Orosházi Friss Hírek, 1937. szeptember (14. évfolyam, 199-221. szám)

1937-09-02 / 199. szám

OROSHÄZf TA M- Wr. ügyészség Kp. Szeged. Előfizetési árak : Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. Csütörtök, 1937. szeptember 2 Ara fillér XIV. évfolyam 199-ik szám Hétfőit értekezlet lesz a sport­telep ügyében A község és a sportérdekeltségek megbeszélése A bőripari szaktanfolyam vizsgája Az orosházi bőriparosok mühelytan­­folyama záróvizsgáját szombaton, 4-én délután 5 órakor tartják meg a nyilvá­nosság előtt. Ez alkalommal abból a munkából, amit a tanfolyam résztvevői végeztek, kiállitásszerü bemutatót ren­dez a tanfolyam vezetősége az Ipartes­tület nagytermében. Tynktolvaj béreslegény Marik János békéscsabai lakos, »ki augusztus 7-én szabadult ki 22 hónapi rabság után a Csillagbörtönből, augusz. tus 16-án Orosházára jött, hogy bé­resnek álljon el. Miután ez nem sike­rült neki, itt éjszakázott és Vincze Fe. renc bérlő tanyájából ellopott négy tyú­kot, amelyeket a nagyszénási piacon adott el 4.80 pengőért. Augus/tsu 31-én ismét Orosházán próbált elállni cseléd­nek, de most se fogadták meg és igy éjszaka újabb lopást követett el: Udvardi Józseftől, a plébánosi föld bérlőjétől vitt el hat jércét. Most 5.20 pengőt kapott értük ugyancsak Nagyszénáson, ahol egy gazdától szintén ellopott 4 csirkét és 4.50-ért adta el. A tolvajt egyik nagy­szénási rendőr fogta el, a legutóbb ka. pott 5.20 pengőt megtaláltak nála, a többi pénzen élelmet vett. Marikot Szé­násról Orosházára hozták és innen Gyu­lára továbbították az ügyészséghez. R beszélgetőtárs biciklit lopott A csendőrök csak rátaláltak az átfestett biciklire 'Érdekes biciklilopási ügyben nyomo­zott a napokban az orosházi csendőrség. Ramasz András pusztaföldvári földmives tett feljelentést, hogy vasárnap este 7 óra tájban a Koncseg-vendéglő elől el­lopták a biciklijét. Ramasz a biciklit előzőleg eladta egy kondorosi embernek 40 pengőért, de csak 15 pengőt kapott meg az árából és úgy volt, hogy a vevő egy hét inul. Ivá hozza a többi pénzt és viszi a bicik­lit. Ramasz a lopást megelőzően egy emberrel beszélgetett a vendéglő előtt akit látásból ismert és tudta róla, hogy pékmühelyi kihordó, vagy péksegéd. E- zen a nyomon elindulva a csendőrök hamarosan megtalálták a tolvajt Bója Imre aradi román katonaszökevény sze­mélyében, aki körülbelül egy év óta la­kik Orosházán. Ramasz Bójával be­szélgetett és mikor Ramasz bement az ivóba, Bója felpattant a kerékpárjára és elkarikázott. A biciklit sietve befestette feketére, kicserélte a kormányát versenykor, mányra, levette a csomagtartót és eladta az üléspárnát. Miután a bicikli ellopását beismerte és azt meg is ta­lálták nála, átadták a járásbíróságnak. A jószágvásártér és vele kapcsolatban a sporttelep küszöbönálló rendezésének kérdése nagy hullámokat ver a község életében. Mindenfelé e kérdések körül folyik a szó és sokféle állásfoglalás, terv és ötlet születik a feszült légkörben, amelyet ennek a fontos kérdésnek a va­júdása teremtett. Kétségtelen, hogy a különböző érde­kek között elsőrendű figyelmet kell szén­telni a sport, a testnevelés érdekének is, amely a7t diktálja, hogy a sporttelepet ne helyezzék messzebb a mostani helyé-A mértéktelen tüzifadrágitás által a­­mugyis agyonsanyargatott fogyasztókra újabb hióbhir sújtott le tegnap. A Máv. állomásfőnökségéhez távirat érkezett Bu­dapestről, amely szerint a tűzifa vasúti fuvardiját százmázsánként húsz pengővel Ismeretes, hogy a Monori Gazdakör elnöksége a postaügynökség mellé nyil. vános telefonállomás berendezését is kér­­te a szegedi Postaigazgatóságtól. A kérelemre most jött meg a válasz, ami kétségessé tette a monori telefonál­lomás felállítását. A válasz szerint a miniszter nem en. gedélyez vasútállomásokon olyan tele. fonközpont, vagy nyilvános távbeszélő, állomást, amelyiket vasúti tisztviselő ke. zel, mert ez részben a vasúti forgalom