Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1874-1875 (8. évfolyam, 1-20. szám)

1874-75 / 1-2. szám

KÖZLÖNYE. VIII. évfolyam. 1. 2. szám. 1974 .. KÖZÉPTANODAI TANÁREGYLET Az orsz. középt. tanáregylet tagjaihoz. A f. évi augusztus hóban tartott közgyűlés általános óhajtása, egy hetilapnak az egylet által leendő kiadatását illetőleg, miként a t. tagtársak Közlönyünk jelen alakjából látják, nem teljesülhetett. A választmány a közgyűlésen nyert megbízatása folytán komoly meg­fontolás tárgyává tevén az ügyet, tanácskozásaival azon eredményre jutott, hogy az egylet pénzviszonyai nem engednek bennünket oly vállalatba kapni, mely mellett elkerülhetetlen a tetemes deficit. Pa­naszok emeltettek a dagdíjak hiányos befolyta miatt, mély sajnálko­zásunkat kellett kifejeznünk a felett, hogy a legerélyesebb sürgetések dacára is mintegy 1200 ftot tesz a hátralék,­­ de a panasz és saj­nálkozás nem változtatja meg a tényleges helyzetet, s a választmány nem tehetett egyebet, mint hogy pénzerőnkhöz képest némi válto­zást engedett a Közlöny formájában, gondolván, hogy e változás által legalább részben lesz teljesítve a közgyűlés óhaja. A választmány határozata az, hogy a Közlöny két hetenkint jelenjék meg. Az első füzet egyszerre két számot tartalmaz azért, mert a közgyűlés tárgyait egyszerre kívántuk hozni, különben is a lap alakja iránti intézkedések tetemes időt vettek igénybe. A követ­kező számok azonban minden hónap 1-én és 15-én fognak megje­lenni, úgy hogy a havonkinti két szám 5 ívből, tehát az egész év­folyam 56 ívből áll. Nem szükséges magyaráznunk, mily előnyére válik a Közlöny­nek, hogy ezentúl ily rövid időközökben jelenhetik meg, de felhasz­náljuk ez alkalmat egy-két megjegyzésre. Mint az egyletnek egyszerű tagja, de a­ki tőle kitelhetőleg ipar­kodik annak érdekében munkálni, bátor vagyok figyelmeztni a t. tagtársakat, hogy midőn az egylet a mostani nyomdaviszonyok közt a megállapított 36 év helyett 56-et nyújt a régi tagsági díjért, már a lehetőség szélső vonaláig megy, és tulajdonképen a tagok pontosa."­ TAKÁP.EGYLET KÖZLÖNYE. Ttk­.1

Next