Orosházi Friss Hírek, 1937. augusztus (14. évfolyam, 173-196. szám)

1937-08-01 / 173. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Kp. Szeged. Előfizetési árak : Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. Vasárnap, 1937. augusztus 1. Áraiig fillér XIV. évfolyam 173-ik szám Szó, ami szó... Emelkedik a borfogyasztási, csökken a husfogyasztási adó Az adminisztrációs költség 10 százalékát teszi a fogyasztási adóbevétel Az orosházi fogyasztási adóhiva­tal munkájának félévi mérlege igen érdekes adatokat tartalmaz. Megtud­juk belőle, hogy az idén összesen 27.905 pengő 08 fil­lért vett be a köziség fogyasztást adóból. A múlt év első felében lényegesen kevesebb, csupán 23.284 pengő 08 fillér volt a bevétel. Lényegesen e­­melkedett a borfagyasztás: 14.122 pengő 11 fillér, szemben a multévi 8.643 pengő 08 fillérrel, a szeszfo­gyasztás: 3.532 pengő 14 fillér, míg Megírtuk már, hogy a helyi Ste­­fánia-fiók vezetősége -a védőiintézet és tejkonyha évi szubvenciójának az eddigi 4000 pengőről 6000 pengőre való felemelését kérte, aminek tel­jesítését az elöljáróság javasolja is a községi képviselőtestületnek, mert ennek a segélyösszegnek a felemelé­sére az anyák és csecsemők tejellátá-Az egyház képviselőtestületének határozata folytán az Orosházi Ev. Gimnáziumba való beiratások fiú- és leánytanulók részére holnap, hétfőn, (augusztus 2-án) meg­kezdődnek. Beiratkozni az ev1. Egyház tanácstermében lehet mindennap 9—12 óráig, ahol Péterfia Zoltán és Frenyó Lász­ló tanárok Írják be és .tájékoztatják a jelentkezőket. Az I. és II. osztályba rendes- és magántanulók, a III.—Vili. osztá­lyokba csak magántanulók irhatok be, mert ezek az osztályok egyelőre tanfolyam jellegűek maradnak. A tandíj — vallásfelekezeti kü­lönbség né kül — egyenlő. tavaly csak 2.962 pengő 47 fillér. Ezzel szemben a húsfogyasztás csök­kent: 10.250 pengő 83 fillér volt be­lőle a bevétel a tavalyi 11.678 pengő 53 fillérrel szemben. Kevesebb volt valamivel a vágóhídi dijak összege is: 4.216 pengő 62 fillér, mig a múlt évben 4.641 pengő volt. Valószínű, hogy a rendkívül ma­gas húsárak csökkentették a húsfo­gyasztást, mig a torfogyasztás emel­kedése talán a gazdasági helyzet ja­vulásában leli magyarázatát. Az e­­gész 1936-os esztendőben elfogyasz­tott bormennyiség után befizetett fo­sának fokozása érdekében van múlhatatlan szükség. A csecsemők rosszulfejlődésének és a nagy csecsemőhalálozásnak u­­gyanis a hiányos táplálkozásban lát­ják a főokát és hogy ez ágy is van, annak fényes bizonyítéka az, hogy a múlt évben keresztülvitt fej­­adag-emelés következtében eb­ben az évben már annyira le-A nyilvánosjogu osztályokban rendes tanuló 160, a magánta- Inuló és a tanfolyamra járó 200 pengőt fizet. Ezenkívül semmi­féle pótdij nincs! A tandíjfizetés havonként törté­nik. Szeptemberben a rendes tanu­lónak 25, magántanulónak és tan­folyamra járónak 29 pengőt és az­után minden hónap elsején a ren­des tanulónak 15, magántanulónak és tanfolyamra járónak 19 pengőt kell fizetni. A most beiratkozóknak fizetési kötelezettsége is szeptember el­sejével kezdődik. A beiratkozok születési anyaköny­vi kivonatukat, ujraoltási és előző gyasztási adó fejenként 10.62 liter bor fogyasztásának felel meg. Meg­adóztattak mennyiség szerint 264.837 liter bort, 172.333 liter sört, 6.227 liter likőrt és 36.492 hektoliterfok szeszt. Az elmúlt évben fogyasztási adó címén összesen 56.559 pengő 73 fillért vettek be ami. a község adminisztrációs ki­adásának tiz százaléka. Ebből hus­­íogyasztási adó 25.086 pengő 14 fil­lér, borfogyasztási adó 23.835 pengő 35 fillér, szeszadópótlék 7.638 pen­gő 24 