Orosházi Friss Hírek, 1938. január (15. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

•g Szeged. Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. Szombat, 1938. január hó 1. Ára fillér XV. évfolyam 1. szám Több bebet, több megelégedett családi tűzhelyet... Békésvármegye főispánja újévi nyilatkozata Vitéz dr. Ricsőy-Uhlarik Béla, Békésvármegye főispánja a következő nyi­latkozatot adta : — Az újév beköszöntésekor egy nagyhatású angol filmre emlékezem sze­retettel. Néhány évvel ezelőtt mutatták be ezt a filmet, amelynek röfrénszerü ismétlése egy hosszú életen át a Szilveszter-éjszakának ünneplése volt. A csa­ládi élet tisztasága, fenkölt, boldog megelégedettsége tükröződött vissza a kő zéposztálybeli angol uriházak ünnepestjén mikor a derült, de komoly jelentő­ségű éjféli harangzúgás közepette a csalid tagjai pohárral kezükben intettek búcsút az óesztendőnek és bizakodva nézick az elkövetkezendő újév elé. — Ez a kép rajzolódik előttem, mikor Békésvármegye közönségével együttérzően az ünnepi hangulat szentségében hordozom körül a tekintetemet és mély, őszinte megelégedettséggel látom hogy megyénk mentes minden szél­sőséges, felforgató eszmétől, hogy közönsé günk érett azokra a feladatokra, ame­lyek jövőnk kiépítését célozzák. — Az óév búcsúztatásakor átment ^ az újév számára a politikai békét szolgáló polgári józanságot, mer* nyng^' elmondhatom, hogy a békési pol­gárság tisztában van azzal, hogy a jelszavakon alapuló szélsőséges megmozdu­lások, harcok és ellentétek mindig az épitő munka rovására vannak. — A németországi tapasztalataim alapján megállapítom, hogy semmiféle aggodalomra nem ad qkot a magyarországi munkások németországi munka­­vállalása. Reményem van arra, hogy ha pár éven át ezt az akciót folytathatom, akkor szorgalmas munkáskezek anyagi javakban fogják gyümölcsöztetni ezeket az évenkénti kirándulásokat és uj, jelentős pénzkészletek létesülnek idehaza, amelyek mindegyikéből önálló, életképes kisgazda-sors fog kialakulni. — Azt szeretném, ha az újév beköszöntésekor az arra hivatott tényezők fegyverbe sorakoznának annak a magasabb gondolatnak szolgálatára, hogy egy­séges felfogással, közös akarattal lehet és célszerű szolgálni a hazát. — Mert ha ezekben a gondolatokban fogunk összeforrni, akkor azt hi­szem, nem pusztábavesző sóhajos kérés az, amivel a megye lakosságát köszön­töm, hogy több békét, több megelégedett családi tűzhelyet, tehát boldogabb esztendőt kívánok minden becsületes, dolgozniakaró magyarnak. MW*******************************1********************** 26 fővel szaporodott a Község lakossága Egy esztendő népmozgalma Evangélikus presbiter­­választás Az orosházi ág. liitv. evangélikus egyház­­községben kedden, szerdán és csütörtökön ment végbe a presbiterválasztás, amely iránt feltűnően lanyha érdeklődés nyilvánult meg: 2711 szavazásra jogosult egyháztag közül csupán 186 szavazott le, abból is egy sza­vazat érvénytelen volt. Megválasztottak 60 rendes képviselőtestületi tagot és 30 pót­tagot, akiknek névsorát — a nyert legtöbb szavazatok számlának sorrendjében — ked­den közöljük. Lesz postaügynökség Monoroc Ismeretes, hogy a Monori Gazdakör el­nöksége akciót indított a Monoron felállítan­dó postaügynökség érdekében, de a szegedi postaigazgatósággal folytatott eddigi tárgya­lások nem vezettek eredményre. Most a pos­taigazgatóság értesítette a Faluszövetséget, bogy a monori Gazdakörre! a tárgyalásokat tovább folytatja és hacsak váratlan akadály nem merül föl, a postaügynökséget fel fogja állítani. A piaci árellenőrző biztosok beosztása A baromfi és tojáspiac! árellenőrző bi­zottság elnöke, szotyori Nagy Jenő m. kir. gazdasági felügyelő, ügyvezető ‘igazgató be­osztotta a bizottság tagjait, hogy kinek mikor kell ellenőrizni a piacot. A jövőben minden piacot megelőző napon közöljük a piacellenőrző bizottsági tagok névsorát. Ja­nuár 2-án, vasárnap: 1. Csizmadia József, Székács József-utca 16. 2. Kunos Andris, Csabai-utca 1. 3. Benkő András, Vasut-utca 22. — 4. Bánki Horváth György Pacsirta utca 12. A bizottság feladata; a minimális áfák közlése, a piaci árak betartásálnak és a piaci mérlegeknek állandó ellenőrzése, valamint a gazdák és kereskedők között fel­merült nézeteltéréseknek békés utón való elintézése. A bizottság tagjai azonban bár­mikor és bármilyen piaci napon ellenőrzést gyakorolhatnak még abban az esetben is, ha ellenőrzésre kijelölve nincsenek. Lóvásárlás a németeknek A Lóértékesítő Szövetkezei németországi lóekszport céljára január 11-én délelőtt 9 órakor a vásártéren lósorozást tart- 167— 172 cm. magas, 4—7 éves lovakat keresnek. Idegenforgalmi statisztika Az Orosházi bejelentő és uílevélldállitó hivatal adatai szerint az elmúlt évben 205 orosházi egyén