Polgáriskolai Közlöny, 1918 (22. évfolyam, 1-20. szám)

1918-01-01 / 1-2. szám

­*A7 XXII. évfolyam.1918. január h­ó. 1—2. szám. POL­GÁRISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA Az egyesület főtitkára: GYULAI ISTVÁN Kispest. Előfizetési és tagsági díj egy évre 8 korona. Megjelenik július és augusztus hónapok kivételével havonkint kétszer. Az egyesület elnöke: Felelős szerkesztő: limb­­sok, Péter-Pál­ utca 12. sz. A kiadóhivatal ügyeit LÁZÁR KÁLMÁN X., Eln­ök-u. 3. Telefon József 29-19. egyesületi pénztáros intést. Dr. IMRE SÁNDOR MEZEY LAJOS Dr. VANGEL JENŐ Az állami Pedagógium igazgatója, dr. Vangel Jenő, 1917. december 29-én néhány napi betegség után meghalt. A Közlöny­nek ez a száma emlékezik meg arról a leveléről, melyet legutóbbi közgyűlésünk előtt az Egyesülethez intézett s amelyből látszik, hogy Vangel mennyire szívén viselte a polgáriskolai tanárság sorsát. Halála széles körben­­keltett részvétet. Vángel Jenő született Perkátán 1864 ápr. 16-án. Középiskolai tanul­mányait Budán végezte, majd a budapesti egyetemen természet- és földrajz­ból a tanári alap- és szakvizsgákat letéve, 1886-ban az állat-, növény- és ásvány­tanból bölcsészdoktorrá avattatott. Ugyanaz év őszén az egyetemi állattani és összehasonlító boncolástani intézethez került első tanársegédnek. Majd 1892-ben a szövet- és módszertan magántanára lett és 1896-ban jan. 1-én adjunktussá lépett elő. Margó Tivadar halála után az 1896/7—1899/900. tan­években az állattan és összehasonlító boncolástan helyettes tanára volt az egyetemen. Részint saját költségén, részint állami ösztöndíjjal több ízben külföldön is járt, tanulmányozta Ausztria, Németország, Belgium és Német­alföld nevezetesebb zoológiai intézeteit, múzeumait és zoológiai megfigyelő állomásait. 1886-ban a Rovartani Lapok szerkesztője volt. Eleinte kivált lepkészettel foglalkozott, tanulmányainak befejeztével pedig szövettannal, összehasonlító boncolástannal, édesvízi gerinctelenekkel, nevezetesen a moha­állatokkal és szivacsokkal. Munkálatai közül nevezetesebbek : Adatok a vízi­bogár (Hydrophilus picens) táplálócsövének bonc-, szövet- és élettanához (1886), Mikroszkópi módszertan (Budapest, 1889), Állatok konzerválása (u. o. 1892, természettudományi társulat kiadványa), Adatok az almafélék gyümölcseinek morfológiájához (Margó-féle pályadíjjal jutalmazva), Adatok Kocsóc és környékének lepkefaunájához (1885), Adatok Árva vármegye lepkefaunájához (1885), Adatok Trencsén vármegye lepkefaunájához (1886), A szűz nemzés (1886), A jelenkor bíbora (1892), Az édesvízi mohaállatok (1894. Margó-féle külön­díjjal jutalmazva). A Balaton tudományos vizsgála­tában résztvéve, a szivacsokat, mohaállatokat és gyűrűsférgeket dolgozta 1

Next