Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1868 (1. évfolyam, 1-12. szám)

Előszó

ELŐSZÓ Az országos középtanodai tanáregylet, alapszabályai értel­mében, közlönyt is tartozván kiadni, melyben a tagok tagdíjaik fe­jében részesülnek, úgy intézkedett a választmány, hogy az, az egy­let remélhető nagyobb jövedelméhez mérve, havonként jelenjék meg. S miután a havi füzetek szerkesztésével a f. hó 10. tartott választ­mányi gyűlésben alulirott tiszteltetett meg, kötelességévé vált e köz­löny irányáról a t. olvasók tájékozása végett néhány szót szólani. E közlöny az alapszabályok világos meghagyása szerint min­denek előtt tudományos irányú akar lenni, még­pedig oly tudomá­nyos irányú, mely az egylet czélját, mi nem lehet más mint a kö­zéptanodák érdeke, leginkább megközelíti. Lesznek ennélfogva benne a középtanodákat általában érdeklő értekezések és különö­sen a középtanodák körébe tartozó tankönyvek bírálatai. Tekintve továbbá azt hogy a legnagyobb terjedelmű tan­ügyi reformok küszöbén állunk s hogy egyletünknek kitűzött czélja a tanügyet minden irányban figyelemmel kisérni s különösen a kö­zéptanodai oktatás ёл nevelés ügyét előmozdítani, kiváló tekintettel, fogunk lenni az általános tanügyi kérdésekre. Figyelemmel fogjuk kisérni e végre mindazon hírlapi és folyóirati czikkeket, melyek a középtanodai nevelés-oktatásról s általában a középtanodai tan­­ü­gyről megjelennek, melyek folytonosan tárgy­altatván nem érdek­telen képét fogják adni a hazai tanü­gy körüli mozgalmaknak. Folytonosan elő lesznek adva továbbá egyletünk választmá­nya­ és szakosztályainak működése; törekedni fogunk a tanügy te­rén előforduló személyváltozásokat pontosan feljegyezni s ez által a vegyesek rovatát — tekintettel olvasóinkra — minél érdekesebbé tenni­ adunk középtanodai könyvészetet is.

Next