fillér volt. szállt községünkben a csecse­mőhalálozási arány, hogy az egész országban a legjobb volt, ho'ott Békésmegyében nagyobb volt az országos átlagnál. A felemelt segélyen kívül — mint minden év­ben — a védőintézet 7 helyiségének fűtésére 60 mázsa szenet és 20 má­zsa fát is kér a Stefánia vezetősége, amit természetesen szintén megkap. évi tanulmányi előmenetelüket iga­zoló bizonyítványukat hozzák ma­gukkal és lehetőleg szüleikkel együtt jöjjenek, hogy azok a gimnáziumra vonatkozó minden felvilágosítást mégkap­­hasssanak. Akik az előző évben más jellegű iskolának bármelyik osztályát végez­ték szintén beiratkozhatnak az Evan­gélikus Gimnázium és Tanfolyam megfelelő osztályába, mert a Gimná­zium 'vezetősége a szükséges külön­bözeti vizsgára való előkészítésről a legmegnyugtatóbb módon gondos­kodik. Az orosházi evangélikus egyház Elnöksége. i jó hogy elkészült a Máv. gyopárosi ál­lomásépülete. Csinos az épü'et, de már találtak hibát rajta. Sokan megütköz­tek azon, hogy az állomás előtt elhelye­zett táblán »Oyopárosi fürdő« a felirat. Kérték a Máv.tól, hogy vágják le az »i« betűt, nem sok munkával jár. A Máv erre nem hajlandó, mert az összes menetren­dekben »Oyopárosi fürdő« — tehát »i«-.vel — néven szerepel Gyopáros. — Hagyjuk ezt a kis ominózus betűt, amelyik miatt annyi vér folyt, vagy tizenhat századdal ezelőtt. Úgyse ad a vasúti pénztár Sió­fokra jegyet, ha valaki »Gyopárosfürdőre« kér! # nagy köszönettel tartozunk a »Tech­nika« c. műszaki folyóiratnak, hogy több idegen elnevezésű műszaki fogalom meg­jelölésére irt ki pályázatot. A birálóbizottj­­ság által eddig elfogadott magyar mű­szaki kifejezések a következők: hydro­­gép — folyadékgép; turbina — örvény­gép; parketta—rákotta; balluster—korlát­báb; ballustrad—báboskorlát; hall—osz­tószoba; foyer—társalgó; konzolltartó— kinyúló tartó, diaphragma—rekeszfal, frek vencia—szaporasjág. — Az uj szavak né­melyikéért azonban már nem jár köszö­net, nemcsak azért, mert magyarul sem’, mit sem jelentenek (kinyúló tartó), hanem azért is, mert kitörik a magyar ember nyelve, amire kimondja (korlátbáb). « van ám most továbbképző szaktanfo­lyam Orosházán iparosok résziére. Láto­gatják is szorgalmasan. A Kisbirtokos Szövetség dísztermét festegető Tamási nénit is biztatják többen, hogy tartson a piktoroknak tanfolyamot. E’ lenne csak érdekes! Piktoraink — egy hiján — látogatnák is bizonyosan a tanfolyamot. Egy azonban aligha. Mert tegnap két fiatal menyecske nézte a nagytermet, az­tán megszólal az egyik: — Ilyet nem tudnak az orosházi pik­torok. — De a Dolfi tud! Az művész!.., mondja a hátuk mögött egy idősebb hölgy. * nemrégen bucsuztiunk el, nős emberek, az uj ruhától; most el kell, hogy bú­csúzzanak feleségeink is. Uj vállalati ár­szabályt állapított meg a nőiszabók szak­osztálya. Nem az a fájdalmas ebben, hogy drágábbak a női fazondijak, hanem az a csalódás, ami bennünket megrende­lőket ért. Eddig fizettünk egy selyem­­ruha megválásáért 10—12 pengőt ab­ban a hiszemben, hogy elsőosztályu szabó varrta és most kiderül, hogy az ötöd­­osztályú szabó csinálja 8, a negyedosz. tályu 10, a harmadosztályú 14 pengő, ért. Tisztviselőné sorakozz, irány a IV. osztály, vagy — az uraságnőtől levetett selyemruha. Nagy csalódásunkban eny­he vigasztalódás, hogy az uj vállalati ára­kat a sz'akosztályi gyűlés »tudomásulvétel végett bemutatja a főszolgabírónak«. Több tejet a csecsemőknek és anyáknak Legkedvezőbb Orosházán a csecsemöhalálozási arányszám Az Orosházi Evangélikus Gimnáziumba meg­kezdődnek a beiratások A tandíj — vallásfelekezet! különbség nélkül — egyenlő

Next

/
Thumbnails
Contents