Orosházi Friss Hírek, 1939. február (16. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

a QOSH^^i *«• ßltf; * if/, '■ ft 'Ws; [ * Szerda, 1939. február 1. 8 fillóp XVI. évfolyam 26. szám. ELŐFIZETÉSI ARAK: Negyedévre helyben házhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán küldve 7 P relelő» szerkesztő és kiadó: DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u 12 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel 12 órakor II kisgazdapárt deklarációja a zsidó­javaslat ügyében Ma folytatják a bizottsági vitát Bonét lemond? (Parisból jelentik): Noha hivatalosan meg cáfolták, hogy Bonnet külügyminiszter szom­baton nyilatkoza'ot tett a külföldi sajtónak az olasz követelések részbeni csökkentéséről, be. avatottak szerint mégis komoly feszültség tá­madt Daladier miniszterelnök és Bonnet közt. Egy angol lap szerint Daladier felvilágosításo­kat kért a külügyminisztertől az esetre vonatko­zólag. Nincs teljesen kizárva, hogy Bonnet emi­att lemond. De ettől eltekijirtve is komolyabb következményei, lehetnek az ügynek, mert An­gliában szintén megütközést keltett a külügymi­niszter ismert nyilatkozata, amelyet a cáfolat ellenére mégis megtörténtnek mondanak. A román külügyminiszter belgrádi útja Bukarestből jelentik: Valamennyi román lap kedden reggel vezércikket szentel Gafenciu külügyminiszter belgrádi utjának. A 'külügy­miniszter kedden délben utazott el kétnapos látogatásra a délszláv fővárosba! ,hogy meg­beszélést folytasson Sztojadifiovics miniszter­­elnökkel. Á megbeszélésnek különösebb jelentő séget ad az a körülmény, hogy közvetlenül a Balkán- Szövetség állandó tanácsának ülésezése előtt és Ciano gróf olasz külügyminiszter láto­gatása után történik, Gafencu külügyminiszter belgrádi látogatása — irjíák a lapok — 'Délszlá­­via és Románia barátságának és szoüdai itásának jegyében történik. Megkezdődön Madrid ostroma (Londonból jelentik): Az angol lapok je­lentései szerint kedden reggel megkezdődött Madrid ostroma. A Franco-hadak tüzérsége ked tíen a hajnali órákban megkezdte hadműveleteit a spanyol főváros ellen. A hajnali, órák 'óta Madrid körül ágyudörgés hallatszik. Az angol lapok haditudósítóinak jelentése szerint a ka­­taloniai frontszakaszon a nemzeti csapatok foly­tatják győzelmes előnyomulásukat és hétfőn Manréza városától északnyugatra mintegy hu­szonnégy kilométernyire fekvő Santa Maria del Oro városát elfoglalták. A tudósítók jelentései szerint a köztársaságiak ellenállást kíséreltek meg, amelyet azonban a nemzetiek megtörtek. Súlyos ítélet az árdrágítók ügyében A budapesti büntetőtörvényszék tegnap hirdetett ítéletet a Metropol-szálló bérlőinek árdrágitási ügyében. Verő (Werner) Gyulát öt­évi börtönre, 20.000 pengő pénzbüntetésre, és 50.000 P. vagyoni elégtételre, Verő Györgyöt 5 évi, börtönre, 2000 pengő pénzbüntetésre és 5000 pengő vagyoni elégtételre, Weisz Ferencet két­évi börtönre, 10.000 pengő pénzbüntetésre és 20.000 pengő vagyoni elégtételre, ökrös Józse­fet ötévi börtönre, 5—5000 pengő pénzbün­tetésre és vagyoni elégtétel megfizetésére Ítél­te. A pénzbüntetéseket 100 pengőnként 1 napi elzárásra lehet átváltoztatni. (Budapestről jelentik): A zsidójavaslat kép­viselőházi bizottsági vitáját tegnap délután foly­tatták. Az első felszólaló Knob Sándor volt, aki kijelenti, hogy a javaslat mélyen belenyúl a gazdasági életbe és végső kihatásaiban meg­bolygatja a .gazdálkodás alapvető elveit is., ami előreláthatólag azt jelenti* hogy rendkívül súlyos károkat és zavarokat fog előidézni. Lehetet­lennek tartja, hogy annyi alkalmas keresztény ember