Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1900-1901 (34. évfolyam, 1-37. szám)

1900-10-14 / 1. szám

TART­A­L­O M. I. Értekezések, czikkek. Lap Bergmann Ágost, A középiskolai oktatás a jellemképzés szolgá­latában ..... .................................................................................... 28 Bódiss Jusztin, Az actiók tana elméletben és gyakorlatban .......... 39 Markovics Sándor, Az idegen élő nyelvek különösen a német nyelv tanítása szemléltető alapon .......................... .......................... 04 Gerevich Emil dr., Ifjúsági irodalmunk .............................................. 75 Négyesy László, Az egyesület összes t. köreihez .............................. 105 Raj пе [UNK] Ferencz, Az új budget ...................................................... 106 — — Beteg állapotok .................................. ................. . 111 Balázsy Czirill, A szegedi értekezlet .................................................. 118 Búza János, A sárospataki ev. ref. főiskolai tanárok fizetésének rendezése ........................................................................................ 119 Tiber Ágost, Mayer József ... .............................. ............................... 122 Bélcefi Bemig dr., Inczédy Dénes ........................................................... 124 Fest Aladár, Az egységes középiskola kérdése Olaszországban ..... 153 bn., Egyszerűsítések a franczia syntasisban ....................................... 185 Nyers Károly, A földrajzi terminológia egységesítése s a földrajzi egyedek egyöntetű, megfelelő elnevezéséről .......... .................. 190,217 Szemerjay Károly, »Beteg állapotok. ......................... .................. 195 — Az oktatásügyi­­ költségvetés .......... ... .............. 212 A mathematikai verseny eredménye .................. 230 Egy tanár, Őszinte szó egy nyilt levélre .......................................... 283 Középiskolai, » » » » » ........................................... 236 Boros K., Művész rajzfelügyelők ........................................................... 249 Körösi Sándor, Bécs-e vagy Wien ...................................................... 265 —s—n, A pannonhalmi Sz.-Benedek-rend gyásza .............................. 278 Fest Aladár, A középiskolai tanárok anyagi helyzete a kül­földön .................................................................................... 286, 301, 333 Novotny S. Alfonz, Cséplő Péter ........................................................... 294 Az 1899/900. tanévi középiskolai programm-értekezések .................. 305 Szemák István dr., dr. Gerevich Emil indítványa ............................... 338 Makay István » » » » 346 Boros R., A rajztanítás mibenléte ....................................................... 374 Kemény Ferencz, Idegen nyelven tartott reczitácziók és előadások 375 Rajner Ferencz, Mi a teendő ? ............................................................... 389 — 405 R. F., Rangsor-panasz ....................... 392 Helszky Sándor, Rajztanításunk egyik hiánya .................................. 394 Kovács Dániel, Az iskolai fegyelmezés kérdéséhez .......................... 395, 410 Móczár József dr., Az iskolai fegyelmezés kérdéséhez ........................ 421 Dékáni Kálmán, » » » » 423 Udvardy Vincze, A zalaegerszegi rangsor-panasz ügye .................. 425 Rajner Ferencz, > » » » » .................. 428 Kálmán Miksa, A tanítóképző intézetek új rendtartása s a közép­iskola ....................................... .......................... ...................... ... 453 Kemény Ferencz, Tanuljunk angolul .................................................. 477 A budget-tárgyalás ............................................................................... 478, 514 Kovács Dániel: Az iskolai fegyelmezés kérdéséhez .......................... 497 K. F. Egy császári rendelet .................................. ........................... 501 1*

Next