszonyt. Római la­pok közük, hogy Albánia királynéja Lanté delta Rove re hercegnő lesz, aki szüleivel együtt most Tiranában tartózkodik. Ennek a fejedelmi há­zasságnak nagy politikai jelentősé­ge Olaszország szempontjából szem­beszökő s ezért általában hitelre ta­lál az a híresztelés, hogy az olasz állam 10 millió lira értékű nászaján­dékot fog adni Zogu király meny­asszonyának. A képviselőház tegnap is válto­zatlan érdeklődés mellett folytatta a költségvetés vitáját. Az ülést tiz óra­kor nyitotta meg Sztranyavszky Sán­dor elnök. Az első szónok Griger Miklós volt, aki a választójog reformját sür­gette, majd az elmúlt képviselővá­lasztások során történt atrocitásokat ismertette. Kijelentette ezután, hogy a magyar bíróság függetlenségét to­vábbra is meg kell őrizni. A következő szónok Tóth Pál volt, aki kijelentette, hogy a NÉP képvi­selők is becsületes és titkos válasz­tójogot akarnak. Az adózás arányo­sításával és munkáskérdésekkel fog­lalkozott. A nemzeti főhadiszállás hivatalos jelentése közli, hogy a . guernicai védősereg parancsnoka fogságba e­­sett, s hogy a kivonuló vörösök »a város legtöbb negyedét felgyújtot­ták s hasonló pusztítást végeztek, mint Eibarban.« A város szörnyű látványt nyújt. A Journal haditudósítója szerint a baszkok szent városa úgyszólván tel-Az angol fegyverkezési kölcsön első részletének kibocsátása példát­lan kudarccal járt. A kölcsön iránt semmi érdeklődés sem mutatkozott, mert a kormány az egész tranzak­ciót elsősorban pénzügyi műveletnek állította be, már pedig az időpont egybeesett a londoni tőzsde katasz­trofális ellanyhuláSával. A nagy­­közönség, amely a hazafias cél érde­kében szívesen hozott volna áldo-A képviselőház hétfőn, Miklas ősz trák szövetségi elnök Budapestre ér­kezésének napján ülést tart, miután a költségvetést a leggyorsabb tem­póban kell tető alá hozni a parla­ment munkabeosztására való tekin­tettel. Kedden délben tizenkettőkor kezdődik a Ház ülése, miután a par­lament tagjai résztvesznek azon a katonai díszszemlén, amelyet Miklas elnök tiszteletére rendeznek. Tizenkettőtől nyolcig tart ezen a Láng Lénárt a gazdasági helyzet javulásáról és a megoldásra váró társadalmi kérdésekről beszél. Akis­gazda és a kisiparos nem azért kár­fizetési halasztást, mert nem akar fizetni, hanem mert nem tud. Pintér József az iskolánkivüli nép­oktatás reformját követeli és szociá­lis reformokat Riesz Ádám a kisipar válságáról beszélt és ä mezőgazdaság megse­gítésének kérdésével foglalkozott Gróf Teleki Mihály szólalt fel és rámutatott arra, hogy lehetetlen do­log, hogy a tanyai világban a szülé­sek 25 százaléka szülésznő nélkül történik. — A vita következő szóno­ka azután Malasits Géza,volt. » jesen megsemmisült A kormányha­dak visszavonulásuk előtt minden egyes épületet felgyújtottak, amel­lett pedig az asturiai önkéntes zász­lóalj több épületet dinamittal felrob­bantott. A nemzetiek repülőgépei né hány bombát dobtak a városra, de teljesen kétségtelen, hogy Guerni­cát a kommunisták gyújtották fel és pusztították eL zatokat, igy teljesen távoltartotta ma gát. A bankok a kölcsöncimleteknek alig öt százalékát vették fel, míg a biztositó társaságok és egyéb pénz­ügyi vállalkozások jóformán semmit sem vásároltak. Végeredményben az Angol Banknak kellett közbelépnie, hogy a kölcsön kibocsátása ne hiú­suljon meg. A címleteknek legalább nyolcvan százalékát közintézmények vették át. napon a képviselőház költségvetési vitája. Szerdán ugyancsak ülést tart a Ház, csütörtökön ünnep van, pén­teken és szombaton nem lesz ülés, úgyhogy a Ház azután legközelebbi ülését a jövő hétfőn fogja tartani. Még folynak a megbeszélések ar­ról, hogy vájjon pénteken mégis tartsanak-e ülést, arra való tekintet­tel, hogy a költségvetés vitája el­lenkező esetben meglehetősen elhú­zódnék. Nagy építkezések Ankarában A török kormány megbízta a kül­földi török diplomáciai képvise ete­ket, hogy hívjanak meg hires ide­gen építészeket az Ankarában léte­sítendő nagyszabású uj középületek terveinek elkészítésére. Többek kö­zött egy uj parlamenti palota és a miniszterelnökség palotájának építé­séről van szó. A jövő évi költségve­tés ezekre az építkezésekre 4 és félmillió török fontot irányoz elő. Magyarországról Wälder Gyula vesz részt a pályázaton. Ciano Albániában Tegnap este gróf Ciano olasz kül­ügyminiszter tiszteletére estebédet rendeztek, amelyen Ekrem Libohova albán külügyminiszter mondott po­hárköszöntőt. A pohárköszöntőre a­­dott válaszában az olasz külügymi­niszter hangsúlyozta, hogy a függet­lenség eleme a balkáni és adriai hely zet állandósulásának. Az olasz—jugoszláv gazdasági tanács Május végével Abbáziában fog összeülni az olasz—jugoszláv gaz­dasági tanács, amelynek megalapí­tásáról a március 25-iki olasz—jugo­szláv szerződés intézkedett. A tárgy­­sorozaton szerepel többek között a kis határforgalom szabályozása, a jugoszláviai fakivitel. A gazdasági szaktanácskozásokkal időrendben egybe fog esni az olaszországi hor­váti emigráció kérdésének tisztázása. Megnyílt a BNV Ünnepélyes külsőségek között teg nap délelőtt megnyílt a lobogódisz­­be öltözött vásárváros. Horthy Mik­lós kormányzó megnyitotta az idei Budapesti Nemzetközi Vásárt. A dip­lomaták üdvözlése után a vásár meg tekintésére indult a kormányzó, •mmmnmimmmmmmmii Emelik a fizetéseket Olasz­országban Tegnap délelőtt tiz órakor ültösz­­sze a Palazzo Veneziában Mussolini miniszterelnök vezérletével a köz­ponti korporációs bizottság, amely­nek tanácskozásai elé országszerte érthető várakozással tekintenek. A tegnap megkezdődött tanácskozáson hozza meg ugyanis a bizottság dön­tését az árak, valamint a fizetések és bérek összhangbahozatala ügyében. Elhatározták, hogy a létfentartási költségek növekedése miatt 10 szá­zalékkal felemelik az 1500 líráig ter­jedő fizetéseket, de az ezt meghala­dó fizetéseket nem. Ez a rendelkezés május 9-én a birodalom megalapí­tásának évfordulóján lép életbe. Megsemmisült a baszkok szent városa Visszavonultak a kormányosapatok WMIMWWWWNMmMMWWMMIMHMMIMIMMNMMMWMIMMHMWW Megbukott az angol fegyverkezési kölcsön A bankok csak öt százalékot jegyeztek Hétfőn ülést tart a Ház A képviselőház jövő heti munkarendje

Next

/
Thumbnails
Contents