Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1907-1908 (41. évfolyam, 1-39. szám)

1908-03-29 / 26. szám

565 le crayon: kre je 5 (u. o.), le panier, pangié (73. 1.) stb. Hol ejtik ki ily csodálatosan a francia szavakat, arról a negyedik gyakor­lat versikéje adhat felvilágosítást; ebben a következő rímek talál­hatók : six — cerises, douze — rouges, quinze — prince (7. 1.). A német iskolamesterek kedvelt vesszőparipája ez a silány fűzfa­szerzemény, ezt tanulják és tanultatják, mert füleiket nem sértik a franciára bántó rímek. A könyv a magántanításban talán beválik, ha a tanár tudása és ügyessége a jelzett hiányokat ellensúlyozza. Iskolába azonban nem való, mert ott néha a könyvre szorul a figyelmetlen tanuló és ebben a könyvben meg nem bízhatik. Havasi és Theisz francia tankönyvei­vel szemben H. könyve nem jelent haladást. Azoknál jobb könyvet csak biztos filológiai ismeretekkel és gazdag pedagógiai tapasztala­tokkal lehetne nyújtani, akiben ez nincs meg, legalább óvakodjék, hogy a magyar középiskolai tanításban kárt ne tegyen! K. L. KRÓNIKA. Igazgatói áthelyezés. A .király f. évi március hó 1-én kelt elhatározásával Örvény Iván trsztenai kir. kath. főgimná­ziumi igazgatót a nagyváradi állami főreáliskola igazgatói állására áthelyezte. Módosított alapszabályaink szétküldése. A Közlöny mai szá­mához mellékelten veszik a tanáregyesület tagjai az alapszabályok egy-egy példányát azon módosításokkal, amelyeket az ezen célra kiküldött bizottság tett a ma érvényben levő szövegen. Lényegesebb változtatások a következők: az igazgatóság hatásköre kibővíttetett az eddigi gyakorlatnak megfelelően ; a választmányi ülések száma redu­kálhatott háromról kettőre; az igazgatóság tagjainak száma 12-ről 15-re emeltetett (2 helyett 4 alelnök, 2 fővárosi, 2 vidéki); a főtitkár és titkár munkaköre szorosabban megvonatott; a tagsági díjhátralékok behajtása körüli eljárás enyhíttetett. Az itt megküldött szöveg alapján a tavaszi választmányi ülés fogja az alapszabályok azon alakját megadni, amely a közgyűlés elé fog terjesztetni. Kérjük a tisztelt tagokat, szíveskedjenek a mellékelt példányt megőrizni s esetleges javaslataikat vagy észrevételeiket lehetőleg a választmányi ülés előtt az egyesület titkárához írásban megküldeni. Egyszersmind kérjük köreinket is, hogy a­z. évi május hó 3-án tartandó választ­mányi gyűlés előtt ezen szabályok tárgyalását napirendre tűzni szíveskedjenek. Megjegyezzük, hogy mivel az egyesület céljáról (1. szakasz 2. pont) szóló pontban a felsőbb leányiskolák ügye a többi középiskolákéval együtt van felvéve, nem tartottuk szükséges­nek az alapszabályok szövegében arról külön szakaszt szövegezni. Kívánatosnak tartja azonban az igazgatóság, hogy az egyesületnek

Next