biztonsága, részben a távbeszélő üze. mének és kezelésének szempontjából hát­rányos. A monori tanyakörzetnek távbeszélő, vei való ellátása tehát csak előfizetési állomás felszerelésével vol­na biztosítható, ennek pedig keze­lési költsége mintegy 2350 pengő. Ebből 8 pengő belépési dij és az épi. tési díjból 300 pengő készpénzkiadás címén azonnal lefizetendő, a fennmaradó összegre a Postaigazgatóság 10 egymás, után következő egyenlő havi részletet engedélyezhet. nél. A sportérdekek megóvása végett — dr. Berthóty Géza szolgabirónak a község főjegyzőjével tegnap délelőtt foly. tatott megbeszélése alapján — hétfőre értekezletre hívják ősszé a sportalakula­tokat — OTK, OMTK, OFC és Test­­nevelési Bizottság —, amelyek két-két megbízottja a községi elöljáróságot kép­viselő főjegyző, birő és mérnök bevo­násával megbeszélik a sporttelep áthelye­zésének, v^gy otthagyásának kérdését és állást foglalnak a vásártérrendezés ezzel kapcsolatos kérdésében. felemelték. Nagyvagon tűzifa ideszálli­­tása tehát 30 pengővel többe kerül, mint eddig. A tarifaemelés minden va. lószinüség szerint ismét megdrágítja a már amugyis méregdrága tűzifát és á fogyasztókat sújtja. A Postaigazgatóság válaszával legkö­zelebb foglalkozik a Monori Gazdakör vezetősége, de bizonyos már most is, hogy a monoriak telefon-ügye kátyúba jutott, hacsak valami kedvezmé­nyes megoldást nem biztosit tanyakör­zetek számára a kormányzat. Az amerikai kereskedelmi flotta fel­frissítésére irányuló program értelmében az Egyesült Államok 95 uj tengerihajót építenek, 835.000 tonna tartalommal. I „Szondi“ bajtársi egyesülői zászlAavatája Mint ismeretes, zászlóavató ünnepséget rendez a »Turul« Szövetség orosházi »Szondi« Bajtársi Egyesülete szeptem­ber 5-én, vasárnap. Az ünnepi beszédet Hollósi Antal dr. vásárhelyi tfa. főügyész mondja, mig este Benyhe Sándor éne­kel. Megjelenik az ünnepségen a »Tu. rul« országos Fővezérsége, valamint Sze­ged, Szentes, Békéscsaba, Gyula bajtár. si egyesületeinek képviselete és számos vidéki és fővárosi előkelőség, több or­szággyűlési képviselő. A vásárhelyi turul­isták, valamint az ünnepségen résztven. ni szándékozók a 8.51 órai vonattal in­dulnak Vásárhelyről. Külön kerékpáros különítmény is indul. A »Szondi« bajtársi egyesület a ven­dégeket zenekarral, zászlóval fogadja az orosházi állomáson s onnan indul a me­net délelőtt 10 órakor a ref. templomba, illetve az ev. templomba, ahol megáldják a zászlót, majd a községházán gyülekez­nek az avató ünnepségre, amely disztá­­borozás keretében lesz az Alföldben. Este az ünnepséggel kapcsolatban reg. gélig tartó tánc lesz az Alföldben, a ze­nét Szénássy Guszti és zenekara szolgál­tatja. A bajtársi egyesület díszes zászlószeget küldött a Kormányzónak, a miniszter­­elnöknek, Bornemissza miniszternek, dr. Sztranyavszky Sándornak, dr. Glattfelder Gyula és dr. Raffay Sándor püspökök­nek. MMAMMMMMMWMWMMMMMI Nemzetközi amatőr kerék­páros körverseny Mint lapunk mai számában hivatalos községi hirdetmény is felhívja a figyel­met: vasárnap reggel háromnegyed 9-kor kerékpárversenyzők haladnak át közsé­günkön. A versenyzők a »Tour de Hon­­grie» nemzetközi amatőr körversenyben vesznek részt, amely szombaton reggel Budapesten kezdődik, öt napig tart és a következő útszakaszokra oszlik: Buda­pest—Szeged, Szeged—Debrecen, Debre­cen—Budapest, Budapest—Keszthely, Keszthely—Budapest. A versenyben Ma­gyarország, Ausztria, Lengyelország és Románia 4—4, BBelgium és Hollandia 1—1 versenyzője vesz részt. Tankönyyelc 1937—38. tanévre a közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett mérsékelt balti árakon kapbaták Demartsik Ferenc könyvkereskedésében. — Telefon 34. szám. § I Felemelték a tűzifa fuvardíját Százmázsánkéni 20 pengővel drágább a szállítás Kátyúba fut a monorí telefonbevexe­tés ugye 2350 pengőbe Kerül Külterület telefon­­előflxetőállomás berendezése

Next

/
Thumbnails
Contents