váltott útlevelet, ide pedig 233 külföldi állampolgár érkezett, nagyré­szük Romániából, Csehszlovákiából, kisebb számban Jugoszláviából, Ausztriáiból, Német­országból. Lakiásváltozáfs be- és kijelentés mintegy 11 ezer esetben történt. Ismét lezárult egy esztendő, időszámítá­sunk szerint az 1937-ik, a mai nappal uj esztendőbe léptünk. Az óév végén az első statisztika, amely minden évben óramű-pon­tossággal elkészül, az anyakönyvi hivatal kimutatása az évben történt anyakönyvi ese­ményekről : születésekről, házasságkötések­ről, halálozásokról. Az 1937. év népmozgalmi statisztikája így fest: születés 366, házasságkötés 241, halálozás 340. Az ország iparosságáról szóló statisztika Békésvármegyéről a következő érdekes ada­tokat tartalmazza: Segéd nélkül dolgozó iparos van: az orosházi járásban 1269, békésiben 736, gyomaiban 443, gyulaiban 233, szarvasiban 765, szeghalmiban 562. Az orosházi járásban az 1—2 segéddel dolgozó iporosok Száma 603, a 3—10 segéddel dolgozóké 145, a 11—20 se-A természetes szaporodás tehát 26 lélek. Igen érdekes az újszülöttek vallásfelekezet szerinti megoszlása: evangélikus 197, katoli­kus 113, református 48, izraelita 5, görög­keleti 2,- unitárius 1. A vallásfelekezetek számarányiának ismeretében könnyű kiszá­mítani, hogy a reformátusok születési arány­­száma a legkedvezőbb: kb. 5 százalék, a katolikusoké kb. 2 százalék, az evangéliku­soké alig egy és egyharmad százalék, a zsi­dóké pedig fél százalék körül lehet. géddel dolgozóké 7, a busznál több se­géddel dolgozóké 4. A többi járásban ugyanebben a sorrend­ben: Békési já/ás: 267, 74, 3, 3, Gyomai járás: 179, 29, 3, 2. Gyulai járájs: 113, 19, tíznél több segéddel dolgozó iparos nincs. Szarvasi járás; 325, 63, 3, 2. Szeghalmi járás: 254, 64, 2, huszitái több segéddel dolgozó iparos nincs. A vármegye összes iparosainak száma tehát eszerint 6172. Szó, ami szó... — Hl——»I«———— nem illik, hogy a község konkurenciát támaszt az egyik orosházi sportegyesületnek. Pedig igy van. A Baj/a-utcáhan 30 méter hosszú, 4 méter széles, tükörsima jégpáncél borítja napok óta a kocsiút kövezetét- Ki­csinyben a legtökéletesebb jégpálya. Ami­lyen széles a kövezet, olyan szélesen fagyott i'á az egyik udvarból kizúduló piszkos Hz. Tisztelt hatóságok, hát tényleg nem lehet rendet teremteni a Bajza-utca tízéves ren­detlenségében? Hát nincs mód rá, hogy év­tized soráéi megzabolázzanak nemtörődöm­séget? Kora tavasztól késő őszig bűzös pocsolyatenger ez az utcarész, tél elejétől ta­vasz kezdetéig életveszélyes jégpálya az út­test, ember, állat vágódik el a jégen, ki­sebb balesetek sorozata történik naponta. Hát meg kell várni, hogy komoly baleset történjék? Nem elég- a kificamodott lábú ló? Súlyos balesetre kell várni? * a legtanulságosabb olvasmány a statiszti­ka. Megdöbbentő igazságokat fed fel s a: hitetleneket is meggyőzi. Aki pl. nem hiszi el, hogy ma tényleg elviselhetetlenül ne­héz és szomorú az élet, az olvassa a sta­tisztikát, amely hivatalosan megállapítja, hogy a család össz-szükségletének a beszer­zéséhez tavaly évi átlagban heti 63.13 pen­gőre volt szükség. Igen szomorú statisztikai adat! Azt jelenti, hogy tavaly csak az tud­ta családjának össz-szükségleíét beszerezni, aki legalább a VI1. fizetési osztály X fo­kozatáig felvitte, tehát havi 306 pengőt ke­resett. A világ társadalmi rendjének nagy szerencséje, hogy a tömegek nem tudják, mit jelent ez a fogalom: ossz-szükséglet. ‘ * igazuk van minden tekintetben a mexikó­városi koldusoknak, akik szakszervezetbe akarnak tömörülni, hogy érdekeiket meg­védjék. Követeléseik közé tartozik a j o b b mun kale he tőség és a nyolc órás miunkanap bevezetése a »koldusiparban». Igazuk van, ha a nem koldusoknak kö­vetelik a jobb munkalehetőséget, mert ez nekik tényleg érdekük és igazuk van a nyolcórás munkanapban is, mert éppen elég, ha a nap 24 órájából nyolcat koldulnak. * megint léptünk egyet a haladás utján: a forgalmiadófizetőknek 1938. január 1-től keze dődőleg az eddigi bélyeglerovás helyett csekk utján készpénzben kell befizetniük az esedékes forgalmiadót. A haladás azonban csak az adminisztrációban van, mert a lé­nyeg itt nem a bélyeg és nem a csekk, hanem a — befizetés. * Erdély magyarjainak nem hozott boldog uj esztendőt 1938. Goga miniszterelnök ed­digi magyarbarátságából nem igen telik lé még az ujesztendei sablon sem: a B. u. á. k. Hát a lényeg hogyan telnék? * a tudomány halad.»E« vitaminos kenyér fogyasztásával szünteti meg egy angol or­vos az asszonyok meddőségét. No, lám, mennyire igaz az a régi magyar szólás, hogy a búzát sok helyen életnek mondják. P*­­dig a régi magyarok nem is tudtak az »S« vitaminról. Hány iparos asz oios&ászi járásban ? mm Mai számunk 10 oldal —

Next

/
Thumbnails
Contents