Orosházi Friss Hírek, 1937. június (14. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség cot nyaraltat jyulán végleges megáiía szagos Társada­­: szegedi gyulai ínztárak és a bc­­g körzetébe tar­nak az idén a í nyaralni, össze­­inonc. Bár még végleges döntés, ge annak, hogy n az idén is lesz etés. argások ában ájkmozgalmakkal sok Youngstovn lalmi jelleget öl- Steel üzemeiben :gy hét óta éhez­­.igyanis megaka­­gyárba az él ei­le bejussanak. A ották az utca kö­­sineket, hogy : élelmiszerszálli­ia 80 éves i ünnepelte 80-ik a napot Gastell ünnepélyességgel a nap folyamán :kivánatokat este eretek között fel­­idományos Aka-MMMVHHMMM rmányválság «hallgatáson fo­­igi miniszterelnö egbizott a kor- i uj kormány végére, vagy a ható. A megala­­mány tagjai va­kormány tagjai­ét Német> *ba ssze a magyar— zottság, amely a ínnálló áruforga- Ezen az ülésen sereskedelmi Hi­­ásainak eredmé­­ar gyümölcs- és berlini tanácsko­­, hogy keretmeg létre bizonyos főzelékekre. Ma- 1.2 millió pengő­­;öt és főzeléket cokra. A tavalyi k 5.8 millió pen­­oztak. réttávíratot ítlerhez a nemzeti Spa­­é az alábbi táv­­r vezér és biro-Fogadja Nagy­­emes német nép d a nemzeti Spia­­nek kifejezését a ijó ellen intézett itt. Hitler vezér llár táviratilag t Franco tábor-Kp. Szeged. Előfizetési árak : Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos : DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hi rdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. Kedd, 1937. junius 1 Ára 3$ fillér XIV. évfolyam 121-ik szám A Német Távirati Iroda jelenti: Hallatlan és alig elképzelhető eset történt: Spanyol bolsevista repülő­gépek minden ok nélkül bombáztak egy német hadihajót, amely nyugod­tan horgonyzott a spanyol vizeken. A bombázás alkalmával 20 német tengerész hősi halált halt és 27 sebesült áldozata van ennek a bűnös merényletnek. A hajó, amely teljesen harcképes állapotban maradt, Gibraltárba ment, hogy ott a sebesülteket partra rak­ják. A német hadihajóról egyetlen lövést sem tettek a repülőgépekre. Mivel a valenciai kormányt a semle­gességi bizottság és a német kor­mány kétszer is figyelmeztette arra, hogy tartózkodjék a nemzetközi el­lenőrzésben . résztvevő hajók elleni támadástól, ez a német hajó elleni újabb bűnös merénylet a német bi­rodalmi kormányt rendszabályokra kényszeríti, amelyeket haladéktalanul Hősök napja Orosházán „... újra kell kezdeni addig, amig régi történelmi határaink között nem folytathatjuk nemzetünk uj, egészséges életét“ közölni fog a semlegességi bizott­sággal. Német részről megtörtént az első megtorló lépés. A német flotta hétfőn reggel bombázta Alme­ria kikötőjét. Minden rendelkezésre álló német ha­dihajót a spanyol vizekre vezényel­tek. Almeria bombázásáról a tenge­részeti hivatal a következő hivata­los jelentést adta ki: »A vörös repülőgépek gálád gaz­tettének megtorlásaképen a német flotta hétfőn reggel bombázta a ha­­dászatilag megerősített Almeria spa­nyol vörös kikötőt. Miután a bombázással elpusztították a kikötői erődítményeket és elhallgatatták az ellenséges vö­rös ütegeket, a német hadihajók be­szüntették az ágyúzást.