rendelkezésre álljon, amennyire a zsidó­­törvény végrehajtása esetén szükség lenne. Haám Artur felszólalása után Gratz Gusz­táv mondott nagy beszédet. Módosításokat ajánl á javaslathoz: min­denki,, akinek apja már 1880-ban magyar ál­lampolgár volt és Magyarországon folytatott üzleti tevékenység után adót fizetett, az tel-Londonbói jelentik: Kedden ült össze az angol alsóház, amelyen Chamberlain nagyobb beszédben számolt be Olaszorszában tett láto­gatásáról. A napirend előtt egy interpellációra (ifj. Henderson ) a következő választ adta; . — Üdvözlöm Hitler német birodalmi kan­cellár és vezér hétfői beszédének azt a részét, amelyben kifejezésre juttatta, hogy az angol és német nép között a kölcsönös bizalmat óhajtja. Beszéde további folyamán kijelentette Chanj berlaiin, hogy a német és angol kormányok között jelenleg nem folynak tárgyalások, majd arra a kérdésre ,hogy 1 várható-e a jövőben a tárgyalások meg­indítása, Chamberlain ezzel az egyszó­val felelt: Nem. Az interpelláció után megkezdte nagy be­szédét Chamberlain és részletesen ismertette olaszországi, látogatásának körülményeit. Aro­mái’ megbeszélések — mondotta — a teljes Menekülnek a spanyol vörösök Parisból jelentik: A spanyol nemzetiek ál­tal elfoglalt katalán vidékekről nagy menekült tömegek özönlenek francia területre. A fran­cia kormány intézkedésére ezeket a menekülte­ket hatalmas koncentrációs táborokba gyűjtik. A menekülők jármüvei valósággal elrekesztik az utakon a közlekedést. Del Vayo spanyol vörös külügyminiszter csak hatkilóméteres gyaloglás után birt francia területre jutni. {esjogiu magyar állampo'gár; a zsidó alkalmazot­tak csak akkor kötelesek helyeiket elhagyni^ ha van olyan nem zsidó egyén, aki ügykörüket el tudja látni,; legalább harminc esztendőben kellene megállapítani azt az időt, amíg a zsi­dótörvény intézkedéseit végre kell hajr tani. | Kéri, a kormányt, vegye újabb revízió aJá a ja­vaslatot. Gratz után Rajmiss beszélt, majd a kis­gazdapárt részéről Dulip Jenő olvasott fel dek­larációt, amely szerint a párt mindaddig, amig a kormány módosító javaslatait nem ismeri, nem tárgyalhatja a javaslatot. A vijtát ma folytatják. őszinteség jegyében folytak le. Nem mond­hatni, hogy minden fontos kérdésben egyetér­tettünk, de a tárgyalások után világosan lát­hattuk a másik fél álláspontját. Örömmel állapítja meg, hogy Mussolini politikája békepolitika, a Du­ce kész bármely pillanatban a békéért stkraszállani. Ami a zsidókérdést illeti, Mussolininek az az álláspontja, hogy ez nemzetközi kérdé^ amit egy ország nem oldhat meg, hanem <U- tá’ános vonalon kell vezetni. A cseh határokat Mussolini elvben elfo­gadja, de előbb három kérdés tisztázásra vár­­éspedig: a cseh állam belső alkotmánya, Cseh­ország teljes semlegessége és a cseh határok­nak a helyszínen való kijelölése és megvonása. A továbbiakban az angol miniszterelnök a vatikáni látogatásáról számolt be. Francia hajó a barcelonai kikötőben Tegnapi, nap folyamán egy francia hadi­hajó futott be Barcelona kikötőjében. A hajó parancsnokát a (nemzetitek hivatalosan fogad­ták. A parancsnok a jelenlevő újságírók előtt kijelentette, hogy csupán udvariassági látoga­tást óhajt tenni, a francia konzulnál. Ez még nem volt?MOST TEGYEN f Téli vásár és saisonvégi kiáru­sítás január 29-től, február 11-ig Uriszabóság! 9 VER5ENYRUH9H9ZB9N Szabott ár! Cs'rkepiactér, Apolló mozi mellett. Az angol és német kormány között nem tesznek tárgyalások Chamberlain alsóházi beszéde AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAáAAÁAAÁAAáAAAAAAAAAAAAAAA

Next

/
Thumbnails
Contents