Orosházi Friss Hírek, 1937. október (14. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Előfizetési árak : Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. Ara 3§ fillér XIV. évfolyam 223-ik szám A Szovjet nyíltan támogatja Kínát Japán ellen Megkezdődött a második kinai vonal ellen a japán offenziva Péntek, 1937. október 1 Fabinyi meg­gyógyult Fabinyi Tihamér pénzügyminszter né­hány nappal ezelőtt könnyebben megbe­tegedett. A pénzügyminiszter betegségé­ből már teljesen felgyógyult s ma át­veszi a pénzügyminisztérium vezetését. „Csak ha Valencia is...“ A Nevs Chronicle berlini levelezője szerint Mussolini azt fogja felelni az angol—francia jegyzékre, hogy kész visz­­szavonni az olasz önkénteseket Spanyol­­országból, de csak a valenciai kormány mellett harcoló idegen önkéntesek visz­­szavonásával párhuzamosan. Hozzáteszi a levelező, hogy Ausztrja kérdését Hitler és Mussolini csak felületesen érintette és a megbeszélések nem hoztak semmi ér­demi változást. Balbo Zágrábba érkezett Tegnap a déli órákban gépkocsin Zág­rábba érkezett Balbo Itaio, tábornagy, Olaszország légi haderejének volt főpa­rancsnoka, a jelenlegi líbiai kormányzó. Egész Jugoszláviában óriási feltűnést kel­tett a tábornagy váratlan látogatása a horvát fővárosban. Balbo utazásának cél­járól felvilágosítást nem adott, csak any­­nyit mondott, hogy három-négy napig marad Zágrábban. Az uj hadügyi nép­biztos Moszkvából jelentik: A központi vég­rehajtó bizottság Szmirnovot, a vörös­hadsereg politikai vezetőjét, hadügyi nép­biztossá kinevezte. Litvinov torpedózta meg „pót-Nyon“ gyors sikerét Úgyszólván az utolsó percben meghiú­sult a tengerészeti hármas • szakértőbizott­ságban a földközitengeri őrszolgálatról szóló módosított és uj »nyoni« egyez­mény megszövegezése. A félhivatalos Pe­­tjt Párisién diplomáciai munkatársa jelen­ti Géniből, hogy a nyoni egyezmény módosítását Litvinov szovjetorosz nép­biztos aknamunkája tette lehetetlenné. Hol legtöbb a pótadó Szekszárd városa most tárgyalta 'le az uj költségvetést, amelynek során meg­állapították, hogy a hiányt 171 százalé­kos pótadóval lehet kiküszöbölni. Ennél is rosszabb helyzetben van Kiskunfélegy­háza, ahol 317 százalékos pótadón felül még 10 százalékos kereseti adó is nyom­ja a polgárok vállát. A uankjngi szovjetkövet váratlanul Moszkvába utazott, Sztálin parancsára. A tokiói politikai körök biztosra veszik, hogy a szovjetnagykövet moszkvai ta- ( nácskozásai hátterében Kina és a Szovjet szövetkezésének az ügye áll. Az eddigi burkolt támogatás után Szov jetoroszország most már nyíltan is támo­gatni akarja Kinát a Japán elleni háoo­­rujában. A japán sajtó szerint az újabb kínai—orosz tárgyalások első következ­ménye az lesz, hogy a szovjetkormány fegyverszállitmá­­nyokkál támogatja Kinát és addig, amig a vörös hadsereg átszer­vezése megtörténik, ilyen támogatásokkal igyekeznek megakadályozni Japán győzel mét Kina felett. A japán lapok véleményt: szerint a vörös hadsereg átszervezése egy féléven belül végetér s a szovjetkormány azután távolkeleti haderejét is a kinai kormány rendelkezésére bocsátja, hogy Francia államtanács lesz szombaton Le­brun köztársasági elnök elnöklete alatt, amelynek legfontosabb tárgya az állami tjzstviselők fizetésének szabályozása. Az államhivatalnokok szakszervezete nagy a­­gjtációt kezdett a fizetésemelés kierősza­kolására és evégből október 6-án nagy tüntetést fog rendezni. Ez az utcai fel­vonulás lesz a belpolitikai harcok kez­dete, amelyek sivár pénzügyi kilátások ellen'ámadásba menjen át Japán ellen A japán sajtó úgy tudja, hogy Szovjet­­oroszország a legközelebbi jövőben leg­alább száz harci repülőgépet és megfele­lő számu pilótát bocsát a nankingi köz­ponti kormány rendelkezésére. A szerdai súlyos harcok után nyugalom állott be, csütörtökön reggelre azonban újra megkezdődtek a hadműveletek. Ugylátszik, a japánok Lotjen mellett is folytatni akarják támadásaikat és Kiang Ting elővárosáig akarnak előnyomulni. Kiang-Tinben állomásoznak a kinai pa­rancsnokságok s a városnegyed tulaj­donképpen az úgynevezett második védelmi vo­nal stratégiai szivének számit. Semleges megfigyelők szerint ezen a frontszakaszon a csütörtök reggel megin­dult támadások hevesebbek voltak, mint a Ljuho melletti japán