« A német flotta valamennyi egysé­gei elindultak a spanyol vizekre. A képviselőház hétfői ülése A földmivelésügyi tárca vitája A képviselőház tegnap déle’őtt a földmive'-ési tárca kö-tségvetését tár­gyalta. Korniss Gyula elnök tiz óra­kor nyitotta meg az ülést.. Krúdy Ferenc nagy érdeklődés mellett rész­letesen beszélt a minőségi termelés fontosságáról. Klein Antal sürgette a szesztörvényt és azt fejtegette, hogy a borfogyasztási adó a legigaz­ságtalanabb adónem, már csak az­ért is, mert nem igazodik a bor árá­hoz. Schandl Károly arról beszélt, hogy az általános fegyverkezési kon­junktúra összefüggésben áll a mező­­gazdasági árakkal, elsősorban a bú­za árával. Belföldi viszonylatban he­lyesli a búza minimális árának meg­állapítását. Petro Kálmán a gazda­sági szakoktatás fontosságáról szólt. Farkasfalvi Farkas Géza a szesz­­kartel kiváltságos helyzetét kifogá­solja, majd hangoztatja, hogy az or­szágot nem szabad kiszolgáltatni a karteleknek. Takács Ferenc a mező­­gazdasági munkásság és a törpebir­tokosság helyzetét ismerteti. Loson­­czy István beszélt ezután. Raköv­­szky Tibor javasolta, hogy utasítsa a Ház a kormányt a mezőgazdasági munkásság biztositásának rendeleti megoldására. Báró Rosner István a munkástelepesekről beszélt. Mizsey György azt kívánta, hogy a földmi­­velési kormányzat erősebben foglal­kozzék a mezőgazdasági szakokta­tással. Melczer Lilla megnyugvással látja, hogy Darányi Kálmán megér­tést tanúsít a mezőgazdasági prob­­mák iránt. Ezután Meizler Károly beszélt.. Fabinyi pénzügyminiszter Pécsett Fabinyi Tihamér pénzügyminisz­ter vasárnap reggel a pécsi bánya­telepen tett látogatást. Fabinyi pénz­ügyminiszter hangoztatta, hogy nagy viták, uj eszmék korszakát éljük és harc van a termelési tényezők kö­zött is. A tőke ellen sok kifogás hangzik el. A tőkére szükség van és akik a tőkét támadják, azok csak visszaéléseit és túlzásait látják, ame­lyek kétségtelenül vannak és ame­lyeket le kell nyesegetni. A mai kö­rülmények között a közterheket job­ban emelni nem lehet, ellenkezőleg: mérsékelni kell. Érezze át a munkás­ság és értse meg, hogy mindannyi­an összetartozunk, jót akarunk, he­lyesen cselekszünk és hogy a bírá­latokon keresztül valamennyien bol­dogabb, jobb magyar jövendőt aka­runk kialakitani. Pécs-gyárvároshan választóinak üdvözletét fogadta még a pénzügyminiszter, majd a Szé­chenyi téren résztvett a Hősök em­lékünnepén. Május utolsó vasárnapján ünne­pelte meg Orosháza közönsége a világháború hőseinek emlékét. Va­sárnap délelőtt az összes felekezetek templomaiban istentiszteletet, szent­misét tartottak, amelyeken a kato­nai és polgári hatóságokon kívül a község hazafias lakossága nagyszám ban vett részt. Az ünnepség délelőtt fél 12 óra­kor kezdődött a Hősök emlékmű­vénél, ahová a község elöljárósága, társadalmi egyesületek, ’leventék zász lók alatt vonultak fel. Az emlékmű­nél sorakozott fel ;az orosházi hely­őrség egy százada. Az orosházi helyőrség tisztikara teljes számmal megjelent az ünnep­ségen Lasztóczy Ferenc m. kir. al­ezredes vezetésével. A Vitézi Szék járási kapitányságát vitéz Szijjártó Szabó Sándor képviselte. A kegyeletes ünnepségen megje­lent Kiss László dr. járási főszol­gabíró, Baranyai Kálmán községi biró, Bulla Sándor dr. községi fő­jegyző, Csizmadia András gazdasági főtanácsos, országgyűlési képviselő, dr. Berthóty Károly kormányfőtaná­csos, Kovács Andor ev. esperes, kormányfőtanácsos, Fürst Ervin ev. lelkész, Molnár János apátplébános, Horváth Kálmán ref, lelkész, Büch­­ler Márton főrabbi, Horémusz Pál ev. lelkész és még sokan a község vezető egyéniségei közül. A Hősök emlékművénél a Magyar Hiszekegyet énekelte el a Petőfi Dalárda, majd Sándor Béla dr. or­vos nagyhatású ünnepi beszédben méltatta a világháború hőseinek em­lékét. — Az idő és a változások folyton pergő orsóján ismét lepergett egy esztendő —- kezdte beszédét Sán­dor dr. — és mi, szomorú trianoni magyarok ismét eljöttünk e szobor talpazatához, a magyar hősiesség