Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1868 (1. évfolyam, 1-12. szám)

Előszó

II A füzetek zömét a szakosztályokban felolvasott értekezések szert. fogják képezni, miért is nem kérhetjük eléggé vidéki t. ez. tagtársainkat, hogy a szakosztályokat ilyen felolvasandó értekezé­sekkel minél többször keressék meg, mert közlönyünk csak akkor leend általános tudományos becsű, ha az értekezések oly számmal fognak beküldetni, hogy a sok jó közül is nagyon meg lehessen vá­lasztani a kinyomatásra szántakat. Hogy az ily megválasztások minél gondosabban történjenek, s hogy közlönyünk általában czéljának minél megfelelőbb tartalom­mal jelenhessék meg, az alapszabályok rendelete szerint úgy intéz­kedett az egylet, hogy a szerkesztő mellé, ily elősegítés és ellenőr­ködés végett, minden szakosztályból egy-egy tag választatott, név­­szerint az első szakosztályból Thewrewk Emil, a másodikból Tömör Ferencz, a harmadikból Hofer К á г о­­­у, a negyedik­ből Tsernyei József. Tekintve, hogy e közlöny egyletünk közlönye, el fog kerülni alulírott minden olyféle irányt, mely lehetne ugyan egyéni, de nem egyletünk iránya és czélja. Valamint tehát egyrészt hozzá fogunk szólani minden tanügyi mozzanathoz,származzék az akár a magas kormánytól, akár pedig máshonnan, úgy más­részt nem le­het, és nem lesz semmiképen helye közlönyünkben oly iránynak, mely valamely tanügyi nézet­ vagy rendelkezés elvi üldözését tűzné ki feladatául; nem lehet és nem lesz közlönyünk a pártbeli vagy felekezeti harcrok küzdtére.Higgadt tárgyilagosság, mél­tányosság és igazság lesz mindenben és mindenfelé fel­adatunk. Remény­em, hogy összes tagtársaim és különösen a szakosz­tályok működése és a szakosztályok által kiküldött t. társaim se­gélyével el fogjuk érni a fentebb mondottakat s egyletünk oly tan­ügyi közlönynek vetendi meg alapját, mely a szakférfiak vé­leményét és nézeteit tartalmazván, nem csekély lendületet adhatna középtanodai tanü­gyünknek. A sorakozás és együttműködés szelleme, mely egyedül képes ügyünknek lendületet adni, legy­en velünk! Budapesten, 1868. márczius 19. A szerkesztő.

Next