hadműveletek. jegyében indulnak meg. Egyik megnyil­vánulásaként a helyzetnek a tegnapi tőzs­dén újabb erős árzuhanás volt, amely­­arra vezethető vissza, hogy a devizapia­con kedden félhivatalos ellenőrzés lépett életbe és nyomasztó hatást gyakorolt a devizaforgalomra. A pénzpiacon elterjedt hírek szerint a kormány szervei a magán­bankok képviselőivel együttesen hajtják végre a devizaellenőrzést, amely miatt a kormány kebelében, — különösen a szo­cialista miniszterek és Bonnett pénzügy­­miniszter között, aki tudvalevőleg a radi­kális párthoz tartozik — éles ellentétek támadtak. Ilyen körülmények között a szombat; államtanács döntő jelentőségű­nek ígérkezik. A főispán a Németországban dolgozó békésmegyeí munkások kozott Dr. Vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla főispán dunántúli tartózkodását befejezve szeptem bér 28-án Budapestre ment, ahol Darányi Kálmán miniszterelnök kihallgatáson fo­gadta és személyesen vett búcsút a Né­metországba, az ott dolgozó magyar munkások meglátogatására utazó főispán­tól, kinek bizonyos direktívákat adott és megkérte, hogy tapasztalatairól vissza­térte után tegyen tájékoztató jelentést. Szeptember 29-én indult a főispán Zsol­nán, Ruttkán, Oderbergen át Berlinbe, ahonnan azonnal a Keleti-tenger partvi­dékére megy, ahol a Stralsundban és Pomerania és Mecklenburg más helyein dolgozó magyar munkásokat látogatja meg. Onnan Berlinen át a Hannover, Magdeburg és Halle vidékén dolgozó munkacsoportokat keresi fel. Ma különös pályafutásu francia lap tű­nik el az újságos bódék állványairól. A L. Ami du Peuple megszűnik. Ezt a lá­pot az elhunyt Coty illatszergyáros alapí­totta. Cotyt politikai becsvágy fütötte, ha­talmas lapvállalatot akart megindítani és a szélső jobboldali eszmék szolgálatába állítani. Ezért alapította újságját, ame­lyet a Nép Barátjának nevezett el. Ab­ban az időben a párisi lapok 25 centimes­­be kerültek, Coty tízért adta újságját. Eleinte bőven is fogyott, de hiába volt a nagy példányszám, áron alul nem lehet lapot fentartanj. Coty rengeteg pénzt ölt az alpári hangú lapba — Magyarországot is többször támadta — valószínű, Ijogy vagyoni összeomlását és közvetve halálát is ez okozta. Mussolini meghívta Hitleri Olasxor Távirat a Vexérnefc a német (tatárról Mussolini Németország elhagyásakor a határról a következő táviratot intézte Hitlerhez: — A határ átlépése alkalmával gondo­lataim visszaszállnak Nagy méltóságodhoz visszaemlékezve azokra a felejthetetlen napokra, amelyeket önnel az ön egy­szerű népe körében töltöttem. Köszönetét mondok a fogadtatásért, amelyben Ön és a német nemzet részesített- Szivem telve van a pompává), a munkával és hittel, a­­melyet.az ön hatalmas, újjászületett ha­zája büszkén tárt elém. — Ezek a napok megpecsételték azt a szellemi összetartást, amely a nemzeti szocialista Németországot és a fasiszta O- laszorszagot összekapcsolja és megpecsé­telték a két ország szándékainak össz­hangját és szilárdságát, valamint a két ország barátságának felbonthatatlanságát. — Ezek a napok psak még jobban elmélyítették és még élénkebbé tették bennem az ön müve iránti csodálatomat és az Ön személye iránti barátságomat. Fogadja köszönetéin újbóli kifejezése mellett úgy Nagyméltóságod, mint az Ön nagy hazája legőszintébb és legszi­­vélyesebb jó kivánaiaimat. Remélem, hogy mielőbb alkalmam lesz önt Olaszország­ban üdvözölni. Mussolini.« Hagy bBlpolifihoihapcobat nyit meg Parisban a hözíisztviseli utcai felvonulása Árzuhanást keltett a félhivatalos devizaellenőrzés Ausztria kitart eddigi kül­politikája mellett A hivatalos Viener Zeitung és a félhi­vatalos Reichpost vezércikkeikben uta­sítják vissza a külföldi lapok találgatá­sait Hodzsa cseh miniszterelnök badeni látogatásával kapcsolatban. A vezéreik, kék tiltakoznak az ellen a beállítás el­len, hogy Ausztria el akar távolodni a berlin—római tengelytől és hangoztat­ják, hogy az osztrák politika nem inga­dozik, hanem továbbra is hü marad az eddig vallott elvekhez. Egyébként han­goztatják, hogy a Schuschnigg-Hodzsa­­találkozót a két ország szomszédi vi­szonya eléggé megmagyarázza. Különben is a két államférfi időszerű gazdaságpo­litikai kérdésekről tárgyalt egymással. W Áron alnl nem lehet lapot 1 fentarfani

Next

/
Thumbnails
Contents