Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1939-1940 (73. évfolyam, 1-12. szám)

1939-09-01 / 1. szám

Tagtársaink Könyvkirakata. Egyesületünk kiadásában megjelenik a PEDAGÓGIAI SZAKKÖNYVEK c. sorozat. Szerkeszti: dr. Dékány István. Megjelent: 1. köt. Pedagógiai Elvek. (Bevezetés a nevelői gon­dolkodásba.) Irta: dr. Dékány István. 2. lénye­gesen bővített kiadás. 2­­. köt. Az oktatás elmélete, írta: dr. Prohászka Lajos egyet, tanár, 244 1.......................................... Ára 9 — P 2 b. köt. Bevezetés a nevelés lélektanába. Irta: dr. Várkonyi Hildebrand egyet, tanár, 144 1. .. Ára 6­— P 3. köt. A történelmi kultúra útja. (Középiskolai történetírás.) 128 1. Irta: dr. Dékány István. Elfogyott. 2. kiadás előkészületben. 4. köt. A földrajz tanítása. Irta: dr. Kari János kegyesr. gimn. igazgató, 133 1............................... Ára 4­80 . 5. köt. A modern nyelvek tanítása. Irta: dr. Pet­rich Béla gyak. gimn. tanár, 97 1.......................Ára 3-60 P 7. köt. A vegytan tanítása. Irta: Loczka Alajos. Sajtó alatt. Mátray Ferenc: Kis diákok — nagy diákok. Az ifjúsági könyv­tárak számára engedélyezve, fűzve portamentesen 1.60 P, kötve 3-60 P. Kapható a szerzőnél, Szeged, Madách­ utca 17. Dr. Nagy Sándor: Arany Toldija. Irodalomtörténeti és szép­­tani tanulmány. Ára 2.— P. Több példány rendelésénél nagyobb kedvezmény. Megrendelhető a szerzőnél. Bpest, VII., Aréna­ út 66. A pedagógiai szakkönyvek 1. kötetéből megjelent a 2. lénye­gesen bővített kiadás. Folytatólagosan minden tárgy didaktikája megjelenik. Egye­sületünk tagjai 50% engedménnyel kapják, a pénz beküldésével csekklapon rendelhetik meg a Középisk. Tanáregyesületben. Bp., VIII., Csepreghy­ u. 4. Kérjük tagtársainkat, segítsék elő megren­delésükkel Egyesületünk kulturális céljait. MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI. BULCSU­ UTCA 7. szám.­­ Telefon: 29-29-08 és 29-27-49. GYÁRTANAK SAJÁT NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani és földrajzi eszközöket. Epidiaszkópok és episzkópok elsőrendű kivitelben, térképek és szemléltető képek. Megjelent Renner János: „KÖZÉPISKOLAI FIZIKAI GYAKORLATOK“ című műve. Bolti ára: 4­40 aranypengő. KÉRJEN ISMERTETŐT ÉS ÁRJEGYZÉKET! ■

Next