bronzba öntött emlékéhez, hogy meghajtsuk a legnagyobb tisztelet és elismerés zászlaját a hősök előtt, akiknek áldozatos, emberfeletti nagy­ságából uj erőt menthessünk a munkához, amely egy uj megerő­södés, egy uj magyar jövendő ki­munkálásához kíván vezetni. — Amikor a hősi emlékműre te­kintek, látások vonulnak el lelki sze­meim előtt. Fekete gyászfátyoHai bo­rított fejfák, névtelenül korhadó fa­keresztek, veszendőbe ment magyar erkölcs, összeomlott magyar lélek. — A harc sorsa eldőlt, de a küz­delem még nincs befejezve. Mind­annyian benne élünk még mindig egy óriási világháború kellős kö­zepében, mert a fegyvereket kivéve, minden harcol ma a világon: az arany, a gondolat, az érzés, a ke­nyér ... Egész Európa sorsa még ott birkózik a gazdasági elszigetelt­ség, a kialakulatlanság, a kiforrat­lanság sziklaszirtjeinek bizonytalan peremén. — Az európai civilizáció, az euro* pai kultúra csődje fenyeget mindent. Le kell tehát ülni a tárgyalóasztal­hoz, revidiálni kell1 a múltat. A re­vízió kérdése nemcsak Magyaror­szág életkérdése, hanem létkérdése egész Európának. — Minekünk magyaroknak a ma­gyar nemzeti eszme alapjáról letér­nünk nem szabad. Ma mindenkinek — tartozzék bármely társadalmi osz­tályhoz — ki kell termelnie a benne rejlő erők superlativusát, hogy igy pótoljuk azt a nagy veszteséget, a­­rnelyet a vérzivatar ennek a nemzet­nek okozott. Ma a fokozott köteles­­ségteljesités idejét éljük. — Ez sugárzik le a hősi szobor talpazatán álló magyar katona bronz ba öntött alakjáról, aki az újrakezdés szimbólumát is jelenti. A magyar mindig az újrakezdés nemzete volt, most is újra kell kezdeni, ha cson­kán, ha bénán, ha megtépve is, de újra kell kezdeni addig, amig régi történelmi határaink között nem foly tathatjuk nemzetünk uj, egészséges A gondolatokban gazdag ünnepi beszéd után Lasztóczy Ferenc m. kar. alezredes a következő jelmon­dattal tette le a Hősök emlékművére az orosházi helyőrség tisztikara, al­tisztikara és legénysége nevében a nemzetiszinü szallagos hatalmas ko­szorút: — Soha el nem múló kegyelettel, az örök emlékezés jeléül az orosházi helyőrség tisztikara, altiszti kara és legénysége nevében. Vitéz Hajdú József a vitézek, dr. Mitlasovszky János a Honsz helyi csoportja, Torkos Béla dr. a Front­harcos Szövetség orosházi főcsoport­ja, Holecska Gyula tanonciskolái igazgató a volt 4-es honvédek és Baranyai Kálmán községi biró a köz ség közönsége, vezetősége és elöl­járósága nevében helyezett koszorút a Hősök emlékművére. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget. Az ünnepségen résztvett helyőrsé­gi csapatok ezután diszmenetben el­­vonlultak a Hősi emlékmű előtt, majd a Honsz, a Frontharcos Szövetség főcsoportjának formaruhás tagjai, a leventék, a cserkészek vonultak el az emlékmű előtt. Délután hat órakor az alvégi te­metőben megható gyászünnepséget tartott a község lakossága. A Ma­gyar Hiszekegyet az Orosházi Dal­egylet énekkara énekelte el, majd utána Gyurán György ev. vallásta­­nitó lelkész mondott emlékbeszédet és magasszárnyalásu imát.. A temetői ünnepség a Szózattal1 ért véget, amelyet az Orosházi Dal­­egylet énekkara énekelt el. A temetői ünnepségen a községet Baranyai Kálmán községi biró és Iványi István albiró képviselte, ' de megjelent azon a község elöljáró­sága és az orosházi Frontharcosok, a Honsz, valamint az orosházi isko­lák tanulóifjúsága, s a leventék disz­­szakasza is. Német hadihajót bombáztak a vörösök Húsz halott, 27 sebesült — A németek tönkre­bombázták Almeria hadikikötőjót

Next

/
Thumbnails
Contents